Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie

 

Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie
Cele
  • upowszechnianie i promowanie kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym i ustawicznym,
  • zapewnienie wysokiej jakości usług kno poprzez opracowanie standardów projektowania i prowadzenia kursów e-learningowych,
  • zaktywizowanie palcówek do wdrażania kształcenia na odległość,
  • doskonalenie kompetencji kadry placówek edukacyjnych w obszarze wdrażania i wykorzystywania kształcenia na odległość.
Adresaci
  • pracownicy i kadra dydaktyczna szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego,
  • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kuratoriów oświaty.
Kwota rozliczona

15 540 965,21 zł

Czas realizacji

lipiec 2009 – czerwiec 2014 ZAKOŃCZONY

Działania

1. Przeprowadzenie diagnozy stanu kształcenia na odległość w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej.
2. Opracowanie modelu wdrażania kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym i ustawicznym.
3. Utworzenie portalu internetowego wraz z wbudowana platformą edukacyjną i repozytorium kursów e-learningowych.
4. Opracowanie 190 multimedialnych kursów e-learningowych.
5. Przeszkolenie przedstawicieli szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego.
6. Udzielanie konsultacji szkołom i placówkom zainteresowanym wdrażaniem kształcenia na odległość.

Rezultaty

Miękkie:

  • zaktywizowanie szkół i placówek do wdrażania kształcenia na odległość,
  • doskonalenie kompetencji kadry szkół i placówek w zakresie wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość,
  • poprawa jakości usług świadczonych za pomocą kształcenia na odległość.

Twarde (w tym produkty):

Strona internetowa

Koordynator merytoryczny

 Wojciech Myka