1. asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902
 2. asystent osoby niepełnosprawnej 341201
 3. asystentka stomatologiczna 325101
 4. betoniarz-zbrojarz 711402
 5. blacharz 721301
 6. blacharz izolacji przemysłowych 721303
 7. blacharz samochodowy 721306
 8. cieśla 711501
 9. cukiernik 751201
 10. dekarz 712101
 11. drukarz 732201
 12. elektromechanik 741201
 13. elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 14. elektronik 742117
 15. elektryk 741103
 16. florysta 343203
 17. fotograf 343101
 18. fryzjer 514101
 19. garbarz skór 753501
 20. górnik eksploatacji otworowej 811301
 21. górnik eksploatacji podziemnej 811101
 22. górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
 23. higienistka stomatologiczna 325102
 24. introligator 732301
 25. jeździec 516408
 26. kaletnik 753702
 27. kamieniarz 711301
 28. kelner 513101
 29. kierowca mechanik 832201
 30. kominiarz 713303
 31. koszykarz-plecionkarz 731702
 32. kowal 722101
 33. krawiec 753105
 34. kucharz 512001
 35. kuśnierz 753106
 36. lakiernik 713201
 37. magazynier 432103
 38. mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
 39. mechanik pojazdów motocyklowych 723108
 40. mechanik pojazdów samochodowych 723103
 41. mechanik precyzyjny 731103
 42. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
 43. mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
 44. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
 45. mechatronik 742118
 46. modelarz odlewniczy 721104
 47. monter budownictwa wodnego 711701
 48. monter izolacji budowlanych 712401
 49. monter izolacji przemysłowych 712403
 50. monter kadłubów jednostek pływających 721406
 51. monter konstrukcji budowlanych 711102
 52. monter nawierzchni kolejowej 711603
 53. monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
 54. monter sieci telekomunikacyjnych 742209
 55. monter systemów rurociągowych 712613
 56. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 57. murarz-tynkarz 711204
 58. obuwnik 753602
 59. ogrodnik 611303
 60. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
 61. operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
 62. operator maszyn i urządzeń hutniczych 812121
 63. operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
 64. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
 65. operator maszyn leśnych 834105
 66. operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
 67. operator obrabiarek skrawających 722307
 68. operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
 69. operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
 70. operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
 71. opiekun medyczny 532102
 72. opiekun osoby starszej 341202
 73. opiekun w domu pomocy społecznej 341203
 74. opiekunka dziecięca 325905
 75. opiekunka środowiskowa 341204
 76. optyk-mechanik 731104
 77. ortoptystka 325906
 78. piekarz 751204
 79. pracownik pomocniczy fryzjera 932919
 80. pracownik pomocniczy krawca 932915
 81. pracownik pomocniczy mechanika 932916
 82. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
 83. pracownik pomocniczy ślusarza 932917
 84. pracownik pomocniczy stolarza 932918
 85. protetyk słuchu 321401
 86. przetwórca ryb 751103
 87. pszczelarz 612302
 88. rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
 89. rolnik 613003
 90. rybak śródlądowy 622201
 91. ślusarz 722204
 92. sprzedawca 522301
 93. stolarz 752205
 94. stroiciel fortepianów i pianin 311933
 95. szkutnik 711504
 96. tapicer 753402
 97. technik administracji 334306
 98. technik agrobiznesu 331402
 99. technik analityk 311103
 100. technik architektury krajobrazu 314202
 101. technik archiwista 441403
 102. technik automatyk 311909
 103. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
 104. technik awionik 315316
 105. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
 106. technik budownictwa 311204
 107. technik budownictwa wodnego 311205
 108. technik budowy dróg 311216
 109. technik budowy fortepianów i pianin 311934
 110. technik budowy jednostek pływających 311942
 111. technik ceramik 311944
 112. technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
 113. technik dentystyczny 321402
 114. technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 311217
 115. technik ekonomista 331403
 116. technik eksploatacji portów i terminali 333106
 117. technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
 118. technik elektronik 311408
 119. technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
 120. technik elektroradiolog 321103
 121. technik elektryk 311303
 122. technik energetyk 311307
 123. technik farmaceutyczny 321301
 124. technik fotografii i multimediów 343105
 125. technik garbarz 311912
 126. technik gazownictwa 311913
 127. technik geodeta 311104
 128. technik geolog 311106
 129. technik górnictwa odkrywkowego 311701
 130. technik górnictwa otworowego 311702
 131. technik górnictwa podziemnego 311703
 132. technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
 133. technik handlowiec 522305
 134. technik hodowca koni 314203
 135. technik hotelarstwa 422402
 136. technik hutnik 311704
 137. technik informatyk 351203
 138. technik inżynierii sanitarnej 311218
 139. technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
 140. technik księgarstwa 522306
 141. technik leśnik 314301
 142. technik logistyk 333107
 143. technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
 144. technik masażysta 325402
 145. technik mechanik 311504
 146. technik mechanik lotniczy 315317
 147. technik mechanik okrętowy 315105
 148. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
 149. technik mechatronik 311410
 150. technik nawigator morski 315214
 151. technik obsługi turystycznej 422103
 152. technik obuwnik 311916
 153. technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
 154. technik ochrony środowiska 325511
 155. technik odlewnik 311705
 156. technik ogrodnik 314205
 157. technik optyk 325302
 158. technik organizacji reklamy 333906
 159. technik ortopeda 321403
 160. technik papiernictwa 311601
 161. technik pojazdów samochodowych 311513
 162. technik pożarnictwa 311919
 163. technik prac biurowych 411004
 164. technik procesów drukowania 311935
 165. technik procesów introligatorskich 311936
 166. technik przemysłu mody 311941
 167. technik przeróbki kopalin stałych 311706
 168. technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
 169. technik pszczelarz 314206
 170. technik rachunkowości 431103
 171. technik realizacji dźwięku 352120
 172. technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122
 173. technik renowacji elementów architektury 311210
 174. technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
 175. technik rolnik 314207
 176. technik rybactwa śródlądowego 314208
 177. technik rybołówstwa morskiego 315215
 178. technik sieci telekomunikacyjnych 352204
 179. technik spedytor 333108
 180. technik sterylizacji medycznej 321104
 181. technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
 182. technik technologii chemicznej 311603
 183. technik technologii drewna 311922
 184. technik technologii szkła 311925
 185. technik technologii wyrobów skórzanych 311926
 186. technik technologii żywności 314403
 187. technik teleinformatyk 351103
 188. technik transportu drogowego 311927
 189. technik transportu kolejowego 311928
 190. technik turystyki wiejskiej 515203
 191. technik tyfloinformatyk 351204
 192. technik urządzeń dźwigowych 311940
 193. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
 194. technik usług fryzjerskich 514105
 195. technik usług kosmetycznych 514207
 196. technik usług pocztowych i finansowych 421108
 197. technik weterynarii 324002
 198. technik wiertnik 311707
 199. technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
 200. technik włókiennik 311932
 201. technik żeglugi śródlądowej 315216
 202. technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
 203. terapeuta zajęciowy 325907
 204. wędliniarz 751107
 205. wiertacz 811305
 206. zdun 711203
 207. zegarmistrz 731106
 208. złotnik-jubiler 731305

