1. asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902
 2. asystent osoby niepełnosprawnej 341201
 3. asystentka stomatologiczna 325101
 4. betoniarz-zbrojarz 711402
 5. blacharz 721301
 6. blacharz izolacji przemysłowych 721303
 7. blacharz samochodowy 721306
 8. cieśla 711501
 9. cukiernik 751201
 10. dekarz 712101
 11. drukarz 732201
 12. elektromechanik 741201
 13. elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 14. elektronik 742117
 15. elektryk 741103
 16. florysta 343203
 17. fotograf 343101
 18. fryzjer 514101
 19. garbarz skór 753501
 20. górnik eksploatacji otworowej 811301
 21. górnik eksploatacji podziemnej 811101
 22. górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
 23. higienistka stomatologiczna 325102
 24. introligator 732301
 25. jeździec 516408
 26. kaletnik 753702
 27. kamieniarz 711301
 28. kelner 513101
 29. kierowca mechanik 832201
 30. kominiarz 713303
 31. koszykarz-plecionkarz 731702
 32. kowal 722101
 33. krawiec 753105
 34. kucharz 512001
 35. kuśnierz 753106
 36. lakiernik 713201
 37. magazynier 432103
 38. mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
 39. mechanik pojazdów motocyklowych 723108
 40. mechanik pojazdów samochodowych 723103
 41. mechanik precyzyjny 731103
 42. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
 43. mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
 44. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
 45. mechatronik 742118
 46. modelarz odlewniczy 721104
 47. monter budownictwa wodnego 711701
 48. monter izolacji budowlanych 712401
 49. monter izolacji przemysłowych 712403
 50. monter kadłubów jednostek pływających 721406
 51. monter konstrukcji budowlanych 711102
 52. monter nawierzchni kolejowej 711603
 53. monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
 54. monter sieci telekomunikacyjnych 742209
 55. monter systemów rurociągowych 712613
 56. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 57. murarz-tynkarz 711204
 58. obuwnik 753602
 59. ogrodnik 611303
 60. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
 61. operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
 62. operator maszyn i urządzeń hutniczych 812121
 63. operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
 64. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
 65. operator maszyn leśnych 834105
 66. operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
 67. operator obrabiarek skrawających 722307
 68. operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
 69. operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
 70. operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
 71. opiekun medyczny 532102
 72. opiekun osoby starszej 341202
 73. opiekun w domu pomocy społecznej 341203
 74. opiekunka dziecięca 325905
 75. opiekunka środowiskowa 341204
 76. optyk-mechanik 731104
 77. ortoptystka 325906
 78. piekarz 751204
 79. pracownik pomocniczy fryzjera 932919
 80. pracownik pomocniczy krawca 932915
 81. pracownik pomocniczy mechanika 932916
 82. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
 83. pracownik pomocniczy ślusarza 932917
 84. pracownik pomocniczy stolarza 932918
 85. protetyk słuchu 321401
 86. przetwórca ryb 751103
 87. pszczelarz 612302
 88. rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
 89. rolnik 613003
 90. rybak śródlądowy 622201
 91. ślusarz 722204
 92. sprzedawca 522301
 93. stolarz 752205
 94. stroiciel fortepianów i pianin 311933
 95. szkutnik 711504
 96. tapicer 753402
 97. technik administracji 334306
 98. technik agrobiznesu 331402
 99. technik analityk 311103
 100. technik architektury krajobrazu 314202
 101. technik archiwista 441403
 102. technik automatyk 311909
 103. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
 104. technik awionik 315316
 105. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
 106. technik budownictwa 311204
 107. technik budownictwa wodnego 311205
 108. technik budowy dróg 311216
 109. technik budowy fortepianów i pianin 311934
 110. technik budowy jednostek pływających 311942
 111. technik ceramik 311944
 112. technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
 113. technik dentystyczny 321402
 114. technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 311217
 115. technik ekonomista 331403
 116. technik eksploatacji portów i terminali 333106
 117. technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
 118. technik elektronik 311408
 119. technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
 120. technik elektroradiolog 321103
 121. technik elektryk 311303
 122. technik energetyk 311307
 123. technik farmaceutyczny 321301
 124. technik fotografii i multimediów 343105
 125. technik garbarz 311912
 126. technik gazownictwa 311913
 127. technik geodeta 311104
 128. technik geolog 311106
 129. technik górnictwa odkrywkowego 311701
 130. technik górnictwa otworowego 311702
 131. technik górnictwa podziemnego 311703
 132. technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
 133. technik handlowiec 522305
 134. technik hodowca koni 314203
 135. technik hotelarstwa 422402
 136. technik hutnik 311704
 137. technik informatyk 351203
 138. technik inżynierii sanitarnej 311218
 139. technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
 140. technik księgarstwa 522306
 141. technik leśnik 314301
 142. technik logistyk 333107
 143. technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
 144. technik masażysta 325402
 145. technik mechanik 311504
 146. technik mechanik lotniczy 315317
 147. technik mechanik okrętowy 315105
 148. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
 149. technik mechatronik 311410
 150. technik nawigator morski 315214
 151. technik obsługi turystycznej 422103
 152. technik obuwnik 311916
 153. technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
 154. technik ochrony środowiska 325511
 155. technik odlewnik 311705
 156. technik ogrodnik 314205
 157. technik optyk 325302
 158. technik organizacji reklamy 333906
 159. technik ortopeda 321403
 160. technik papiernictwa 311601
 161. technik pojazdów samochodowych 311513
 162. technik pożarnictwa 311919
 163. technik prac biurowych 411004
 164. technik procesów drukowania 311935
 165. technik procesów introligatorskich 311936
 166. technik przemysłu mody 311941
 167. technik przeróbki kopalin stałych 311706
 168. technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
 169. technik pszczelarz 314206
 170. technik rachunkowości 431103
 171. technik realizacji dźwięku 352120
 172. technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122
 173. technik renowacji elementów architektury 311210
 174. technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
 175. technik rolnik 314207
 176. technik rybactwa śródlądowego 314208
 177. technik rybołówstwa morskiego 315215
 178. technik sieci telekomunikacyjnych 352204
 179. technik spedytor 333108
 180. technik sterylizacji medycznej 321104
 181. technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
 182. technik technologii chemicznej 311603
 183. technik technologii drewna 311922
 184. technik technologii szkła 311925
 185. technik technologii wyrobów skórzanych 311926
 186. technik technologii żywności 314403
 187. technik teleinformatyk 351103
 188. technik transportu drogowego 311927
 189. technik transportu kolejowego 311928
 190. technik turystyki wiejskiej 515203
 191. technik tyfloinformatyk 351204
 192. technik urządzeń dźwigowych 311940
 193. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
 194. technik usług fryzjerskich 514105
 195. technik usług kosmetycznych 514207
 196. technik usług pocztowych i finansowych 421108
 197. technik weterynarii 324002
 198. technik wiertnik 311707
 199. technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
 200. technik włókiennik 311932
 201. technik żeglugi śródlądowej 315216
 202. technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
 203. terapeuta zajęciowy 325907
 204. wędliniarz 751107
 205. wiertacz 811305
 206. zdun 711203
 207. zegarmistrz 731106
 208. złotnik-jubiler 731305

