Uwaga.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach:

Szkoły, które rozpoczęły kształcenie w zawodzie technik hodowca koni w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 lub 2015/2016, kontynuują kształcenie w tym zawodzie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie wyżej wymienionego rozporządzenia, do zakończenia cyklu kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 23 czerwca 2016 r

technik hodowca koni 314203

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;

2) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;

3) prowadzenia gospodarstwa rolnego;

4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);

5) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.c), PKZ(R.k) i PKZ(R.p);

PKZ(R.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Uczeń:

1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;

2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;

3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;

4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

PKZ(R.k) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hodowca koni

Uczeń:

1) określa przyrodnicze i ekonomiczne czynniki produkcji rolniczej;

2) rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty;

3) określa wpływ składników pokarmowych na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów roślinnych i zwierzęcych;

4) rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich;

5) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;

6) oblicza podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

7) sporządza biznesplan dla gospodarstwa hodującego i użytkującego konie;

8) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;

9) korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(R.p) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie jeździec, technik hodowca koni

Uczeń:

1) określa typy użytkowe koni;

2) posługuje się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki i psychologii koni;

3) charakteryzuje cechy osobnicze różnych ras i typów użytkowych koni;

4) charakteryzuje metody treningu koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;

5) określa wymagania zoohigieniczne pomieszczeń dla koni;

6) rozpoznaje rodzaje pasz dla koni i określa warunki ich przechowywania;

7) określa wyposażenie bazy treningowej koni;

8) określa cechy sprawności psychofizycznej jeźdźca;

9) korzysta z przepisów prawa oraz regulaminów dotyczących jeździectwa i wyścigów konnych.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik hodowca koni opisane w części II:

R.19. Organizacja chowu i hodowli koni

1. Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym

Uczeń:

1) planuje i organizuje produkcję roślin uprawianych na pasze;

2) wykonuje zabiegi agrotechniczne stosowane w produkcji roślin uprawianych na pasze;

3) wykonuje czynności związane z zbiorem, konserwacją i przechowywaniem pasz;

4) planuje i organizuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie;

5) prowadzi chów zwierząt gospodarskich;

6) stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;

7) prowadzi produkcję rolniczą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

8) prowadzi sprzedaż zwierząt oraz produktów pochodzenia rolniczego;

9) oblicza opłacalność produkcji rolniczej.

2. Obsługiwanie środków technicznych w rolnictwie

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami;

2) analizuje informacje techniczne, wykorzystując różne źródła;

3) rozpoznaje materiały stosowane w konstrukcjach maszyn i urządzeń technicznych;

4) wykorzystuje energię elektryczną i niekonwencjonalne źródła energii;

5) dobiera oraz eksploatuje narzędzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

6) kontroluje jakość wykonywanych prac;

7) dobiera pojazdy i środki transportu do prac w rolnictwie;

8) przygotowuje pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

10) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas eksploatowania pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych.

3. Prowadzenie chowu i hodowli koni

Uczeń:

1) dobiera typy użytkowe i rasy koni do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;

2) dobiera systemy utrzymania dla różnych ras i grup koni;

3) wykonuje czynności związane z codzienną pielęgnacją koni i obsługą stajni;

4) planuje wyposażenie stajni i budynków towarzyszących z uwzględnieniem potrzeb koni i zasad dobrostanu zwierząt;

5) określa wymagania zoohigieniczne pomieszczeń dla koni;

6) wykonuje pomiary czynników mikroklimatycznych w pomieszczeniach dla koni;

7) dokonuje pomiarów parametrów fizjologicznych koni;

8) dokonuje oceny zachowania i stanu zdrowia koni;

9) rozpoznaje narowy i nałogi koni i zapobiega im;

10) rozpoznaje objawy chorób koni;

11) przestrzega zasad profilaktyki weterynaryjnej w stadzie koni;

12) udziela koniom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

13) przestrzega przepisów prawa dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych w chowie koni;

14) sporządza dokumentację dotyczącą pracy hodowlanej;

15) rozpoznaje maści i odmiany koni oraz dokonuje opisu identyfikacyjnego koni;

16) ocenia kondycję i pokrój koni oraz dokonuje pomiarów zoometrycznych koni;

17) organizuje i prowadzi rozród koni;

18) wychowuje i oswaja młode konie;

19) sporządza kalkulacje kosztów chowu i hodowli koni.

