Wprowadzenie - Standaryzacja wyposaĹĽenia dydaktycznego
pracowni kształcenia zawodowego

Autorzy standardĂłw wyposaĹĽenia

Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego
dla zawodów z dwuletnim cyklem kształcenia, opracowane w 2003 r.

Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego
dla zawodów z trzyletnim cyklem kształcenia, opracowane w 2004 r.

Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego
dla zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikach,
technikach uzupełniających, opracowane w 2005 r.

Standardy wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w szkołach policealnych, opracowane w 2006 r.

Standardy wyposaĹĽenia dydaktycznego pracowni ksztaĹ‚cenia zawodowego dla zawodĂłw, opracowane w 2011 r.


STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO

PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 

Zawód: technik dróg i mostów kolejowych

Symbol cyfrowy: 311[06]

 

 

Aby zapewnić właściwą i efektywną realizację celów kształcenia, zajęcia powinny się odbywać w salach wyposażonych w środki dydaktyczne niezbędne do wykonywania ćwiczeń, pokazów i realizowania zajęć w grupach.

 

Ze względu na unikalny charakter kształcenia w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych, w standardzie zawarto poszerzony wykaz bibliografii zawodowej, która może być potrzebna do odtworzenia kształcenia w tym zawodzie.

 

W szkole kształcącej w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych niezbędne są następujące pracownie:

I.        Pracownia rysunku i kosztorysowania,

II.      Pracownia budowlana (spełniająca rolę laboratorium techniki drogowej i mostowej, pracowni geodezyjnej i drogowo-mostowej),

III.    Pracownia maszyn i urządzeń do robót torowych.

 

 

I.        Pracownia rysunku i kosztorysowania

Pracownia rysunku technicznego powinna umożliwiać kształtowanie u uczniów umiejętności wykonywania szkiców i czytania rysunków technicznych oraz posługiwania się dokumentacją techniczną oraz normami rysunku technicznego. Powinna także umożliwić uczniom naukę „czytania” dokumentacji i uzyskanie informacji dotyczących technologii wykonania i zastosowanych materiałów. Uczniowie powinni także poznać zastosowanie techniki informatycznej do wspomagania wykonywania rysunków i kosztorysowania.

 

1.      Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

        stół nauczyciela, jednocześnie spełniający rolę stanowiska do prezentacji,

        tablica szkolna,

        wizualizer (sprzęt umożliwiający oglądanie zdjęć na ekranie),

        wideoprojektor wraz z ekranem – 1 szt.,

        telewizor z magnetowidem,

        komputery z oprogramowaniem – 16 zestawów,

        serwer wraz monitorem i systemem sieciowym,

        połączenie z Internetem,

        komputer przenośny,

        skaner,

        drukarka sieciowa i ploter,

        urządzenia sieciowe,

        oprogramowanie edukacyjne – 1 komplet,

        kserokopiarka.

 

2.      Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni:

        stoliki kreślarskie z lampką oraz krzesła obrotowe na kółkach, przybory kreślarskie (jeden komplet na jednego ucznia),

        stanowiska komputerowe dla uczniów wraz z oprogramowaniem podstawowym (dla każdego ucznia),

        drukarka sieciowa i ploter.

 

3.      Opisy infrastruktury i wyposażenia stanowisk:

 

3.1.     Opis infrastruktury stanowisk:

a.      usytuowanie stanowisk:

        w budynku, sala powinna być jasnym przestronnym pomieszczeniem wyposażonym w schowki lub szafy mieszczące wyposażenie pracowni;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska:

        pracownia powinna być wyposażona w co najmniej 16 stolików kreślarskich, 16 stanowisk komputerowych;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

        2 m2 na osobę;

d.      wyposażenie stanowisk w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        instalacja elektryczna 230V do zasilania komputerów, drukarki i plotera, urządzeń audiowizualnych oraz oświetlenia. Przy budowie sieci zasilającej komputery muszą być spełnione następujące warunki:

·         obwód zasilający musi być wydzielony,

·         pracownia musi posiadać centralny wyłącznik napięcia,

·         dla każdego stanowiska uczniowskiego należy przewidzieć 3 gniazda z bolcem ochronnym (dwa do zasilania komputera i monitora oraz jedno do oświetlenia poza systemem podtrzymania zasilania),

