PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik technologii ceramicznej 311921

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii ceramicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania badań laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych;

2) przygotowywania surowców i mas ceramicznych;

3) organizowania produkcji wyrobów ceramicznych;

4) nadzorowania procesów technologicznych związanych z produkcją wyrobów ceramicznych.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.b) i PKZ(A.v);

PKZ(A.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator urządzeń przemysłu ceramicznego, technik technologii ceramicznej

Uczeń:

1) sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn i urządzeń;

2) interpretuje schematy technologiczne;

3) klasyfikuje surowce ceramiczne;

4) rozróżnia surowce ceramiczne i określa ich właściwości oraz zastosowanie;

5) odczytuje wskazania przyrządów pomiarowych;

6) rozróżnia systemy i elementy układów automatyki;

7) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych;

8) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle ceramicznym;

9) posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną oraz instrukcjami obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń;

10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(A.v) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik technologii szkła, technik technologii ceramicznej

Uczeń:

1) klasyfikuje i oblicza błędy pomiarowe;

2) określa cele i zadania normalizacji;

3) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe;

4) określa przydatność materiałów konstrukcyjnych;

5) sporządza schematy technologiczne;

6) ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń, narzędzi stosowanych w procesach produkcyjnych;

7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik technologii ceramicznej opisane w części II:

A.2. Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

1. Obsługa maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych

Uczeń:

1) dobiera maszyny i urządzenia do rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych;

2) określa parametry technologiczne procesu rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych;

3) rozdrabnia surowce ceramiczne;

4) sortuje surowce ceramiczne według określonych kryteriów;

5) wykonuje czynności związane z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych;

6) kontroluje parametry technologiczne rozdrabnianych i sortowanych surowców ceramicznych;

7) dokonuje bieżącej konserwacji urządzeń transportu wewnętrznego;

8) rozpoznaje i usuwa usterki w maszynach i urządzeniach do rozdrabniania i sortowania;

9) określa zagrożenia związane z obsługą urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych.

2. Obsługa maszyn i urządzeń do dozowania oraz mieszania surowców i mas ceramicznych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje mas oraz szkliw ceramicznych;

2) dobiera maszyny i urządzenia do dozowania oraz mieszania surowców i mas ceramicznych;

3) odmierza objętościowo i wagowo surowce i masy ceramiczne;

4) sporządza lejne, plastyczne i sypkie masy ceramiczne na podstawie receptur i instrukcji technologicznych;

5) sporządza szkliwa ceramiczne na podstawie receptur i instrukcji technologicznych;

6) kontroluje parametry technologiczne mas i szkliw ceramicznych;

7) wykonuje czynności związane z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń do dozowania oraz mieszania surowców i mas ceramicznych;

8) rozpoznaje i usuwa usterki w maszynach i urządzeniach używanych do dozowania oraz mieszania surowców i mas ceramicznych.

3. Obsługa suszarń i pieców do przygotowania surowców ceramicznych

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje suszarń do suszenia surowców ceramicznych;

2) określa parametry procesu suszenia surowców ceramicznych;

3) wykonuje prace związane z suszeniem surowców ceramicznych;

4) rozpoznaje rodzaje pieców do wypalania surowców ceramicznych;

5) określa parametry procesu wypalania surowców ceramicznych;

6) wykonuje prace związane z wypalaniem surowców ceramicznych;

7) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w suszarniach i piecach ceramicznych;

8) wykonuje czynności związane z obsługą i konserwacją suszarń i pieców ceramicznych.

A.3. Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych

1. Obsługa maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych

Uczeń:

1) rozróżnia metody i techniki formowania mechanicznego półfabrykatów ceramicznych;

2) dobiera maszyny i urządzenia do formowania półfabrykatów ceramicznych z mas lejnych, plastycznych i sypkich;

3) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do formowania półfabrykatów ceramicznych z mas lejnych, plastycznych i sypkich;

4) dobiera szlifierki, polerki i piły do obróbki półfabrykatów ceramicznych;

5) dobiera urządzenia do zdobienia i szkliwienia mechanicznego półfabrykatów ceramicznych;

6) wykonuje prace wykończeniowe i zdobi półfabrykaty ceramiczne na podstawie rysunków i instrukcji technologicznych;

7) dobiera oprzyrządowanie do rodzaju obróbki mechanicznej półfabrykatów ceramicznych;

8) wykonuje czynności związane z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych;

9) rozpoznaje i usuwa usterki pracy maszyn i urządzeń stosowanych do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych;

10) rozpoznaje wady półfabrykatów ceramicznych wynikające z nieprawidłowości przebiegu operacji formowania, wykańczania i zdobienia oraz dobiera sposoby zapobiegania nieprawidłowościom przebiegu operacji.

