1. asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902
 2. asystent osoby niepełnosprawnej 341201
 3. asystentka stomatologiczna 325101
 4. betoniarz-zbrojarz 711402
 5. blacharz 721301
 6. blacharz izolacji przemysłowych 721303
 7. blacharz samochodowy 721306
 8. cieśla 711501
 9. cukiernik 751201
 10. dekarz 712101
 11. drukarz 732201
 12. elektromechanik 741201
 13. elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
 14. elektronik 742117
 15. elektryk 741103
 16. florysta 343203
 17. fotograf 343101
 18. fryzjer 514101
 19. garbarz skór 753501
 20. górnik eksploatacji otworowej 811301
 21. górnik eksploatacji podziemnej 811101
 22. górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
 23. higienistka stomatologiczna 325102
 24. introligator 732301
 25. jeździec 516408
 26. kaletnik 753702
 27. kamieniarz 711301
 28. kelner 513101
 29. kierowca mechanik 832201
 30. kominiarz 713303
 31. koszykarz-plecionkarz 731702
 32. kowal 722101
 33. krawiec 753105
 34. kucharz 512001
 35. kuśnierz 753106
 36. lakiernik 713201
 37. magazynier 432103
 38. mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
 39. mechanik pojazdów motocyklowych 723108
 40. mechanik pojazdów samochodowych 723103
 41. mechanik precyzyjny 731103
 42. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
 43. mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
 44. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
 45. mechatronik 742118
 46. modelarz odlewniczy 721104
 47. monter budownictwa wodnego 711701
 48. monter izolacji budowlanych 712401
 49. monter izolacji przemysłowych 712403
 50. monter kadłubów jednostek pływających 721406
 51. monter konstrukcji budowlanych 711102
 52. monter nawierzchni kolejowej 711603
 53. monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
 54. monter sieci telekomunikacyjnych 742209
 55. monter systemów rurociągowych 712613
 56. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 57. murarz-tynkarz 711204
 58. obuwnik 753602
 59. ogrodnik 611303
 60. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
 61. operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
 62. operator maszyn i urządzeń hutniczych 812121
 63. operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
 64. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
 65. operator maszyn leśnych 834105
 66. operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
 67. operator obrabiarek skrawających 722307
 68. operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
 69. operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
 70. operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
 71. opiekun medyczny 532102
 72. opiekun osoby starszej 341202
 73. opiekun w domu pomocy społecznej 341203
 74. opiekunka dziecięca 325905
 75. opiekunka środowiskowa 341204
 76. optyk-mechanik 731104
 77. ortoptystka 325906
 78. piekarz 751204
 79. pracownik pomocniczy fryzjera 932919
 80. pracownik pomocniczy krawca 932915
 81. pracownik pomocniczy mechanika 932916
 82. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
 83. pracownik pomocniczy ślusarza 932917
 84. pracownik pomocniczy stolarza 932918
 85. protetyk słuchu 321401
 86. przetwórca ryb 751103
 87. pszczelarz 612302
 88. rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
 89. rolnik 613003
 90. rybak śródlądowy 622201
 91. ślusarz 722204
 92. sprzedawca 522301
 93. stolarz 752205
 94. stroiciel fortepianów i pianin 311933
 95. szkutnik 711504
 96. tapicer 753402
 97. technik administracji 334306
 98. technik agrobiznesu 331402
 99. technik analityk 311103
 100. technik architektury krajobrazu 314202
 101. technik archiwista 441403
 102. technik automatyk 311909
 103. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
 104. technik awionik 315316
 105. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
 106. technik budownictwa 311204
 107. technik budownictwa wodnego 311205
 108. technik budowy dróg 311216
 109. technik budowy fortepianów i pianin 311934
 110. technik budowy jednostek pływających 311942
 111. technik ceramik 311944
 112. technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
 113. technik dentystyczny 321402
 114. technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 311217
 115. technik ekonomista 331403
 116. technik eksploatacji portów i terminali 333106
 117. technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
 118. technik elektronik 311408
 119. technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
 120. technik elektroradiolog 321103
 121. technik elektryk 311303
 122. technik energetyk 311307
 123. technik farmaceutyczny 321301
 124. technik fotografii i multimediów 343105
 125. technik garbarz 311912
 126. technik gazownictwa 311913
 127. technik geodeta 311104
 128. technik geolog 311106
 129. technik górnictwa odkrywkowego 311701
 130. technik górnictwa otworowego 311702
 131. technik górnictwa podziemnego 311703
 132. technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
 133. technik handlowiec 522305
 134. technik hodowca koni 314203
 135. technik hotelarstwa 422402
 136. technik hutnik 311704
 137. technik informatyk 351203
 138. technik inżynierii sanitarnej 311218
 139. technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
 140. technik księgarstwa 522306
 141. technik leśnik 314301
 142. technik logistyk 333107
 143. technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
 144. technik masażysta 325402
 145. technik mechanik 311504
 146. technik mechanik lotniczy 315317
 147. technik mechanik okrętowy 315105
 148. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
 149. technik mechatronik 311410
 150. technik nawigator morski 315214
 151. technik obsługi turystycznej 422103
 152. technik obuwnik 311916
 153. technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
 154. technik ochrony środowiska 325511
 155. technik odlewnik 311705
 156. technik ogrodnik 314205
 157. technik optyk 325302
 158. technik organizacji reklamy 333906
 159. technik ortopeda 321403
 160. technik papiernictwa 311601
 161. technik pojazdów samochodowych 311513
 162. technik pożarnictwa 311919
 163. technik prac biurowych 411004
 164. technik procesów drukowania 311935
 165. technik procesów introligatorskich 311936
 166. technik przemysłu mody 311941
 167. technik przeróbki kopalin stałych 311706
 168. technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
 169. technik pszczelarz 314206
 170. technik rachunkowości 431103
 171. technik realizacji dźwięku 352120
 172. technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122
 173. technik renowacji elementów architektury 311210
 174. technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
 175. technik rolnik 314207
 176. technik rybactwa śródlądowego 314208
 177. technik rybołówstwa morskiego 315215
 178. technik sieci telekomunikacyjnych 352204
 179. technik spedytor 333108
 180. technik sterylizacji medycznej 321104
 181. technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
 182. technik technologii chemicznej 311603
 183. technik technologii drewna 311922
 184. technik technologii szkła 311925
 185. technik technologii wyrobów skórzanych 311926
 186. technik technologii żywności 314403
 187. technik teleinformatyk 351103
 188. technik transportu drogowego 311927
 189. technik transportu kolejowego 311928
 190. technik turystyki wiejskiej 515203
 191. technik tyfloinformatyk 351204
 192. technik urządzeń dźwigowych 311940
 193. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
 194. technik usług fryzjerskich 514105
 195. technik usług kosmetycznych 514207
 196. technik usług pocztowych i finansowych 421108
 197. technik weterynarii 324002
 198. technik wiertnik 311707
 199. technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
 200. technik włókiennik 311932
 201. technik żeglugi śródlądowej 315216
 202. technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
 203. terapeuta zajęciowy 325907
 204. wędliniarz 751107
 205. wiertacz 811305
 206. zdun 711203
 207. zegarmistrz 731106
 208. złotnik-jubiler 731305