·         łączna moc urządzeń na jednym stanowisku uczniowskim ok. 500W, a do lampy oświetleniowej max 60W,

·         dla komputera serwera 4 gniazda zasilające,

·         wydzielone zasilanie dla serwera z podtrzymaniem napięcia (zasilacz),

·         jedno gniazdo do zasilania przełącznika (switch) umieszczone w szafce z krosownicą,

·         gniazdo sieciowe dla drukarki sieciowej i plotera,

·         dodatkowe dwa gniazda sieciowe dla odkurzacza,

·         gniazda zasilające powinny być umieszczone tak, aby odległość do przyporządkowanych do nich stanowisk komputerowych nie była większa niż 1m;

        jeśli okablowanie sieciowe[1] to wykonane w standardzie UTP KAT.5 lub wyższym, prowadzone w listwach; gniazda RJ45; kable połączeniowe gniazdo-komputer; przełącznik sieciowy, co najmniej 32 portowy 10/100Mb/s przełączany na każdym porcie niezależnie i odpowiadająca mu krosownica (posiadająca tyle portów, co przełącznik) wraz z kablami krosującymi (w ilości zgodnej z liczbą portów przełącznika); przy podłączeniu karty sieciowej pracującej z prędkością 10Mbps musi ciągle umożliwiać poprawną pracę pozostałych kart na poziomie 100Mbps; oba te elementy umieszczone w szafce umożliwiającej systemowe połączenie całego okablowania sieciowego pracowni;

        klimatyzator utrzymujący temperaturę w lecie na poziomie 21÷24oC;

        sprawne ogrzewanie zaopatrzone w termostaty.

 

3.2.Opis wyposażenia stanowisk:

a.      wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu:

        stoliki kreślarskie wyposażone w sprzęt kreślarski i niezbędne przybory kreślarskie;

        stoliki komputerowe wyposażone w jednostkę komputerową, klawiaturę, komplet słuchawek, mysz, fotel obrotowy na kółkach;

        licencjonowane oprogramowanie:

        programy do tworzenia i przetwarzania rysunków technicznych,

        programy do kosztorysowania;

  1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów:

        model trzech rzutni do rzutowania prostokątnego,

        plansze figur płaskich i modele brył geometrycznych,

        modele i tablice poglądowe typowych mostów kolejowych,

        modele i tablice poglądowe z zakresu typowych przekrojów dróg kolejowych, typowych skrzyżowań i węzłów,

        wzorce rysunków technicznych,

        rysunki brył ściętych i przenikających się,

        projekty typowych dróg kolejowych, budynków, budowli i obiektów mostowych,

        zestawy map w skalach umożliwiających projektowanie dróg kolejowych;

c.      biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska:

        zbiór polskich norm dotyczących rysunku technicznego,

        Katalogi Nakładów Rzeczowych i Scalonych Nakładów Rzeczowych w zakresie robót drogowych i mostowych (jeden katalog dla jednego ucznia),

        czasopisma zawodowe,

        podstawowy księgozbiór, a w szczególności:

·         Batko M.: Drogi Kolejowe. WKiŁ 1986, lub nowsze;

·         Samujłłowie H. i J.: Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie. Arkady Warszawa, 1987,

·         Wojciechowski L.: Zawodowy rysunek budowlany. WSiP Warszawa, 1994 lub nowszy,

d.      wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

        środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

        pojemniki na śmieci,

        gaśnice.

 

II.      Pracownia budowlana

(spełniająca rolę laboratorium techniki drogowej i mostowej, pracowni geodezyjnej i drogowo-mostowej)

 

Aby zapewnić realizację celów kształcenia, zajęcia powinny się odbywać w sali wyposażonej w środki dydaktyczne niezbędne do wykonywania ćwiczeń, pokazów i realizowania zajęć w grupach. W pracowni budowlanej powinny się odbywać zajęcia z następujących przedmiotów: mechanik budowli, konstrukcje żelbetowe, zarys miernictwa, ćwiczenia z miernictwa, podstawy budownictwa, drogi kolejowe, mosty kolejowe, pracownia robót budowlanych, podstawy prawa budowlanego, transport kolejowy. Pracownia powinna umożliwić uczniom kształtowanie umiejętności wynikających z programów nauczania tych przedmiotów.

