Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego
systemu informacji edukacyjno-zawodowej
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie
Cele

Cele główne:

 • upowszechnienie dostępu do usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego uczniom od poziomu gimnazjum poprzez zbudowanie spójnego, drożnego oraz dostosowanego do aktualnych potrzeb systemu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty realizującego ideę poradnictwa całożyciowego,
 • upowszechnienie dostępu do rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej uczniom, rodzicom, nauczycielom i doradcom zawodowym poprzez utworzenie Internetowego Systemu Informacji Edukacyjno-Zawodowej (portalu informatycznego) zawierającego informacje właściwe dla poziomu krajowego, wojewódzkiego i powiatowego.

Cele szczegółowe:

 • analiza obecnego stanu poradnictwa zawodowego w Polsce.
 • analiza obecnego stanu poradnictwa zawodowego w wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • zapewnienie wysokiej jakości, dostosowanych do potrzeb edukacji, rynku pracy i możliwości instytucjonalnych usług poradnictwa zawodowego.
 • zapewnienie wysokiej jakości, dostosowanej do potrzeb edukacji i rynku pracy informacji edukacyjno-zawodowej.
 • umożliwienie implementacji rozwiązań podnoszących jakość poradnictwa zawodowego oraz rozwiązań upowszechniających usługi doradcze.
Adresaci
 • doradcy zawodowi w województwach nieobjętych pilotażem,
 • uczniowie wszystkich placówek edukacyjnych na terenie powiatów objętych pilotażem,
 • rodzice ww. uczniów,
 • nauczyciele wszystkich placówek edukacyjnych na terenie powiatów objętych pilotażem,
 • dyrektorzy wszystkich placówek edukacyjnych na terenie powiatów objętych pilotażem,
 • pracownicy organów prowadzących szkoły (starostwa powiatowego, urzędu gminy) właściwych dla powiatów objętych pilotażem,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czas realizacji marzec 2009 - grudzień 2012 ZAKOŃCZONY
Kwota rozliczona 6 062 096,75 zł
Działania
 1. Zarządzanie i obsługa projektu.
 2. Analiza obecnie funkcjonującego systemu poradnictwa zawodowego w Polsce oraz w wybranych krajach UE. Wydanie raportów w formie publikacji.
  1. 2.1. Opracowanie raportu dotyczącego obecnego systemu poradnictwa zawodowego w Polsce.
  2. 2.2. Opracowanie raportu dotyczącego systemów poradnictwa zawodowego w wybranych krajach UE.
  3. 2.3. Wydanie publikacji zawierającej raporty.
 3. Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce (zwanego dalej „modelem”). Działania lobbingowe.
  1. 3.1. Opracowanie założeń modelu.
  2. 3.2. Spotkania uzgodnieniowe oraz konsultacje społeczne modelu.
  3. 3.3. Przedpilotażowa promocja modelu. Działania lobbingowe.
 4. Pilotażowe wdrożenie i modyfikacja modelu. Wydanie publikacji dotyczącej modelu.
  1. 4.1. Wdrożenie modelu.
  2. 4.2. Ewaluacja i modyfikacja modelu oraz opracowanie propozycji zapisów w przepisach prawnych dotyczących poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce.
  3. 4.3. Wydanie publikacji.
 5. Utworzenie Informatycznego Systemu Informacji Edukacyjno-Zawodowej (zwanego dalej „portalem”).
  1. 5.1. Opracowanie koncepcji struktury i zwartości portalu.
  2. 5.2. Stworzenie i instalacja portalu.
  3. 5.3. Pilotażowe wdrożenie portalu. Ewaluacja i modyfikacja portalu.
 6. Upowszechnianie rezultatów projektu i promocja projektu.
Rezultaty

Miękkie:

 • powstanie więzi pomiędzy edukacją, systemem poradnictwa i rynkiem pracy – integracja środowisk beneficjentów przy opracowywaniu modelu doradztwa zawodowego,
 • przygotowanie uczniów do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, w tym do uczenia się przez całe życie oraz projektowania swojej przyszłości zawodowej,
 • ułatwienie uczniom, rodzicom i nauczycielom dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej uczniów, rodziców oraz pracowników placówek oświatowych i instytucji rynku pracy,
 • zwiększenie świadomości kadry placówek oświatowych oraz organów prowadzących szkoły dotyczącej konieczności zapewniania powszechnego dostępu uczniów do usług doradczych oraz rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej,
 • upowszechnienie wiedzy na temat modelu doradztwa zawodowego wprowadzonego w Polsce,
 • zwiększenie dostępności do informacji edukacyjno-zawodowej uczniów, rodziców, doradców zawodowych, innych pracowników placówek oświatowych oraz pracowników innych instytucji i organizacji świadczących pomoc doradczą.

Twarde (w tym produkty):

Strona internetowa
Koordynator
merytoryczny

Olga Sulkowska