Wprowadzenie - Standaryzacja wyposaĹĽenia dydaktycznego
pracowni kształcenia zawodowego

Autorzy standardĂłw wyposaĹĽenia

Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego
dla zawodów z dwuletnim cyklem kształcenia, opracowane w 2003 r.

Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego
dla zawodów z trzyletnim cyklem kształcenia, opracowane w 2004 r.

Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego
dla zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikach,
technikach uzupełniających, opracowane w 2005 r.

Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w szkołach policealnych, opracowane w 2006 r.

Standardy wyposaĹĽenia dydaktycznego pracowni ksztaĹ‚cenia zawodowego dla zawodĂłw, opracowane w 2011 r.


STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO

PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 

Zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji

Symbol cyfrowy: 311 [19]

 

 

Kształcenie w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji odbywa się w następujących pracowniach:

                          I.      Pracownia rysunku technicznego,

                        II.      Pracownia budownictwa inżynieryjnego,

                      III.      Pracownia hydrologii i hydrauliki,

                     IV.      Pracownia melioracji wodnych,

                       V.      Pracownia techniki sanitarnej,

                     VI.      Pracownia geodezji,

                   VII.      Pracownia sozologii,

                 VIII.      Pracownia ekonomiczna,

                     IX.      Warsztaty szkolne – praktyczna nauka zawodu.

 

 

I.        Pracownia rysunku technicznego

 

Pracownia powinna umożliwiać zastosowanie zasad sporządzania rysunku budowlanego, a także odpowiednich technik zapisu w czasie wykonywania rysunków stanowiących części składowe dokumentacji technicznej stosowanej w inżynierii środowiska.

Pracownia rysunku technicznego powinna także umożliwiać kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie tworzenia, kreślenia i czytania rozwiązań projektowych urządzeń i budowli wodnomelioracyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych z zastosowaniem komputerowego wspomagania programem AutoCAD oraz wykonywania i czytania szkiców.

 

1.      Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

        tablica szkolna,

        przybory do tablic szkolnych,

        tablica ekspozycyjna ścienna (gablota),

        rzutnik pisma, ekran,

        projektor multimedialny,

        stolik na sprzęt multimedialny,

        zestaw przyborów kreślarskich,

        zestaw arkuszy ćwiczeniowych z rysunku technicznego,

        zestaw rysunków wzorcowych,

        zestaw norm z rysunku technicznego i stosowanych oznaczeń graficznych,

        zbiory projektów typowych budowli wodnomelioracyjnych i wodociągowo-kanalizacyjnych,

        przykładowe dokumentacje projektowe,

        mapy warstwicowe i sytuacyjno-wysokościowe,

        zestaw foliogramów, plików i programów komputerowych z zakresu inżynierii środowiska,

        szafa do przechowywania środków dydaktycznych.

 

2.      Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni

        stanowiska kreślarskie dla uczniów (jedno stanowisko na ucznia) w ilości dostosowanej do liczebności grupy ćwiczeniowej,

        stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko na ucznia) w ilości dostosowanej do liczebności grupy,

        stanowisko pracy nauczyciela.

 

3.      Opis infrastruktury pracowni:

a.      usytuowanie pracowni:

        w budynku szkolnym;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia, w którym znajdują się stanowiska:

        sala duża umożliwiająca ustawienie stanowisk komputerowych wzdłuż ścian a stolików kreślarskich w systemie ławek szkolnych po środku, o wysokości minimum 3m,

        oświetlenie światłem dziennym najlepiej z lewej strony dla stanowisk kreślarskich i równomiernym oświetleniem sztucznym, spełniające wymagania warunków technicznych dla pomieszczeń do nauki,

        okna duże z możliwością zaciemnienia roletami,

        podłoga powinna być równa, nie śliska, nie pyląca, odporna na ścieranie i łatwa w utrzymaniu czystości;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

        zgodnie z obowiązującymi normami dla sal lekcyjnych;

d.      wyposażenie stanowiska w niezbędne media:

        instalacja elektryczna 230V wyposażona w gniazda dla przewidzianej ilości komputerów,

        instalacja sieci lokalnej i internetowej.

 

4.      Opis wyposażenia stanowiska:

 

4.1.      Stanowisko kreślarskie dla ucznia

        stolik kreślarski pojedynczy A2,

        krzesło,

        przybory kreślarskie.

 

4.2.      Stanowisko komputerowe dla ucznia

        komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarki sieciowej i Internetu,

        stolik komputerowy, krzesło,

        oprogramowanie: AutoCAD, pakiet biurowy, program do prezentacji.

 

4.3.      Stanowisko pracy nauczyciela

        biurko wyposażone w komputer podłączony do sieci lokalnej i Internetu,

        drukarka sieciowa, skaner,

        oprogramowanie: AutoCAD, pakiet biurowy, program do prezentacji,

        krzesło obrotowe.

 

 

II.            Pracownia budownictwa inżynieryjnego

 

1.      Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

        stół nauczycielski (biurko) z krzesłem,

        stoliki uczniowskie 15-18 sztuk,

        krzesła 30-36 sztuk,

        szafy oszklone,

        tablica szkolna,

        telewizor,

        magnetowid i odtwarzacz CD,

        rzutnik pisma,

        projektor multimedialny,

        ekran stojący lub ścienny,

        komputer stacjonarny lub przenośny (laptop) z drukarką.

