Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Poszukujemy Ekspertów wiodących do realizacji zadań związanych z modernizacją podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz z opracowaniem planów i programów nauczania, w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy".
Rekrutacja trwa do 13 stycznia 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP ORE: http://bip.ore.edu.pl/?cid=46&bip_id=1082

Zapraszamy!

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej.

Zapraszamy do współpracy z ORE przedstawicieli partnerów społecznych (przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu) w celu opracowania rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach w wybranych grupach zawodowych.

Rozpoczynamy realizację kolejnych etapów projektu "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego". Obecnie do projektu "Partnerstwo" Etap 3. poszukujemy autorów do opracowania metodologii tworzenia planów i programów nauczania.

Zapraszamy do współpracy z ORE przedstawicieli partnerów społecznych (przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu) w celu opracowania rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach w wybranych grupach zawodowych.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week), powołał Forum Na Rzecz Rozwoju Współpracy Sektora Rynku Pracy i Edukacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w styczniu 2017 r. rozpocznie realizację 2. i 3. etapu projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowany jest w ramach PO WER i finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Konferencja zainicjowała cykl spotkań poświęconych kształceniu dorosłych - miała na celu promocję i wsparcie CKU, które pomagają uzupełnić wykształcenie, świadczą doradztwo zawodowe, a przede wszystkim dają szansę uzupełnienia kwalifikacji i szybkiej zmiany profesji, przyczyniają się do rozwijania idei uczenia się przez całe życie polskiego społeczeństwa.

W dniu 28 listopada 2016 r. w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego zorganizowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Eurodoradztwo Polska/Euroguidance Poland w Programie Erasmus +.

W ramach konferencji pt.  Forum Edukacji Dorosłych organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 28 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się prezentacja  Elektronicznej  platformy  na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE, wdrażanej w Polsce w ramach działań Krajowego Biura EPALE.