1. asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902
 2. asystent osoby niepełnosprawnej 341201
 3. asystentka stomatologiczna 325101
 4. betoniarz-zbrojarz 711402
 5. blacharz 721301
 6. blacharz izolacji przemysłowych 721303
 7. blacharz samochodowy 721306
 8. cieśla 711501
 9. cukiernik 751201
 10. dekarz 712101
 11. drukarz 732201
 12. elektromechanik 741201
 13. elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 14. elektronik 742117
 15. elektryk 741103
 16. florysta 343203
 17. fotograf 343101
 18. fryzjer 514101
 19. garbarz skór 753501
 20. górnik eksploatacji otworowej 811301
 21. górnik eksploatacji podziemnej 811101
 22. górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
 23. higienistka stomatologiczna 325102
 24. introligator 732301
 25. jeździec 516408
 26. kaletnik 753702
 27. kamieniarz 711301
 28. kelner 513101
 29. kierowca mechanik 832201
 30. kominiarz 713303
 31. koszykarz-plecionkarz 731702
 32. kowal 722101
 33. krawiec 753105
 34. kucharz 512001
 35. kuśnierz 753106
 36. lakiernik 713201
 37. magazynier 432103
 38. mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
 39. mechanik pojazdów motocyklowych 723108
 40. mechanik pojazdów samochodowych 723103
 41. mechanik precyzyjny 731103
 42. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
 43. mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
 44. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
 45. mechatronik 742118
 46. modelarz odlewniczy 721104
 47. monter budownictwa wodnego 711701
 48. monter izolacji budowlanych 712401
 49. monter izolacji przemysłowych 712403
 50. monter kadłubów jednostek pływających 721406
 51. monter konstrukcji budowlanych 711102
 52. monter nawierzchni kolejowej 711603
 53. monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
 54. monter sieci telekomunikacyjnych 742209
 55. monter systemów rurociągowych 712613
 56. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 57. murarz-tynkarz 711204
 58. obuwnik 753602
 59. ogrodnik 611303
 60. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
 61. operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
 62. operator maszyn i urządzeń hutniczych 812121
 63. operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
 64. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
 65. operator maszyn leśnych 834105
 66. operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
 67. operator obrabiarek skrawających 722307
 68. operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
 69. operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
 70. operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
 71. opiekun medyczny 532102
 72. opiekun osoby starszej 341202
 73. opiekun w domu pomocy społecznej 341203
 74. opiekunka dziecięca 325905
 75. opiekunka środowiskowa 341204
 76. optyk-mechanik 731104
 77. ortoptystka 325906
 78. piekarz 751204
 79. pracownik pomocniczy fryzjera 932919
 80. pracownik pomocniczy krawca 932915
 81. pracownik pomocniczy mechanika 932916
 82. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
 83. pracownik pomocniczy ślusarza 932917
 84. pracownik pomocniczy stolarza 932918
 85. protetyk słuchu 321401
 86. przetwórca ryb 751103
 87. pszczelarz 612302
 88. rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
 89. rolnik 613003
 90. rybak śródlądowy 622201
 91. ślusarz 722204
 92. sprzedawca 522301
 93. stolarz 752205
 94. stroiciel fortepianów i pianin 311933
 95. szkutnik 711504
 96. tapicer 753402
 97. technik administracji 334306
 98. technik agrobiznesu 331402
 99. technik analityk 311103
 100. technik architektury krajobrazu 314202
 101. technik archiwista 441403
 102. technik automatyk 311909
 103. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
 104. technik awionik 315316
 105. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
 106. technik budownictwa 311204
 107. technik budownictwa wodnego 311205
 108. technik budowy dróg 311216
 109. technik budowy fortepianów i pianin 311934
 110. technik budowy jednostek pływających 311942
 111. technik ceramik 311944
 112. technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
 113. technik dentystyczny 321402
 114. technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 311217
 115. technik ekonomista 331403
 116. technik eksploatacji portów i terminali 333106
 117. technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
 118. technik elektronik 311408
 119. technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
 120. technik elektroradiolog 321103
 121. technik elektryk 311303
 122. technik energetyk 311307
 123. technik farmaceutyczny 321301
 124. technik fotografii i multimediów 343105
 125. technik garbarz 311912
 126. technik gazownictwa 311913
 127. technik geodeta 311104
 128. technik geolog 311106
 129. technik górnictwa odkrywkowego 311701
 130. technik górnictwa otworowego 311702
 131. technik górnictwa podziemnego 311703
 132. technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
 133. technik handlowiec 522305
 134. technik hodowca koni 314203
 135. technik hotelarstwa 422402
 136. technik hutnik 311704
 137. technik informatyk 351203
 138. technik inżynierii sanitarnej 311218
 139. technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
 140. technik księgarstwa 522306
 141. technik leśnik 314301
 142. technik logistyk 333107
 143. technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
 144. technik masażysta 325402
 145. technik mechanik 311504
 146. technik mechanik lotniczy 315317
 147. technik mechanik okrętowy 315105
 148. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
 149. technik mechatronik 311410
 150. technik nawigator morski 315214
 151. technik obsługi turystycznej 422103
 152. technik obuwnik 311916
 153. technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
 154. technik ochrony środowiska 325511
 155. technik odlewnik 311705
 156. technik ogrodnik 314205
 157. technik optyk 325302
 158. technik organizacji reklamy 333906
 159. technik ortopeda 321403
 160. technik papiernictwa 311601
 161. technik pojazdów samochodowych 311513
 162. technik pożarnictwa 311919
 163. technik prac biurowych 411004
 164. technik procesów drukowania 311935
 165. technik procesów introligatorskich 311936
 166. technik przemysłu mody 311941
 167. technik przeróbki kopalin stałych 311706
 168. technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
 169. technik pszczelarz 314206
 170. technik rachunkowości 431103
 171. technik realizacji dźwięku 352120
 172. technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122
 173. technik renowacji elementów architektury 311210
 174. technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
 175. technik rolnik 314207
 176. technik rybactwa śródlądowego 314208
 177. technik rybołówstwa morskiego 315215
 178. technik sieci telekomunikacyjnych 352204
 179. technik spedytor 333108
 180. technik sterylizacji medycznej 321104
 181. technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
 182. technik technologii chemicznej 311603
 183. technik technologii drewna 311922
 184. technik technologii szkła 311925
 185. technik technologii wyrobów skórzanych 311926
 186. technik technologii żywności 314403
 187. technik teleinformatyk 351103
 188. technik transportu drogowego 311927
 189. technik transportu kolejowego 311928
 190. technik turystyki wiejskiej 515203
 191. technik tyfloinformatyk 351204
 192. technik urządzeń dźwigowych 311940
 193. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
 194. technik usług fryzjerskich 514105
 195. technik usług kosmetycznych 514207
 196. technik usług pocztowych i finansowych 421108
 197. technik weterynarii 324002
 198. technik wiertnik 311707
 199. technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
 200. technik włókiennik 311932
 201. technik żeglugi śródlądowej 315216
 202. technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
 203. terapeuta zajęciowy 325907
 204. wędliniarz 751107
 205. wiertacz 811305
 206. zdun 711203
 207. zegarmistrz 731106
 208. złotnik-jubiler 731305

