1. asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902
 2. asystent osoby niepełnosprawnej 341201
 3. asystentka stomatologiczna 325101
 4. betoniarz-zbrojarz 711402
 5. blacharz 721301
 6. blacharz izolacji przemysłowych 721303
 7. blacharz samochodowy 721306
 8. cieśla 711501
 9. cukiernik 751201
 10. dekarz 712101
 11. drukarz 732201
 12. elektromechanik 741201
 13. elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 14. elektronik 742117
 15. elektryk 741103
 16. florysta 343203
 17. fotograf 343101
 18. fryzjer 514101
 19. garbarz skór 753501
 20. górnik eksploatacji otworowej 811301
 21. górnik eksploatacji podziemnej 811101
 22. górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
 23. higienistka stomatologiczna 325102
 24. introligator 732301
 25. jeździec 516408
 26. kaletnik 753702
 27. kamieniarz 711301
 28. kelner 513101
 29. kierowca mechanik 832201
 30. kominiarz 713303
 31. koszykarz-plecionkarz 731702
 32. kowal 722101
 33. krawiec 753105
 34. kucharz 512001
 35. kuśnierz 753106
 36. lakiernik 713201
 37. magazynier 432103
 38. mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
 39. mechanik pojazdów motocyklowych 723108
 40. mechanik pojazdów samochodowych 723103
 41. mechanik precyzyjny 731103
 42. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
 43. mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
 44. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
 45. mechatronik 742118
 46. modelarz odlewniczy 721104
 47. monter budownictwa wodnego 711701
 48. monter izolacji budowlanych 712401
 49. monter izolacji przemysłowych 712403
 50. monter kadłubów jednostek pływających 721406
 51. monter konstrukcji budowlanych 711102
 52. monter nawierzchni kolejowej 711603
 53. monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
 54. monter sieci telekomunikacyjnych 742209
 55. monter systemów rurociągowych 712613
 56. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 57. murarz-tynkarz 711204
 58. obuwnik 753602
 59. ogrodnik 611303
 60. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
 61. operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
 62. operator maszyn i urządzeń hutniczych 812121
 63. operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
 64. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
 65. operator maszyn leśnych 834105
 66. operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
 67. operator obrabiarek skrawających 722307
 68. operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
 69. operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
 70. operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
 71. opiekun medyczny 532102
 72. opiekun osoby starszej 341202
 73. opiekun w domu pomocy społecznej 341203
 74. opiekunka dziecięca 325905
 75. opiekunka środowiskowa 341204
 76. optyk-mechanik 731104
 77. ortoptystka 325906
 78. piekarz 751204
 79. pracownik pomocniczy fryzjera 932919
 80. pracownik pomocniczy krawca 932915
 81. pracownik pomocniczy mechanika 932916
 82. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
 83. pracownik pomocniczy ślusarza 932917
 84. pracownik pomocniczy stolarza 932918
 85. protetyk słuchu 321401
 86. przetwórca ryb 751103
 87. pszczelarz 612302
 88. rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
 89. rolnik 613003
 90. rybak śródlądowy 622201
 91. ślusarz 722204
 92. sprzedawca 522301
 93. stolarz 752205
 94. stroiciel fortepianów i pianin 311933
 95. szkutnik 711504
 96. tapicer 753402
 97. technik administracji 334306
 98. technik agrobiznesu 331402
 99. technik analityk 311103
 100. technik architektury krajobrazu 314202
 101. technik archiwista 441403
 102. technik automatyk 311909
 103. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
 104. technik awionik 315316
 105. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
 106. technik budownictwa 311204
 107. technik budownictwa wodnego 311205
 108. technik budowy dróg 311216
 109. technik budowy fortepianów i pianin 311934
 110. technik budowy jednostek pływających 311942
 111. technik ceramik 311944
 112. technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
 113. technik dentystyczny 321402
 114. technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 311217
 115. technik ekonomista 331403
 116. technik eksploatacji portów i terminali 333106
 117. technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
 118. technik elektronik 311408
 119. technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
 120. technik elektroradiolog 321103
 121. technik elektryk 311303
 122. technik energetyk 311307
 123. technik farmaceutyczny 321301
 124. technik fotografii i multimediów 343105
 125. technik garbarz 311912
 126. technik gazownictwa 311913
 127. technik geodeta 311104
 128. technik geolog 311106
 129. technik górnictwa odkrywkowego 311701
 130. technik górnictwa otworowego 311702
 131. technik górnictwa podziemnego 311703
 132. technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
 133. technik handlowiec 522305
 134. technik hodowca koni 314203
 135. technik hotelarstwa 422402
 136. technik hutnik 311704
 137. technik informatyk 351203
 138. technik inżynierii sanitarnej 311218
 139. technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
 140. technik księgarstwa 522306
 141. technik leśnik 314301
 142. technik logistyk 333107
 143. technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
 144. technik masażysta 325402
 145. technik mechanik 311504
 146. technik mechanik lotniczy 315317
 147. technik mechanik okrętowy 315105
 148. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
 149. technik mechatronik 311410
 150. technik nawigator morski 315214
 151. technik obsługi turystycznej 422103
 152. technik obuwnik 311916
 153. technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
 154. technik ochrony środowiska 325511
 155. technik odlewnik 311705
 156. technik ogrodnik 314205
 157. technik optyk 325302
 158. technik organizacji reklamy 333906
 159. technik ortopeda 321403
 160. technik papiernictwa 311601
 161. technik pojazdów samochodowych 311513
 162. technik pożarnictwa 311919
 163. technik prac biurowych 411004
 164. technik procesów drukowania 311935
 165. technik procesów introligatorskich 311936
 166. technik przemysłu mody 311941
 167. technik przeróbki kopalin stałych 311706
 168. technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
 169. technik pszczelarz 314206
 170. technik rachunkowości 431103
 171. technik realizacji dźwięku 352120
 172. technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122
 173. technik renowacji elementów architektury 311210
 174. technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
 175. technik rolnik 314207
 176. technik rybactwa śródlądowego 314208
 177. technik rybołówstwa morskiego 315215
 178. technik sieci telekomunikacyjnych 352204
 179. technik spedytor 333108
 180. technik sterylizacji medycznej 321104
 181. technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
 182. technik technologii chemicznej 311603
 183. technik technologii drewna 311922
 184. technik technologii szkła 311925
 185. technik technologii wyrobów skórzanych 311926
 186. technik technologii żywności 314403
 187. technik teleinformatyk 351103
 188. technik transportu drogowego 311927
 189. technik transportu kolejowego 311928
 190. technik turystyki wiejskiej 515203
 191. technik tyfloinformatyk 351204
 192. technik urządzeń dźwigowych 311940
 193. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
 194. technik usług fryzjerskich 514105
 195. technik usług kosmetycznych 514207
 196. technik usług pocztowych i finansowych 421108
 197. technik weterynarii 324002
 198. technik wiertnik 311707
 199. technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
 200. technik włókiennik 311932
 201. technik żeglugi śródlądowej 315216
 202. technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
 203. terapeuta zajęciowy 325907
 204. wędliniarz 751107
 205. wiertacz 811305
 206. zdun 711203
 207. zegarmistrz 731106
 208. złotnik-jubiler 731305

