Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia
  Cel główny:
  • wspieranie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) ukierunkowanej na zapewnienie zgodności kształcenia zawodowego z wymaganiami gospodarki opartej na wiedzy.
Adresaci
  • kadra zarządzająca szkół zawodowych,
  • nauczyciele kształcenia zawodowego,
  • nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni kształcenia zawodowego,
  • wizytatorzy
Kwota rozliczona 8 321 153,67 zł
Czas realizacji kwiecień 2012 - lipiec 2015 Zakończony
Zadania

Monitorowanie oraz ewaluacja wewnętrzna procesu wdrażania PPKZ

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli

Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk we wdrażaniu PPKZ

Rezultaty
Strona internetowa www.koweziu.edu.pl
Koordynatorzy merytoryczni

Grzegorz Karczmarz (2013/2014)
Maria Suliga (2014)
Monika Wojciechowska (2014/2015)
Anna Krajewska (2015)