 

1.      Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

        stół nauczyciela jednocześnie spełniający rolę stanowiska do prezentacji,

        tablica szkolna,

        zestaw komputerowy podłączony do Internetu, drukarka,

        stolik komputerowy, obrotowy fotel,

        stanowisko do prezentacji (stolik pod telewizor, magnetowid i wizualizer,

        wideoprojektor (umocowany do sufitu) wraz z ekranem,

        wizualizer (sprzęt umożliwiający oglądanie zdjęć na ekranie, ekranie telewizora),

        telewizor z magnetowidem.

 

2.      Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla danej pracowni:

        16 dwuosobowych stolików wraz z krzesłami,

        stanowisko laboratoryjne – 2,

        stanowisko geodezyjne,

        stanowisko drogowe,

        stanowisko budowlano-mostowe.

 

3.      Opis infrastruktury i wyposażenia stanowisk:

 

3.1.Opis infrastruktury stanowisk:

a.      usytuowanie stanowisk:

        w budynku, sala powinna być jasnym przestronnym pomieszczeniem wyposażonym w schowki i szafy mieszczące wyposażenie pracowni, sala powinna posiadać zaplecze magazynowe służące do przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu pracowni;

        w pobliżu sali powinno się znajdować pomieszczenie o powierzchni co najmniej 20m2, przeznaczone na magazyn podręczny na sprzęt i pomoce do nauki;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska:

        pracownia powinna być wyposażona w co najmniej 16 dwuosobowych stolików uczniowskich wraz z krzesłami, 2 stołów laboratoryjnych z taboretami;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

        2 m2 na osobę;

d.      wyposażenie stanowisk w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        instalacja elektryczna 230V do zasilania komputerów, drukarki i plotera, urządzeń audiowizualnych, prasy, wstrząsarki oraz oświetlenia;

        instalacja wodociągowa z ciepłą i zimną wodą;

        wentylacja grawitacyjna;

        sprawne ogrzewanie.

 

3.2.      Opis wyposażenia stanowisk:

a.      wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu:

        16 szt. stolików uczniowskich wraz z krzesłami,

        2 stoliki komputerowe wyposażone w jednostkę komputerową, klawiaturę, komplet słuchawek, mysz, 2 fotele obrotowe na kółkach, skaner, ploter, drukarka laserowa,

        licencjonowane oprogramowanie:

·         programy do tworzenia i przetwarzania rysunków technicznych,

·         programy do kosztorysowania,

·         programy wspomagające prace geodezyjne (do obliczeń i do kartowania),

·         systemy eksperckie wspomagania decyzji (UNIP, SMOK, itd.);

  1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych:

        piec elektryczny do suszenia próbek gruntu do 150oC,

        przyrząd Vicata,

        pierścień Le Chateliera,

        prasa hydrauliczna do ściskania próbek betonu,

        wstrząsarka do zagęszczania,

        kuchenka elektryczna lub gazowa (jedno lub dwupalnikowa) do podgrzewania próbek,

        przyrządy do kartowania oraz obliczania powierzchni,

        mapy warstwicowe, sytuacyjne i schematyczne oraz profile dróg kolejowych,

        dzienniki pomiarowe,

        wzorcowe dokumentacje pomiarowe i robocze,

        2 teodolity,

        2 niwelatory,

        taśmy pomiarowe ze szpilkami o długości 30÷50m – 2 szt.,

        ruletki o długości 30m – 2 szt.,

        węgielnice pryzmatyczne z pionem – 3 szt.,

        dalmierz laserowy,

        odbiornik GPS,

        4 łaty niwelacyjne 4m,

        tyczki miernicze – 20 szt.,

        stojaki do tyczek – 6 szt.,

        toromierz uniwersalny – 2 szt.,

        przyrząd do pomiaru zużycia szyn,

        suwmiarka Schulza do pomiaru wielkości ziaren kruszywa,

        lupa z podziałką Fresnela,

        przyrząd Stokesa do oznaczania zawartości pyłów mineralnych w kruszywie,

        przyrząd do badania wytrzymałości ziaren kruszywa,

        cylinder do pomiaru gęstości pozornej mieszanki betonowej ø210mm h=300mm wraz z wyposażeniem do pomiaru objętości),