Zawód: technik hodowca koni 314203


 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;
 2. szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;
 3. prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 4. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
 5. organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(RL.c), PKZ(RL.k) i PKZ(RL.p);

  PKZ(RL.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

  Uczeń:

  1. wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
  2. stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
  3. przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
  4. wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

  PKZ(RL.k) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hodowca koni

  Uczeń:

  1. określa przyrodnicze i ekonomiczne czynniki produkcji rolniczej;
  2. rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty;
  3. określa wpływ składników pokarmowych na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów roślinnych i zwierzęcych;
  4. rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich;
  5. rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  6. oblicza podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  7. sporządza biznesplan dla gospodarstwa hodującego i użytkującego konie;
  8. korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;
  9. korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
  10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(RL.p) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie jeździec, technik hodowca koni

  Uczeń:

  1. określa typy użytkowe koni;
  2. posługuje się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki i psychologii koni;
  3. charakteryzuje cechy osobnicze różnych ras i typów użytkowych koni;
  4. charakteryzuje metody treningu koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
  5. określa wymagania zoohigieniczne pomieszczeń dla koni;
  6. rozpoznaje rodzaje pasz dla koni i określa warunki ich przechowywania;
  7. określa wyposażenie bazy treningowej koni;
  8. określa cechy sprawności psychofizycznej jeźdźca;
  9. korzysta z przepisów prawa oraz regulaminów dotyczących jeździectwa i wyścigów konnych.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik hodowca koni opisane w części II:

  RL.19. Organizacja chowu i hodowli koni

  1. Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym

  Uczeń:

  1. planuje i organizuje produkcję roślin uprawianych na pasze;
  2. wykonuje zabiegi agrotechniczne stosowane w produkcji roślin uprawianych na pasze;
  3. wykonuje czynności związane z zbiorem, konserwacją i przechowywaniem pasz;
  4. planuje i organizuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie;
  5. prowadzi chów zwierząt gospodarskich;
  6. stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;
  7. prowadzi produkcję rolniczą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
  8. prowadzi sprzedaż zwierząt oraz produktów pochodzenia rolniczego;
  9. oblicza opłacalność produkcji rolniczej.

  2. Obsługiwanie środków technicznych w rolnictwie

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami;
  2. analizuje informacje techniczne, wykorzystując różne źródła;
  3. rozpoznaje materiały stosowane w konstrukcjach maszyn i urządzeń technicznych;
  4. wykorzystuje energię elektryczną i niekonwencjonalne źródła energii;
  5. dobiera oraz eksploatuje narzędzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  6. kontroluje jakość wykonywanych prac;
  7. dobiera pojazdy i środki transportu do prac w rolnictwie;
  8. przygotowuje pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  9. wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
  10. przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas eksploatowania pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych.

  3. Prowadzenie chowu i hodowli koni

  Uczeń:

  1. dobiera typy użytkowe i rasy koni do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego;
  2. dobiera systemy utrzymania dla różnych ras i grup koni;
  3. wykonuje czynności związane z codzienną pielęgnacją koni i obsługą stajni;
  4. planuje wyposażenie stajni i budynków towarzyszących z uwzględnieniem potrzeb koni i zasad dobrostanu zwierząt;
  5. określa wymagania zoohigieniczne pomieszczeń dla koni;
  6. wykonuje pomiary czynników mikroklimatycznych w pomieszczeniach dla koni;
  7. dokonuje pomiarów parametrów fizjologicznych koni;
  8. dokonuje oceny zachowania i stanu zdrowia koni;
  9. rozpoznaje narowy i nałogi koni i zapobiega im;
  10. rozpoznaje objawy chorób koni;
  11. przestrzega zasad profilaktyki weterynaryjnej w stadzie koni;
  12. udziela koniom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
  13. przestrzega przepisów prawa dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych w chowie koni;
  14. sporządza dokumentację dotyczącą pracy hodowlanej;
  15. rozpoznaje maści i odmiany koni oraz dokonuje opisu identyfikacyjnego koni;
  16. ocenia kondycję i pokrój koni oraz dokonuje pomiarów zoometrycznych koni;
  17. organizuje i prowadzi rozród koni;
  18. wychowuje i oswaja młode konie;
  19. sporządza kalkulacje kosztów chowu i hodowli koni.

  4. Żywienie koni

  Uczeń:

  1. dostosowuje żywienie i pojenie do specyfiki budowy i fizjologii układu pokarmowego koni;
  2. określa znaczenie składników pasz w żywieniu koni;
  3. dobiera pasze stosowane w żywieniu koni oraz ocenia ich jakość;
  4. określa potrzeby pokarmowe koni oraz wartość pokarmową pasz;
  5. układa dawki pokarmowe dla różnych grup koni;
  6. przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze dla koni;
  7. przestrzega zasad higieny żywienia i pojenia koni;
  8. sporządza preliminarz i bilans pasz dla koni;
  9. sporządza kalkulacje kosztów żywienia koni.

  RL.20. Szkolenie i użytkowanie koni

  1. Szkolenie oraz przygotowanie koni do zawodów, pokazów i sprzedaży

  Uczeń:

  1. określa cechy wpływające na wartość użytkową koni;
  2. dobiera rasy koni pod kątem przydatności do różnych form użytkowania;
  3. szkoli konie zgodnie z zasadami rozgrywania zawodów jeździeckich;
  4. wykonuje czynności pomocnicze w przygotowaniu i przebiegu zawodów konnych i pokazów hodowlanych;
  5. przygotowuje konie do zawodów, pokazów hodowlanych i sprzedaży;
  6. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i prewencyjne u koni;
  7. prezentuje konie na pokazach hodowlanych i przy sprzedaży;
  8. rozpoznaje objawy schorzeń i urazów u koni sportowych i im zapobiega;
  9. ocenia stan wytrenowania na podstawie parametrów fizjologicznych;
  10. wybiera rodzaje pomieszczeń i wyposażenia dla koni sportowych.

