Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji
kształcenia zawodowego
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia
Cele
 • poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i weryfikację podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy.
Adresaci
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • kuratoria oświaty,
 • system egzaminów zewnętrznych (CKE, OKE i egzaminatorzy),
 • doradcy metodyczni i konsultanci,
 • nauczyciele i uczniowie.
Kwota rozliczona 22 006 063,46 zł
Czas realizacji sierpień 2008 - grudzień 2013 ZAKOŃCZONY
Działania
 1. Przygotowanie metodologii oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodach z dokumentami dotyczącymi kształcenia zawodowego oraz pilotażowe wdrożenie tej metodologii.
 2. Opracowanie metodologii badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów oraz wyodrębnienia kwalifikacji składających się na zawód.
 3. Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów szkół zawodowych.
 4. Opracowanie nowej metodologii konstruowania podstaw programowych oraz modernizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.
 5. Upowszechnianie rezultatów projektu.
 6. Opracowanie zmodernizowanych programów nauczania dla zawodów.
 7. Promocja projektu.
 8. Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych.
Rezultaty

Miękkie:

 • ukierunkowanie kształcenia zawodowego na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy,
 • przygotowanie absolwentów do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie i na rynku pracy, w tym do uczenia się przez całe życie i dalszego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania dodatkowych umiejętności,
 • położenie nacisku na skuteczne rozwijanie kompetencji kluczowych.

Twarde (w tym produkty):

Strona internetowa www.koweziu.edu.pl
Koordynator merytoryczny

Maria Suliga