Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie
Cele

Cel główny:

 • przygotowanie i upowszechnienie przed rokiem szkolnym 2012/2013 rozwiązań służących podnoszeniu jakości pracy i atrakcyjności szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a docelowo – zwiększenie zainteresowania uczniów gimnazjów kontynuacją nauki w szkołach zawodowych.

Cele szczegółowe:

 • ocena stanu publicznego szkolnictwa zawodowego w Polsce, w tym stopnia przygotowania szkół do realizacji kształcenia w zawodach,
 • przygotowanie kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek kształcenia zawodowego do wdrożenia rozwiązań wynikających z modernizacji kształcenia zawodowego,
 • wzmocnienie i upowszechnienie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami,
 • poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego.
Adresaci
 • dyrektorzy i nauczyciele szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
 • uczniowie gimnazjum,
 • pracodawcy, stowarzyszenia zawodowe i branżowe.
Kwota rozliczona 20 306 902 zł
Czas realizacji styczeń 2010 - czerwiec 2013 ZAKOŃCZONY
Działania 1. Diagnoza stanu publicznego szkolnictwa zawodowego.
2. Szkolenia dla kadry zarządzającej szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
3. Kampania promująca kształcenie zawodowe.
Rezultaty

Miękkie:

 • wzrost motywacji szkół zawodowych do poprawy jakości pracy,
 • wzmocnienie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • promocja najlepszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
 • rozwój umiejętności zawodowych uczniów,
 • promocja wyboru drogi zawodowej w procesie kreowania indywidualnej ścieżki kariery życiowej uczniów,
 • aktywizacja różnych partnerów w zakresie tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły zawodowej,
 • poprawa jakości i promocja kształcenia zawodowego.

Twarde (w tym produkty):

Strona internetowa  www.koweziu.edu.pl
Koordynatorzy merytoryczni

Emilia Maciejewska (2010/2012)
Anna Krajewska (2013)