1. asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902
 2. asystent osoby niepełnosprawnej 341201
 3. asystentka stomatologiczna 325101
 4. betoniarz-zbrojarz 711402
 5. blacharz 721301
 6. blacharz izolacji przemysłowych 721303
 7. blacharz samochodowy 721306
 8. cieśla 711501
 9. cukiernik 751201
 10. dekarz 712101
 11. drukarz 732201
 12. elektromechanik 741201
 13. elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 14. elektronik 742117
 15. elektryk 741103
 16. florysta 343203
 17. fotograf 343101
 18. fryzjer 514101
 19. garbarz skór 753501
 20. górnik eksploatacji otworowej 811301
 21. górnik eksploatacji podziemnej 811101
 22. górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
 23. higienistka stomatologiczna 325102
 24. introligator 732301
 25. jeździec 516408
 26. kaletnik 753702
 27. kamieniarz 711301
 28. kelner 513101
 29. kierowca mechanik 832201
 30. kominiarz 713303
 31. koszykarz-plecionkarz 731702
 32. kowal 722101
 33. krawiec 753105
 34. kucharz 512001
 35. kuśnierz 753106
 36. lakiernik 713201
 37. magazynier 432103
 38. mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
 39. mechanik pojazdów motocyklowych 723108
 40. mechanik pojazdów samochodowych 723103
 41. mechanik precyzyjny 731103
 42. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
 43. mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
 44. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
 45. mechatronik 742118
 46. modelarz odlewniczy 721104
 47. monter budownictwa wodnego 711701
 48. monter izolacji budowlanych 712401
 49. monter izolacji przemysłowych 712403
 50. monter kadłubów jednostek pływających 721406
 51. monter konstrukcji budowlanych 711102
 52. monter nawierzchni kolejowej 711603
 53. monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
 54. monter sieci telekomunikacyjnych 742209
 55. monter systemów rurociągowych 712613
 56. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 57. murarz-tynkarz 711204
 58. obuwnik 753602
 59. ogrodnik 611303
 60. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
 61. operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
 62. operator maszyn i urządzeń hutniczych 812121
 63. operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
 64. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
 65. operator maszyn leśnych 834105
 66. operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
 67. operator obrabiarek skrawających 722307
 68. operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
 69. operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
 70. operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
 71. opiekun medyczny 532102
 72. opiekun osoby starszej 341202
 73. opiekun w domu pomocy społecznej 341203
 74. opiekunka dziecięca 325905
 75. opiekunka środowiskowa 341204
 76. optyk-mechanik 731104
 77. ortoptystka 325906
 78. piekarz 751204
 79. pracownik pomocniczy fryzjera 932919
 80. pracownik pomocniczy krawca 932915
 81. pracownik pomocniczy mechanika 932916
 82. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
 83. pracownik pomocniczy ślusarza 932917
 84. pracownik pomocniczy stolarza 932918
 85. protetyk słuchu 321401
 86. przetwórca ryb 751103
 87. pszczelarz 612302
 88. rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
 89. rolnik 613003
 90. rybak śródlądowy 622201
 91. ślusarz 722204
 92. sprzedawca 522301
 93. stolarz 752205
 94. stroiciel fortepianów i pianin 311933
 95. szkutnik 711504
 96. tapicer 753402
 97. technik administracji 334306
 98. technik agrobiznesu 331402
 99. technik analityk 311103
 100. technik architektury krajobrazu 314202
 101. technik archiwista 441403
 102. technik automatyk 311909
 103. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
 104. technik awionik 315316
 105. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
 106. technik budownictwa 311204
 107. technik budownictwa wodnego 311205
 108. technik budowy dróg 311216
 109. technik budowy fortepianów i pianin 311934
 110. technik budowy jednostek pływających 311942
 111. technik ceramik 311944
 112. technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
 113. technik dentystyczny 321402
 114. technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 311217
 115. technik ekonomista 331403
 116. technik eksploatacji portów i terminali 333106
 117. technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
 118. technik elektronik 311408
 119. technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
 120. technik elektroradiolog 321103
 121. technik elektryk 311303
 122. technik energetyk 311307
 123. technik farmaceutyczny 321301
 124. technik fotografii i multimediów 343105
 125. technik garbarz 311912
 126. technik gazownictwa 311913
 127. technik geodeta 311104
 128. technik geolog 311106
 129. technik górnictwa odkrywkowego 311701
 130. technik górnictwa otworowego 311702
 131. technik górnictwa podziemnego 311703
 132. technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
 133. technik handlowiec 522305
 134. technik hodowca koni 314203
 135. technik hotelarstwa 422402
 136. technik hutnik 311704
 137. technik informatyk 351203
 138. technik inżynierii sanitarnej 311218
 139. technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
 140. technik księgarstwa 522306
 141. technik leśnik 314301
 142. technik logistyk 333107
 143. technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
 144. technik masażysta 325402
 145. technik mechanik 311504
 146. technik mechanik lotniczy 315317
 147. technik mechanik okrętowy 315105
 148. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
 149. technik mechatronik 311410
 150. technik nawigator morski 315214
 151. technik obsługi turystycznej 422103
 152. technik obuwnik 311916
 153. technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
 154. technik ochrony środowiska 325511
 155. technik odlewnik 311705
 156. technik ogrodnik 314205
 157. technik optyk 325302
 158. technik organizacji reklamy 333906
 159. technik ortopeda 321403
 160. technik papiernictwa 311601
 161. technik pojazdów samochodowych 311513
 162. technik pożarnictwa 311919
 163. technik prac biurowych 411004
 164. technik procesów drukowania 311935
 165. technik procesów introligatorskich 311936
 166. technik przemysłu mody 311941
 167. technik przeróbki kopalin stałych 311706
 168. technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
 169. technik pszczelarz 314206
 170. technik rachunkowości 431103
 171. technik realizacji dźwięku 352120
 172. technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122
 173. technik renowacji elementów architektury 311210
 174. technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
 175. technik rolnik 314207
 176. technik rybactwa śródlądowego 314208
 177. technik rybołówstwa morskiego 315215
 178. technik sieci telekomunikacyjnych 352204
 179. technik spedytor 333108
 180. technik sterylizacji medycznej 321104
 181. technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
 182. technik technologii chemicznej 311603
 183. technik technologii drewna 311922
 184. technik technologii szkła 311925
 185. technik technologii wyrobów skórzanych 311926
 186. technik technologii żywności 314403
 187. technik teleinformatyk 351103
 188. technik transportu drogowego 311927
 189. technik transportu kolejowego 311928
 190. technik turystyki wiejskiej 515203
 191. technik tyfloinformatyk 351204
 192. technik urządzeń dźwigowych 311940
 193. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
 194. technik usług fryzjerskich 514105
 195. technik usług kosmetycznych 514207
 196. technik usług pocztowych i finansowych 421108
 197. technik weterynarii 324002
 198. technik wiertnik 311707
 199. technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
 200. technik włókiennik 311932
 201. technik żeglugi śródlądowej 315216
 202. technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
 203. terapeuta zajęciowy 325907
 204. wędliniarz 751107
 205. wiertacz 811305
 206. zdun 711203
 207. zegarmistrz 731106
 208. złotnik-jubiler 731305