        aparat VeBe składający się ze stolika wibracyjnego o częstotliwości drgań 50±5Hz i średniej amplitudzie 0,5mm, naczynia cylindrycznego o średnicy 230mm i wysokości 200mm oraz ruchomego urządzenia zaopatrzonego z jednej strony we wsyp (lej zsypowy), a z drugiej w przesuwny pręt zakończony krążkiem z przeźroczystego tworzywa o średnicy 225mm i łącznej masie 2,8kg,

        stożek Abramska z kompletem liniałów do pomiaru,

        komplet sit do analizy sitowej gruntu i kruszywa (kwadratowe o boku 0,0; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2; 4; 8; 16; 32; 63mm) i cementu (sito z tkaniny fosforowo-brązowej o wymiarach boku oka kwadratowego 0,08mm i 0,20mm),

        szkło laboratoryjne,

        naczynie metalowe z pokrywką o wymiarach 45x16x15cm, z siatką metalową i uchwytami do jej wyjmowania,

        wanna bez przykrywy z rusztem na dnie, do przechowywania pierścienia Le Chateliera z zaczynem cementowym w wodzie,

        przyrząd Michaelisa,

        przyrząd Graf-Kaufmana wraz ze wzorcem beleczki oraz łaźnia wodna z termoregulacją do ich przechowywania,

        formy do wykonywania próbek betonowych,

        pojemnik na kruszywo do ważenia na wadze przystosowanej do ważenia hydrostatycznego,

        pojemnik szklany o wielkości umożliwiającej włożenie pojemnika na kruszywo jw.,

        cylindry pomiarowe (250cm3, 500cm3 i 1000cm3) po 2 szt.,

        płytki szklane o wymiarach 4x4, 5x5 cm (po 4 szt.),

        mieszarka do zapraw z przystawką programową i urządzeniem do sterowania szybkością obrotów,

        zestaw przyrządów do oznaczania gęstości pozornej (objętościowej),

        areometry do badań gruntu,

        aparat do badania kapilarności biernej gruntu,

        cylinder z ruchomą podstawą do badania zawartości pyłów mineralnych w kruszywie,

        forma trójdzielna do wykonywania beleczek,

        wagi laboratoryjne mechaniczne lub elektroniczne (zakres nośności do 2000g dokładność 0,01g) – 2 szt.,

        edometr,

        termometr elektroniczny o zakresie pomiarów -40÷110oC,

        mostek Whinstona,

        tensometry różnego rodzaju,

        piknometr o pojemności kolby 200÷250cm3,

        pipeta – 4 szt.,

        eksykator – 4 szt. o różnej pojemności (do 500cm3),

        moździerz laboratoryjny do kruszenia próbek gruntu,

        kolby o różnej pojemności (od 250÷1000cm3) – po 2 szt.,

        aparat Casagrande’a wraz z kompletem rylców,

        parowniczki o różnej pojemności,

        naczynia szklane o średnicy 20÷30cm – po 2 szt.,

        lejki szklane o średnicy rurki 5÷10mm i wysokości 50mm,

        rurki plastikowe o średnicy 14mm długości 10m,

        stojak do wieszania lejka,

        liniał stalowy długości powyżej 2m ze skalą o działce elementarnej 1cm,

        stoper (sekundomierz) – 2 szt.,

        wzory dokumentów budowy: dziennik budowy, książka obmiarów robót, pozwolenie na budowę, dokumentacja techniczna;

  1. wykaz modeli, symulatorów:

        uniwersalna rama do mechaniki,

        przyrząd do pewności równowagi,

        przyrząd do demonstracji prawa Hooke’a przy rozciąganiu,

        dokumentacja utrzymania dróg, mostów i maszyn,

        foliogramy:

·         ilustrujące rodzaje belek, ram, łuków i kratownic, ich schematy statyczne oraz wykresy wielkości statycznych w tych konstrukcjach dla prostych przypadków obciążenia,

·         tablic profili walcowanych,

·         obrazujące różnego rodzaje zbrojenia elementów,

·         ilustrujące fazy pracy zginanej belki żelbetowej z zaznaczonym rozkładem naprężeń,

·         obrazujące fazy pracy konstrukcji sprężonych w różnych stadiach obciążeń,