Zawód: technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219


Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w branżowej szkole II stopnia.

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 2. montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
 3. koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;
 4. organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
 5. sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.c), PKZ(BD.n);

  PKZ(BD.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik robót wykończeniowych w budownictwie

  Uczeń:

  1. rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
  2. rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
  3. rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
  4. rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
  5. przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;
  6. wykonuje szkice robocze;
  7. rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
  8. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
  9. przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
  10. rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
  11. rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;
  12. przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
  13. rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich użytkowania;
  14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

  PKZ(BD.n) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje obciążeń oraz określa ich oddziaływanie na elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne obiektów budowlanych;
  2. wykonuje obliczenia statyczne elementów statycznie wyznaczalnych;
  3. określa właściwości materiałów stosowanych do robót wykończeniowych w budownictwie;
  4. rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych i określa ich zastosowanie;
  5. przestrzega zasad sporządzania przedmiaru robót wykończeniowych w obiektach budowlanych;
  6. przestrzega zasad sporządzania harmonogramów budowlanych robót wykończeniowych;
  7. wykonuje pomiary związane z prowadzeniem budowlanych robót wykończeniowych;
  8. przestrzega zasad rozliczania i dokumentowania budowlanych robót wykończeniowych.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej opisane w części II:

  BD.4. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

  1. Montaż systemów suchej zabudowy

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz;
  2. rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz określa sposoby ich wykonywania;
  3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu systemów suchej zabudowy;
  4. sporządza przedmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
  5. dobiera i przygotowuje materiały do montażu ścian działowych, okładzin, sufitów oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
  6. dobiera narzędzia oraz sprzęt do montażu systemów suchej zabudowy;
  7. wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy;
  8. dobiera techniki montażu elementów suchej zabudowy;
  9. przygotowuje podłoża do montażu elementów suchej zabudowy;
  10. wykonuje ściany działowe, okładziny, sufity oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
  11. wykonuje izolacje ścian działowych, okładzin, sufitów oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
  12. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń ścian działowych, sufitów oraz innych konstrukcji wykonanych  w systemach suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich naprawy;
  13. wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów wykonanych w systemach suchej zabudowy;
  14. kontroluje jakość robót wykonanych w systemie suchej zabudowy;
  15. wykonuje obmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz sporządza rozliczenie tych robót.

  2. Wykonywanie robót malarskich

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
  2. rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie;
  3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich;
  4. sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  5. dobiera i przygotowuje materiały do wykonania powłok malarskich w określonej technologii;
  6. dobiera techniki wykonania robót malarskich;
  7. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót malarskich;
  8. przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;
  9. wykonuje powłoki malarskie;
  10. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;
  11. wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich;
  12. kontroluje jakość wykonania robót malarskich;
  13. wykonuje obmiar robót malarskich i sporządza ich rozliczenie.