Zawód: technik leśnik 314301


 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;
 2. organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych;
 3. prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;
 4. prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych;
 5. organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu;
 6. prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą (przyczepami).
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(RL.a), PKZ(RL.c) i PKZ(RL.i);

  PKZ(RL.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn leśnych, technik leśnik

  Uczeń:

  1. rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt leśnych;
  2. rozróżnia rodzaje szyszek i nasion drzew i krzewów leśnych;
  3. rozpoznaje rodzaje drewna oraz określa ich właściwości i przeznaczenie;
  4. posługuje się mapami leśnymi;
  5. wykonuje rysunki techniczne i szkice części maszyn;
  6. rozróżnia materiały konstrukcyjne oraz określa ich zastosowanie;
  7. rozpoznaje rodzaje korozji i określa sposoby zapobiegania im;
  8. określa cechy lasu i drzewostanów;
  9. interpretuje oznaczenia na szkicach, planach i mapach stosowanych w leśnictwie;
  10. posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
  11. rozpoznaje maszyny, urządzenia, narzędzia i przyrządy do prac pielęgnacyjnych oraz zabiegów ochronnych lasu i transportu drewna;
  12. rozpoznaje części maszyn;
  13. przestrzega zasad działania pilarek spalinowych;
  14. rozpoznaje materiały do prac pielęgnacyjnych i zabiegów ochronnych lasu;
  15. dobiera środki transportu drewna;
  16. rozróżnia rodzaje systemów melioracyjnych;
  17. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(RL.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

  Uczeń:

  1. wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
  2. stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
  3. przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
  4. wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

  PKZ(RL.i) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik leśnik

  Uczeń:

  1. charakteryzuje budowę morfologiczną i anatomiczną roślin oraz zwierząt;
  2. rozpoznaje gatunki zwierząt łownych;
  3. charakteryzuje biologię i etologię zwierząt łownych;
  4. charakteryzuje typy i rodzaje gleb leśnych oraz określa ich właściwości;
  5. odczytuje rysunki techniczne;
  6. posługuje się mapami i planami stosowanymi w leśnictwie;
  7. określa strukturę organizacyjną lasów państwowych;
  8. charakteryzuje formy ochrony przyrody w Polsce;
  9. rozróżnia sprzęt i narzędzia stosowane w zagospodarowaniu i użytkowaniu lasu;
  10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik leśnik opisane w części II:

  RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

  1. Prowadzenie prac związanych z ochroną lasu

  Uczeń:

  1. opracowuje plany prac związanych z zagospodarowaniem lasu;
  2. organizuje prace związane z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych podnoszących odporność drzewostanów;
  3. rozpoznaje szkodliwe owady i grzyby patogeniczne;
  4. ocenia zagrożenie wywołane przez grzyby patogeniczne oraz szkodliwe owady we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu;
  5. rozpoznaje i szacuje szkody powodowane przez ptaki i ssaki leśne;
  6. dobiera rodzaje zabiegów ratowniczych stosowanych w warunkach leśnych oraz określa ich zakres;
  7. organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi;
  8. organizuje i nadzoruje prowadzenie akcji zwalczania chorób lasu oraz przeciwdziałania szkodnikom;
  9. przestrzega zasad stosowania środków chemicznych w leśnictwie;
  10. ocenia skuteczność zabiegów ratowniczych prowadzonych w lesie;
  11. ocenia stopień zagrożenia pożarowego lasu;
  12. stosuje metody zapobiegania pożarom lasu, ich wykrywania i gaszenia;
  13. ocenia straty materialne i ekologiczne powstałe w wyniku pożarów leśnych;
  14. charakteryzuje rodzaje szkodnictwa leśnego;
  15. organizuje prace związane z ochroną lasów przed szkodnictwem leśnym;
  16. stosuje przepisy prawa dotyczące funkcjonowania straży leśnej;
  17. dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza dokumentację.

  2. Prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu

  Uczeń:

  1. opracowuje plany hodowli lasu;
  2. organizuje zbiór nasion z drzew ściętych i stojących oraz krzewów leśnych;
  3. dobiera metody wyłuszczania, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych do wysiewu;
  4. dokonuje selekcji drzew leśnych we wszystkich fazach produkcji leśnej;
  5. organizuje prace związane z prowadzeniem leśnej gospodarki szkółkarskiej;
  6. prowadzi prace związane ze szczegółową hodowlą drzew i krzewów leśnych;
  7. określa funkcję lasu i kompleksów leśnych;
  8. przestrzega zasad regionalizacji przyrodniczo-leśnej kraju;
  9. klasyfikuje siedliska leśne;
  10. ocenia strukturę drzewostanu i planuje działania związane z jego kształtowaniem;
  11. rozróżnia metody sztucznego i naturalnego odnowienia lasu;
  12. planuje sposoby przygotowania gleby do odnowienia lasu i zalesiania, z uwzględnieniem warunków terenowych;
  13. ustala orientacyjny skład gatunkowy nowych upraw leśnych;
  14. zakłada i prowadzi uprawy plantacyjne oraz plantacje drzew szybko rosnących;
  15. ocenia udatność upraw leśnych;
  16. planuje zabiegi pielęgnacyjne na wszystkich etapach wzrostu i rozwoju drzewostanów oraz organizuje prace związane z ich wykonaniem;
  17. organizuje leśne prace fitomelioracyjne i agromelioracyjne;
  18. określa możliwości zagospodarowania nieużytków i gruntów porolnych;
  19. organizuje prace związane z rekultywacją gleb zdegradowanych;
  20. obsługuje sprzęt i narzędzia mechaniczne stosowane w hodowli lasu;
  21. udziela instruktażu dotyczącego obsługi sprzętu i narzędzi mechanicznych stosowanych w hodowli lasu;
  22. organizuje prace związane z zalesieniami, zadrzewieniami, dolesieniami oraz uzupełnieniami drzewostanów;
  23. organizuje prace związane z poprawkami upraw leśnych;
  24. organizuje prace związane z przebudową drzewostanów;
  25. dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza ich dokumentację.

