1. asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902
 2. asystent osoby niepełnosprawnej 341201
 3. asystentka stomatologiczna 325101
 4. betoniarz-zbrojarz 711402
 5. blacharz 721301
 6. blacharz izolacji przemysłowych 721303
 7. blacharz samochodowy 721306
 8. cieśla 711501
 9. cukiernik 751201
 10. dekarz 712101
 11. drukarz 732201
 12. elektromechanik 741201
 13. elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 14. elektronik 742117
 15. elektryk 741103
 16. florysta 343203
 17. fotograf 343101
 18. fryzjer 514101
 19. garbarz skór 753501
 20. górnik eksploatacji otworowej 811301
 21. górnik eksploatacji podziemnej 811101
 22. górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
 23. higienistka stomatologiczna 325102
 24. introligator 732301
 25. jeździec 516408
 26. kaletnik 753702
 27. kamieniarz 711301
 28. kelner 513101
 29. kierowca mechanik 832201
 30. kominiarz 713303
 31. koszykarz-plecionkarz 731702
 32. kowal 722101
 33. krawiec 753105
 34. kucharz 512001
 35. kuśnierz 753106
 36. lakiernik 713201
 37. magazynier 432103
 38. mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
 39. mechanik pojazdów motocyklowych 723108
 40. mechanik pojazdów samochodowych 723103
 41. mechanik precyzyjny 731103
 42. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
 43. mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
 44. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
 45. mechatronik 742118
 46. modelarz odlewniczy 721104
 47. monter budownictwa wodnego 711701
 48. monter izolacji budowlanych 712401
 49. monter izolacji przemysłowych 712403
 50. monter kadłubów jednostek pływających 721406
 51. monter konstrukcji budowlanych 711102
 52. monter nawierzchni kolejowej 711603
 53. monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
 54. monter sieci telekomunikacyjnych 742209
 55. monter systemów rurociągowych 712613
 56. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 57. murarz-tynkarz 711204
 58. obuwnik 753602
 59. ogrodnik 611303
 60. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
 61. operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
 62. operator maszyn i urządzeń hutniczych 812121
 63. operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
 64. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
 65. operator maszyn leśnych 834105
 66. operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
 67. operator obrabiarek skrawających 722307
 68. operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
 69. operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
 70. operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
 71. opiekun medyczny 532102
 72. opiekun osoby starszej 341202
 73. opiekun w domu pomocy społecznej 341203
 74. opiekunka dziecięca 325905
 75. opiekunka środowiskowa 341204
 76. optyk-mechanik 731104
 77. ortoptystka 325906
 78. piekarz 751204
 79. pracownik pomocniczy fryzjera 932919
 80. pracownik pomocniczy krawca 932915
 81. pracownik pomocniczy mechanika 932916
 82. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
 83. pracownik pomocniczy ślusarza 932917
 84. pracownik pomocniczy stolarza 932918
 85. protetyk słuchu 321401
 86. przetwórca ryb 751103
 87. pszczelarz 612302
 88. rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
 89. rolnik 613003
 90. rybak śródlądowy 622201
 91. ślusarz 722204
 92. sprzedawca 522301
 93. stolarz 752205
 94. stroiciel fortepianów i pianin 311933
 95. szkutnik 711504
 96. tapicer 753402
 97. technik administracji 334306
 98. technik agrobiznesu 331402
 99. technik analityk 311103
 100. technik architektury krajobrazu 314202
 101. technik archiwista 441403
 102. technik automatyk 311909
 103. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
 104. technik awionik 315316
 105. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
 106. technik budownictwa 311204
 107. technik budownictwa wodnego 311205
 108. technik budowy dróg 311216
 109. technik budowy fortepianów i pianin 311934
 110. technik budowy jednostek pływających 311942
 111. technik ceramik 311944
 112. technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
 113. technik dentystyczny 321402
 114. technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 311217
 115. technik ekonomista 331403
 116. technik eksploatacji portów i terminali 333106
 117. technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
 118. technik elektronik 311408
 119. technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
 120. technik elektroradiolog 321103
 121. technik elektryk 311303
 122. technik energetyk 311307
 123. technik farmaceutyczny 321301
 124. technik fotografii i multimediów 343105
 125. technik garbarz 311912
 126. technik gazownictwa 311913
 127. technik geodeta 311104
 128. technik geolog 311106
 129. technik górnictwa odkrywkowego 311701
 130. technik górnictwa otworowego 311702
 131. technik górnictwa podziemnego 311703
 132. technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
 133. technik handlowiec 522305
 134. technik hodowca koni 314203
 135. technik hotelarstwa 422402
 136. technik hutnik 311704
 137. technik informatyk 351203
 138. technik inżynierii sanitarnej 311218
 139. technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
 140. technik księgarstwa 522306
 141. technik leśnik 314301
 142. technik logistyk 333107
 143. technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
 144. technik masażysta 325402
 145. technik mechanik 311504
 146. technik mechanik lotniczy 315317
 147. technik mechanik okrętowy 315105
 148. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
 149. technik mechatronik 311410
 150. technik nawigator morski 315214
 151. technik obsługi turystycznej 422103
 152. technik obuwnik 311916
 153. technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
 154. technik ochrony środowiska 325511
 155. technik odlewnik 311705
 156. technik ogrodnik 314205
 157. technik optyk 325302
 158. technik organizacji reklamy 333906
 159. technik ortopeda 321403
 160. technik papiernictwa 311601
 161. technik pojazdów samochodowych 311513
 162. technik pożarnictwa 311919
 163. technik prac biurowych 411004
 164. technik procesów drukowania 311935
 165. technik procesów introligatorskich 311936
 166. technik przemysłu mody 311941
 167. technik przeróbki kopalin stałych 311706
 168. technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
 169. technik pszczelarz 314206
 170. technik rachunkowości 431103
 171. technik realizacji dźwięku 352120
 172. technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122
 173. technik renowacji elementów architektury 311210
 174. technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
 175. technik rolnik 314207
 176. technik rybactwa śródlądowego 314208
 177. technik rybołówstwa morskiego 315215
 178. technik sieci telekomunikacyjnych 352204
 179. technik spedytor 333108
 180. technik sterylizacji medycznej 321104
 181. technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
 182. technik technologii chemicznej 311603
 183. technik technologii drewna 311922
 184. technik technologii szkła 311925
 185. technik technologii wyrobów skórzanych 311926
 186. technik technologii żywności 314403
 187. technik teleinformatyk 351103
 188. technik transportu drogowego 311927
 189. technik transportu kolejowego 311928
 190. technik turystyki wiejskiej 515203
 191. technik tyfloinformatyk 351204
 192. technik urządzeń dźwigowych 311940
 193. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
 194. technik usług fryzjerskich 514105
 195. technik usług kosmetycznych 514207
 196. technik usług pocztowych i finansowych 421108
 197. technik weterynarii 324002
 198. technik wiertnik 311707
 199. technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
 200. technik włókiennik 311932
 201. technik żeglugi śródlądowej 315216
 202. technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
 203. terapeuta zajęciowy 325907
 204. wędliniarz 751107
 205. wiertacz 811305
 206. zdun 711203
 207. zegarmistrz 731106
 208. złotnik-jubiler 731305