  2. Użytkowanie i transport koni

  Uczeń:

  1. przygotowuje konia do jazdy wierzchem i w zaprzęgu;
  2. dosiada konia i jeździ stępem, kłusem anglezowanym i ćwiczebnym oraz galopem;
  3. wykonuje elementy i figury ujeżdżeniowe w stępie, kłusie i galopie;
  4. dobiera i dopasowuje sprzęt jeździecki do formy użytkowania konia;
  5. dobiera i kompletuje ubiór jeździecki;
  6. powozi końmi;
  7. wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą sprzętu jeździeckiego;
  8. przygotowuje sprzęt i dokumentację potrzebne do transportu koni;
  9. dobiera typy pojazdów do transportu koni;
  10. przygotowuje konia do transportu;
  11. wykonuje czynności związane z załadunkiem, transportem i rozładunkiem koni;
  12. wykonuje czynności związane z opieką nad koniem w czasie transportu.

  3. Prowadzenie rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym

  Uczeń:

  1. dostosowuje gospodarstwo rolne do utrzymania i użytkowania koni w rekreacji i turystyce konnej;
  2. dobiera formy rekreacji i turystyki konnej;
  3. dobiera konie pod kątem ich przydatności w rekreacji i turystyce jeździeckiej;
  4. organizuje rekreację i turystykę konną w gospodarstwie;
  5. przygotowuje konie do pracy w rekreacji i turystyce jeździeckiej;
  6. kontroluje stan fizyczny i stan zdrowia koni wykorzystywanych w rekreacji i turystyce jeździeckiej;
  7. przestrzega zasad bezpieczeństwa w użytkowaniu koni;
  8. organizuje imprezy jeździeckie oraz wycieczki i rajdy konne w terenie;
  9. wykorzystuje walory przyrodnicze i kulturowe regionu w turystyce;
  10. korzysta z dostępnych szlaków konnych w regionie;
  11. organizuje turystykę jeździecką;
  12. przestrzega zasad zdobywania odznak turystyki jeździeckiej;
  13. oblicza opłacalność organizowania rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym.
  lub

  RL.6. Jeździectwo i trening koni

  1. Chów i użytkowanie koni

  Uczeń:

  1. ocenia przydatność koni do różnych sposobów ich użytkowania;
  2. dobiera sposoby postępowania z końmi z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych;
  3. wykonuje czynności związane z codzienną pielęgnacją i utrzymaniem koni;
  4. wykonuje czynności pomocnicze związane z okresową pielęgnacją kopyt;
  5. przestrzega zasad higieny i profilaktyki weterynaryjnej koni;
  6. rozpoznaje typowe objawy chorób i urazów koni;
  7. udziela pierwszej pomocy w przypadku zranień i wypadków koni oraz zapewnia opiekę zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii;
  8. przygotowuje pasze dla koni;
  9. przestrzega zasad żywienia i karmienia oraz pojenia koni;
  10. obsługuje urządzenia stosowane w chowie i użytkowaniu koni;
  11. przygotowuje konie do różnych typów ich użytkowania;
  12. wykonuje czynności związane z załadunkiem, transportem i rozładunkiem koni;
  13. stosuje przepisy dotyczące dobrostanu koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
  14. stosuje się do harmonogramów dotyczących użytkowania koni;
  15. korzysta z dokumentacji związanej z identyfikacją i użytkowaniem koni.

  2. Nauka jeździectwa

  Uczeń:

  1. ocenia kondycję koni;
  2. dobiera sprzęt i akcesoria jeździeckie;
  3. dopasowuje sprzęt jeździecki do budowy ciała konia i jeźdźców;
  4. przygotowuje konie do treningu;
  5. stosuje pomoce jeździeckie w powodowaniu koniem;
  6. stosuje różne rodzaje dosiadu;
  7. wykonuje ćwiczenia związane z treningiem ujeżdżeniowym i skokowym koni;
  8. wykonuje ćwiczenia związane z treningiem wyścigowym koni;
  9. powozi zaprzęgiem konnym;
  10. prezentuje konie na pokazach i aukcjach;
  11. przestrzega przepisów prawa i regulaminów dotyczących jeździectwa oraz wyścigów konnych;
  12. przestrzega zasad bezpieczeństwa jeźdźców i koni;
  13. przestrzega przepisów ruchu drogowego dotyczących poruszania się wierzchem i zaprzęgiem konnym;
  14. doskonali fizyczną i psychiczną sprawność jeździecką;
  15. określa wymagania dotyczące diety i wagi jeźdźca wyścigowego;
  16. dobiera ubiór jeździecki do różnych form użytkowania koni;
  17. dba o dobrostan koni w trakcie ich użytkowania.

