Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści metod kształcenia
Cele

Cele główne:

 • wypracowanie systemu wsparcia szkół zawodowych, kadry dydaktycznej, JST, organów nadzorujących przygotowujących się do powszechnego wdrażania programów modułowych, zgodnie z nowymi kierunkami zmian w kształceniu zawodowym,
 • utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego ułatwiającego dostęp do bazy danych programów modułowych i pakietów edukacyjnych oraz informacji z zakresu kształcenia zawodowego, w tym w szczególności kształcenia w oparciu o programy o strukturze modułowej.

Cele szczegółowe:

 • przygotowanie ekspertów – kadry dla systemu wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego,
 • przygotowanie 21 poradników Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego dla: kadry zarządzającej szkół zawodowych i placówek oświatowych, kadry dydaktycznej, przedstawicieli organu prowadzącego i organu nadzorującego,
 • przeprowadzenie konsultacji ekspertów z kadrą dydaktyczną odpowiedzialną za kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach oświatowych wdrażających programy modułowe,
 • udostępnienie kadrze dydaktycznej szkół zawodowych i placówek oświatowych dostępu do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w obszarze kształcenia zawodowego, w tym w szczególności kształcenia modułowego,
 • promowanie rezultatów projektu wśród nauczycieli szkół zawodowych, przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących szkoły poprzez organizację konferencji, informacje dostępne w Internecie, artykuły w prasie,
 • zweryfikowanie narzędzi i rozwiązań pozwalających na tworzenie oferty programowej w oparciu o podejście modułowe,
 • zidentyfikowanie przykładów dobrych praktyk w kształceniu modułowym.
Adresaci
 • dyrektorzy szkół i placówek,
 • kierownicy kształcenia praktycznego,
 • nauczyciele kształcenia zawodowego,
 • pracownicy JST i KO,
 • członkowie Polskiego Towarzystwa Kształcenia Modułowego,
 • pracodawcy,
 • uczniowie/słuchacze szkół zawodowych i placówek oświatowych.
Czas realizacji 01.05.2009-31.12.2012 ZAKOŃCZONY
Kwota rozliczona 9 543 027,35 zł
Działania

Zadanie 1.

 • ETAP I Zarządzanie i obsługa oraz promocja projektu.
 • ETAP II Upowszechnianie rezultatów i promocja projektów.

Zadanie 2.

 • ETAP I Przygotowanie ekspertów.
 • ETAP II Konsultacje ekspertów w szkołach i placówkach oświatowych i debata ekspertów, członków Polskiego Stowarzyszenia Kształcenia Modułowego, przedstawicieli MEN i zainteresowanych środowisk.

Zadanie 3.

 • ETAP I Opracowanie koncepcji poradników.
 • ETAP II Redakcja merytoryczna i językowa, opracowanie graficzne, druk i dystrybucja poradników.
 • ETAP III Nagranie filmu służącego jako przykład dobrych praktyk wdrożenia kształcenia zawodowego w oparciu o podejście modułowe.
 • ETAP IV Opis systemu wsparcia.

Zadanie 4.

 • ETAP I Organizacja konferencji wojewódzkich.
 • ETAP II Organizacja konferencji regionalnych.

Zadanie 5.

 • ETAP I Opracowanie koncepcji struktury i zawartości portalu.
 • ETAP II Stworzenie i instalacja portalu.
 • ETAP III Testowanie portalu i utrzymanie w ruchu.
Rezultaty

Miękkie:

 • podniesienie rangi i uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie modułowych programów,
 • poprawa jakości kształcenia zawodowego z uwagi na ukierunkowanie programów modułowych na uzyskiwanie konkretnych efektów kształcenia,
 • zapewnienie decydentom oświatowym (MEN, JST, KO) zweryfikowanych narzędzi i rozwiązań pozwalających na tworzenie i aktualizację oferty programowej w oparciu o podejście modułowe,
 • spopularyzowanie w środowisku edukacyjnym oraz wśród samorządowców bardziej efektywnego niż tradycyjny modelu kształcenia zawodowego,
 • lepsze przygotowanie absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.

Twarde (w tym produkty):

 • wypracowanie i wdrożenie systemu organizacyjnego, merytorycznego, metodycznego i informatycznego szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego,
 • przygotowanie 256 ekspertów do wspierania szkół we wdrażaniu programów modułowych oraz 15 koordynatorów wojewódzkich,
 • 17 konferencji wojewódzkich nt. merytorycznych i metodycznych zasad oraz korzyści wynikających z realizacji kształcenia modułowego,
 • 2661 konsultacji eksperckich dla 4862 dyrektorów i nauczycieli
  (cykl 1),
 • 104 konferencji nt. zmian programowych w kształceniu zawodowym, w których uczestniczyło 5300 nauczycieli, dyrektorów szkół zawodowych i placówek oświatowych, kierowników kształcenia praktycznego, przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących szkoły zawodowe, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych kształcenia zawodowego,
 • przeprowadzenie 1183 konsultacji eksperckich dla 4018 nauczycieli (cykl 2),
 • 21 poradników Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego,
 • 2 filmy promujące dobre praktyki w kształceniu modułowym:
 • konferencja upowszechniająca rezultaty projektu,
 • raport podsumowujący projekt Jak przygotować się do wdrożenia kształcenia modułowego z pomocą eksperta zewnętrznego,
 • wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego .
Strona internetowa
Koordynator merytoryczny

Nina Janiak