Zawód: technik informatyk 351203


Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 3. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 4. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 5. projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.b);

  PKZ(EE.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk, technik sieci telekomunikacyjnych

  Uczeń:

  1. rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;
  2. dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;
  3. dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
  4. stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
  5. rozróżnia i interpretuje parametry sprzętu komputerowego;
  6. charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;
  7. określa funkcje systemu operacyjnego;
  8. posługuje się terminologią dotyczącą sieci komputerowych;
  9. charakteryzuje urządzenia sieciowe;
  10. charakteryzuje rodzaje oprogramowania;
  11. korzysta z publikacji elektronicznych;
  12. przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
  13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk opisane w części II:

  EE.8. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

  1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

  Uczeń:

  1. stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;
  2. rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;
  3. wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;
  4. posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;
  5. dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
  6. montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;
  7. modernizuje komputery osobiste oraz serwery;
  8. instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;
  9. wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;
  10. instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;
  11. przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;
  12. formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;
  13. sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
  14. stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

  1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

  Uczeń:

  1. rozpoznaje topologie sieci komputerowych;
  2. interpretuje projekty sieci komputerowych;
  3. rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
  4. dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki techniczne;
  5. dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;
  6. montuje okablowanie sieciowe;
  7. wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
  8. monitoruje sieć bezprzewodową;
  9. stosuje adresację protokołu Internetowego (IP);
  10. stosuje podział sieci na podsieci;
  11. wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
  12. modernizuje lokalną sieć komputerową;
  13. określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
  14. podłącza sieć lokalną do Internetu.

  1. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

  Uczeń:

  1. wymienia funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
  2. przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;
  3. instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
  4. konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;
  5. przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;
  6. dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
  7. wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;
  8. monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;
  9. stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
  10. konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;
  11. konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;
  12. konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
  13. konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;
  14. tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

  1. Naprawa urządzeń techniki komputerowej

  Uczeń:

  1. posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
  2. tworzy i przywraca kopie danych;
  3. identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;
  4. lokalizuje, usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;
  5. dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;
  6. odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;
  7. formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;
  8. sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.