 

2.      Opis infrastruktury pracowni:

a.      usytuowanie pracowni:

        pracownia z zapleczem usytuowana w budynku szkolnym;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się pracownia:

        oświetlenie światłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami,

        podłoga zmywalna, pokryta wykładziną,

        minimum 3 metry wysokości,

        zasłony lub żaluzje zaciemniające okna;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczej pracowni:

        wielkość pozwala na ustawienie minimum 15 dwuosobowych stolików uczniowskich i 30 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego;

d.      wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        wentylacja nawiewno-wywiewna,

        prąd elektryczny 230V, gniazdka elektryczne,

        instalacja wody zimnej – jeden punkt,

        instalacja grzewcza.

 

3.      Opis wyposażenia pracowni:

a.      wykaz modeli, symulatorów, fantomów:

        schematy i typowe projekty budowli ziemnych i wodno-inżynieryjnych (jaz, przepust, zapora),

        modele nasypów i wykopów,

        modele sposobów umocnień skarp,

        plansze klasyfikacji gruntów, wykres krzywej uziarnienia, trójkąt Fereta, zestaw sit do badań frakcji gruntu,

        schemat profilu podłużnego poprzecznego cieku,

        modele wałów przeciwpowodziowych,

        schemat pompowni i przykładowy model pompy,

        schematy urządzeń służących do wytwarzania energii odnawialnej,

        schematy obliczeniowe konstrukcji budowlanych,

        profil podłużny i poprzeczny drogi rolniczej,

        przekroje, modele i katalogi maszyn i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;

b.      wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego:

        próbki materiałów budowlanych;

c.      stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów właściwych dla zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego:

        zestaw komputerowy z kartą telewizyjną,

        program komputerowy do obliczeń statycznych;

d.      biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu/pracowni/stanowiska:

        prawo budowlane, prawo wodne, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,

        normy budowlane,

        wykaz prac dyplomowych,

        katalogi materiałów budowlanych,

        przepisy bhp,

        dokumentacja projektowa budowli wodnych,

        zestaw filmów dydaktycznych i foliogramów dotyczących:

·         wykonawstwa robót ziemnych,

·         sposobów ochrony skarp przed osuwaniem,

·         ochrony przeciwpowodziowej,

·         źródeł energii odnawialnej,

·         zabudowy technicznej rzek,

        literatura i czasopisma zawodowe, materiały multimedialne,

        instrukcje obsługi maszyn i urządzeń do robót ziemnych i prac melioracyjnych.

 

 

III.          Pracownia hydrologii i hydrauliki

 

1.      Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

        rzutnik pisma – foliogramów,

        telewizor – monitor,

        magnetowid,

        projektor multimedialny,

        komputer przenośny – laptop,

        tablice i gabloty poglądowe,

        szafy oszklone i stelaże na modele maszyn i urządzeń,

        stoliki uczniowskie dwuosobowe – 15-18 szt.,

        krzesła uczniowskie – 30-36 szt.,

        stół nauczycielski (demonstracyjny) z krzesłem dla nauczyciela.

 

2.      Opis infrastruktury pracowni:

a.      usytuowanie pracowni:

        pracownia z zapleczem (zaplecze pracowni z biurkiem dla nauczyciela, szafami i regałami służącymi do magazynowania środków dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauczania) w budynku szkolnym;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się pracownia:

        wielkość pracowni (sali) pozwalająca na umieszczenie w niej:

·         15-18 stolików uczniowskich dwuosobowych,

·         30-36 krzeseł uczniowskich,

·         jednego stołu nauczycielskiego (demonstracyjnego) z krzesłem dla nauczyciela,

·         szaf na środki dydaktyczne i sprzęt audiowizualny,

·         tablicy szkolnej czarnej/białej, ekranu;

c.      wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        dobrze oświetlona,

        wyposażona w prąd elektryczny,

        ogrzewanie,

        instalacja wody zimnej – jeden punkt,

        zasłony zaciemniające okna.

 

3.      Opis wyposażenia pracowni:

a.      wykaz modeli, symulatorów, fantomów:

        modele przelewów i koryt pomiarowych,

        modele budowli wodnych takich jak jaz, zastawka, przepust;

b.      wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych:

        termometry do pomiaru temperatury powietrza, gleby, wody,

        barometr (barograf), wiatromierz, higrometr, deszczomierz zainstalowane w ogródku meteorologicznym,

        urządzenia pomiarowe: łata wodowskazowa, pływak, młynki hydrometryczne,

        zwężka Venturiego, rurka Pilota do pokazu ciągłości ruchu cieczy, wyporu hydrostatycznego, spadku ciśnień,

        planimetr;

b.      stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów właściwych dla zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego:

        zestaw komputerowy z kartą telewizyjną,

        program komputerowy do koryt otwartych i zamkniętych,

        program komputerowy do zarządzania fermą trzody chlewnej i bydła,

        program komputerowy do planowania nawożenia pól;

c.      biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu/pracowni/stanowiska:

        plansze, np.: schemat przekroju atmosfery ziemskiej, schematy układów barycznych,