Zawód: technik technologii żywności 314403


Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wytwarzania produktów spożywczych;
 2. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;
 3. organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;
 4. kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(TG.b) i PKZ(TG.i);

  PKZ(TG.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb

  Uczeń:

  1. stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych;
  2. określa wartość odżywczą produktów spożywczych;
  3. wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych;
  4. charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych;
  5. rozróżnia metody utrwalania żywności i określa ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych;
  6. interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych;
  7. rozróżnia części oraz zespoły maszyn i urządzeń;
  8. rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
  9. posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją technologiczną;
  10. rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego;
  11. rozpoznaje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne;
  12. posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym;
  13. określa zagrożenia dla środowiska związane z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom;
  14. identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności i monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point);
  15. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(TG.i) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego

  Uczeń:

  1. rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych;
  2. rozróżnia operacje i procesy wykorzystywane w produkcji żywności;
  3. rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w procesach technologicznych produkcji wyrobów spożywczych, utrwalania żywności, pakowania i konfekcjonowania produktów spożywczych, mycia i dezynfekcji opakowań, pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz urządzenia energetyczne, urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
  4. charakteryzuje procesy technologiczne produkcji wyrobów spożywczych;
  5. charakteryzuje systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
  6. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik technologii żywności opisane w części II:

  TG.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

  1. Przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych

  Uczeń:

  1. dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych;
  2. przeprowadza ocenę organoleptyczną surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
  3. wykonuje czynności związane z przygotowywaniem surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
  4. użytkuje maszyny i urządzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
  5. dokumentuje przebieg pracy maszyn i urządzeń zgodnie z procedurami systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) w przemyśle spożywczym.

