1. asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902
 2. asystent osoby niepełnosprawnej 341201
 3. asystentka stomatologiczna 325101
 4. betoniarz-zbrojarz 711402
 5. blacharz 721301
 6. blacharz izolacji przemysłowych 721303
 7. blacharz samochodowy 721306
 8. cieśla 711501
 9. cukiernik 751201
 10. dekarz 712101
 11. drukarz 732201
 12. elektromechanik 741201
 13. elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 14. elektronik 742117
 15. elektryk 741103
 16. florysta 343203
 17. fotograf 343101
 18. fryzjer 514101
 19. garbarz skór 753501
 20. górnik eksploatacji otworowej 811301
 21. górnik eksploatacji podziemnej 811101
 22. górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
 23. higienistka stomatologiczna 325102
 24. introligator 732301
 25. jeździec 516408
 26. kaletnik 753702
 27. kamieniarz 711301
 28. kelner 513101
 29. kierowca mechanik 832201
 30. kominiarz 713303
 31. koszykarz-plecionkarz 731702
 32. kowal 722101
 33. krawiec 753105
 34. kucharz 512001
 35. kuśnierz 753106
 36. lakiernik 713201
 37. magazynier 432103
 38. mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
 39. mechanik pojazdów motocyklowych 723108
 40. mechanik pojazdów samochodowych 723103
 41. mechanik precyzyjny 731103
 42. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
 43. mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
 44. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
 45. mechatronik 742118
 46. modelarz odlewniczy 721104
 47. monter budownictwa wodnego 711701
 48. monter izolacji budowlanych 712401
 49. monter izolacji przemysłowych 712403
 50. monter kadłubów jednostek pływających 721406
 51. monter konstrukcji budowlanych 711102
 52. monter nawierzchni kolejowej 711603
 53. monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
 54. monter sieci telekomunikacyjnych 742209
 55. monter systemów rurociągowych 712613
 56. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 57. murarz-tynkarz 711204
 58. obuwnik 753602
 59. ogrodnik 611303
 60. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
 61. operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
 62. operator maszyn i urządzeń hutniczych 812121
 63. operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
 64. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
 65. operator maszyn leśnych 834105
 66. operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
 67. operator obrabiarek skrawających 722307
 68. operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
 69. operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
 70. operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
 71. opiekun medyczny 532102
 72. opiekun osoby starszej 341202
 73. opiekun w domu pomocy społecznej 341203
 74. opiekunka dziecięca 325905
 75. opiekunka środowiskowa 341204
 76. optyk-mechanik 731104
 77. ortoptystka 325906
 78. piekarz 751204
 79. pracownik pomocniczy fryzjera 932919
 80. pracownik pomocniczy krawca 932915
 81. pracownik pomocniczy mechanika 932916
 82. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
 83. pracownik pomocniczy ślusarza 932917
 84. pracownik pomocniczy stolarza 932918
 85. protetyk słuchu 321401
 86. przetwórca ryb 751103
 87. pszczelarz 612302
 88. rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
 89. rolnik 613003
 90. rybak śródlądowy 622201
 91. ślusarz 722204
 92. sprzedawca 522301
 93. stolarz 752205
 94. stroiciel fortepianów i pianin 311933
 95. szkutnik 711504
 96. tapicer 753402
 97. technik administracji 334306
 98. technik agrobiznesu 331402
 99. technik analityk 311103
 100. technik architektury krajobrazu 314202
 101. technik archiwista 441403
 102. technik automatyk 311909
 103. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
 104. technik awionik 315316
 105. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
 106. technik budownictwa 311204
 107. technik budownictwa wodnego 311205
 108. technik budowy dróg 311216
 109. technik budowy fortepianów i pianin 311934
 110. technik budowy jednostek pływających 311942
 111. technik ceramik 311944
 112. technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
 113. technik dentystyczny 321402
 114. technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 311217
 115. technik ekonomista 331403
 116. technik eksploatacji portów i terminali 333106
 117. technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
 118. technik elektronik 311408
 119. technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
 120. technik elektroradiolog 321103
 121. technik elektryk 311303
 122. technik energetyk 311307
 123. technik farmaceutyczny 321301
 124. technik fotografii i multimediów 343105
 125. technik garbarz 311912
 126. technik gazownictwa 311913
 127. technik geodeta 311104
 128. technik geolog 311106
 129. technik górnictwa odkrywkowego 311701
 130. technik górnictwa otworowego 311702
 131. technik górnictwa podziemnego 311703
 132. technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
 133. technik handlowiec 522305
 134. technik hodowca koni 314203
 135. technik hotelarstwa 422402
 136. technik hutnik 311704
 137. technik informatyk 351203
 138. technik inżynierii sanitarnej 311218
 139. technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
 140. technik księgarstwa 522306
 141. technik leśnik 314301
 142. technik logistyk 333107
 143. technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
 144. technik masażysta 325402
 145. technik mechanik 311504
 146. technik mechanik lotniczy 315317
 147. technik mechanik okrętowy 315105
 148. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
 149. technik mechatronik 311410
 150. technik nawigator morski 315214
 151. technik obsługi turystycznej 422103
 152. technik obuwnik 311916
 153. technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
 154. technik ochrony środowiska 325511
 155. technik odlewnik 311705
 156. technik ogrodnik 314205
 157. technik optyk 325302
 158. technik organizacji reklamy 333906
 159. technik ortopeda 321403
 160. technik papiernictwa 311601
 161. technik pojazdów samochodowych 311513
 162. technik pożarnictwa 311919
 163. technik prac biurowych 411004
 164. technik procesów drukowania 311935
 165. technik procesów introligatorskich 311936
 166. technik przemysłu mody 311941
 167. technik przeróbki kopalin stałych 311706
 168. technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
 169. technik pszczelarz 314206
 170. technik rachunkowości 431103
 171. technik realizacji dźwięku 352120
 172. technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122
 173. technik renowacji elementów architektury 311210
 174. technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
 175. technik rolnik 314207
 176. technik rybactwa śródlądowego 314208
 177. technik rybołówstwa morskiego 315215
 178. technik sieci telekomunikacyjnych 352204
 179. technik spedytor 333108
 180. technik sterylizacji medycznej 321104
 181. technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
 182. technik technologii chemicznej 311603
 183. technik technologii drewna 311922
 184. technik technologii szkła 311925
 185. technik technologii wyrobów skórzanych 311926
 186. technik technologii żywności 314403
 187. technik teleinformatyk 351103
 188. technik transportu drogowego 311927
 189. technik transportu kolejowego 311928
 190. technik turystyki wiejskiej 515203
 191. technik tyfloinformatyk 351204
 192. technik urządzeń dźwigowych 311940
 193. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
 194. technik usług fryzjerskich 514105
 195. technik usług kosmetycznych 514207
 196. technik usług pocztowych i finansowych 421108
 197. technik weterynarii 324002
 198. technik wiertnik 311707
 199. technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
 200. technik włókiennik 311932
 201. technik żeglugi śródlądowej 315216
 202. technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
 203. terapeuta zajęciowy 325907
 204. wędliniarz 751107
 205. wiertacz 811305
 206. zdun 711203
 207. zegarmistrz 731106
 208. złotnik-jubiler 731305