·         przedstawiające rysunki szczegółów połączeń elementów żelbetowych: węzłów, przegubów i łożysk,

·         przedstawiające kształty prętów zbrojenia głównego i strzemion,

·         z rysunkami zbrojenia sprężającego i zakotwień, schematy technologii naciągu strun i kabli,

·         przedstawiające rozwój konstrukcji nawierzchni kolejowej,

·         typowych przekrojów drogi kolejowej,

·         przekrojów poprzecznych podtorza w przekopach i nasypach,

·         rodzajów budowli inżynierskich dróg kolejowych,

·         typów i rodzajów podkładów,

·         ustroju toru kolejowego na prostej i w łukach,

·         skrajni budowli i taboru,

·         konstrukcji rozjazdów i skrzyżowań torów,

·         urządzeń nastawczych hakowych i suwakowych,

·         rodzajów połączeń torów i dróg zwrotnicowych,

·         schematów stacji kolejowych,

·         wagonów pomiarowych,

·         analizy wydruków komputerowych toromierza mikroprocesorowego i wagonu do diagnostyki toru kolejowego,

·         przejazdów kolejowych i ich urządzeń,

·         technologii wymiany nawierzchni automatycznym pociągiem,

·         technologii wzmacniania podtorza pociągiem AHM,

·         technologii wzmacniania podtorza,

·         z zakresu konstrukcji budynków i ich elementów,

·         budynków i ich elementów konstrukcyjnych,

·         rozwoju konstrukcji nawierzchni kolejowej na mostach,

·         typowych przekrojów elementów konstrukcyjnych mostu,

·         typowego wyposażenia mostów kolejowych,

·         różnych typów wagonów kolejowych i taboru trakcyjnego,

·         części taboru, zestawów kołowych, łożysk tocznych, elementów układów sprężonych wagonów,

·         wózków wagonowych, urządzeń cięgłowych i zderznych,

·         sieci trakcyjnych,

·         samoczynnego hamulca zespolonego,

·         elementów grzejnych taboru;

        zdjęcia:

·         odkształceń podtorza,

·         budowli inżynierskich,

·         składowania materiałów nawierzchniowych,

·         różnych typów rozjazdów i części rozjazdowych,

·         przejazdów kolejowych różnych kategorii,

·         nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowych,

·         pękniętych szyn;

        modele:

·         rusztowań i deskowań,

·         mostów i ich elementów konstrukcyjnych,

·         połączeń elementów konstrukcji drewnianych,

·         ilustrujące przypadki wyboczenia prętów prostych,

·         różnych rodzajów belek i słupów;

        eksponaty:

·         eksponaty materiałów budowlanych;

  1. opisy materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego:

        zestaw przekrojów różnych typów szyn,

        zestaw różnych rodzajów łubków,

        zestaw szynowych podkładek stalowych,

        zestaw wkrętów, śrub i pierścieni stalowych stosowanych w torach i rozjazdach,

        zestaw przekładek instalacyjno-amortyzacyjnych,

        zestaw dybli do podkładów i podrozjazdnic sprężonych,

        zestaw elementów do przytwierdzenia sprężystego SB3,

        zestaw opórek przeciwpełznych,

        zestaw próbek różnych rodzajów podsypki,

        zestaw próbek różnych materiałów nawierzchni drogowej;

  1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska:

        zbiór norm i przepisów dotyczących zagadnień budownictwa, kolejnictwa, a w szczególności:

·         Aktualne normy do wymiarowania konstrukcji żelbetowych

·         Aktualne normy obciążeń

·         Bałuch H., Czubaczyński J., Pelc S.: Montaż i wymiana rozjazdów. WKiŁ Warszawa, 1975

·         Bałuch H.: Diagnostyka nawierzchni kolejowej. WKiŁ Warszawa, 1978

·         Bałuch H.: Układy geometryczne połączeń torów. WKiŁ Warszawa, 1989

·         Banaś J.: Drogi żelazne. WKiŁ Warszawa, 1966

·         Basiewicz T., Rudziński L.: Linie kolejowe. OWPW Warszawa, 1984

·         Batko M.: Budowa i utrzymanie dróg kolejowych cz. I i II. WKiŁ Warszawa, 1985

·         Batko M.: Drogi kolejowe. WKiŁ Warszawa, 1981

·         Bodzony B.: Nowe Prawo Budowlane z komentarzem. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR, 1999