  2. Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych

  Uczeń:

  1. rozróżnia technologie produkcji wyrobów spożywczych;
  2. dobiera parametry technologiczne do produkcji wyrobów spożywczych;
  3. posługuje się dokumentacją technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych;
  4. wykonuje czynności związane z prowadzeniem procesów produkcji wyrobów spożywczych;
  5. użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
  6. przeprowadza ocenę organoleptyczną półproduktów i wyrobów gotowych w poszczególnych fazach procesu technologicznego;
  7. prowadzi procesy technologiczne z zachowaniem Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

  3. Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki

  Uczeń:

  1. określa warunki magazynowania wyrobów gotowych;
  2. wykonuje czynności związane z magazynowaniem wyrobów gotowych;
  3. wykonuje czynności związane z ekspedycją wyrobów gotowych;
  4. użytkuje środki transportu wewnętrznego;
  5. przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) podczas magazynowania wyrobów gotowych i przygotowania ich do wysyłki.
  albo

  TG.3. Produkcja wyrobów piekarskich

  1. Magazynowanie surowców piekarskich

  Uczeń:

  1. rozpoznaje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich;
  2. przyjmuje dostawy surowców i półproduktów piekarskich zgodnie z procedurami;
  3. przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców piekarskich;
  4. ocenia jakość surowców piekarskich;
  5. przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów piekarskich oraz warunków ich magazynowania;
  6. posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach;
  7. obsługuje urządzenia magazynowe;
  8. prowadzi dokumentację magazynową;
  9. przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.

  2. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich

  Uczeń:

  1. określa rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporządzania;
  2. posługuje się recepturami piekarskimi;
  3. dobiera surowce do produkcji ciasta przeznaczonego na wyroby piekarskie;
  4. przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta;
  5. dobiera metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie;
  6. ustala parametry technologiczne produkcji ciasta;
  7. sporządza ciasta na wyroby piekarskie;
  8. dokonuje oceny organoleptycznej półproduktów piekarskich;
  9. dobiera sposoby dzielenia i formowania ciasta;
  10. dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania, dzielenia i formowania ciast;
  11. obsługuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, sporządzania, dzielenia i formowania ciasta;
  12. wykonuje czynności związane z ręcznym i mechanicznym dzieleniem ciasta oraz kształtowaniem kęsów.

  3. Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta

  Uczeń:

  1. planuje operacje technologiczne przed rozrostem kęsów ciasta i w trakcie rozrostu;
  2. wykonuje operacje technologiczne przed rozrostem końcowym i w trakcie rozrostu uformowanych kęsów ciasta;
  3. obsługuje maszyny i urządzenia do końcowego rozrostu kęsów ciasta;
  4. poddaje rozrostowi uformowane wyroby zgodnie z ustalonymi parametrami;
  5. kontroluje jakość kęsów ciasta w trakcie rozrostu;
  6. planuje zabiegi technologiczne przed wypiekiem ciasta;
  7. wykonuje czynności końcowe przed włożeniem wyrobów do pieca;
  8. rozróżnia piece piekarskie;
  9. obsługuje piece piekarskie;
  10. analizuje przemiany zachodzące w cieście w trakcie wypieku;
  11. wykonuje czynności związane z wypiekiem pieczywa;
  12. monitoruje krytyczne punkty kontroli zgodnie z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

  4. Przygotowanie pieczywa do dystrybucji

  Uczeń:

  1. ocenia jakość gotowego pieczywa;
  2. rozpoznaje wady pieczywa oraz określa przyczyny ich powstawania;
  3. planuje sposób konfekcjonowania pieczywa;
  4. dobiera urządzenia do konfekcjonowania pieczywa;
  5. obsługuje urządzenia do konfekcjonowania pieczywa;
  6. wykonuje czynności związane ze schładzaniem i konfekcjonowaniem wyrobów piekarskich;
  7. określa warunki magazynowania gotowych wyrobów piekarskich;
  8. magazynuje gotowe wyroby piekarskie i przygotowuje je do ekspedycji;
  9. obsługuje środki transportu wewnętrznego;
  10. monitoruje krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów.
  albo

  TG.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

  1. Magazynowanie surowców cukierniczych

  Uczeń:

  1. rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej;
  2. przyjmuje dostawy surowców i półproduktów cukierniczych zgodnie z procedurami;
  3. przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców cukierniczych;
  4. ocenia jakość surowców cukierniczych;
  5. przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów cukierniczych oraz warunków ich magazynowania;
  6. posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach surowców cukierniczych;
  7. obsługuje urządzenia magazynowe;
  8. prowadzi dokumentację magazynową;
  9. przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.