4. Żywienie koni

Uczeń:

1) dostosowuje żywienie i pojenie do specyfiki budowy i fizjologii układu pokarmowego koni;

2) określa znaczenie składników pasz w żywieniu koni;

3) dobiera pasze stosowane w żywieniu koni oraz ocenia ich jakość;

4) określa potrzeby pokarmowe koni oraz wartość pokarmową pasz;

5) układa dawki pokarmowe dla różnych grup koni;

6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze dla koni;

7) przestrzega zasad higieny żywienia i pojenia koni;

8) sporządza preliminarz i bilans pasz dla koni;

9) sporządza kalkulacje kosztów żywienia koni.

R.20. Szkolenie i użytkowanie koni albo R.27. Jeździectwo i trening koni.

R.20. Szkolenie i użytkowanie koni

1. Szkolenie oraz przygotowanie koni do zawodów, pokazów i sprzedaży

Uczeń:

1) określa cechy wpływające na wartość użytkową koni;

2) dobiera rasy koni pod kątem przydatności do różnych form użytkowania;

3) szkoli konie zgodnie z zasadami rozgrywania zawodów jeździeckich;

4) wykonuje czynności pomocnicze w przygotowaniu i przebiegu zawodów konnych i pokazów hodowlanych;

5) przygotowuje konie do zawodów, pokazów hodowlanych i sprzedaży;

6) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i prewencyjne u koni;

7) prezentuje konie na pokazach hodowlanych i przy sprzedaży;

8) rozpoznaje objawy schorzeń i urazów u koni sportowych i im zapobiega;

9) ocenia stan wytrenowania na podstawie parametrów fizjologicznych;

10) wybiera rodzaje pomieszczeń i wyposażenia dla koni sportowych.

2. Użytkowanie i transport koni

Uczeń:

1) przygotowuje konia do jazdy wierzchem i w zaprzęgu;

2) dosiada konia i jeździ stępem, kłusem anglezowanym i ćwiczebnym oraz galopem;

3) wykonuje elementy i figury ujeżdżeniowe w stępie, kłusie i galopie;

4) dobiera i dopasowuje sprzęt jeździecki do formy użytkowania konia;

5) dobiera i kompletuje ubiór jeździecki;

6) powozi końmi;

7) wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą sprzętu jeździeckiego;

8) przygotowuje sprzęt i dokumentację potrzebne do transportu koni;

9) dobiera typy pojazdów do transportu koni;

10) przygotowuje konia do transportu;

11) wykonuje czynności związane z załadunkiem, transportem i rozładunkiem koni;

12) wykonuje czynności związane z opieką nad koniem w czasie transportu.

3. Prowadzenie rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym

Uczeń:

1) dostosowuje gospodarstwo rolne do utrzymania i użytkowania koni w rekreacji i turystyce konnej;

2) dobiera formy rekreacji i turystyki konnej;

3) dobiera konie pod kątem ich przydatności w rekreacji i turystyce jeździeckiej;

4) organizuje rekreację i turystykę konną w gospodarstwie;

5) przygotowuje konie do pracy w rekreacji i turystyce jeździeckiej;

6) kontroluje stan fizyczny i stan zdrowia koni wykorzystywanych w rekreacji i turystyce jeździeckiej;

7) przestrzega zasad bezpieczeństwa w użytkowaniu koni;

8) organizuje imprezy jeździeckie oraz wycieczki i rajdy konne w terenie;

9) wykorzystuje walory przyrodnicze i kulturowe regionu w turystyce;

10) korzysta z dostępnych szlaków konnych w regionie;

11) organizuje turystykę jeździecką;

12) przestrzega zasad zdobywania odznak turystyki jeździeckiej;