Zawód: technik pszczelarz 314206


Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. zakładania oraz prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
 2. organizowania oraz wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 3. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 4. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(RL.c) i PKZ(RL.d);

  PKZ(RL.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

  Uczeń:

  1. wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
  2. stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
  3. przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
  4. wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

  PKZ(RL.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: pszczelarz, rolnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik agrobiznesu, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

  Uczeń:

  1. rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  2. rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń;
  3. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją;
  4. rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
  5. rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
  6. klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
  7. rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt;
  8. rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty;
  9. rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich;
  10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik pszczelarz opisane w części II:

  RL.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

  1. Prowadzenie produkcji roślinnej

  Uczeń:

  1. określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
  2. dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
  3. dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
  4. wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
  5. planuje nawożenie organiczne i mineralne;
  6. ocenia jakość materiału siewnego;
  7. przygotowuje materiał siewny do siewu;
  8. planuje zabiegi agrotechniczne do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
  9. wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
  10. rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
  11. dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
  12. dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
  13. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
  14. prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
  15. stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
  16. przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
  17. przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
  18. prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

  2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

       Uczeń:

  1. określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
  2. określa procesy życiowe zachodzące w organizmie zwierząt gospodarskich;
  3. rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
  4. określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
  5. rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
  6. przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
  7. analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
  8. dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;
  9. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;
  10. wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
  11. wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;
  12. określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
  13. prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
  14. rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
  15. przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;
  16. stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;
  17. przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;
  18. przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
  19. prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

  3. Prowadzenie gospodarki pasiecznej

  Uczeń:

  1. rozróżnia rasy pszczół;
  2. określa budowę morfologiczną i anatomiczną oraz procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie pszczół;
  3. ocenia stan rodziny pszczelej w różnych porach roku;
  4. ocenia wartość użytkową i hodowlaną pszczół i ich mieszańców;
  5. zakłada i prowadzi pasiekę;
  6. kieruje rozwojem rodzin pszczelich w sezonie pasiecznym;
  7. prowadzi prace związane z rozmnażaniem rodzin pszczelich;
  8. prowadzi wychów i wymianę matek pszczelich;
  9. prowadzi gospodarkę wędrowną pszczół;
  10. rozpoznaje choroby i szkodniki pszczół oraz szkodniki produktów pszczelich;
  11. dobiera metody zwalczania chorób i szkodników pszczół;
  12. prowadzi pasiekę metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
  13. organizuje i prowadzi pozyskiwanie miodu, pyłku, wosku, mleczka, propolisu i pierzgi oraz jadu pszczelego;
  14. ocenia jakość produktów pszczelich;
  15. przetwarza produkty pszczele;
  16. przestrzega warunków przechowywania produktów pszczelich;
  17. przygotowuje produkty pszczele do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi normami;
  18. prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich;
  19. przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas prowadzenia pasieki.