·         Bogdaniuk B.: Modernizacja dróg kolejowych przy ich elektryfikacji. WKiŁ Warszawa, 1988

·         Cholewo J., Sznurowski M.: Mosty kolejowe i fundamentowanie. WKiŁ Warszawa, 1965

·         Cholewo J., Sznurowski M.: Mosty kolejowe. WK Warszawa, 1958

·         Chweściuk K., Zalewski P.: Technologia transportu kolejowego. WKiŁ Warszawa, 1987

·         Ciechowicz B.: Prawo budowlane w praktyce. INFOR 2000

·         Cieślikowski J.: Stacje kolejowe. WKiŁ Warszawa, 1982

·         Cyunel B., Kulczycki B.: Kolejowe budowle ziemne t. II. WKiŁ Warszawa, 1987

·         Fijałkowski T.: Prawo Budowlane. Zagospodarowanie przestrzenne. Zamówienia publiczne. Fotoskład Pracownia Poligraficzna, 2002

·         Friszman M. A.: Tor kolejowy i jego współpraca z pojazdami. WKiŁ Warszawa, 1983

·         Gajda B.: Technika ruchu kolejowego. WKiŁ Warszawa, 1985

·         Godwod J., Kowalski E., Nowosielski L.: Zarys kolejnictwa. WKiŁ Warszawa, 1986

·         Gogogoliński W., Jamka M., Zielina L.: Miernictwo kolejowe tom 1 i 2. WKiŁ 1992

·         Gołaszewski A., Sancewicz S.: Tor bezstykowy. WKiŁ Warszawa, 1986

·         Goryszewski J., Świderski F.: Eksploatacja handlowa kolei. WKiŁ Warszawa, 1987

·         Gruszczyński J.: Eksploatacja taboru kolejowego. WKiŁ Warszawa, 1984

·         Hydzik J.: Mosty kolejowe. WKiŁ Warszawa,1986

·         Iwanczewska A., Włodarczyk W.: Konstrukcje budowlane. WSiP Warszawa,

·         Iwanczewska A.: Mechanika budowli. WSiP Warszawa, 1989,

·         Kalinowski A., Orlik A.: Wagony kolejowe i hamulce. WKiŁ Warszawa, 1985

·         Karaś S.: Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. WKiŁ Warszawa, 1986

·         Karczewski B.: Pracownia technologiczna w budownictwie drogowym; WSiP 1982 lub nowsze

·         Kietlińska Z., Walczak S.: Miernictwo w budownictwie lądowym i wodnym. WSiP Warszawa, 1989

·         Kiewlicz S., Łączyński J., Pelc S.: Nawierzchnia kolejowa typu S60, S49, S42. WKiŁ Warszawa, 1974

·         Kowalski E.: Pojazdy trakcyjne. WKiŁ Warszawa, 1987

·         Kożuchowski K., Nowosielski L.: Organizacja ruchu kolejowego. WKiŁ Warszawa, 1985

·         Kubiak J., Stachurski W.: Konstrukcje żelbetowe. Arkady 1984-1989

·         Liberadzki B.: Ekonomika transportu kolejowego. WKiŁ Warszawa, 1988

·         Liberadzki B.: Planowanie operatywne przewozów ładunków koleją. WKiŁ Warszawa, 1982

·         Linder F.: Budowa mostów cz. I. WSiP Warszawa, 1984

·         Łączyński J.: Rozjazdy kolejowe. WKiŁ Warszawa, 1976

·         Łoś M.: Wpływ temperatury na pracę toru kolejowego. WKiŁ Warszawa, 1974

·         Madaj A., Wołowicki W.: Budowa i utrzymanie mostów. WKiŁ Warszawa, 1995

·         Masikowski Cz., Perenc J.: Gospodarka wagonami towarowymi. WKiŁ Warszawa, 1982

·         Miklin A., Sawicki M.: Mosty kolejowe. WKiŁ Warszawa

·         Mikulski A.: Mechaniczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. WKiŁ Warszawa, 1985

·         Miszkinie W.: Mechanika budowli. WSiP 1997

·         Nowakowski J.: Odwadnianie stacji i linii kolejowych. WKiŁ Warszawa, 1979