  3. Trening koni

  Uczeń:

  1. przestrzega zaleceń trenerów lub instruktorów jeździectwa;
  2. dobiera miejsca treningu z uwzględnieniem jego rodzaju oraz warunków środowiskowych;
  3. uwzględnia skalę szkoleniową podczas treningów koni;
  4. przygotowuje konie do pierwszego dosiadania i zaprzęgania;
  5. przestrzega zasad treningu koni z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych, wieku oraz planowanych obciążeń treningowych;
  6. stosuje metody lonżowania koni;
  7. wykonuje czynności związane z trenowaniem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
  8. ocenia stan wytrenowania konia na podstawie obserwacji podczas treningu;
  9. stosuje zasady pielęgnacji powysiłkowej oraz odnowy biologicznej koni;
  10. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do treningu koni;
  11. oswaja konie ze sprzętem i urządzeniami stosowanymi w sportowym, wyścigowym, rekreacyjnym i terapeutycznym użytkowaniu koni.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik hodowca koni powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownie hodowli i użytkowania koni, wyposażoną w: szkielet i model konia, model stajni, pastwiska kwaterowego dla koni i parcouru z ruchomymi przeszkodami, normy żywienia koni, próbki pasz i komponentów paszowych, przyrządy zoometryczne, sprzęt i akcesoria jeździeckie, różne rodzaje podków, albumy ras koni, zestaw przepisów prawa dotyczących jeździectwa, zawodów jeździeckich i transportu koni, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentację hodowlaną;
 2. pracownię produkcji roślinnej, wyposażoną w: okazy naturalne roślin uprawnych, chwastów i szkodników, atlasy roślin, chorób, chwastów i szkodników, zielniki roślin uprawnych i chwastów, przyrządy pomiarowe czynników klimatycznych i glebowych siedliska, próbki nasion roślin uprawnych, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, przykładowe karty technologiczne;
 3. pracownię produkcji zwierzęcej, wyposażoną w: szkielety, przekroje i modele zwierząt gospodarskich, atlasy ras zwierząt, próbki pasz i komponentów paszowych, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym i z pakietem programów biurowych stanowisko oraz z oprogramowaniem do układania dawek pokarmowych, normy żywienia zwierząt gospodarskich, sprzęt do pomiarów zoometrycznych, termometry weterynaryjne, przykładowe karty technologiczne, apteczkę weterynaryjną, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. 4) warsztaty szkolne, wyposażone w: maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej, przekroje, modele i katalogi pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części, instrukcje obsługi pojazdów i maszyn rolniczych, pojazdy do nauki jazdy, plac manewrowy do nauki jazdy.

Ponadto szkoła powinna posiadać gospodarstwo szkolne, wyposażone w: stajnię, siodlarnię, szorownię, paszarnię, wozownię, krytą ujeżdżalnię, plac treningowy, okólnik do lonżowania koni, wybiegi dla koni, budynki inwentarskie, magazyny, pola z roślinami uprawnymi, łąki, pastwiska, działkę agrobiologiczną.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach turystyki jeździeckiej oraz indywidualnych gospodarstwach rolnych specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin): w stadninie koni lub ośrodku jeździeckim (160 godzin) oraz w ośrodku turystyki jeździeckiej lub gospodarstwie rolnym specjalizującym się w rekreacji lub turystyce konnej (160 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Szkoła powinna stworzyć warunki do uzupełniania wiedzy i umiejętności, w formie dodatkowego kursu prowadzonego w szkole, z zakresu organizowania i prowadzenia szkolenia osób w zakresie jazdy konnej po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

290 godz.

RL.19. Organizacja chowu i hodowli koni

400 godz.

RL.20. Szkolenie i użytkowanie koni

albo

RL.6. Jeździectwo i trening koni

660 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.