  3. Wykonywanie robót tapeciarskich

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie;
  2. rozróżnia rodzaje podłoży pod tapety i określa sposoby ich przygotowywania;
  3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich;
  4. sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  5. dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót tapeciarskich;
  6. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót tapeciarskich;
  7. przygotowuje podłoże do wykonania robót tapeciarskich;
  8. wykonuje roboty tapeciarskie;
  9. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tapet i określa sposoby ich naprawy;
  10. wykonuje prace związane z naprawą i renowacją tapet;
  11. kontroluje jakość robót tapeciarskich;
  12. wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie.

  4. Wykonywanie robót posadzkarskich

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
  2. określa sposoby przygotowywania podłoży pod różnego rodzaju posadzki;
  3. rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonywania;
  4. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich;
  5. sporządza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  6. dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót posadzkarskich;
  7. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót posadzkarskich;
  8. przygotowuje podłoża do wykonywania posadzek z różnych materiałów;
  9. wykonuje warstwy izolacyjne podłóg;
  10. wykonuje posadzki z różnych materiałów;
  11. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;
  12. wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek;
  13. kontroluje jakość robót posadzkarskich;
  14. wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporządza ich rozliczenie.

  5. Wykonywanie robót okładzinowych

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje okładzin, określa ich właściwości i zastosowanie;
  2. rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod okładziny;
  3. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych;
  4. sporządza przedmiar robót okładzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  5. dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót okładzinowych;
  6. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót okładzinowych;
  7. przygotowuje podłoże do wykonania okładzin;
  8. wykonuje okładziny z różnych materiałów;
  9. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń okładzin i określa sposoby ich naprawy;
  10. wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów;
  11. kontroluje jakość robót okładzinowych;
  12. wykonuje obmiar robót okładzinowych i sporządza ich rozliczenie.

  BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

  1. Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu sporządza plan zagospodarowania terenu budowy dotyczący robót wykończeniowych w budownictwie;
  2. przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu;
  3. dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
  4. określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
  5. dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  6. sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  7. sporządza harmonogramy robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  8. dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz koordynuje ich pracę;
  9. kontroluje wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

  2. Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie

  Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie;
  2. rozpoznaje technologie wykonania tynków, podłóg, okładzin i powłok malarskich;
  3. dobiera sposoby wykonywania robót tynkarskich, podłogowych, okładzinowych i malarskich;
  4. dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;
  5. sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania budowlanych robót wykończeniowych;
  6. sporządza harmonogramy budowlanych robót wykończeniowych;
  7. dobiera zespoły robocze do wykonywania robót wykończeniowych w obiektach budowlanych oraz koordynuje ich pracę;
  8. przestrzega zasad montażu i demontażu rusztowań budowlanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
  9. kontroluje przebieg realizacji robót wykończeniowych oraz ocenia ich jakość.

  3. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
  2. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych robót wykończeniowych;
  3. korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania budowlanych robót wykończeniowych;
  4. sporządza przedmiar budowlanych robót wykończeniowych;
  5. wykonuje obmiar budowlanych robót wykończeniowych;
  6. ustala założenia do kosztorysowania;
  7. sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
  8. stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów;
  9. korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
  10. sporządza oferty na roboty wykończeniowe w budownictwie.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię budowlaną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, z pakietem programów biurowych i programem do tworzenia prezentacji i grafiki; próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów; modele systemów suchej zabudowy, plansze i filmy instruktażowe dotyczące robót montażowych i wykończeniowych, narzędzia i sprzęt pomiarowy, normy, aprobaty techniczne i certyfikaty jakości materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót związanych z robotami wykończeniowymi w budownictwie, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych;
 2. pracownię dokumentacji technicznej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką ze skanerem, z projektorem multimedialnym z wizualizerem, z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików audiowizualnych i tworzenie prostej grafiki oraz z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych; przykładowe: dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, kosztorysy, harmonogramy budowlane, dokumentacje budowy; normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego; zestaw przepisów prawa budowlanego; projekty budowlane; modele form i detali architektonicznych, modele rzutni geometrycznych, figury płaskie i przestrzenne, modele konstrukcji, ich elementów i połączeń; przybory rysunkowe;
 3. warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:
  1. stanowiska montażu systemów suchej zabudowy (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: przyrządy kontrolno-pomiarowe, przyrządy do trasowania, narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do montażu elementów systemów suchej zabudowy,
  2. stanowiska wykonywania robót malarskich i tapeciarskich (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: przyrządy kontrolno-pomiarowe, przyrządy do trasowania, narzędzia i sprzęt do prac malarskich i tapeciarskich,
  3. stanowiska wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: przyrządy kontrolno-pomiarowe, przyrządy do trasowania, narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do wykonywania prac posadzkarskich i okładzinowych, oraz instrukcje producentów, katalogi, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, tablice poglądowe, wzorniki.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach: upoważnionych do kształcenia i walidacji w zakresie uprawnień montera rusztowań metalowych oraz stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania uprawnień do montażu i demontażu rusztowań budowlanych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

430 godz.

BD.4. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

600 godz.

BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

220 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.