13) oblicza opłacalność organizowania rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym.

albo

R.27. Jeździectwo i trening koni

1. Chów i użytkowanie koni

Uczeń:

1) ocenia przydatność koni do różnych sposobów ich użytkowania;

2) dobiera sposoby postępowania z końmi z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych;

3) wykonuje czynności związane z codzienną pielęgnacją i utrzymaniem koni;

4) wykonuje czynności pomocnicze związane z okresową pielęgnacją kopyt;

5) przestrzega zasad higieny i profilaktyki weterynaryjnej koni;

6) rozpoznaje typowe objawy chorób i urazów koni;

7) udziela pierwszej pomocy w przypadku zranień i wypadków koni oraz zapewnia opiekę zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii;

8) przygotowuje pasze dla koni;

9) przestrzega zasad żywienia i karmienia oraz pojenia koni;

10) obsługuje urządzenia stosowane w chowie i użytkowaniu koni;

11) przygotowuje konie do różnych typów ich użytkowania;

12) wykonuje czynności związane z załadunkiem, transportem i rozładunkiem koni;

13) stosuje przepisy dotyczące dobrostanu koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;

14) stosuje się do harmonogramów dotyczących użytkowania koni;

15) korzysta z dokumentacji związanej z identyfikacją i użytkowaniem koni.

2. Nauka jeździectwa

Uczeń:

1) ocenia kondycję koni;

2) dobiera sprzęt i akcesoria jeździeckie;

3) dopasowuje sprzęt jeździecki do budowy ciała konia i jeźdźców;

4) przygotowuje konie do treningu;

5) stosuje pomoce jeździeckie w powodowaniu koniem;

6) stosuje różne rodzaje dosiadu;

7) wykonuje ćwiczenia związane z treningiem ujeżdżeniowym i skokowym koni;

8) wykonuje ćwiczenia związane z treningiem wyścigowym koni;

9) powozi zaprzęgiem konnym;

10) prezentuje konie na pokazach i aukcjach;

11) przestrzega przepisów prawa i regulaminów dotyczących jeździectwa oraz wyścigów konnych;

12) przestrzega zasad bezpieczeństwa jeźdźców i koni;

13) przestrzega przepisów ruchu drogowego dotyczących poruszania się wierzchem i zaprzęgiem konnym;

14) doskonali fizyczną i psychiczną sprawność jeździecką;

15) określa wymagania dotyczące diety i wagi jeźdźca wyścigowego;

16) dobiera ubiór jeździecki do różnych form użytkowania koni;

17) dba o dobrostan koni w trakcie ich użytkowania.

3. Trening koni

Uczeń:

1) przestrzega zaleceń trenerów lub instruktorów jeździectwa;

2) dobiera miejsca treningu z uwzględnieniem jego rodzaju oraz warunków środowiskowych;

3) uwzględnia skalę szkoleniową podczas treningów koni;

4) przygotowuje konie do pierwszego dosiadania i zaprzęgania;

5) przestrzega zasad treningu koni z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych, wieku oraz planowanych obciążeń treningowych;

6) stosuje metody lonżowania koni;

7) wykonuje czynności związane z trenowaniem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;

8) ocenia stan wytrenowania konia na podstawie obserwacji podczas treningu;

9) stosuje zasady pielęgnacji powysiłkowej oraz odnowy biologicznej koni;

10) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do treningu koni;

11) oswaja konie ze sprzętem i urządzeniami stosowanymi w sportowym, wyścigowym, rekreacyjnym i terapeutycznym użytkowaniu koni.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik hodowca koni powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownie hodowli i użytkowania koni, wyposażoną w: szkielet i model konia, model stajni, pastwiska kwaterowego dla koni i parcouru z ruchomymi przeszkodami, normy żywienia koni, próbki pasz i komponentów paszowych, przyrządy zoometryczne, sprzęt i akcesoria jeździeckie, różne rodzaje podków, albumy ras koni, zestaw przepisów prawa dotyczących jeździectwa, zawodów jeździeckich i transportu koni, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentację hodowlaną;