·         Nowe Prawo Budowlane – komentarz, akty prawne. Noermeks Gdańsk,1995

·         Praca zbiorowa pod redakcją H. Bałucha: Zastosowanie informatyki w drogach kolejowych. WKiŁ Warszawa, 1990

·         Praca zbiorowa pod redakcją J. Sysaka: Drogi kolejowe. PWN Warszawa, 1982

·         Praca zbiorowa: Mechanizacja budowy mostów. WKiŁ Warszawa, 1971

·         Praca zbiorowa: Odbudowa mostów kolejowych t. I i II. WKiŁ Warszawa, 1971

·         Prawo Budowlane – zbiór ujednoliconych przepisów. A.D. Drągowski 2000

·         Pyrak S., Tatar J.: Konstrukcje z betonu. WSiP 1983

·         Rajchel W.: Budowa mostów cz. II. WSiP Warszawa, 1984

·         Rolla S.: Badania materiałów i nawierzchni drogowych. WKiŁ 1979 lub nowsze

·         Rozporządzenia i zarządzenia wykonawcze ściśle związane z prawem budowlanym

·         Rybak M.: Przebudowa i wzmacnianie mostów. WKiŁ Warszawa, 1982

·         Sankowski K.: Organizacja ruchu kolejowego. WKiŁ Warszawa, 1988

·         Semrau A.: Bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej. WKiŁ Warszawa, 1972

·         Sieczkowski J.: Obliczenia konstrukcji żelbetowych – przykłady. WSiP 1994

·         Szajer R.: Drogi kolejowe. WKiŁ Warszawa,1965

·         Sznurowski M.: Utrzymanie mostów kolejowych, przepustów i tuneli. WKiŁ Warszawa, 1975

·         Sznurowski M.: Utrzymanie mostów kolejowych. WKiŁ Warszawa, 1969

·         Sznurowski M.: Utrzymanie podtorza kolejowego. WKiŁ Warszawa, 1971

·         Tablice do obliczeń statycznych

·         Tablice do wymiarowania konstrukcji żelbetowych

·         Titow W.: Wzmacnianie podtorza długo eksploatowanych linii kolejowych. WKiŁ Warszawa, 1990

·         Tylman: Technologia materiałów drogowych. WKiŁ 1981 lub nowsze

·         Urban L.: Konstrukcje budowlane. WSiP 1998

·         Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKiŁ Warszawa, 1962

·         Żurowski A.: Pomiary geodezyjne w budowie dróg, lotnisk i mostów. WKiŁ Warszawa, 1981

·         Żurowski: Pomiary geodezyjne w budowie dróg, lotnisk i mostów. WKiŁ Warszawa, 1981

·         Instrukcje wewnętrzne obowiązujące w przedsiębiorstwie PKP SA:

-          Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych użytku publicznego – D1

-          Przepisy techniczne utrzymania budowli inżynieryjnych dróg kolejowych – D2

-          Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowego – D4

-          Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów – D6

-          Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie – D17

-          Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej – D19

-          Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych – D83

-          Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów – D75

-          Wytyczne utrzymania torów bezstykowych

        filmy instruktażowe prezentujące wykonawstwo robót,

        filmy dydaktyczne z zakresu prowadzenia pracy przewozowej,

        demonstracyjne programy komputerowe,

        czasopisma zawodowe aktualnie dostępne;

  1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

        środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

        pojemniki na śmieci,

        gaśnice.

 

 

III.    Pracownia maszyn i urządzeń do naprawy nawierzchni kolejowej

Pracownia powinna umożliwiać kształtowanie u uczniów podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu budowy maszyn i urządzeń do robót torowych oraz mostowych, podstawowych zespołów roboczych tych maszyn, zasad ich działania, specyficznej organizacji pracy kolejowych maszyn drogowych, gospodarki remontowej oraz zasad utrzymania i naprawy tych maszyn.

 

1.      Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

        stół nauczyciela, jednocześnie spełniający rolę stanowiska do prezentacji,

        stanowisko komputerowe wraz z drukarką oraz oprogramowaniem niezbędnym do diagnostyki toru,

        stoliki uczniowskie wraz z krzesłami,

        szafy i gabloty do przechowywania sprzętu i pomocy dydaktycznych,

        tablica szkolna,

        rzutnik pisma i przeźroczy wraz z ekranem,

        wizualizer (sprzęt umożliwiający oglądanie zdjęć na ekranie),

        telewizor z magnetowidem.