        plansze, np.: elementy cieku, rodzaje źródeł, klasyfikacja wód,

        plansze dotyczące pomiarów i obliczania przepływów w ciekach, krzywej konsumpcyjnej, obliczeń prawdopodobnych przepływów maksymalnych metodą statystyczną,

        atlasy hydrograficzne, atlasy opadów,

        roczniki hydrologiczne wód powierzchniowych,

        roczniki hydrologiczne,

        przykładowe dane dotyczące obliczania bilansów wodnych, odpływów jednostkowych, wskaźników i współczynników odpływu,

        akty prawne: prawo wodne,

        normy dopuszczalnych zanieczyszczeń wód powierzchniowych,

        przepisy techniczne, którym powinny odpowiadać obiekty inżynierskie,

        filmy popularno-naukowe,

        nomogramy, tabele i wykresy do obliczeń hydraulicznych.

 

 

IV.          Pracownia melioracji wodnych

 

1.      Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

        stół nauczycielski demonstracyjny z siedziskiem,

        stoliki uczniowskie dwuosobowe – 15-18 szt.,

        krzesła uczniowskie – 30-36 szt.,

        tablice szkolne czarne lub białe,

        ekran biały,

        rzutnik pisma – foliogramów,

        rzutnik przeźroczy,

        telewizor,

        magnetowid do odtwarzania filmów nagranych w systemie VHS lub DVD,

        komputer stacjonarny lub przenośny (laptop) z drukarką,

        projektor multimedialny,

        tablice i gabloty poglądowe,

        szafy oszklone i stelaże na modele.

 

2.      Opis infrastruktury pracowni:

a.      usytuowanie pracowni:

        pracownie z zapleczem (zaplecze służy do magazynowania środków dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauczania) w budynku szkolnym najlepiej w pobliżu innych pracowni do przedmiotów zawodowych;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się pracownia:

        wielkość pozwala na ustawienie 15-18 stolików uczniowskich, 30-36 krzeseł,
1 stołu nauczycielskiego z krzesłem, szaf na środki dydaktyczne i sprzęt audiowizualny, tablicy szkolnej, stelaży na modele,

        podłoga zmywalna pokryta wykładziną,

        wysokość minimum 3m,

        oświetlenie światłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami,

        zasłony lub żaluzje zaciemniające okna,

        minimalna powierzchnia zaplecza 10 m2 z szafami i regałami na środki dydaktyczne i pomoce dydaktyczne;

c.      wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        prąd elektryczny 230 V, gniazdka elektryczne z uziemieniem,

        wentylacja nawiewno-wywiewna,

        instalacja wodociągowo-kanalizacyjna, 1 umywalka,

        instalacja CO.

 

3.      Opis wyposażenia pracowni:

a.      wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu:

        okazy naturalne:

·         dreny ceramiczne i z tworzyw sztucznych,

·         połączenia sączków ze zbieraczami,

·         narzędzia do układania sączków,

·         elementy instalacji deszczownianej (rury, kształtki, zraszacze),

·         aparaty wylęgowe dla ryb;

b.      wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych:

        poziomica;

c.      wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego:

        okazy naturalne:

·         materiały zabezpieczające przed zamulaniem sączków,

·         geowłókniny,

·         geokraty,

·         trójkąt skarpiarski, łata celownicza,

·         profile gleby;

d.      wykaz modeli, symulatorów, fantomów:

        model umocnienia skarp i dna rowów,

        plansza maszyny do kopania rowów,

        plansza maszyny i urządzeń do konserwacji rowów,

        model budowli na sieci rowów (przepusty, stopnie, bystrotoki, zastawki),

        model budowli na sieci drenarskiej (studzienki, wyloty drenarskie, zabezpieczenia rurociągów przed zamulaniem i zarastaniem),

        plansza odwodnienia inżynieryjnego obiektów budowlanych,

        plansza systemu nawodnienia podsiąkowego,

        plansza systemu nawodnienia deszczownianego,

        plansza systemu nawodnienia kroplowego,

        plansze pompy i pompowni deszczownianych,

        model budowli na terenach depresyjnych (przepusty, klapy zwrotne, przelewy, śluzy wałowe, przejazdy, pompownie),

        model budowli na stawach rybnych (doprowadzalniki, mnichy, przepławki dla ryb),

        plansza systemów nawodnień ściekami,

        plansza systemów melioracji leśnych;

e.      stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów właściwych dla zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego:

        stanowisko komputerowe z podłączeniem do Internatu oraz urządzeniami peryferyjnymi z oprogramowaniem:

·         zestaw komputerowy z kartą telewizyjną,

·         program AutoCAD,

·         programy specjalistyczne,

f.        biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu/pracowni/stanowiska:

        filmy video, CD, DVD i przeźrocza dotyczące technologii, wykonania rowów i budowli na sieci odwadniającej, regulacja stosunków wodnych, technologia prac konserwacyjnych na rowach, technologia wykonania i konserwacji sieci drenarskiej, eksploatacji systemów nawodnienia podsiąkowego, deszczownianego i kroplowego, technologia wykonania odwodnienia inżynieryjnego, technologia wykonania budowli na sieci melioracyjnej, eksploatacja systemów odwadniająco-nawadniających na terenach polderowych, wały i budowle przeciwpowodziowe, warunki życia karpia i pstrąga, stawy karpiowe i pstrągowe, technologia nawodnień ściekami,

        wzorcowy projekt budowlany dotyczący odwodnienia użytków zielonych rowami otwartymi, odwodnienia gruntów ornych drenami, odwodnienia zagrody wiejskiej, nawodnienia podsiąkowego i deszczownianego, gospodarstwa rybnego i nawodnienia ściekami,

        normy państwowe i branżowe dotyczące przedmiotu,

        poradnik majstra,

        podręczna biblioteczka zawierająca podręczniki dotyczące melioracji wodnych,

        literatura zawodowa (wiadomości melioracyjne i łąkarskie, gospodarka wodna);

g.      wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

        apteczka ze standardowym wyposażeniem;

h.      wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

        środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowiskach.

 

 

V.      Pracownia techniki sanitarnej

 

1.      Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

        stół nauczycielski demonstracyjny z siedziskiem,

        stoliki uczniowskie dwuosobowe               15 – 18 szt.,

        krzesła uczniowskie                                   30 – 36 szt.,

        tablice szkolne czarne lub białe,

        ekran biały,

        rzutnik pisma – foliogramów,

        rzutnik przeźroczy,

        telewizor,

        magnetowid do odtwarzania filmów nagranych w systemie VHS lub DVD,

        komputer stacjonarny lub przenośny (laptop) z drukarką,

        projektor multimedialny,

        tablice i gabloty poglądowe,

        szafy oszklone i stelaże na modele.

 

2.      Opis infrastruktury pracowni:

a.      usytuowanie pracowni

        pracownie z zapleczem (zaplecze służy do magazynowania środków dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauczania) w budynku szkolnym najlepiej w pobliżu innych pracowni do przedmiotów zawodowych;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się pracownia

        wielkość pozwala na ustawienie:

·         15 – 18 stolików uczniowskich,

·         30 – 36 krzeseł,

·         1 stołu nauczycielskiego z krzesłem,

·         szaf na środki dydaktyczne i sprzęt audiowizualny,

·         tablicy szkolnej,

·         stelaży na modele,

        podłoga zmywalna pokryta wykładziną,

        wysokość minimum 3 m,

        oświetlenie światłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami,

        zasłony lub żaluzje zaciemniające okna,

        minimalna powierzchnia zaplecza 10 m2 z szafami i regałami na środki dydaktyczne i pomoce dydaktyczne;

c.      wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        prąd elektryczny 230V, gniazdka elektryczne z uziemieniem,

        wentylacja nawiewno-wywiewna,

        instalacja wodociągowo-kanalizacyjna 1 umywalka,

        instalacja CO.

 

3.      Opis wyposażenia pracowni:

a.      wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu:

        okazy naturalne:

·         pomp odśrodkowych z osią poziomą i pionową,

·         elementów uzbrojenia sieci wodociągowej (hydrant, zasuwa, przyłącze wodociągowe),

·         sprzętu i urządzeń do czyszczenia kanałów;

b.      wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych:

        okazy naturalne:

·         urządzeń do pomiaru głębokości wody metodą akustyczną i pneumatyczną;

c.      wykaz modeli, symulatorów, fantomów:

        plansza systemu wodociągowego,

        plansza zbiornika wodociągowego,

        modele konstrukcji studzien wierconych i kopanych,

        model filtrów studziennych,

        plansze pomp wodociągowych,

        plansze urządzeń do uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych (krata, sita, osadniki, odżelaziacze, filtry, chloratory),

        próbki materiałów do budowy sieci wodociągowej,

        makieta elementów uzbrojenia sieci wodociągowej,

        plansza umocnienia wykopów,

        plansza urządzeń do odwadniania wykopów,

        model hydroforu,

        schematy sieci kanalizacyjnej,

        próbki materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej,

        plansze pomp do ścieków i osadów,

        makieta elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej,

        plansza przedstawiająca sprzęt i urządzenia do badania konserwacji i napraw sieci kanalizacyjnej,

        schematy technologiczne oczyszczalni ścieków,

        schematy technologiczne zagospodarowania osadów,

        model – złoża biologiczne,

        model komory osadu czynnego,

        plansza przedstawiająca urządzenia do przeróbki osadów i zagęszczenia osadów,

        model przydomowej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem gruntu, roślinności i rozwiązań kontenerowych,

        plansza urządzeń sanitarnych w gospodarstwie (gnojownia, silos),

        plansza systemu gospodarki odpadami wiejskimi i miejskimi,

        plansza lub makieta rozwiązania wysypiska odpadów komunalnych;

d.      wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego:

        okazy naturalne:

·         materiałów do budowy biologicznych oczyszczalni ścieków,

        próbki materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych;

e.      biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu/pracowni/stanowiska:

        filmy video, CD, DVD i przeźrocza dotyczące technologii, wykonania i eksploatacji ujęć wodnych, stacji pomp, zbiorników wodnych, urządzeń do uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, pompowni kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków z zastosowaniem różnych rozwiązań, urządzeń do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych, urządzeń sanitarnych w gospodarstwie wiejskim, wysypisk śmieci,

        plansze i tablice graficzne z zakresu wodociągów i kanalizacji,

        katalogi typowych projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, urządzeń do gromadzenia i uzdatniania wody, pomp i pompowni, rozwiązań oczyszczalni ścieków, materiałów i uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, urządzeń do przeróbki i unieszkodliwienia osadów, urządzeń sanitarnych w gospodarstwach wiejskich, sortowni śmieci, wysypisk śmieci,

        normy państwowe i normy branżowe dotyczące przedmiotu,

        rozporządzenia w sprawie zużycia i jakości wody, jakości i ilości ścieków, oczyszczenia ścieków i odprowadzenia do odbiorników, gospodarki odpadami, zagospodarowania przestrzennego,

        poradnik majstra,

        literatura zawodowa (gospodarka wodna, gaz, woda, powietrze),

        instrukcje obsługi maszyn i urządzeń wodno-kanalizacyjnych;

f.        stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów właściwych dla zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego:

        zestaw komputerowy z kartą telewizyjną,

        program AutoCAD,

        program do obliczeń instalacji wodociągowej,

        program doboru pomp,

        program obliczeń urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,

        program gospodarki odpadami;

g.      wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

        apteczka ze standardowym wyposażeniem;

h.      wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

        środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowiskach.

 

 

VI.          Pracownia geodezji

 

1.      Wyposażenia ogólnodydaktyczne pracowni:

        stół nauczycielski (biurko) z krzesłem,

        stoliki uczniowskie              15-18 szt.,

        krzesła                                30-36 szt.,

        szafy oszklone,

        tablica szkolna,

        telewizor,

        magnetowid i odtwarzacz CD,

        rzutnik pisma,

        projektor multimedialny,

        komputer stacjonarny lub przenośny (laptop) z drukarką,

        kserokopiarka.

 

2.      Opis infrastruktury pracowni:

a.      usytuowanie pracowni:

        pracownia z zapleczem usytuowana w budynku szkolnym (najlepiej na parterze);

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się pracownia:

        oświetlenie światłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami,

        podłoga zmywalna, pokryta wykładziną,

        minimum 3m wysokości,

        zasłony lub żaluzje zaciemniające okna;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczej pracowni:

        wielkość pozwala na ustawienie minimum 15 dwuosobowych stolików uczniowskich, 30 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego,

        pracownia musi mieć zaplecze minimum 10m² z szafą pancerną;

d.      wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        wentylacja nawiewno-wywiewna,

        prąd elektryczny 230V, gniazdka elektryczne,

        instalacja wody zimnej – jeden punkt,

        instalacja grzewcza.

 

3.      Opis wyposażenia pracowni:

a.      wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu:

        ruletki (25 – 30 m)                                                  – 10 szt.,

        węgielnice pryzmatyczne podwójne                      – 10 szt.,

        ramki formatu A-4 do rysowania w terenie            – 20 szt.,

        G.P.S                                                                        3 szt.,

        nanośniki tachymetryczne zwykłe                         – 20 szt.;

b.      wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych:

        taśmy stalowe geodezyjne do bezpośredniego pomiaru długości
(50 lub 20 m)                                                                                 – 15 szt.,

        tyczki geodezyjne                                                                          – 30 szt.,

        niwelatory samopoziomujące komplet. (Niwelator łata, statyw)   – 10 szt.,

        tachymetr elektroniczny - komplet (łata, teodolit, statyw)                5 szt.,

        planimetry biegunowe                                                                   – 20 szt.,

        teodolity (tachymetry) – komplet                                                      7 szt.;

c.      wykaz modeli, symulatorów, fantomów:

        model przekroju niwelatora samopoziomującego,

        plansza przedstawiająca przekrój teodolitu libelowego (tradycyjnego),

        tablica wyjaśniająca zasady niwelacji ciągu zamkniętego,

        tablica wyjaśniająca zasady niwelacji ciągu otwartego,

        tablica wyjaśniająca zasady niwelacji profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych z wykreślonymi profilami,

        tablice świetlne wyjaśniające zasady niwelacji „w przód” i „ze środka”;

d.      stanowiska komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów właściwych dla zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego:

        stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu oraz urządzeń peryferyjnych z oprogramowaniem:

·         zestaw komputerowy z kartą telewizyjną,

·         programy obliczeń dzienników geodezyjnych,

·         programy opracowania pomiarów terenowych,

·         programy interpolacji warstwic i kartowania,

·         filmy video i DVD oraz slajdy o tematyce geodezyjnej;

e.      biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu/pracowni/stanowiska:

        biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację i instrukcje geodezyjne, szczegółowe przepisy:

·         instrukcje geodezyjne,

·         zestawy plansz geometrycznych tematycznych i foliogramów,

·         literatura zawodowa,

        katalogi i normy geodezyjne,

        podręczniki geodezyjne,

        wzorcowe opracowanie pomiarów (operaty).

 

 

VII.        Pracownia sozologii

 

1.      Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

        stół nauczycielski demonstracyjny z siedziskiem,

        stoliki uczniowskie dwuosobowe               15 – 18 szt.,

        krzesła uczniowskie                                   30 – 36 szt.,

        tablice szkolne czarne lub białe,

        ekran biały,

        rzutnik pisma – foliogramów,

        rzutnik przeźroczy,

        telewizor,

        magnetowid do odtwarzania filmów nagranych w systemie VHS lub DVD,

        komputer stacjonarny lub przenośny (laptop) z drukarką,

        projektor multimedialny,

        tablice i gabloty poglądowe,

        szafy oszklone i stelaże na modele.