2) pracownię produkcji roślinnej, wyposażoną w: okazy naturalne roślin uprawnych, chwastów i szkodników, atlasy roślin, chorób, chwastów i szkodników, zielniki roślin uprawnych i chwastów, przyrządy pomiarowe czynników klimatycznych i glebowych siedliska, próbki nasion roślin uprawnych, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, przykładowe karty technologiczne;

3) pracownię produkcji zwierzęcej, wyposażoną w: szkielety, przekroje i modele zwierząt gospodarskich, atlasy ras zwierząt, próbki pasz i komponentów paszowych, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym i z pakietem programów biurowych stanowisko oraz z oprogramowaniem do układania dawek pokarmowych, normy żywienia zwierząt gospodarskich, sprzęt do pomiarów zoometrycznych, termometry weterynaryjne, przykładowe karty technologiczne, apteczkę weterynaryjną, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) warsztaty szkolne, wyposażone w: maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej, przekroje, modele i katalogi pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części, instrukcje obsługi pojazdów i maszyn rolniczych, pojazdy do nauki jazdy, plac manewrowy do nauki jazdy.

Ponadto szkoła powinna posiadać gospodarstwo szkolne, wyposażone w: stajnię, siodlarnię, szorownię, paszarnię, wozownię, krytą ujeżdżalnię, plac treningowy, okólnik do lonżowania koni, wybiegi dla koni, budynki inwentarskie, magazyny, pola z roślinami uprawnymi, łąki, pastwiska, działkę agrobiologiczną.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach turystyki jeździeckiej oraz indywidualnych gospodarstwach rolnych specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin): w stadninie koni lub ośrodku jeździeckim (160 godzin) oraz w ośrodku turystyki jeździeckiej lub gospodarstwie rolnym specjalizującym się w rekreacji lub turystyce konnej (160 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

Szkoła powinna stworzyć warunki do uzupełniania wiedzy i umiejętności, w formie dodatkowego kursu prowadzonego w szkole, z zakresu organizowania i prowadzenia szkolenia osób w zakresie jazdy konnej po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

290 godz.

R.19. Organizacja chowu i hodowli koni

400 godz.

R.20. Szkolenie i użytkowanie koni

albo

R.27. Jeździectwo i trening koni

660 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

TECHNIK HODOWCA KONI 314203

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;

2) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;

3) prowadzenia gospodarstwa rolnego;

4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);

5) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.c) i PKZ(R.k);

PKZ(R.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu

Uczeń:

1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;

2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;

3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;

4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

PKZ(R.k) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hodowca koni

Uczeń:

1) określa przyrodnicze i ekonomiczne czynniki produkcji rolniczej;

2) rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty;

3) określa wpływ składników pokarmowych na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów roślinnych i zwierzęcych;

4) rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich;

5) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;

6) oblicza podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

7) sporządza biznesplan dla gospodarstwa hodującego i użytkującego konie;

8) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;

9) korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik hodowca koni opisane w części II:

R.19. Organizacja chowu i hodowli koni

1. Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym

Uczeń:

1) planuje i organizuje produkcję roślin uprawianych na pasze;

2) wykonuje zabiegi agrotechniczne stosowane w produkcji roślin uprawianych na pasze;

3) wykonuje czynności związane z zbiorem, konserwacją i przechowywaniem pasz;

4) planuje i organizuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie;

5) prowadzi chów zwierząt gospodarskich;

6) stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;

7) prowadzi produkcję rolniczą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

8) prowadzi sprzedaż zwierząt oraz produktów pochodzenia rolniczego;

9) oblicza opłacalność produkcji rolniczej.

2. Obsługiwanie środków technicznych w rolnictwie

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami;

2) analizuje informacje techniczne, wykorzystując różne źródła;

3) rozpoznaje materiały stosowane w konstrukcjach maszyn i urządzeń technicznych;

4) wykorzystuje energię elektryczną i niekonwencjonalne źródła energii;

5) dobiera oraz eksploatuje narzędzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

6) kontroluje jakość wykonywanych prac;

7) dobiera pojazdy i środki transportu do prac w rolnictwie;

8) przygotowuje pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

10) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas eksploatowania pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych.