  4. Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej

  Uczeń:

  1. klasyfikuje pożytki pszczele według określonych kryteriów;
  2. rozpoznaje rośliny pożytkowe;
  3. ocenia wydajność nektarową i miodową roślin pożytkowych;
  4. szacuje zasoby bazy pożytkowej w rejonie;
  5. dobiera rośliny do poprawy bazy pożytkowej;
  6. poprawia bazę pożytkową wokół pasieki;
  7. określa odległość pasieki od bazy pożytkowej;
  8. określa potrzeby pokarmowe rodziny pszczelej;
  9. dostosowuje wielkość pasieki do zasobów bazy pożytkowej.

  RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

  1. Organizowanie produkcji roślinnej

  Uczeń:

  1. planuje zmianowanie roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych;
  2. planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;
  3. dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych;
  4. dobiera technologie produkcji roślin uprawnych;
  5. organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
  6. nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej;
  7. stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska, ochrony roślin uprawnych i pszczół oraz bezpieczeństwa żywności.

  2. Organizowanie produkcji zwierzęcej

  Uczeń:

  1. określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich;
  2. określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich;
  3. dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji;
  4. określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich;
  5. ustala normy i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich;
  6. planuje prace z konserwacją i przechowywaniem pasz;
  7. organizuje proces produkcji zwierzęcej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
  8. planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym w oparciu o rachunek ekonomiczny;
  9. nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej;
  10. korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.

  3. Organizowanie produkcji pszczelarskiej

  Uczeń:

  1. dobiera rasy pszczół do określonych warunków klimatycznych i pożytkowych rejonu;
  2. planuje pasieczysko i pracownię pszczelarską;
  3. planuje liczbę rodzin pszczelich;
  4. nadzoruje zakładanie pasieki i jej wyposażenie;
  5. dobiera sprzęt do przeglądu rodzin pszczelich;
  6. przeprowadza przeglądy rodzin pszczelich;
  7. prowadzi gospodarkę wędrowną pszczół;
  8. określa przyczyny nastroju rojowego pszczół;
  9. kieruje rozwojem rodzin pszczelich w ciągu roku;
  10. prowadzi wychów matek pszczelich;
  11. przygotowuje rodziny pszczele do przezimowania;
  12. prowadzi pozyskiwanie produktów pszczelarskich;
  13. dobiera sposoby zapobiegania chorobom pszczół oraz szkodnikom i zwalczania ich;
  14. prowadzi dokumentację gospodarstwa pasiecznego;
  15. sporządza kalkulację kosztów produkcji pszczelarskiej;
  16. korzysta z programów komputerowych wspomagających organizowanie i nadzorowanie produkcji pasiecznej.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik pszczelarz powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię pasieczną, wyposażoną w: sprzęt do obsługi rodzin pszczelich, wychowu matek pszczelich, wirowania i konfekcjonowania miodu, wytopu i klarowania wosku, pozyskiwania pyłku, propolisu, mleczka i jadu pszczelego, środki ochrony indywidualnej, pasieczysko z co najmniej 30 pniami z różnymi typami uli i kompletnym wyposażeniem uli, pasiekę zarodową prowadzącą programy hodowlane;
 2. pracownię produkcji rolniczej, wyposażoną w: próbki nasion roślin uprawnych i miododajnych, okazy naturalne roślin i szkodników, atlasy roślin, zwierząt, chorób, chwastów i szkodników, przekroje, modele zwierząt gospodarskich, przykładowe karty technologiczne, próbki pasz, nawozów i środków ochrony roślin, katalogi maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
 3. pracownię techniczną, wyposażoną w: przekroje, modele pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części, instrukcje obsługi maszyn i pojazdów rolniczych, budowle i sprzęt pasieczny, modele uli i pasieczyska, próbki materiałów do wyrobu i konserwacji uli.

Ponadto szkoła powinna posiadać pojazdy do nauki jazdy, plac manewrowy do nauki jazdy oraz poligon do nauki pracy maszynami rolniczymi.

Liczba przyrządów i aparatów w każdej pracowni powinna umożliwić wykonywania zadań praktycznych w grupach trzyosobowych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach specjalizujących się w wytwarzaniu i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich, indywidualnych gospodarstwach rolnych z działalnością pszczelarską.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania uprawnień do wykonywania usług inseminacji matek pszczelich, których nabycie potwierdzone jest egzaminem przeprowadzanym przez podmiot, który uzyskał zgodę ministra właściwego dla rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

260 godz.

RL.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

650 godz.

RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

440 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.