Uwaga.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik technologii odzieży 311924

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii odzieży powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;

2) dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobów odzieżowych;

3) wykonywania modeli wyrobów odzieżowych;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

5) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.h) i PKZ(A.w);

PKZ(A.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: krawiec, technik technologii odzieży

Uczeń:

1) wykonuje rysunki modelowe wyrobów odzieżowych;

2) dobiera kompozycje kolorystyczne;

3) korzysta z projektów wyrobów odzieżowych;

4) wykonuje rysunki techniczne wyrobów odzieżowych;

5) rozróżnia surowce włókiennicze oraz określa ich właściwości;

6) rozróżnia rodzaje wyrobów włókienniczych;

7) rozróżnia materiały odzieżowe i określa ich zastosowanie;

8) przestrzega zasad wykonywania pomiarów krawieckich;

9) wykonuje ściegi ręczne;

10) rozróżnia rodzaje ściegów maszynowych i określa ich zastosowanie;

11) charakteryzuje metody konserwacji materiałów i wyrobów odzieżowych;

12) rozpoznaje rodzaje maszyn odzieżowych;

13) rozróżnia mechanizmy w maszynach i urządzeniach odzieżowych;

14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(A.w) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik technologii odzieży

Uczeń:

1) projektuje wyroby odzieżowe z zastosowaniem technik komputerowych;

2) projektuje kompozycje kolorystyczne;

3) określa sposoby przechowywania oraz transportu materiałów i wyrobów odzieżowych;

4) określa funkcje zespołów, podzespołów i mechanizmów maszyn odzieżowych;

5) przestrzega zasad działania napędów w maszynach i urządzeniach odzieżowych;

6) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik technologii odzieży opisane w części II:

A.12. Wykonywanie usług krawieckich

1. Wykonywanie wyrobów odzieżowych

Uczeń:

1) wykonuje pomiary krawieckie;

2) dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;

3) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;

4) wykonuje formy i szablony elementów wyrobów odzieżowych;

5) wykonuje modelowanie konstrukcyjne wyrobów odzieżowych;

6) dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;

7) dobiera maszyny szwalnicze do szycia określonych wyrobów odzieżowych;

8) dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;

9) obsługuje maszyny szwalnicze;

10) rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;

11) łączy elementy wyrobów odzieżowych;

12) stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;

13) ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.

2. Wykonywanie prac związanych z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych

Uczeń:

1) dokonuje oceny wyrobów odzieżowych przeznaczonych do przeróbki lub naprawy;

2) rozpoznaje wady w wyrobach odzieżowych;

3) określa zakres prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobu odzieżowego;

4) dobiera sposoby wykonywania przeróbek w wyrobach odzieżowych;

5) wykonuje pomiary krawieckie związane z przeróbką wyrobów odzieżowych;

6) przygotowuje wyrób odzieżowy do przeróbki;

7) dokonuje przeróbek wyrobów odzieżowych;

8) rozpoznaje uszkodzenia wyrobów odzieżowych;

9) dobiera sposoby dokonywania napraw wyrobów odzieżowych;

10) dokonuje naprawy wyrobów odzieżowych;

11) ocenia jakość dokonanych przeróbek i napraw;

12) dokonuje kalkulacji kosztów i określa ceny wykonanych usług.

A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych

Uczeń:

1) rozróżnia techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych;

2) dobiera metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;

3) dobiera przyrządy i aparaturę do badania surowców i wyrobów włókienniczych

4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i użytkowych wyrobów włókienniczych;

5) opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;

6) określa właściwości konfekcyjne i użytkowe wyrobów włókienniczych;

7) określa właściwości higieniczne, estetyczne i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych;

8) dobiera sposoby konserwacji wyrobów włókienniczych.

2. Opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych

Uczeń:

1) posługuje się rysunkami żurnalowymi i modelowymi;

2) posługuje się projektem plastycznym wyrobów odzieżowych;

3) przestrzega zasad konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;

4) przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych;

5) wykonuje stopniowanie szablonów wyrobów odzieżowych;

6) dobiera układy szablonów do wyrobów odzieżowych;

7) planuje czynności związane z wykonaniem wyrobów odzieżowych;

8) dobiera sposoby łączenia elementów wyrobów odzieżowych;

9) dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;

10) dobiera maszyny i urządzenia do rodzaju operacji technologicznych w procesie wytwarzania wyrobów odzieżowych;

11) oblicza koszty wytwarzania wyrobów odzieżowych i wynagrodzenie za wykonaną pracę;

12) sporządza dokumentację wyrobów odzieżowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.

A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

1. Organizowanie procesu rozkroju materiałów odzieżowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją wyrobów odzieżowych;

2) ocenia jakość materiałów odzieżowych przed rozkrojem;

3) określa rodzaje warstwowania materiałów odzieżowych;

4) planuje proces rozkroju materiałów odzieżowych;

5) dobiera metody i techniki rozkroju materiałów odzieżowych;

6) dobiera maszyny oraz urządzenia do rozkroju materiałów odzieżowych;

7) planuje wykorzystanie odpadów materiałów odzieżowych;

8) dobiera techniki klejenia elementów wyrobów odzieżowych;

9) dobiera metody zdobienia elementów wyrobów odzieżowych;

10) dobiera metody znakowania i kompletowania wykrojów wyrobów odzieżowych;

11) przygotowuje układy kroju z wykorzystaniem programów komputerowych.