 

2.      Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych:

        16 szt. stolików uczniowskich wraz z krzesłami.

 

3.      Opisy infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych zawierające:

 

3.1.      Opis infrastruktury stanowisk:

a.      usytuowanie stanowisk*):

        w budynku;

b.      wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska:

        min 24 miejsca dla uczniów,

        2 m2 na osobę,

        podłogi łatwo zmywalne antypoślizgowe;

c.      minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

        2 m2;

d.      wyposażenie stanowisk w niezbędne media z określeniem ich parametrów:

        instalacja elektryczna 400/230V do zasilania urządzeń oraz oświetlenie,

        wentylacja nawiewno-wywiewna,

        ogrzewanie.

 

3.2.Opis wyposażenia stanowisk:

a.      wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu:

        zestaw narzędzi do wiercenia szyn,

        zestaw narzędzi do wiercenia podkładów,

        zestaw narządzi do cięcia szyn;

b.      wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych:

        uniwersalny toromierz mikroprocesorowy wraz z oprzyrządowaniem,

        toromierz uniwersalny ręczny,

        falistościomierz torowy,

        suwmiarka do kół,

        defektoskop ultradźwiękowy;

        tablice poglądowe:

·         fazogramy, foliogramy tematycznie związane z programem,

·         zdjęcia (do pokazów na ekranie):

-    różnych maszyn i sprzętu ogólnobudowlanego,

-    środków transportowych,

-    maszyn do robót ziemnych,

-    zmechanizowanych narzędzi do robót torowych,

-    maszyn i urządzeń dźwigowy do zrywania i układania przęseł torowych,

-    żurawi kolejowych,

-    maszyn oraz wagonów do robót podsypkowych,

-    maszyn i urządzeń do zagęszczania podsypki,

-    maszyn i urządzeń do budowy i utrzymania podtorza,

-    oczyszczarek, podbijarek, dynamicznych stabilizatorów,

-    maszyn do kompleksowej wymiany toru,

-    maszyn do naprawy głównej podtorza,

-    maszyn i urządzeń do kontroli stanu toru,

-    maszyn i urządzeń do odśnieżania torów;

c.      wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego:

        w zależności od potrzeb zgodnie z programem;

d.      biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska:

        zbiór norm i przepisów dotyczących zagadnień budownictwa, kolejnictwa, a w szczególności:

·         Batko M.: Budowa i utrzymanie dróg kolejowych cz. I i II. WKiŁ Warszawa, 1985

·         Bernaś M., B. Koktysz: Maszyny i urządzenia do robót torowych t 1. WKiŁ Warszawa, 1990

·         Bernaś M., B. Koktysz: Maszyny i urządzenia do robót torowych t 2. WKiŁ Warszawa, 1977

·         Fijałkowski K.: Maszynoznawstwo dla ZSZ. WSiP 1984

·         Janiak W.: Zasady smarowania maszyn do robót torowych. WKiŁ. Warszawa, 1974

·         Koktysza B.: Podbijarki torowe. WKiŁ. Warszawa, 1976

·         Kania Z.: Naprawa maszyn torowych. WKiŁ. Warszawa, 1989

·         Lipski J.: Hydrauliczne urządzenia robocze i sterownicze. WKiŁ. Warszawa, 1974

·         Praca zbiorowa: Zmechanizowane utrzymanie nawierzchni kolejowej. WKiŁ. Warszawa, 1971

·         Instrukcje wewnętrzne obowiązujące w przedsiębiorstwie PKP SA

        czasopisma zawodowe aktualnie dostępne w branży,

        dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn torowych,

        filmy dydaktyczne prezentujące maszyny i urządzenia do robót torowych,

        instrukcje obsługi poszczególnych rodzajów maszyn,

        wzory dokumentacji niezbędnych przy eksploatacji maszyn i urządzeń;

e.      wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bhp:

        środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

        pojemniki na śmieci.[1] Opis nie dotyczy rozwiązań bezprzewodowych, które równie dobrze może być zastosowane.

*) możliwe jest korzystanie ze stanowisk w zakładzie pracy