3. Prowadzenie chowu i hodowli koni

Uczeń:

1) dobiera typy użytkowe i rasy koni do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;

2) dobiera systemy utrzymania dla różnych ras i grup koni;

3) wykonuje czynności związane z codzienną pielęgnacją koni i obsługą stajni;

4) planuje wyposażenie stajni i budynków towarzyszących z uwzględnieniem potrzeb koni i zasad dobrostanu zwierząt;

5) określa wymagania zoohigieniczne pomieszczeń dla koni;

6) wykonuje pomiary czynników mikroklimatycznych w pomieszczeniach dla koni;

7) dokonuje pomiarów parametrów fizjologicznych koni;

8) dokonuje oceny zachowania i stanu zdrowia koni;

9) rozpoznaje narowy i nałogi koni i zapobiega im;

10) rozpoznaje objawy chorób koni;

11) przestrzega zasad profilaktyki weterynaryjnej w stadzie koni;

12) udziela koniom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

13) przestrzega przepisów prawa dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych w chowie koni;

14) sporządza dokumentację dotyczącą pracy hodowlanej;

15) rozpoznaje maści i odmiany koni oraz dokonuje opisu identyfikacyjnego koni;

16) ocenia kondycję i pokrój koni oraz dokonuje pomiarów zoometrycznych koni;

17) organizuje i prowadzi rozród koni;

18) wychowuje i oswaja młode konie;

19) sporządza kalkulacje kosztów chowu i hodowli koni.

4. Żywienie koni

Uczeń:

1) dostosowuje żywienie i pojenie do specyfiki budowy i fizjologii układu pokarmowego koni;

2) określa znaczenie składników pasz w żywieniu koni;

3) dobiera pasze stosowane w żywieniu koni oraz ocenia ich jakość;

4) określa potrzeby pokarmowe koni oraz wartość pokarmową pasz;

5) układa dawki pokarmowe dla różnych grup koni;

6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze dla koni;

7) przestrzega zasad higieny żywienia i pojenia koni;

8) sporządza preliminarz i bilans pasz dla koni;

9) sporządza kalkulacje kosztów żywienia koni.

R.20. Szkolenie i użytkowanie koni

1. Szkolenie oraz przygotowanie koni do zawodów, pokazów i sprzedaży

Uczeń:

1) określa cechy wpływające na wartość użytkową koni;

2) dobiera rasy koni pod kątem przydatności do różnych form użytkowania;

3) szkoli konie zgodnie z zasadami rozgrywania zawodów jeździeckich;

4) wykonuje czynności pomocnicze w przygotowaniu i przebiegu zawodów konnych i pokazów hodowlanych;

5) przygotowuje konie do zawodów, pokazów hodowlanych i sprzedaży;

6) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i prewencyjne u koni;

7) prezentuje konie na pokazach hodowlanych i przy sprzedaży;

8) rozpoznaje objawy schorzeń i urazów u koni sportowych i im zapobiega;

9) ocenia stan wytrenowania na podstawie parametrów fizjologicznych;

10) wybiera rodzaje pomieszczeń i wyposażenia dla koni sportowych.

2. Użytkowanie i transport koni

Uczeń:

1) przygotowuje konia do jazdy wierzchem i w zaprzęgu;

2) dosiada konia i jeździ stępem, kłusem anglezowanym i ćwiczebnym oraz galopem;

3) wykonuje elementy i figury ujeżdżeniowe w stępie, kłusie i galopie;

4) dobiera i dopasowuje sprzęt jeździecki do formy użytkowania konia;

5) dobiera i kompletuje ubiór jeździecki;

6) powozi końmi;

7) wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą sprzętu jeździeckiego;

8) przygotowuje sprzęt i dokumentację potrzebne do transportu koni;

9) dobiera typy pojazdów do transportu koni;

10) przygotowuje konia do transportu;

11) wykonuje czynności związane z załadunkiem, transportem i rozładunkiem koni;

12) wykonuje czynności związane z opieką nad koniem w czasie transportu.