  2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych

  Uczeń:

  1. określa rodzaje wyrobów cukierniczych oraz sposoby ich sporządzania;
  2. posługuje się dokumentacją technologiczną oraz korzysta z receptur cukierniczych;
  3. planuje proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych;
  4. dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych;
  5. przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych;
  6. dobiera maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych;
  7. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej;
  8. przeprowadza ocenę organoleptyczną wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu technologicznego;
  9. sporządza półprodukty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze;
  10. przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

  3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji

  Uczeń:

  1. opracowuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych;
  2. dobiera surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych;
  3. dobiera urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do dekorowania wyrobów cukierniczych;
  4. posługuje się sprzętem i urządzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrobów cukierniczych;
  5. wykonuje elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych;
  6. dekoruje wyroby cukiernicze;
  7. dobiera sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych;
  8. obsługuje urządzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych;
  9. konfekcjonuje wyroby cukiernicze;
  10. dobiera urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych;
  11. obsługuje urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych;
  12. magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji;
  13. monitoruje krytyczne punkty kontroli systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne gotowych wyrobów cukierniczych.
  albo

  TG.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

  1. Rozbiór i wykrawanie mięsa

  Uczeń:

  1. przestrzega norm i stosuje instrukcje technologiczne dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych;
  2. rozpoznaje elementy struktury układu kostnego i mięśniowego zwierząt rzeźnych;
  3. wyznacza linie podziału tusz i półtusz na części zasadnicze;
  4. planuje kolejność czynności podczas rozbioru mięsa;
  5. obsługuje maszyny, urządzenia i sprzęt podczas rozbioru i wykrawania mięsa;
  6. wykonuje czynności związane z rozbiorem tusz, półtusz i ćwierćtusz na części zasadnicze;
  7. wykonuje obróbkę części zasadniczych uzyskanych z rozbioru mięsa;
  8. planuje kolejność czynności wykrawania mięsa;
  9. wykonuje czynności wykrawania mięsa;
  10. dokonuje klasyfikacji produktów wykrawania mięsa;
  11. prowadzi dokumentację dotyczącą rozbioru i wykrawania mięsa.

  2. Magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji

  Uczeń:

  1. określa warunki przechowywania mięsa w chłodniach;
  2. dobiera metody i techniki wychładzania oraz zamrażania mięsa i tłuszczów surowych;
  3. wykonuje czynności związane z wychładzaniem oraz zamrażaniem mięsa i tłuszczów surowych;
  4. obsługuje urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w pomieszczeniach chłodni i zamrażalniach;
  5. dobiera metody i techniki rozmrażania mięsa;
  6. wykonuje czynności związane z rozmrażaniem mięsa;
  7. rozpoznaje zmiany zachodzące w mięsie w czasie przechowywania w chłodniach i zamrażalniach oraz w czasie jego rozmrażania;
  8. ocenia jakość mięsa w czasie wychładzania, zamrażania i rozmrażania na podstawie jego wyglądu;
  9. obsługuje urządzenia stosowane do konfekcjonowania mięsa;
  10. wykonuje czynności związane z konfekcjonowaniem mięsa przeznaczonego do dystrybucji;
  11. prowadzi dokumentację dotyczącą magazynowania i konfekcjonowania mięsa.

  3. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych

  Uczeń:

  1. stosuje receptury oraz przestrzega norm obowiązujących w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  2. dobiera surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  3. przygotowuje surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  4. dobiera maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  5. planuje operacje technologiczne produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  6. obsługuje maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową stosowane w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  7. wykonuje czynności związane z produkcją wędlin, wyrobów garmażeryjnych, konserw i przetworów tłuszczowych;
  8. oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  9. prowadzi dokumentację produkcyjną przetworów mięsnych i tłuszczowych.