 

2.      Opis infrastruktury sali dydaktycznej:

a.      usytuowanie pracowni:

        pracownie z zapleczem (zaplecze służy do magazynowania środków dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauczania) w budynku szkolnym najlepiej w pobliżu innych pracowni do przedmiotów zawodowych;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się pracownia:

        podłoga zmywalna pokryta wykładziną,

        wysokość minimum 3m,

        oświetlenie światłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami,

        zasłony lub żaluzje zaciemniające okna;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczej pracowni:

        wielkość pozwala na ustawienie:

·         15 – 18 stolików uczniowskich,

·         30 – 36 krzeseł,

·         1 stołu nauczycielskiego z krzesłem,

·         szaf na środki dydaktyczne i sprzęt audiowizualny,

·         tablicy szkolnej, stelaży na modele,

        minimalna powierzchnia zaplecza 10 m2 z szafami i regałami na środki dydaktyczne i pomoce dydaktyczne;

d.      wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        prąd elektryczny 230 V, gniazdka elektryczne z uziemieniem,

        wentylacja nawiewno-wywiewna,

        instalacja wodociągowo-kanalizacyjna – 1 umywalka,

        instalacja CO.

 

3.      Opis wyposażenia pracowni:

a.      wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych:

        termometry do pomiaru temperatury powietrza, gleby i wody,

        termograf, barometr, barograf,

        wiatromierz, higrometr,

        higrograf, tensjometr, ewaporometr,

        lizymetr,

        deszczomierz,

        pluwiograf,

        młynek hydrometryczny,

        łata wodowskazowa,

        planimetry,

b.      wykaz modeli, symulatorów, fantomów:

        plansze, np.: bilans wody Polski, elementy cieku, rodzaje źródeł, klasyfikacja wód, metody podziału stanów wody na strefy, pomiary i obliczenie przepływów w ciekach, krzywa wodowskazowa, krzywa konsumpcyjna,

        plansze zawierające przykładowe obliczenia hydrologiczne, np.: obliczenia prawdopodobnych przepływów maksymalnych metodą statystyczną, schemat przekroju atmosfery ziemskiej, schemat układów barycznych, elementy cieku, rodzaje źródeł, klasyfikacja wód, plansze łańcuchów, sieci i piramid troficznych,

        skala porostowa,

        profil glebowy;

c.      biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu/pracowni/stanowiska:

        wydawnictwa IMGW,

        filmy na temat: służb meteorologicznych, cieków i retencji wody,

        akty prawne: „Prawo wodne”, Normy dopuszczalnych zanieczyszczeń śródlądowych i wód powierzchniowych, ustawa o ochronie środowiska,

        roczniki hydrologiczne wód powierzchniowych,

        atlasy hydrograficzne, atlasy opadów, atlasy roślin,

        zielniki roślin pochodzących z różnych ekosystemów,

        atlas ekologii,

        normy z zakresu ochrony środowiska.

 

 

VIII.           Pracownia ekonomiczna

 

1.      Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

        stół nauczycielski (biurko) z krzesłem,

        stoliki uczniowskie              15-18 szt.,

        krzesła                                30-36 szt.,

        szafy oszklone,

        tablica szkolna,

        telewizor,

        magnetowid i odtwarzacz CD,

        rzutnik pisma,

        komputer stacjonarny z drukarką,

        kserokopiarka.

 

2.      Opis infrastruktury pracowni:

a.      usytuowanie pracowni:

        pracownia z zapleczem usytuowana w budynku szkolnym;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się pracownia:

        wielkość pozwala na ustawienie minimum 15 dwuosobowych stolików uczniowskich i 30 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego,

        oświetlenie światłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami,

        podłoga zmywalna, pokryta wykładziną,

        minimum 3m wysokości,

        zasłony lub żaluzje zaciemniające okna;

c.      wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        wentylacja nawiewno-wywiewna,

        prąd elektryczny 230V, gniazdka elektryczne,

        instalacja wody zimnej – jeden punkt,

        instalacja grzewcza.

 

3.      Opis wyposażenia pracowni:

a.      wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu:

        faks, telefon, kalkulatory,

        materiały biurowe;

b.      wykaz modeli, symulatorów, fantomów:

        plansze, tablice: prawo popytu i podaży; podział rynków; fazy cyklu koniunkturalnego; struktura budżetu państwa; rodzaje bezrobocia; struktura i rodzaj przedsiębiorstw; cele i funkcje przedsiębiorstwa; klasyfikacja kosztów firmy wg różnych kryteriów; bilans majątkowy przedsiębiorstwa; biznesplan firmy; klasyfikacja składników majątkowych firmy i źródeł ich pochodzenia; etapy podjęcia działalności gospodarczej;

c.      biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu/pracowni/stanowiska:

        kodeks pracy oraz wybrane przepisy prawa gospodarczego i finansowego,

        dokumenty księgowe,

        filmy wideo, CD i DVD oraz przeźrocza dotyczące zagadnień makroekonomicznych: bezrobocie, inflacja, cykl koniunkturalny, budżet państwa, procesy integracyjne w Europie oraz gospodarki rynkowej, marketingu,

        literatura ekonomiczna: słowniki ekonomiczne, czasopisma i materiały multimedialne.