3. Prowadzenie rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym

Uczeń:

1) dostosowuje gospodarstwo rolne do utrzymania i użytkowania koni w rekreacji i turystyce konnej;

2) dobiera formy rekreacji i turystyki konnej;

3) dobiera konie pod kątem ich przydatności w rekreacji i turystyce jeździeckiej;

4) organizuje rekreację i turystykę konną w gospodarstwie;

5) przygotowuje konie do pracy w rekreacji i turystyce jeździeckiej;

6) kontroluje stan fizyczny i stan zdrowia koni wykorzystywanych w rekreacji i turystyce jeździeckiej;

7) przestrzega zasad bezpieczeństwa w użytkowaniu koni;

8) organizuje imprezy jeździeckie oraz wycieczki i rajdy konne w terenie;

9) wykorzystuje walory przyrodnicze i kulturowe regionu w turystyce;

10) korzysta z dostępnych szlaków konnych w regionie;

11) organizuje turystykę jeździecką;

12) przestrzega zasad zdobywania odznak turystyki jeździeckiej;

13) oblicza opłacalność organizowania rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik hodowca koni powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownie hodowli i użytkowania koni, wyposażoną w: szkielet i model konia, model stajni, pastwiska kwaterowego dla koni i parcouru z ruchomymi przeszkodami, normy żywienia koni, próbki pasz i komponentów paszowych, przyrządy zoometryczne, sprzęt i akcesoria jeździeckie, różne rodzaje podków, albumy ras koni, zestaw przepisów prawa dotyczących jeździectwa, zawodów jeździeckich i transportu koni, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentację hodowlaną;

2) pracownię produkcji roślinnej, wyposażoną w: okazy naturalne roślin uprawnych, chwastów i szkodników, atlasy roślin, chorób, chwastów i szkodników, zielniki roślin uprawnych i chwastów, przyrządy pomiarowe czynników klimatycznych i glebowych siedliska, próbki nasion roślin uprawnych, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, przykładowe karty technologiczne;

3) pracownię produkcji zwierzęcej, wyposażoną w: szkielety, przekroje i modele zwierząt gospodarskich, atlasy ras zwierząt, próbki pasz i komponentów paszowych, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym i z pakietem programów biurowych stanowisko oraz z oprogramowaniem do układania dawek pokarmowych, normy żywienia zwierząt gospodarskich, sprzęt do pomiarów zoometrycznych, termometry weterynaryjne, przykładowe karty technologiczne, apteczkę weterynaryjną, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) warsztaty szkolne, wyposażone w: maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej, przekroje, modele i katalogi pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części, instrukcje obsługi pojazdów i maszyn rolniczych, pojazdy do nauki jazdy, plac manewrowy do nauki jazdy.

Ponadto szkoła powinna posiadać gospodarstwo szkolne, wyposażone w: stajnię, siodlarnię, szorownię, paszarnię, wozownię, krytą ujeżdżalnię, plac treningowy, okólnik do lonżowania koni, wybiegi dla koni, budynki inwentarskie, magazyny, pola z roślinami uprawnymi, łąki, pastwiska, działkę agrobiologiczną.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach turystyki jeździeckiej oraz indywidualnych gospodarstwach rolnych specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin): w stadninie koni lub ośrodku jeździeckim (160 godzin) oraz w ośrodku turystyki jeździeckiej lub gospodarstwie rolnym specjalizującym się w rekreacji lub turystyce konnej (160 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

Szkoła powinna stworzyć warunki do uzupełniania wiedzy i umiejętności, w formie dodatkowego kursu prowadzonego w szkole, z zakresu organizowania i prowadzenia szkolenia osób w zakresie jazdy konnej po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

290 godz.

R.19. Organizacja chowu i hodowli koni

400 godz.

R.20. Szkolenie i użytkowanie koni

500 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.