  3. Prowadzenie gospodarki łowieckiej

  Uczeń:

  1. wykorzystuje wiedzę z zakresu historii łowiectwa;
  2. przestrzega zasad prowadzenia ekologicznej gospodarki łowieckiej;
  3. określa liczebność zwierzyny łownej;
  4. planuje zagospodarowanie łowisk;
  5. przestrzega zasad hodowli i ochrony zwierzyny w łowisku;
  6. rozpoznaje szkody łowieckie i dokonuje ich wyceny;
  7. organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną;
  8. przestrzega zasad gospodarki populacjami zwierząt łownych;
  9. określa pojemność łowisk i obszarów łowieckich;
  10. stosuje przepisy prawa łowieckiego;
  11. przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską oraz jej przechowywania i konserwacji;
  12. rozpoznaje akcesoria i trofea myśliwskie;
  13. projektuje oraz dobiera urządzenia łowieckie;
  14. organizuje polowania indywidualne i zbiorowe;
  15. przestrzega zasad wykorzystania psów myśliwskich w łowiectwie;
  16. charakteryzuje znaczenie sokolnictwa w łowiectwie;
  17. stosuje przepisy prawa dotyczące łowiectwa i zasady etyki łowieckiej.

  4. Prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, turystyką i edukacją

  Uczeń:

  1. przestrzega zasad funkcjonowania systemu ochrony przyrody w kraju;
  2. określa wpływ turystyki na środowisko leśne;
  3. dokonuje oceny obszarów leśnych pod względem atrakcyjności turystycznej;
  4. określa znaczenie leśnych kompleksów promocyjnych w edukacji społeczeństwa;
  5. planuje i organizuje prace związane z wykonaniem obiektów edukacji leśnej;
  6. planuje i dokumentuje działania edukacyjne dotyczące ochrony przyrody;
  7. prowadzi edukację społeczeństwa dotyczące wiedzy o lesie;
  8. organizuje prace związane z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym lasu;
  9. koordynuje ruch turystyczny na terenie leśnym;
  10. propaguje działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony przyrody;
  11. stosuje sposoby zabezpieczania i ochrony cennych obiektów przyrodniczych.

  RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

  1. Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach

  Uczeń:

  1. posługuje się planem urządzenia lasu;
  2. obsługuje rejestrator leśniczego;
  3. posługuje się leśną mapą numeryczną;
  4. określa miąższość drzew stojących i leżących;
  5. określa zasobność drzewostanów;
  6. określa wiek drzew i drzewostanów;
  7. określa przyrost masy drzew i drzewostanów;
  8. rozpoznaje rodzaje i określa właściwości i przeznaczenie surowca drzewnego;
  9. wykonuje pomiary geodezyjne.

  2. Organizowanie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych

  Uczeń:

  1. określa rodzaje użytków leśnych;
  2. sporządza roczne plany pozyskiwania surowca drzewnego;
  3. sporządza harmonogramy prac leśnych;
  4. posługuje się Systemem Informatycznym Lasów Państwowych;
  5. sporządza dokumentację dotyczącą pozyskania surowca drzewnego i użytków ubocznych;
  6. określa źródła finansowania prac leśnych;
  7. prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży surowca drzewnego;
  8. planuje skład zespołów roboczych, określa ilość sprzętu oraz paliw potrzebnych w procesach pozyskiwania drewna;
  9. przygotowuje drzewostan do pozyskiwania surowca drzewnego;
  10. organizuje i nadzoruje prace związane z pozyskiwaniem surowca drzewnego;
  11. dobiera maszyny i urządzenia do pozyskiwania surowca drzewnego oraz biomasy;
  12. dobiera sposoby składowania i konserwacji surowca drzewnego;
  13. klasyfikuje, odbiera i cechuje pozyskiwany surowiec drzewny;
  14. planuje prace związane z pozyskiwaniem runa leśnego i innych użytków niedrzewnych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik leśnik powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię biologii lasu oraz łowiectwa, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, zestaw preparatów mikroskopowych, modele komórek oraz aparatów asymilacyjnych roślin nasiennych, gabloty z eksponatami rodzajów kwiatów, kwiatostanów, owoców i owocostanów, tablice roślin chronionych, zbiory zielnikowe roślin okrytozalążkowych i nagozalążkowych w różnych fazach rozwoju, klucze do oznaczania drzew i krzewów, atlasy rodzimych i obcych gatunków roślin drzewiastych, filmy dydaktyczne i zestawy przezroczy dotyczące budowy komórek i tkanek roślinnych, cyklów rozwojowych mszaków, paprotników i roślin nasiennych, eksponaty zoologiczne, tablice zwierząt chronionych, barwne atlasy owadów i kręgowców, zbiory entomologiczne owadów, filmy dydaktyczne i zestawy przezroczy dotyczące budowy komórek i tkanek zwierzęcych oraz hodowli i ochrony zwierząt, plansze plastyczne modelowego zagospodarowania łowisk, modele urządzeń łowieckich, preparaty żuchwy jeleniowatych do oznaczania wieku zwierząt, zestawy trofeów myśliwskich zwierząt łownych, zestaw przekrojów amunicji myśliwskiej, egzemplarze akcesoriów myśliwskich, przyrządów do czyszczenia i konserwacji broni, zestawy narzędzi do preparowania trofeów łowieckich, modele gniazd ptactwa łownego, zestaw urządzeń i narzędzi stosowanych przez kłusowników;
 2. pracownię hodowli lasu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, zestaw skał i minerałów, tablice przedstawiające rozwój życia na Ziemi, plansze ilustrujące budowę Ziemi, tablice oraz miniatury przedstawiające profile glebowe, termometr zwykły, maksymalny, minimalny i glebowy, kwasomierz glebowy, klatkę meteorologiczną z wyposażeniem, zestawy roślin wskaźnikowych, zbiory nasion i szyszek, kiełkownik nasion, urządzenia do zbioru nasion, klucze do rozpoznawania nasion, skrzynki i pojemniki do pakowania sadzonek, gabloty zawierające pędy, kwiaty, owoce, nasiona oraz przekroje różnych gatunków roślin, różne rodzaje drewna z korą, klucze do rozpoznawania drzew i krzewów leśnych, atlasy drzew i krzewów leśnych, próbki nawozów, tablice przedstawiające fazy rozwojowe drzewostanów, filmy dydaktyczne dotyczące nasiennictwa, szkółkarstwa, sztucznego i naturalnego odnowienia lasu, zalesień, zadrzewień i plantacji, pielęgnowania lasu i rębni, urządzenia pomiarowe, sprzęt i odczynniki do wykonywania analiz jakościowych i ilościowych substancji nieorganicznych i organicznych oraz badań preparatów roślinnych, próbek wodnych i glebowych;
 3. pracownię użytkowania i ochrony lasu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, eksponaty przedstawiające choroby drzew, zbiory fitopatologiczne, zbiory entomologiczne owadów drapieżnych i pasożytniczych, zbiory entomologiczne przedstawiające rozwój biologiczny owadów, gabloty z eksponatami owadów doskonałych, zbiory żerowisk owadów, klucze do oznaczania owadów, atlasy owadów, tablice entomofagów, modele karmników, pojników, skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, instrukcje przeciwpożarowe i ochrony lasu, filmy dydaktyczne dotyczące zapobiegania pożarom lasów, czynnikom abiotycznym, szkodliwym owadom leśnym, szkodom powodowanym przez zwierzęta wyższe, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje użytkowania lasu, tablice zasobności i przyrostu drzewostanu, tematyczne mapy leśne, mapy gospodarcze i mapy cięć, narzędzia i urządzenia przeznaczone do prac z zakresu użytkowania lasu, lub ich modele w odpowiedniej skali, rejestratory leśniczego wraz z drukarkami (jedno urządzenie dla jednego ucznia), wysokościomierze, średnicomierze, rysaki, urządzenia do numerowania, kliny, siekiery, pilarki, ściągacz linowy, modele samochodów, maszyn wielooperacyjnych, modele ciągników zrywkowych i urządzeń do zrywki drewna, wilgotnościomierz i wagę laboratoryjną, modele i przezrocza przedstawiające budowę i wady drewna, procesy produkcji drewna, modele systemów pozyskiwania i wzory ścinki drzew, klucze do rozpoznawania drewna, przekroje poprzeczne, promieniowe i styczne drewna do rozpoznawania drewna w korze i bez kory, eksponaty przedstawiające wady drewna i wady tarcicy;
 4. pracownię urządzania lasu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, komplet tyczek geodezyjnych, taśmy geodezyjne i szpilki, węgielnice pentagonalne, szkicowniki, instrumenty busolowe, teodolity, niwelator samopoziomujący i łaty niwelacyjne, planimetry biegunowe, średnicomierze, wysokościomierze, plan urządzenia lasu, tablice zasobności i przyrostu drzewostanu;
 5. pracownię maszynoznawstwa, wyposażoną w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, modele maszyn leśnych do uprawy gleby, ochrony lasu, pozyskiwania i transportu drewna, zrywki i wywozu, modele podzespołów maszyn, modele pilarki spalinowej, wycinarki, modele narzędzi ręcznych do pozyskiwania drewna, pilarki, zestaw przyrządów pomiarowych, symulatory harwestera i maszyn leśnych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w pracowniach szkolnych oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

350 godz.

RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

420 godz.

RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

420 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.