 

 

IX.         Warsztaty szkolne – praktyczna nauka zawodu

 

W szkole kształcącej w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji niezbędna jest pracownia zajęć praktycznych wyposażona w:

IX.1.          Sala dydaktyczna,

IX.2.          Otwarty poligon doświadczalny na roboty ziemne i umocnieniowe oraz roboty drenarskie,

IX.3.          Stanowiska do obróbki drewna,

IX.4.          Stanowiska do robót instalatorskich,

IX.5.          Stanowiska do robót budowlano-konstrukcyjnych,

IX.6.          Magazyn narzędzi, sprzętu i materiałów budowlanych.

 

IX.1.         Sala dydaktyczna

1.      Wyposażenie ogólnodydaktyczne sali:

        stół nauczyciela,

        tablica szkolna,

        tablice poglądowe, makiety, modele,

        sprzęt audiowizualny: telewizor, magnetowid, grafoskop, ekran, zestaw kaset,

        biblioteczka zawierająca literaturę zawodową, normy i katalogi.

 

2.      Opis infrastruktury sali:

a.      usytuowanie sali:

        w budynku w pobliżu poligonu i stanowisk do obróbki drewna, robót instalacyjnych i budowlanych;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się sala:

        sala ze stanowiskami dla 15 uczniów;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczej sali:

        40 m2;

d.      wyposażenie sali w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        instalacja elektryczna 230V, sanitariaty, pojemniki na odpady, wentylacja.

 

IX.2.         Otwarty poligon doświadczalny na roboty ziemne i umocnieniowe oraz roboty drenarskie

1.      Opis infrastruktury poligonu:

a.      usytuowanie poligonu:

        w pobliżu budynku warsztatów szkolnych;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się poligon:

        powierzchnia poligonu 400m2;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

        25m2;

d.      wyposażenie poligonu w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        sanitariaty.

 

2.      Opis wyposażenia poligonu:

a.      wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu:

        roboty ziemne i umocnieniowe:

·         niwelator,

·         łata niwelacyjna,

·         taśma i szpilki,

·         tyczki,

·         kołki (reperki i świadki),

·         łata ważna,

·         trójkąty do skarpowania,

·         łopaty i grabie,

·         młotek sznurek i kołki,

·         warsztat do wiązania kiszki faszynowej,

·         faszyna wiklinowa,

·         drut,

·         ściski (krępacze),

·         kafar ręczny (dobnia),

·         nóż do cięcia darniny,

        roboty drenarskie:

·         niwelator,

·         łata niwelacyjna,

·         taśma i szpilki,

·         tyczki,

·         kołki (repery i świadki),

·         łata ważna,

·         młotek, kołeczki i sznurek,

·         łopata i grabie,

·         łopaty drenarskie (sztychówki),

·         pobierki (łyżki drenarskie),

·         ubijak,

·         krzyże niwelacyjne,

·         młotek drenarski,

·         hak do układania drenów,

·         dreny ceramiczne i PVC;

b.      wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych:

        roboty ziemne i umocnieniowe:

·         poziomica, łata ważna, miara składana, trójkąty do skarpowania, niwelator, łata niwelacyjna,

·         średnicomierz,

        roboty drenarskie:

·         poziomica, łata ważna, miara składana, krzyże niwelacyjne, niwelator, łata niwelacyjna, sznurek,

·         łata z poziomicą;

c.      wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego:

        kiszka faszynowa, paliki, geowłóknina, dreny ceramiczne i PCV;

d.      wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

        apteczka z podstawowym wyposażeniem;

e.      wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

        ubranie robocze i buty,

        dobrze osadzone i naostrzone narzędzia.

 

IX.3.         Stanowiska do obróbki drewna

1.      Opis infrastruktury stanowisk:

a.      usytuowanie stanowisk:

        w budynku warsztatów szkolnych;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska:

        50 m2;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

        4,5m2;

d.      wyposażenie stanowisk w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        instalacja elektryczna 230V, wentylacja, sanitariaty, pojemniki na odpady, instalacja wodno-kanalizacyjna (woda ciepła i zimna).

 

2.      Opis wyposażenia stanowisk:

a.      wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu:

        strugnice stolarskie,

        piły: ramowe, rozpłatnice, grzbietnice, otwornice, poprzeczne, kabłąkowe,

        strugi: zdzierak, równiak, gładzik, spust,

        korba stolarska,

        wiertła do drewna,

        świdry ręczne,

        dłuta ciesielskie i stolarskie,

        pobijaki,

        siekiery i topory,

        tarniki i pilniki,

        ołówki stolarskie,

        piła tarczowa do drewna,

        wyrzynarka elektryczna,

        szlifierka kątowa,

        wiertarka elektryczna,

        obcęgi i drążki do wyciągania gwoździ;

b.      wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych:

        kątowniki,

        miary składane i zwijane, cyrkle, poziomica, suwmiarka;

c.      wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego:

        tarcica, sklejka, płyty pilśniowe, farby i środki impregnujące drewno;

d.      wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

        apteczka z podstawowym wyposażeniem;

e.      wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

        ubranie robocze i buty,

        dobrze osadzone i naostrzone narzędzia do obróbki drewna.

