PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;

2) obsługiwania systemu MIDI;

3) realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku;

4) rejestrowania materiału dźwiękowego;

5) montowania, przetwarzania i archiwizowania materiału dźwiękowego.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)

Uczeń:

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru artystycznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(S.a);

PKZ(S.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik realizacji dźwięku, technik realizacji nagrań i nagłośnień

Uczeń:

1) charakteryzuje falę akustyczną, jej parametry oraz zjawiska towarzyszące propagacji fali akustycznej;

2) dokonuje analizy zjawiska pochłaniania dźwięku i izolacji akustycznej;

3) charakteryzuje cechy akustyczne mowy ludzkiej;

4) wykorzystuje właściwości słuchu ludzkiego w procesie realizacji dźwięku;

5) charakteryzuje cechy akustyczne instrumentów muzycznych;

6) rozróżnia elementy dzieła muzycznego;

7) charakteryzuje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej;

8) wykorzystuje określone elementy wiedzy z historii muzyki w realizacji zadań zawodowych;

9) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;

10) posługuje się terminologią z zakresu elektroakustyki;

11) rozróżnia rodzaje głośników i mikrofonów oraz charakteryzuje ich właściwości;

12) rozróżnia urządzenia rejestrujące;

13) charakteryzuje urządzenia i techniki przetwarzania dźwięku;

14) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

15) dobiera przyrządy pomiarowe;

16) wykonuje połączenia układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji;

17) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów oraz sporządza wykresy w skali logarytmicznej (nie dotyczy osób słabowidzących i niewidomych);

18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień opisane w części II:

S.2. Realizacja nagrań

1. Rejestrowanie materiału dźwiękowego

Uczeń:

1) rozróżnia elementy oraz określa właściwości mikserów dźwięku i przedwzmacniaczy mikrofonowych;

2) konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;

3) dokonuje analizy zleceń dotyczących rejestracji materiału dźwiękowego;

4) planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego;

5) wykonuje pomiary akustyki pomieszczeń;

6) posługuje się terminologią dotyczącą procesów i urządzeń elektroakustycznych;

7) charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;

8) organizuje plan nagraniowy;

9) dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji ścieżki dźwiękowej;

10) stosuje różne techniki mikrofonowania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu instrumentoznawstwa;

11) rozróżnia parametry instrumentów muzycznych istotne dla rejestracji dźwięku;

12) stosuje kompresory, ograniczniki, bramki szumów;

13) obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy;

14) charakteryzuje nośniki do zapisu dźwięku;

15) posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń elektroakustycznych;

16) rozpoznaje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej;

17) charakteryzuje techniki wydobywania dźwięku z instrumentów akustycznych;

18) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;

19) wykorzystuje wiedzę z historii muzyki do realizacji określonych zadań;

20) rozróżnia elementy dzieła muzycznego;

21) dokonuje subiektywnej oceny jakości nagrań dźwiękowych.

2. Postprodukcja materiałów dźwiękowych

Uczeń:

1) konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie;

2) konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;

3) stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania materiału dźwiękowego;

4) przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;

5) rozróżnia procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;

6) stosuje standardy połączeń procesorów przetwarzających dźwięk;

7) obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;

8) określa zastosowanie procesorów przekształcających w nagraniach dźwięku;

9) charakteryzuje metody i urządzenia do edycji dźwięku;

10) stosuje programy komputerowe do montażu dźwięku;

11) wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku;

12) sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;

13) sporządza opisy nośników dźwięku;

14) wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze;

15) przestrzega zasad archiwizacji materiału dźwiękowego;

16) rozróżnia parametry techniczne plików dźwiękowych;

17) obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;

18) obsługuje programy edycji danych uzupełniających w plikach dźwiękowych;

19) wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesorów przetwarzających dźwięk.