2. Formowanie, wykańczanie i zdobienie ręczne półfabrykatów ceramicznych

Uczeń:

1) dobiera techniki ręcznego formowania półfabrykatów ceramicznych;

2) dobiera techniki wykańczania i zdobienia ręcznego półfabrykatów ceramicznych;

3) dobiera narzędzia formierskie;

4) dobiera narzędzia do wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych;

5) formuje ręcznie półfabrykaty ceramiczne z mas lejnych, plastycznych i sypkich;

6) sporządza formy odlewnicze;

7) usuwa nadlewy i szwy oraz dokleja elementy półfabrykatów ceramicznych;

8) przygotowuje farby naszkliwne i podszkliwne;

9) wykonuje czynności związane z ręcznym szkliwieniem półfabrykatów ceramicznych;

10) nanosi elementy dekoracyjne na półfabrykaty ceramiczne;

11) ocenia jakość wyrobów ceramicznych po uformowaniu oraz po ich szkliwieniu i zdobieniu;

12) rozpoznaje wady półfabrykatów ceramicznych wynikające z nieprawidłowości ręcznego formowania, wykańczania i zdobienia oraz dobiera sposoby zapobiegania nieprawidłowościom przebiegu operacji.

3. Obsługa suszarń do suszenia półfabrykatów ceramicznych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje oraz określa budowę suszarń do suszenia półfabrykatów ceramicznych;

2) wykonuje czynności związane z załadunkiem półfabrykatów ceramicznych przeznaczonych do suszenia;

3) kontroluje parametry procesu suszenia półfabrykatów ceramicznych;

4) wykonuje czynności związane z rozładunkiem półfabrykatów ceramicznych przeznaczonych do suszenia.

4. Obsługa pieców do wypalania półfabrykatów ceramicznych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje oraz określa budowę pieców do wypalania półfabrykatów ceramicznych;

2) wykonuje czynności związane z załadunkiem półfabrykatów ceramicznych przeznaczonych do wypalania;

3) kontroluje parametry procesu wypalania półfabrykatów ceramicznych;

4) wykonuje czynności związane z rozładunkiem półfabrykatów ceramicznych przeznaczonych do wypalania;

5) ocenia jakość wyrobów ceramicznych po wypaleniu.

A.51. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych

1. Organizowanie prac związanych z przygotowaniem surowców, mas i szkliw ceramicznych

Uczeń:

1) określa zdolność produkcyjną maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych;

2) nadzoruje prace związane ze składowaniem surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych;

3) dobiera urządzenia do transportu surowców i mas ceramicznych;

4) nadzoruje prace związane z przygotowywaniem surowców do produkcji wyrobów ceramicznych;

5) dobiera parametry technologiczne pracy suszarń i pieców ceramicznych;

6) dobiera parametry technologiczne procesu przygotowywania mas i szkliw ceramicznych;

7) określa skład mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych;

8) dobiera surowce do rodzaju sporządzanej masy i szkliwa ceramicznego;

9) oblicza zużycie surowców stosowanych do produkcji wyrobów ceramicznych;

10) opracowuje receptury mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych;

11) nadzoruje proces sporządzania mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych;

12) określa straty produkcyjne surowców, mas i szkliw ceramicznych;

13) sporządza plany i raporty produkcyjne działu przygotowania surowców, mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych.

2. Organizowanie prac związanych z procesem formowania półfabrykatów ceramicznych

Uczeń:

1) dobiera techniki formowania półfabrykatów ceramicznych;

2) dobiera parametry formowania półfabrykatów ceramicznych;

3) oblicza wielkości form i matryc w zależności od właściwości mas ceramicznych;

4) dobiera formy, matryce i stemple do formowania półfabrykatów ceramicznych metodą prasowania;

5) dobiera wzorniki i wylotniki do formowania półfabrykatów ceramicznych z mas plastycznych;

6) rozpoznaje przyczyny wad półfabrykatów ceramicznych powstałych podczas formowania;

7) usuwa przyczyny wad powstałych podczas formowania półfabrykatów ceramicznych;

8) określa zdolność produkcyjną maszyn i urządzeń stosowanych do formowania półfabrykatów ceramicznych;

9) oblicza kurczliwość mas ceramicznych;

10) sporządza plany i raporty produkcyjne działu formowania półfabrykatów ceramicznych;

11) dobiera urządzenia do transportu półfabrykatów ceramicznych i gotowych wyrobów;

12) nadzoruje składowanie półfabrykatów ceramicznych i gotowych wyrobów.