2. Organizowanie procesu łączenia elementów wyrobów odzieżowych

Uczeń:

1) planuje przebieg procesu łączenia elementów wyrobów odzieżowych zgodnie z dokumentacją;

2) określa metody i systemy organizacji produkcji wyrobów odzieżowych;

3) dobiera maszyny szwalnicze do produkcji wyrobów odzieżowych;

4) dobiera maszyny oraz urządzenia do obróbki parowo-cieplnej;

5) stosuje obróbkę parowo-cieplną wyrobów odzieżowych;

6) organizuje transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie;

7) nadzoruje etapy wytwarzania wyrobów odzieżowych;

8) ocenia jakość gotowych wyrobów odzieżowych;

9) dobiera sposoby oznakowania, pakowania i przechowywania wyrobów odzieżowych.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik technologii odzieży powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię włókienniczą, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska do badań materiałów i wyrobów odzieżowych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: wagę laboratoryjną, mikroskop z oprzyrządowaniem do identyfikacji włókien, sprzęt laboratoryjny wraz z odczynnikami chemicznymi do identyfikacji włókien, lupę tkacką,

b) stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z dostępem do Internetu, wyposażone w: oprogramowanie do analizy wyników badań laboratoryjnych oraz drukarkę;

ponadto pracownia powinna być wyposażona w: skrętomierz, zrywarkę do przędzy i wyrobów, grubościomierz, aparat do kondycjonowania włókien i tkanin, badania odporności na ścieranie, odporności na pilling, przepuszczalności powietrza, wyznaczania współczynnika przenikania ciepła, odporności wybarwień na tarcie, czynniki mokre, termostabilizację i działanie światła sztucznego, szarą i niebieską skalę barw do oceny zmiany wybarwienia, urządzenie do badania równowagi skrętu przędzy, termosuszarkę, psychrometr, przyrządy do aklimatyzacji próbek materiałów włókienniczych, przyrządy do oznaczania parametrów klimatycznych pomieszczeń, motowidło, sprawdzian pasmowy, instrukcje obsługi aparatów i urządzeń, instrukcje dotyczące wykonywania badań; ponadto w pracowni powinny znajdować się: zestawy próbek surowców włókienniczych, wyrobów włókienniczych, materiałów odzieżowych wykonanych różnymi technikami, zestawy dodatków krawieckich, dokumentacje techniczno-technologiczne wyrobów odzieżowych, normy dotyczące klasyfikacji włókien i zasad przeprowadzania badań;

2) pracownię projektowania i modelowania odzieży, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska projektowania i modelowania form odzieży (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w: komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, oprogramowanie do wspomagania procesu projektowania i modelowania wyrobów odzieżowych oraz stoły kreślarskie, materiały i przybory kreślarskie, zestaw linijek kreślarskich,

b) stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, wyposażone w oprogramowanie do wspomagania procesu projektowania i modelowania wyrobów odzieżowych;

ponadto pracownia powinna być wyposażona w: drukarkę umożliwiającą drukowanie w formacie A3 (jedna drukarka na dziesięć stanowisk komputerowych), skaner, projektor multimedialny, damskie, męskie i dziecięce manekiny krawieckie, dodatki krawieckie, próbki materiałów odzieżowych, plansze przedstawiające sylwetki ludzkie, konstrukcje i modelowanie odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, modelowanie konstrukcyjne i wtórne odzieży na figury nietypowe, rysunki techniczne wyrobów odzieżowych, plansze kolorystyki, literaturę zawodową z zakresu modelowania odzieży, standardy konstrukcji oraz tabele wymiarów, żurnale mody i albumy projektów odzieży;

3) pracownię technologiczną, wyposażoną w: modele maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle odzieżowym, schematy kinematyczne maszyn szwalniczych, plansze przedstawiające działanie mechanizmów tworzących ścieg oraz powstawanie ściegów w maszynach szwalniczych, katalogi maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle odzieżowym, katalogi ściegów i szwów maszynowych, normy obowiązujące w przemyśle odzieżowym, dokumentacje techniczno-technologiczne wyrobów odzieżowych, tablice z symbolami graficznymi węzłów technologicznych, tablice znaków informacyjnych dotyczących konserwacji odzieży;

4) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska szycia ręcznego (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w: manekiny krawieckie, przybory do szycia ręcznego, nożyczki, dodatki krawieckie,

b) stanowiska rozkroju ręcznego (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół oraz narzędzia do rozkroju ręcznego (nożyczki, wzorniki, przyciski metalowe),

c) stanowiska prasowania (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: stół do prasowania lub deskę do prasowania, żelazko elektryczno-parowe, przybory do prasowania, zaparzaczkę,

d) stanowiska montażu wyrobów odzieżowych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w maszynę stębnówkę płaską z oprzyrządowaniem,

e) stanowiska kontroli jakości i pakowania wyrobów gotowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: dokumentacje wyrobów odzieżowych, manekiny krawieckie damskie, męskie i dziecięce, wieszaki, taśmę krawiecką;

ponadto warsztaty szkolne powinny być wyposażone w: maszyny owerlok (jedna maszyna dla trzech uczniów), eksponaty odzieży we fragmentach i w całości oraz wzory węzłów technologicznych, maszyny: dziurkarka odzieżowa i guzikarka, pojemniki do kompletowania wykrojonych elementów, regały, stojaki na wykroje, pojemniki na odpady, instrukcje obsługi maszyn oraz narzędzia do ich regulacji.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

300 godz.

A.12. Wykonywanie usług krawieckich

800 godz.

A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych

140 godz.

A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

110 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.