 

IX.4.         Stanowiska do robót instalacyjnych

1.      Opis infrastruktury stanowisk:

a.      usytuowanie stanowisk:

        w budynku warsztatów szkolnych;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska:

        30m2;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

        3m2;

d.      wyposażenie stanowisk w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        instalacja elektryczna 230V, wentylacja, sanitariaty, pojemniki na odpady, instalacja wodno-kanalizacyjna (woda ciepła i zimna).

 

2.      Opis wyposażenia stanowisk:

a.      wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu:

        stoły ślusarskie z imadłami,

        piłki ręczne do metali,

        komplet kluczy: płaskich, nasadowych, oczkowych, fajkowych,

        szczypce uniwersalne,

        klucz francuski,

        klucz szwedzki,

        rysiki i cyrkle,

        narżnica,

        piła rozpłatnica,

        pilniki: zdzieraki i gładziki,

        szczotki druciane,

        gwintownica uniwersalna,

        gwintownica zapadkowa,

        zestaw do gwintowania,

        imadło typu pionier,

        wiertarka stołowa,

        ręczna wiertarka piersiowa,

        wiertarka elektryczna,

        wiertła różnych średnic,

        sznury, młotek i uszczelniak;

b.      wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych:

        miary składane i zwijane,

        suwmiarki,

        kątowniki metalowe, rysiki, cyrkle;

c.      wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego:

        rury, kształtki wodociągowe PCV, rury i kształtki stalowe i żeliwne o różnych średnicach;

d.      wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

        apteczka z podstawowym wyposażeniem;

e.      wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

        ubranie robocze i buty,

        dobrze osadzone narzędzia w oprawach, dostosowanie narzędzi do odpowiednich operacji.

 

IX.5.         Stanowiska do robót budowlano- konstrukcyjnych

1.      Opis infrastruktury stanowisk:

a.      usytuowanie stanowisk:

        w budynku warsztatów szkolnych;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska:

        betoniarnia 60m2,

        pomieszczenie do obróbki metali 30m2,

        pomieszczenie do badania kruszywa 25m2;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

        betoniarnia 15m2,

        pomieszczenie do obróbki metali 3m2,

        pomieszczenie badania kruszywa 5m2;

d.      wyposażenie stanowisk w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        instalacja elektryczna 380/230V, wentylacja, sanitariaty, pojemniki na odpady, instalacja wodno-kanalizacyjna (woda ciepła i zimna).

 

2.      Opis wyposażenia stanowisk:

a.      wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu:

        stół laboratoryjny obity blachą,

        zestaw sit do przesiewania kruszywa,

        szufle,

        betoniarka 50-litrowa,

        formy do trylinki, krawężników, płyt chodnikowych,

        ręczne ubijaki,

        stół wibracyjny,

        wibrator przyczepny,

        stół zbrojarski,

        nożyce do cięcia stali zbrojeniowej,

        klucze do gięcia stali zbrojeniowej,

        kozły,

        drut wiązałkowy,

        szczypce do cięcia drutu;

b.      wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych:

        waga,

        miary składane i zwijane, suwmiarka;

c.      wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego:

        kruszywo,

        stal zbrojeniowa,

        formol,

        cement;

d.      biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu/pracowni/stanowiska:

        norma i krzywe przesiewu;

e.      wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy:

        apteczka z podstawowym wyposażeniem;

f.        wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

        właściwe ubranie robocze i rękawice,

        zapoznanie z obsługą betoniarki i wibratorów.

 

IX.6.         Magazyn narzędzi, sprzętu i materiałów

1.      Opis infrastruktury magazynu:

a.      usytuowanie magazynu:

        w pobliżu poligonu i stanowiska do obróbki drewna, robót instalacyjnych i robót budowlanych;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się magazyn:

        ogólna powierzchnia magazynów ok. 40m2;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego magazynu:

        powierzchnia magazynu na: cement 2m2, kruszywo 6m2, tarcica 10m2, cegła 2m2;

d.      wyposażenie magazynu w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        w narzędziowni odpowiednia ilość regałów.

 

2.      Opis wyposażenia magazynu:

a.      wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu:

        deski i krawędziaki o różnych grubościach i przekrojach,

        gwoździe, śruby i nakrętki różnych rozmiarów,

        papier ścierny o różnej granulacji,

        rury i kształtki wodociągowe z PVC,

        rury i kształtki kanalizacyjne z PVC,

        rury i kształtki żeliwne,

        rury stalowe i łączniki,

        rurki drenarskie ceramiczne i z PVC,

        faszyna wiklinowa;

b.      wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego:

        cement,

        kruszywo,

        cegła,

        tarcica,

        dreny ceramiczne i PCV,

        faszyna,

        rury i kształtki wodociągowo-kanalizacyjne z PCV,

        drut,

        rury i kształtki żeliwne i stalowe.

c.      wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

        środki myjące i sprzęt do utrzymania czystości na stanowiskach.