  4. Magazynowanie i przygotowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji

  Uczeń:

  1. ocenia jakość przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  2. rozpoznaje wady produkcyjne przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  3. wykonuje prace związane z przygotowaniem przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji;
  4. dobiera i obsługuje urządzenia do konfekcjonowania przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  5. dobiera i obsługuje środki transportu wewnętrznego przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  6. określa warunki magazynowania przetworów mięsnych i tłuszczowych;
  7. prowadzi dokumentację dotyczącą magazynowania i dystrybucji przetworów mięsnych i tłuszczowych.
  albo

  TG.6. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

  1. Wstępna obróbka surowców rybnych

  Uczeń:

  1. określa źródła i metody pozyskiwania surowców rybnych oraz innych organizmów wodnych;
  2. rozpoznaje rodzaje i gatunki ryb wykorzystywanych w przetwórstwie;
  3. rozpoznaje skorupiaki, mięczaki oraz inne organizmy wodne wykorzystywane w przetwórstwie;
  4. ocenia przydatność surowców rybnych do obróbki i przetwarzania;
  5. charakteryzuje przyczyny szybkiego psucia się ryb, skorupiaków, mięczaków oraz innych organizmów wodnych wykorzystywanych w przetwórstwie;
  6. sortuje surowce rybne według określonych kryteriów;
  7. dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wstępnej obróbki surowców rybnych;
  8. obsługuje maszyny, urządzenia i narzędzia podczas wstępnej obróbki surowców rybnych;
  9. wykonuje czynności związane z czyszczeniem, patroszeniem, odgławianiem, odgardlaniem, filetowaniem, trymowaniem, odskórzaniem, porcjowaniem oraz rozdrabnianiem ryb;
  10. wykonuje czynności związane z obróbką wstępną skorupiaków, mięczaków oraz innych organizmów wodnych;
  11. stosuje techniki schładzania, mrożenia i rozmrażania surowców rybnych;
  12. planuje sposoby zagospodarowania lub utylizacji odpadów rybnych;
  13. wykonuje czynności związane z przechowywaniem półproduktów rybnych;
  14. prowadzi dokumentację procesu wstępnej obróbki surowców rybnych;
  15. posługuje się normami i instrukcjami technologicznymi dotyczącymi wstępnej obróbki surowców rybnych.

  2. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych

  Uczeń:

  1. określa wymagania dotyczące jakości oraz przydatności surowców i półproduktów do produkcji różnych asortymentów przetworów rybnych;
  2. rozróżnia sposoby przetwarzania i utrwalania surowców, półproduktów oraz przetworów rybnych;
  3. określa wpływ procesów przetwarzania i utrwalania surowców, półproduktów i przetworów rybnych na ich bezpieczeństwo zdrowotne, wartość odżywczą oraz przydatność technologiczną;
  4. rozróżnia rodzaje dodatków i materiałów pomocniczych oraz określa ich zastosowanie w przetwórstwie rybnym;
  5. przygotowuje dozwolone substancje dodatkowe do produkcji przetworów rybnych oraz substancje pomagające w ich przetwarzaniu;
  6. rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji przetworów rybnych;
  7. obsługuje maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do produkcji przetworów rybnych;
  8. wykonuje czynności związane z procesami przetwarzania i utrwalania ryb;
  9. przestrzega procedur utrzymywania czystości w procesie produkcji przetworów rybnych;
  10. wykonuje czynności związane z chłodzeniem, mrożeniem i rozmrażaniem surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
  11. rozpoznaje zmiany zachodzące w procesie przetwarzania i utrwalania ryb, skorupiaków, mięczaków oraz innych organizmów wodnych;
  12. ocenia jakość półproduktów i przetworów rybnych na poszczególnych etapach produkcji;
  13. określa sposoby wykorzystania odpadów poprodukcyjnych;
  14. stosuje normy, procedury i receptury technologiczne w procesie produkcji przetworów rybnych;
  15. oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji przetworów rybnych;
  16. prowadzi dokumentację przebiegu produkcji przetworów rybnych.

  3. Przygotowywanie surowców oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania

  Uczeń:

  1. przestrzega warunków przechowywania surowców i przetworów rybnych;
  2. kontroluje parametry procesów schładzania, zamrażania, rozmrażania surowców i przetworów rybnych;
  3. wykonuje prace związane z przygotowaniem surowców i przetworów rybnych do dystrybucji;
  4. przygotowuje surowce i przetwory rybne, z uwzględnieniem potrzeb odbiorców;
  5. rozpoznaje rodzaje materiałów stosowanych w opakowaniach przetworów rybnych oraz ocenia ich jakość;
  6. dobiera opakowania do rodzaju surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
  7. wykonuje czynności związane z przygotowaniem opakowań do konfekcjonowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
  8. przestrzega zasad znakowania oraz identyfikowalności surowców i przetworów rybnych;
  9. rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do konfekcjonowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
  10. obsługuje maszyny i urządzenia do konfekcjonowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
  11. obsługuje środki transportu wewnętrznego stosowane w przetwórstwie rybnym;
  12. prowadzi dokumentację dotyczącą przechowywania oraz dystrybucji surowców i przetworów rybnych.

  TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

  1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych

  Uczeń:

  1. ustala warunki przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
  2. planuje procesy produkcji wyrobów spożywczych;
  3. dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji poszczególnych wyrobów spożywczych;
  4. posługuje się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych;
  5. dobiera operacje i procesy stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
  6. ustala harmonogramy produkcji wyrobów spożywczych;
  7. dobiera i obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach przetwórstwa żywności;
  8. dobiera metody utrwalania półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych;
  9. dobiera środki transportu wewnętrznego;
  10. klasyfikuje produkty uboczne i odpady poprodukcyjne;
  11. planuje zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych.

  2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

  Uczeń:

  1. nadzoruje przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych zgodnie z dokumentacją produkcyjną i technologiczną;
  2. monitoruje przebieg produkcji wyrobów spożywczych pod kątem zgodności z systemami zapewnienia jakości;
  3. podejmuje działania korygujące nieprawidłowy przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych;
  4. pobiera do badań próbki surowców, półproduktów i produktów, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych;
  5. dobiera sprzęt i odczynniki do badania surowców, półproduktów i wyrobów spożywczych;
  6. wykonuje czynności związane z przygotowywaniem i przechowywaniem odczynników stosowanych w analizie żywności;
  7. posługuje się sprzętem i aparaturą laboratoryjną stosowanymi do badania jakości żywności;
  8. przeprowadza analizę sensoryczną surowców, półproduktów i produktów gotowych oraz dodatków do żywności;
  9. wykonuje badania fizykochemiczne żywności;
  10. interpretuje wyniki badań fizykochemicznych żywności;
  11. rozlicza zużycie surowców, półproduktów, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
  12. określa wydajność produkcji wyrobów spożywczych;
  13. stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik technologii żywności, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikację TG.2. w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego albo kwalifikację TG.3. w zawodzie piekarz, albo kwalifikację TG.4. w zawodzie cukiernik albo kwalifikację TG.5. w zawodzie wędliniarz albo kwalifikację TG.6. w zawodzie przetwórca ryb, stanowiącą podbudowę do kształcenia.

Dodatkowo kształcenie dla kwalifikacji TG.2. w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, ze względu na różnorodność produkcji w przemyśle spożywczym wymaga, od początku okresu kształcenia, ukierunkowania na obsługę maszyn i urządzeń związanych z wybranym działem produkcji artykułów spożywczych i napojów.

Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie technik technologii żywności powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię technologiczną, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko pracownię technologiczną, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z pakietem programów biurowych, drukarki (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska), stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, części maszyn oraz modele maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych, zestaw przepisów dotyczących produkcji wyrobów spożywczych, rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn, aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie żywności, dokumentację techniczną i schematy instalacji technicznych zakładów produkujących wyroby spożywcze, schematy i katalogi urządzeń: energetycznych, do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza, schematy i plansze poglądowe z zakresu produkcji wyrobów spożywczych;
 2. pracownię analizy żywności, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  1. stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z pakietem programów biurowych oraz drukarkami (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska),
  2. stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym,
  3. stanowiska laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch osób), wyposażone w: szkło laboratoryjne, drobny sprzęt laboratoryjny i środki ochrony indywidualnej;
  ponadto pracownia powinna być wyposażona w: termostaty, suszarki, wagi, pH-metry, kolorymetry, tłuszczomierze, polarymetry, mikroskopy, termometry, zestawy do oceny stanu higieniczno-sanitarnego żywności, zestawy do destylacji, areometry, piknometry, refraktometry, spektrofotometry, łaźnie wodne, lodówki, wirówki, piece do spalań, odczynniki chemiczne;
 3. warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane stanowiska odpowiednie dla kwalifikacji TG.2. w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego albo dla kwalifikacji TG.3. w zawodzie piekarz, albo dla kwalifikacji TG.4. w zawodzie cukiernik, albo dla kwalifikacji TG.5. w zawodzie wędliniarz, albo dla kwalifikacji TG.6. w zawodzie przetwórca ryb.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 7 tygodni (280 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

410 godz.

TG.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

albo

TG.3. Produkcja wyrobów piekarskich,

albo

TG.4. Produkcja wyrobów cukierniczych,

albo

TG.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

albo

TG.6. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

650 godz.

TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

170 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.