Zawód: technik teleinformatyk 351103


Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. instalowania, uruchamiania i utrzymania terminali i sieci dostępowych;
 2. wykonywania i utrzymania sieci komputerowych;
 3. montowania i eksploatacji cyfrowych systemów transmisji danych;
 4. instalowania i eksploatacji systemów głosowej transmisji danych;
 5. administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.g), PKZ(EE.b) i PKZ(EE.i);

  PKZ(EE.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci telekomunikacyjnych, elektronik, elektromechanik, elektryk, technik sieci telekomunikacyjnych, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

  Uczeń:

  1. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
  2. opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
  3. interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i zmiennym;
  4. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
  5. rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
  6. sporządza schematy układów elektrycznych i elektronicznych;
  7. rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  8. posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
  9. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  10. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
  11. określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  12. wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
  13. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
  14. wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;
  15. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel;
  16. posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
  17. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(EE.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk, technik sieci telekomunikacyjnych

  Uczeń:

  1. rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;
  2. dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;
  3. dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
  4. stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
  5. rozróżnia i interpretuje parametry sprzętu komputerowego;
  6. charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;
  7. określa funkcje systemu operacyjnego;
  8. posługuje się terminologią dotyczącą sieci komputerowych;
  9. charakteryzuje urządzenia sieciowe;
  10. charakteryzuje rodzaje oprogramowania;
  11. korzysta z publikacji elektronicznych;
  12. przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
  13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(EE.i) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik sieci telekomunikacyjnych, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