3. Edycja komunikatów systemu MIDI

Uczeń:

1) charakteryzuje właściwości systemu MIDI;

2) dokonuje połączeń sprzętowych i programowych w systemie MIDI;

3) dobiera programy sekwencerowe;

4) rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;

5) zapisuje i odczytuje pliki MIDI;

6) edytuje zdarzenia MIDI;

7) identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;

8) posługuje się komunikatami System Exclusive do przesyłania ustawień MIDI;

9) posługuje się komunikatami MMC (ang. MIDI Machine Control), MTC (ang. MIDI Time Code) i BeatClock (ang. MIDI Clock Beat) do synchronizacji MIDI z innymi urządzeniami studia dźwiękowego.

4. Edycja instrumentów MIDI

Uczeń:

1) konfiguruje programowe i sprzętowe instrumenty MIDI;

2) rozróżnia elementy sterujące instrumentów MIDI;

3) rozróżnia bloki generujące dźwięk w instrumentach MIDI;

4) edytuje obwiednie i generatory LFO (ang. Low Frequency Oscillator) w instrumentach MIDI;

5) stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;

6) dokonuje mapowania kontrolerów MIDI;

7) obsługuje programy do edycji instrumentów MIDI;

8) wykonuje konserwację instrumentów MIDI.

S.3. Realizacja nagłośnień

1. Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia

Uczeń:

1) rozróżnia elementy mikserów dźwięku oraz przedwzmacniaczy mikrofonowych;

2) konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;

3) dobiera i rozmieszcza urządzenia nagłaśniające we współpracy z realizatorem dźwięku;

4) przestrzega zasad organizacji planu realizacji dźwięku;

5) dokonuje analizy danych znamionowych urządzeń przed ich zastosowaniem;

6) posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń do realizacji nagłośnienia;

7) określa sprawność i przydatność urządzeń oraz sprzętu pomocniczego do wykonania nagłośnienia;

8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia urządzeń;

9) charakteryzuje urządzenia do realizacji dźwięku;

10) stosuje różne połączenia i zestawienia urządzeń do realizacji dźwięku;

11) przestrzega zasad sporządzania kosztorysu oraz zapotrzebowania materiałowego.

2. Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego

Uczeń:

1) organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;

2) konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu;

3) obsługuje systemy mikrofonowe;

4) stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;

5) zestawia urządzenia do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń;

6) współpracuje z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych;

7) posługuje się specjalistyczną terminologią zawodową.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; analizator widma sygnałów akustycznych; mikrofony pomiarowe; zasilacze stabilizowane napięcia stałego 0 – 24 V; autotransformatory; generatory funkcyjne; generatory funkcyjne z wyjściem mocy; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; zestawy nagłośnieniowe (jeden zestaw dla dziesięciu uczniów), w tym konsoletę mikserską co najmniej 12-kanałową z połączeniem cyfrowym z komputerem, equalizer graficzny tercjowy, kompresor/limiter; pogłos cyfrowy, wzmacniacz mocy i kolumny głośnikowe, zestaw mikrofonów, multicore, statywy, d-box; stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych oraz do obróbki wyników pomiarów;

2) studio nagrań z reżysernią dźwięku (dla dziesięciu uczniów), adaptowane akustycznie, wyposażone w: stół mikserski analogowy, stół mikserski cyfrowy, procesory dynamiczne i pogłosowe, głośniki odsłuchowe ze wzmacniaczami mocy, mikrofony dynamiczne, mikrofony pojemnościowe ze zmienną charakterystyką kierunkową, d‑boxy, przedwzmacniacze mikrofonowe, statywy mikrofonowe, kable mikrofonowe i połączeniowe, słuchawki, instrumenty elektroniczne wyposażone w system MIDI, urządzenia do rejestracji dźwięku, stanowisko komputerowe z interfejsami oprogramowaniem do rejestracji i edycji MIDI i dźwięku.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, studiach nagrań dźwięku oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru artystycznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

320 godz.

S.2. Realizacja nagrań

520 godz.

S.3. Realizacja nagłośnień

510 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.