Zawód: technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943


 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
 2. prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
 3. przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
 4. obróbki druków cyfrowych;
 5. prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
 6. obróbki przestrzennych druków 3D.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.ai);

  PKZ(AU.ai) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  Uczeń:

  1. posługuje się terminologią poligraficzną;
  2. rozróżnia produkty poligraficzne;
  3. rozróżnia materiały poligraficzne;
  4. rozpoznaje parametry technologiczne produktów poligraficznych;
  5. charakteryzuje procesy przygotowalni poligraficznej;
  6. charakteryzuje procesy i techniki drukowania;
  7. charakteryzuje procesy introligatorskie i wykończeniowe;
  8. posługuje się poligraficzną dokumentacją techniczną i technologiczną;
  9. posługuje się miarami poligraficznymi;
  10. odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w poligrafii;
  11. stosuje sprzęt i oprogramowanie komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej opisane w części II:

  AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

  1. Projektowanie materiałów graficznych

  Uczeń:

  1. posługuje się terminologią z zakresu grafiki komputerowej;
  2. rozpoznaje formaty oraz typy materiałów cyfrowych;
  3. określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
  4. pozyskuje i edytuje materiały graficzne;
  5. dobiera narzędzia do tworzenia i edycji obiektów graficznych;
  6. skanuje i przetwarza grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;
  7. posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;
  8. określa zasady kompozycji obrazu oraz symbolikę barw;
  9. stosuje system zarządzania barwą;
  10. posługuje się technikami tworzenia i obróbki obiektów graficznych;
  11. tworzy mapy bitowe i obiekty wektorowe;
  12. tworzy kompozycje graficzno-tekstowe prac graficznych;
  13. przygotowuje graficznie projekty opakowań;
  14. dokonuje konwersji pomiędzy formatami graficznymi;
  15. kataloguje materiały cyfrowe.

  2. Opracowanie publikacji

  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z tworzeniem publikacji;
  2. rozróżnia i określa zasady przygotowania publikacji drukowanej i elektronicznej (e-book);
  3. określa i przestrzega zasad składania i łamania tekstu;
  4. dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji;
  5. gromadzi materiały przeznaczone do wykonania publikacji;
  6. opracowuje materiały wydawnicze dla publikacji;
  7. tworzy kompozycje graficzno-tekstowe publikacji.

  3. Przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania

  Uczeń:

  1. rozróżnia cyfrowe systemy produkcyjne w poligrafii;
  2. przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania i drukowania;
  3. przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania i drukowania;
  4. przestrzega zasad wykonywania impozycji;
  5. wykonuje impozycję prac cyfrowych;
  6. wykonuje cyfrowe wydruki próbne.

  AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

  1. Drukowanie cyfrowe i obróbka wydruków

  Uczeń:

  1. dobiera maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
  2. dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;
  3. przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;
  4. przygotowuje materiały cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
  5. przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do małoformatowego drukowania cyfrowego;
  6. przygotowuje maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
  7. przestrzega zasad drukowania cyfrowego małoformatowego;
  8. obsługuje drukujące maszyny cyfrowe nakładowe małoformatowe,
  9. obsługuje drukujące maszyny cyfrowe małoformatowe;
  10. ocenia jakość cyfrowych wydruków małoformatowych;
  11. określa sposoby personalizacji druków;
  12. wykonuje cyfrowe wydruki personalizowane;
  13. dobiera metody wykańczania wydruków cyfrowych;
  14. dobiera maszyny postpressowe do planowanych metod wykończenia wydruków cyfrowych;
  15. przestrzega zasad przygotowania maszyn postpressowych do wykańczania wydruków cyfrowych;
  16. obsługuje maszyny postpressowe do wykańczania wydruków cyfrowych;
  17. wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych małoformatowych;
  18. kontroluje jakość wykonywanych wykończeń.

  2. Drukowanie przestrzenne 3D i obróbka wydruków

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami;
  2. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego;
  3. sporządza szkice i rysunki techniczne;
  4. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
  5. pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku przestrzennego 3D;
  6. wykonuje modele przestrzenne 3D przeznaczone do druku przestrzennego 3D;
  7. przygotowuje cyfrowe modele do druku przestrzennego 3D;
  8. przestrzega zasad przygotowania maszyn przestrzennych 3D do druku przestrzennego 3D;
  9. przygotowuje maszyny do druku przestrzennego 3D;
  10. rozróżnia materiały eksploatacyjne stosowane w druku przestrzennym 3D;
  11. obsługuje skanery i drukarki przestrzenne 3D;
  12. drukuje obiekty przestrzenne 3D;
  13. ocenia jakość wydruków przestrzennych 3D;
  14. wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków przestrzennych 3D.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię cyfrowych procesów poligraficznych wyposażoną w: stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów do poligraficznych procesów przygotowawczych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), z systemem operacyjnym, dostępem do sieci lokalnej i Internetu oraz pakietem oprogramowania biurowego, oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej i wektorowej, oprogramowaniem do tworzenia publikacji, oprogramowaniem do tworzenia i edycji plików PDF, oprogramowaniem do wykonywania impozycji, tablet graficzny (jeden dla jednego ucznia), projektor multimedialny, sieciową drukarkę drukującą w kolorze (jedna dla piętnastu uczniów), skaner poligraficzny (jeden dla ośmiu uczniów), przyrządy kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw dla piętnastu uczniów), wzorniki barw, wzorniki podłoży do druku cyfrowego, przykładowe wydruki, produkty i półprodukty poligraficzne, przykłady projektów graficznych i typograficznych, tablice z krojami pism, przykłady kompozycji tekstu i grafiki.
 2. pracownię druku cyfrowego małoformatowego wyposażoną w: urządzenia do jednokolorowego drukowania cyfrowego nakładowego wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem (jedno urządzenie dla sześciu uczniów), oprogramowaniem do wykonywania impozycji, małoformatowy ploter do druku cyfrowego (jedno urządzenie dla sześciu uczniów), przyrządy kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw dla sześciu uczniów), wzorniki barw, wzorniki podłoży do druku cyfrowego, przykładowe wydruki cyfrowe, produkty i półprodukty poligraficzne.
 3. pracownię introligatorską wyposażoną w: urządzenie do krojenia druków ćwierć-formatowych (jedno urządzenie dla sześciu uczniów), bigówkę (jedną dla sześciu uczniów), zszywarkę drutem (jedną dla sześciu uczniów), laminarkę rolową (jedną dla sześciu uczniów), gilotynę ręczną (jedną dla sześciu uczniów).
 4. pracownię rysunku technicznego: stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów wyposażone w oprogramowanie do wykonywania rysunku technicznego (jedno stanowisko dla jednego ucznia), z systemem operacyjnym, dostępem do sieci lokalnej i Internetu oraz pakietem oprogramowania biurowego, projektor multimedialny, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego.
 5. pracownię druku przestrzennego 3D: stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów wyposażone w oprogramowanie do przygotowywania i obróbki modeli przestrzennych 3D (jedno stanowisko dla jednego ucznia), z systemem operacyjnym, dostępem do sieci lokalnej i Internetu oraz pakietem oprogramowania biurowego, oprogramowanie do wizualizacji i modelowania przestrzennego, oprogramowanie do obsługi urządzeń przestrzennych 3D, skaner i drukarkę przestrzenną 3D (jeden zestaw dla sześciu uczniów), projektor multimedialny.

Wszystkie pracownie powinny być wyposażone w pojemniki do selektywnej segregacji odpadów.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach poligraficznych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). Praktyki zawodowe powinny być podzielone na 2 etapy: 80 godzin
w ramach kwalifikacji: AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych
i publikacji cyfrowych oraz 80 godzin w ramach kwalifikacji: AU.55. Drukowanie cyfrowe
i obróbka druków

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno--usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

300 godz.

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

600 godz.

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

450 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.