  Uczeń:

  1. wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;
  2. charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
  3. dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;
  4. określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;
  5. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
  6. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
  7. wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);
  8. sporządza wykresy w skali logarytmicznej;
  9. dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów oraz wyników pomiarów;
  10. sporządza dokumentację z wykonywanych prac;
  11. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik teleinformatyk opisane w części II:

  EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

  1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych

  Uczeń:

  1. charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje podstawowy system wejścia-wyjścia (BIOS) oraz interfejs pomiędzy systemem operacyjnym a oprogramowaniem wbudowanym w urządzenie (UEFI);
  2. instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych;
  3. instaluje i aktualizuje sterowniki urządzeń peryferyjnych;
  4. opisuje i analizuje klasy adresów logicznej adresacji hostów w Internecie (IP) i konfiguruje interfejsy sieciowe;
  5. tworzy i instaluje proste programy wsadowe;
  6. dobiera zabezpieczenia systemów operacyjnych;
  7. stosuje narzędzia informatyczne do gromadzenia, porządkowania i prezentacji danych;
  8. wykonuje kopie bezpieczeństwa danych;
  9. zabezpiecza systemy komputerowe przed oprogramowaniem złośliwym, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

  2. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych

  Uczeń:

  1. uruchamia i konfiguruje przełączniki sieci komputerowych;
  2. konfiguruje wirtualne sieci lokalne (VLAN) w sieciach komputerowych;
  3. konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa;
  4. konfiguruje urządzenia dostępu do bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej;
  5. konfiguruje urządzenia telefonii internetowej (VoIP) umożliwiające transmisje głosu przez sieci komputerowe;
  6. dokonuje analizy protokołów sieciowych wykorzystując interaktywne aplikacje czasu rzeczywistego;
  7. definiuje i konfiguruje usługi teleinformatyczne w obrębie sieci lokalnej;
  8. przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych w sieciach lokalnych;
  9. charakteryzuje algorytmy oraz protokoły rutingu;
  10. konfiguruje ruting statyczny i dynamiczny dla otwartych protokołów bram wewnętrznych (RIP) i trasowania typu stanu łącza (OSPF);
  11. instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teleinformatyczne.

  3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych

  Uczeń:

  1. wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów;
  2. rozpoznaje parametry jednostkowe linii długiej;
  3. rozpoznaje i opisuje metody kodowania transmisyjnego i zabezpieczającego oraz techniki modulacji;
  4. wyjaśnia zasadę działania przetworników A/C i C/A;
  5. rozróżnia rodzaje przetworników i określa ich zastosowania;
  6. rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;
  7. dobiera urządzenia i parametry konfiguracyjne dostępowych systemów transmisyjnych w zależności od specyfikacji zastosowania;
  8. uruchamia i konfiguruje modemy dostępowe;
  9. posługuje się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;
  10. wyjaśnia zasadę działania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie ich schematów;
  11. instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia dostępowe systemów transmisyjnych;
  12. montuje i demontuje podzespoły i urządzenia transmisyjne;
  13. uruchamia urządzenia i systemy transmisyjne;
  14. dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
  15. wykonuje pomiary i testy urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych oraz interpretuje wyniki pomiarów;
  16. sprawdza i reaguje na alarmy w urządzeniach transmisyjnych;
  17. analizuje działanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie wyników testów i pomiarów.

  4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych

  Uczeń:

  1. klasyfikuje oraz charakteryzuje budowę i parametry mediów transmisyjnych;
  2. rozpoznaje elementy osprzętu światłowodowego na podstawie wyglądu, parametrów katalogowych oraz symboli graficznych;
  3. dobiera narzędzia i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
  4. montuje okablowanie strukturalne;
  5. montuje złącza kablowe, przełącznice i elementy okablowania urządzeń teleinformatycznych;
  6. wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
  7. dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
  8. dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów transmisyjnych światłowodów;
  9. mierzy parametry światłowodów metodą transmisyjną oraz metodą rozproszenia wstecznego;
  10. ocenia poprawność uzyskanych wyników pomiarów na podstawie norm technicznych;
  11. charakteryzuje parametry anten;
  12. montuje i uruchamia instalacje antenowe;
  13. charakteryzuje techniki zwielokrotniania w teletransmisyjnych systemach cyfrowych;
  14. rozróżnia synchroniczne systemy cyfrowe hierarchii europejskiej i amerykańskiej na podstawie opisów i oznaczeń;
  15. oblicza przepływności podstawowych struktur synchronicznych systemów cyfrowych;
  16. charakteryzuje techniki synchronizacji w systemach cyfrowych;
  17. rozróżnia rodzaje sieci optycznych na podstawie opisu i schematów blokowych;
  18. rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci optycznych;
  19. charakteryzuje struktury sieci teleinformatycznej z komutacją w warstwie optycznej;
  20. instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne;
  21. lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych.