3. Prowadzenie procesu suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych

Uczeń:

1) przestrzega zasad suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych;

2) wyjaśnia zjawiska zachodzące podczas procesu suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych;

3) nadzoruje prace związane z załadunkiem i rozładunkiem suszarń i pieców ceramicznych;

4) dobiera parametry pracy suszarń i pieców ceramicznych;

5) kontroluje proces suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych;

6) reguluje parametry procesu suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych zgodnie z technologią ich wytwarzania;

7) określa zdolność produkcyjną suszarń i pieców ceramicznych;

8) sporządza plany i raporty produkcyjne działu suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych;

9) określa i usuwa przyczyny wad powstałych w procesach suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych.

4. Prowadzenie procesów szkliwienia, zdobienia i wykańczania półfabrykatów ceramicznych

Uczeń:

1) dobiera metody szkliwienia półfabrykatów ceramicznych;

2) dobiera techniki zdobienia półfabrykatów ceramicznych w zależności od zastosowania wyrobów gotowych;

3) dobiera maszyny i urządzenia stosowane do szkliwienia, zdobienia i wykańczania półfabrykatów ceramicznych;

4) nadzoruje procesy szkliwienia, zdobienia i wykańczania półfabrykatów ceramicznych;

5) opracowuje receptury sporządzania farb naszkliwnych i podszkliwnych;

6) dobiera sposoby wykańczania półfabrykatów ceramicznych na poszczególnych etapach produkcji;

7) rozpoznaje i usuwa przyczyny wad powstałych podczas szkliwienia, zdobienia i wykańczania półfabrykatów ceramicznych.

5. Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją technologiczną oraz przestrzega norm dotyczących badań laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych;

2) pobiera próbki surowców ceramicznych do badań laboratoryjnych;

3) przygotowuje próbki laboratoryjne i analityczne surowców, mas i wyrobów ceramicznych;

4) dobiera metody badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju surowców, mas i wyrobów ceramicznych;

5) dobiera sprzęt laboratoryjny do rodzaju wykonywanych badań laboratoryjnych;

6) określa właściwości wyrobów ceramicznych;

7) przygotowuje próbki wyrobów ceramicznych do badań laboratoryjnych;

8) wykonuje badania laboratoryjne surowców, mas i wyrobów ceramicznych;

9) prowadzi dokumentację badań laboratoryjnych;

10) interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;

11) wykonuje czynności związane z konserwacją aparatury laboratoryjnej.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technika technologii ceramicznej powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), modele maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym, modele urządzeń i układów sterowania i automatycznej regulacji ceramicznych procesów technologicznych, dokumentacje techniczne urządzeń przemysłu ceramicznego, schematy instalacji technologicznych, normy dotyczące sporządzania rysunku technicznego, katalogi maszyn, urządzeń technologicznych i sterujących oraz modele brył i części maszyn, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie rysunków technicznych i dokumentacji techniczno-technologicznej (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarkę sieciową;

2) pracownię technologiczną, wyposażoną w: narzędzia do ręcznego formowania, zdobienia i wykańczania półfabrykatów ceramicznych, małogabarytowe maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, mas i szkliw ceramicznych, mieszalniki do mechanicznego formowania półfabrykatów ceramicznych, dokumentacje technologiczne produkcji wyrobów ceramicznych, receptury, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, surowce do sporządzania mas i szkliw ceramicznych, przyrządy do pomiarów międzyoperacyjnych i laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów gotowych, modele maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym, normy dotyczące surowców, wyrobów gotowych i badań laboratoryjnych prowadzonych na surowcach, masach i wyrobach gotowych oraz formy gipsowe;

3) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska do obróbki ręcznej (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w: stół ślusarski z imadłem, zestaw narzędzi do obróbki ręcznej, zestaw przyrządów pomiarowych oraz narzędzia do gwintowania ręcznego,

b) stanowiska do obróbki mechanicznej skrawaniem (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: wiertarkę, tokarkę, frezarkę, szlifierkę,

c) stanowiska do montażu instalacji, mechanizmów i maszyn (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: urządzenia do łączenia materiałów przez lutowanie, spawanie, zgrzewanie, klejenie, skręcanie.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

330 godz.

A.2. Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

310 godz.

A.3. Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych

410 godz.

A.51. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych

300 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.