Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Szkoła dla rynku pracy

Organizator:
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Konkurs organizowany jest  w ramach projektu systemowego „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci konkursu:
szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, prowadzących kształcenie zawodowe

Cel konkursu:
Wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość
i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.

Czas trwania konkursu: 19 czerwca – 1 października 2012

OBSZARY
Turystyka i hotelarstwo
2. Gastronomia i produkcja spożywcza
3. Branża ekonomiczno-finansowo-biurowa
4. Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane
5. Branża elektryczno–elektroniczna i teleinformatyczna
6. Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo
7. Branża poligraficzno–drukarska i papiernicza
8. Branża mechaniczna
9. Branża fryzjersko–kosmetyczna
10. Branża włókienniczo-odzieżowa i skórzana
11. Branża transportu i gospodarki magazynowej
12. Branża chemiczno-ceramiczna i szklarska
13. Branża rolno–hodowlana
14. Leśnictwo, rybactwo i inżynieria środowiska
15. Branża medyczno-społeczna oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
16. Branża artystyczno-muzyczna

Nagroda:

Nagrody zostaną przyznano w każdym z 16 obszarów zawodowych dla szkół, które uzyskają największą liczbę punktów.

Najlepszym szkołom oraz pracodawcom - laureatom - wręczono statuetki.

Nagranie filmów promujących przykłady dobrych praktyk współpracy zwycięskich szkół i pracodawców.

 

 

Laureaci:

W konkursie wyłoniono 10 szkół i współpracujących z nimi pracodawców.
Na podstawie ich dobrych praktyk nagrano filmy promujące jakość kształcenia zawodowego.
Najwyższą punktację i zarazem najwyższe miejsce w danej branży zajęły następujące szkoły:

1.Turystyka i hotelarstwo

 

2. Gastronomia i produkcja spożywcza

 • Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim


  adres www szkoły


  Gastronomia i produkcja spożywcza

3. Branża ekonomiczno-finansowo-biurowa

4. Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane

5. Branża elektryczno–elektroniczna i teleinformatyczna

6. Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo

 • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim


  adres www szkoły


  Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo

7. Branża poligraficzno–drukarska i papiernicza

 • Technikum Poligraficzno-Księgarskie nr 20 w Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie


  adres www szkoły


  Branża poligraficzno-drukarska i papiernicza

8. Branża mechaniczna

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim


  adres www szkoły


  Branża mechaniczna

9. Branża fryzjersko–kosmetyczna

 • Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie


  adres www szkoły


  Branża fryzjersko-kosmetyczna

10. Branża włókienniczo-odzieżowa i skórzana

 • Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku


  adres www szkoły


  Branża włókienniczo-odzieżowa i skórzana

 

Z kilku branż nie otrzymaliśmy zgłoszeń. Były to:

1. Branża transportu i gospodarki magazynowej

2. Branża chemiczno-ceramiczna i szklarska

3. Branża rolno–hodowlana

4. Leśnictwo, rybactwo i inżynieria środowiska

5. Branża medyczno-społeczna oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

6. Branża artystyczno-muzyczna

 

11 grudnia 2012 r. w Hotelu Gromada w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia statuetek laureatom konkursu „Szkoła dla rynku pracy”. Statuetki wręczył p. Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz p. Grażyna Osicka, dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 
 

 

Osoba udzielająca informacji o konkursie:
Monika Wojciechowska, tel. 22/844 18 68 wew. 27
e-mail: m.wojciechowska@koweziu.edu.pl

WSZYSTKIM SERDECZNIE I GORĄCO GRATULUJEMY!Regulamin konkursu

Nagroda:

Nagrody zostaną przyznano w każdym z 16 obszarów zawodowych dla szkół, które uzyskają największą liczbę punktów.

Najlepszym szkołom oraz pracodawcom - laureatom - wręczono statuetki.

Nagranie filmów promujących przykłady dobrych praktyk współpracy zwycięskich szkół i pracodawców.