  1. Administrowanie systemami operacyjnymi

  Uczeń:

  1. konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;
  2. konfiguruje interfejsy sieciowe;
  3. stosuje polecenia systemów operacyjnych;
  4. stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
  5. udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;
  6. przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
  7. konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;
  8. zarządza funkcjami profili użytkowników;
  9. zarządza kontami i grupami użytkowników;
  10. zarządza zasadami grup;
  11. konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;
  12. zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;
  13. rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
  14. monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
  15. podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;
  16. lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

  EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

  1. Programowanie aplikacji

  Uczeń:

  1. stosuje podstawy algorytmiki;
  2. stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;
  3. stosuje podstawy zasad programowania;
  4. wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
  5. korzysta z wbudowanych typów danych;
  6. tworzy własne typy danych;
  7. stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
  8. tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
  9. kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
  10. stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;
  11. testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
  12. dokumentuje tworzoną aplikację.

  2. Tworzenie i administrowanie bazami danych

  Uczeń:

  1. posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;
  2. projektuje relacyjne bazy danych;
  3. stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;
  4. korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;
  5. posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
  6. tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;
  7. importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;
  8. tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
  9. modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
  10. zarządza systemem bazy danych;
  11. pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
  12. tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;
  13. kontroluje spójność baz danych;
  14. dokonuje naprawy baz danych.

  3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych

  Uczeń:

  1. tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;
  2. wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
  3. identyfikuje systemy zarządzania treścią;
  4. stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;
  5. posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
  6. posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);
  7. stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;
  8. stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;
  9. stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
  10. stosuje reguły walidacji stron internetowych;
  11. testuje i publikuje witryny internetowe;
  12. zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik informatyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię urządzeń techniki komputerowej, wyposażoną w:
  1. stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner;
  2. stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
  3. podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego; dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację;
  4. oprogramowanie do wirtualizacji; różne systemy operacyjne; oprogramowanie do tworzenia obrazów dysków; oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające – po jednym na stanowisko;
  5. drukarkę laserową, atramentową, igłową, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę 3D; skaner, ploter; laptop, tablet lub inne urządzenie mobilne; projektor multimedialny, klawiaturę i mysz bezprzewodową, czytnik kart pamięci – po jednej sztuce na pracownię;
  6. stół monterski z matą i opaską antystatyczną, elementy ochrony indywidualnej ESD; zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu – po jednym zestawie na stanowisko;
  7. multimetr uniwersalny, tester płyt głównych i zasilaczy – po jednym zestawie na stanowisko;
 2. pracownię lokalnych sieci komputerowych, wyposażoną w: stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner; stanowiska komputerowe złożone z dwóch komputerów z obsługą sieci bezprzewodowej i przewodowej, w tym jeden z dwoma złączami Ethernet (jedno stanowisko dla jednego ucznia); szafę dystrybucyjną 19” z wyposażeniem lub stelaż; zasilacz awaryjny UPS; przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych; router, modem lub router z modemem, z portem Ethernet i obsługą wirtualnych sieci prywatnych; punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej; tester okablowania; reflektometr TDR – do torów przewodów miedzianych; różne sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwerów; różne systemy operacyjne dla stacji roboczych; oprogramowanie do wirtualizacji; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci; stół monterski; zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu – jeden zestaw sprzętowy na stanowisko;
 3. pracownia montażu sieci, wyposażoną w:
  1. stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner;
  2. stanowiska uczniowskie (jedno stanowisko dla dwóch uczniów): stół montażowy z imadłem, zestaw narzędzi monterskich, wiertarko-wkrętarka, prowadnica do cięcia skośnego, płyty montażowe, piłka do cięcia, pistolet do klejenia na gorąco, środki indywidualnej ochrony, zaciskarka RJ-45, wtyki RJ-45, gniazda natynkowe lub listwowe z modułami keystone RJ-45, korytka z tworzywa sztucznego do okablowania strukturalnego, płyty montażowe, stacje lutownicze, oświetlenie punktowe, ściągacz izolacji, tester okablowania LCD z szukaczem/skanerem kabli, panel krosowy lub ramka krosownicza do modułów keystone;
 4. pracownię aplikacji i stron WWW, wyposażoną w:
  1. stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny lub mobilny podłączony do Internetu z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ekran lub tablicę multimedialną i rzutnik lub telewizor multimedialny oraz urządzenie wielofunkcyjne lub drukarkę i skaner;
  2. stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone na każdym stanowisku w: kompilatory różnych języków programowania; edytor WYSIWYG; oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi; oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; dostęp do serwera umożliwiającego publikację stron WWW i aplikacji internetowych..

W szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język angielski.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

250 godz.

EE.8. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

650 godz.

EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

450 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.