  5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich

  Uczeń:

  1. określa podstawowe funkcje serwerów telekomunikacyjnych;
  2. określa funkcje podstawowych bloków funkcjonalnych serwerów telekomunikacyjnych;
  3. dobiera i identyfikuje parametry urządzeń abonenckich;
  4. rozpoznaje sygnały w łączu abonenckim;
  5. wykonuje pomiary łącza abonenckiego;
  6. rozróżnia technologie sieciowe z komutacją pakietów i komórek;
  7. uruchamia serwery telekomunikacyjne i administruje nimi;
  8. instaluje i konfiguruje aparaty telefoniczne;
  9. instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia abonenckie;
  10. ocenia jakość działania cyfrowych urządzeń abonenckich na podstawie wyników testów;
  11. określa rodzaje i typy protokołów do zestawiania połączeń głosowych;
  12. charakteryzuje procesy zestawiania i rozłączania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych i mobilnych;
  13. wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie;
  14. dodaje abonentów do cyfrowej sieci telekomunikacyjnej;
  15. charakteryzuje usługi oferowane w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych;
  16. dodaje i usuwa usługi dla nowych użytkowników i modyfikuje funkcjonujące usługi;
  17. dokonuje analizy raportów ruchowych;
  18. lokalizuje i wymienia uszkodzone podzespoły cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie alarmów i wyników testu;
  19. lokalizuje i usuwa uszkodzenia w liniach abonenckich na podstawie pomiarów i wyników testów.

  EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

  1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu

  Uczeń:

  1. planuje adresację logiczną w oparciu o podstawowy protokół Internetowy (IP);
  2. rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
  3. rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
  4. rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
  5. rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
  6. monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;
  7. dobiera medium transmisyjne do budowy lokalnej sieci komputerowej;
  8. interpretuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
  9. dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
  10. sporządza kosztorys sieci komputerowej na podstawie opracowanego projektu;
  11. wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
  12. przygotowuje materiały do dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej.

  2. Administrowanie sieciami komputerowymi

  Uczeń:

  1. dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
  2. tworzy wirtualne sieci prywatne (VPN) za pomocą połączeń internetowych;
  3. określa funkcje programów monitorujących i zabezpieczających pracę systemu komputerowego oraz jego poszczególnych elementów;
  4. dobiera i konfiguruje adresację podstawowych protokołów stosowanych w Internecie (IP);
  5. charakteryzuje parametry oraz określa funkcje i zastosowanie ruterów;
  6. konfiguruje interfejsy rutera w obrębie adresacji w Internecie (IP), list kontroli dostępu, mechanizmów jakości usług w sieci opartej o podstawowy protokół transmisji w Internecie (IP);
  7. konfiguruje i określa funkcje oraz budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią (SNMP);
  8. monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeciążeniom;
  9. modernizuje lokalną sieć komputerową;
  10. określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
  11. monitoruje działanie sieci teleinformatycznych za pomocą standardowych testów.

  3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

  Uczeń:

  1. określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
  2. określa sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego;
  3. instaluje sieciowe systemy operacyjne;
  4. modernizuje i rekonfiguruje serwery;
  5. sporządza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarządza licencjami;
  6. modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;
  7. konfiguruje interfejsy sieciowe;
  8. wyjaśnia zasady działania protokołów sieci komputerowej;
  9. zarządza kontami użytkowników i grup;
  10. konfiguruje profile użytkowników i zasady grup;
  11. udostępnia zasoby sieci komputerowej;
  12. przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
  13. charakteryzuje i konfiguruje usługi i role serwerowe;
  14. konfiguruje usługi zdalnego dostępu do serwerów;
  15. konfiguruje usługi katalogowe;
  16. zarządza centralnie stacjami roboczymi;
  17. rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
  18. monitoruje działania użytkowników sieci komputerowej;
  19. wyjaśnia zasady działania usług wirtualizacyjnych;
  20. instaluje systemy i oprogramowanie do wirtualizacji;
  21. instaluje i konfiguruje systemy operacyjne na maszynie wirtualnej;
  22. lokalizuje i usuwa uszkodzenia sieciowych systemów operacyjnych na podstawie opisu lub diagnozy;
  23. zabezpiecza sieciowe systemy operacyjne przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne oraz wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego; autotransformatory; generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych; makiety z układami elektronicznymi do badania: wzmacniaczy, generatorów napięć sinusoidalnych i impulsowych, stabilizatorów, filtrów, układów modulacji, komparatorów, dyskryminatorów; stanowiska dla uczniów do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych oraz do montażu układów elektrycznych i elektronicznych, katalogi elementów elektrycznych i elektronicznych;
 2. pracownię sieciowych systemów operacyjnych wyposażone w stanowiska komputerowe – serwer ze sprzętowym wspomaganiem wirtualizacji i stacja robocza (jedno stanowisko dla jednego ucznia), dodatkowe elementy komputera umożliwiające jego rozbudowę i rekonfigurację, stół monterski z matą i opaską antystatyczną, zestaw narzędzi monterskich, różne systemy operacyjne, stacji roboczej, serwerowe systemy operacyjne, oprogramowanie narzędziowe diagnostyczne i zabezpieczające, oprogramowanie do wirtualizacji, przełącznik programowalny, ruter z WiFI, bezprzewodowa karta sieciowa, patchcordy, drukarka lub kserokopiarka z wbudowaną kartą sieciową, projektor multimedialny, pracownia podłączona do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z możliwością separacji portów do stanowisk dydaktycznych;
 3. pracownię sieci komputerowych, wyposażoną w: stanowiska komputerowe z procesorami umożliwiającymi wirtualizacje (jedno stanowisko dla jednego ucznia); drukarkę laserową lub kserokopiarkę, z możliwością pracy jako serwer wydruku; szafę dystrybucyjną 19” lub stelaż teleinformatyczny 19” (RACK), serwer; zasilacz awaryjny z zarządzaniem, proste i programowalne przełączniki, rutery, oprogramowanie typu zapora sieciowa (firewall) z obsługą wirtualnych sieci prywatnych; punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej z różnego typu antenami zewnętrznymi i portem zasilania przez Ethernet; telefon internetowy; tester okablowania; reflektometr w dziedzinie czasu (TDR) do pomiarów linii miedzianych; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci, zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu;
 4. pracownię urządzeń i sieci teleinformatycznych, wyposażoną w: sieć strukturalną, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), połączone w niezależną sieć lokalną wraz z serwerem, oprogramowanie systemowe i sieciowe, punkty dostępu do sieci bezprzewodowej, sieć światłowodową; urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne, oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające; drukarkę laserową lub kserokopiarkę z możliwością pracy jako serwer wydruku; stanowisko telefonii komputerowej, wyposażoną w centralę telefoniczną umożliwiającą przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych (VoIP) oraz telefony, bramkę umożliwiającą przesyłanie dźwięków mowy kodowanych z analogowego aparatu telefonicznego do transmisji przez łącza komputerowe (VoIP), przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet; koncentrator wszystkich technologii cyfrowych linii abonenckich – sieci komputerowych łączących komputery (xDSL – DSLAM) z funkcją serwera obsługującego protokół partnerstwo publiczno-prywatne (PPP); ruter z modemem, z portem Ethernet i obsługą protokołu partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), koncentrator pasywnej sieci optycznej min. 2,5Gb/s (OLT xPON), terminale pasywnej sieci optycznej min. 1,25 Gb/s (ONU xPON), splitery optyczne do rozdzielania sygnału optycznego o różnym stopniu podziały np.: 1x2, 1x4, 1x8 (PLC), oprzyrządowanie do badania transmisji, stół monterski z matą i opaską antystatyczną; zestaw narzędzi monterskich; zestaw do montażu złącz światłowodowych, spawarkę światłowodową; reflektometr w dziedzinie czasu do pomiarów włókien światłowodowych (OTDR) z funkcją pomiaru pasywnej sieci optycznej (PON), referencyjne źródło światła oraz miernik mocy optycznej, latarkę inspekcyjną do badania uszkodzeń torów światłowodowych, podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

400 godz.

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

650 godz.

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

300 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.