Aktualności

09-04-2016

Rekrutacja moderatorów spotkań

Serdecznie zapraszamy kandydatów na moderatorów spotkań do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap: 1: Forum partnerów społecznych”.

Podczas spotkań z zespołami przedstawicieli społecznych reprezentujących 25 branż zawodowych zostaną wypracowywane rekomendacje dotyczące zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach. Prace każdego zespołu będą prowadzone przez jednego moderatora oraz jednego trenera.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wybrać branżę zawodową i wypełnić przypisany jej link z formularzem on-line. W formularzu określono szczegółowe wymagania względem aplikującego; do współpracy zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie kryteria obowiązkowe i uzyskają najwięcej punktów w części rankingowej.

W załączniku dostępny jest wykaz wszystkich branż i przypisanych im zawodów.

Pliki do pobrania:

Wykaz branż i zawodów

08-04-2016

Rekrutacja ekspertów ds. opracowywania programu spotkań

Serdecznie zapraszamy ekspertów ds. opracowywania programu spotkań z przedstawicielami partnerów społecznych do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap: 1: Forum partnerów społecznych”.

Zespół ekspertów opracuje scenariusze spotkań z przedstawicielami partnerów społecznych oraz materiały dla uczestników.

Podczas spotkań z zespołami przedstawicieli społecznych reprezentujących 25 branż zawodowych zostaną wypracowywane rekomendacje dotyczące zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach. Prace każdego zespołu będą prowadzone przez jednego moderatora oraz jednego trenera.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić poniższy linków z formularzami on-line. W formularzu określono szczegółowe wymagania względem aplikującego; do współpracy zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie kryteria obowiązkowe i uzyskają najwięcej punktów w części rankingowej.

Zespół ekspertów ds. opracowania programu spotkań branżowych zespołów partnerów społecznych

04-04-2016

Rekrutacja ekspertów, moderatorów i trenerów spotkań - zakończona

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na Trenerów i Moderatorów Branżowych oraz Ekspertów opracowujących program spotkań z Branżowymi Zespołami Partnerów Społecznych została zakończona bez dokonania wyboru Kandydatów.

Jednocześnie zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap: 1: Forum partnerów społecznych” na stronie internetowej KOWEZiU.

01-04-2016

Rekrutacja ekspertów, moderatorów i trenerów spotkań

Serdecznie zapraszamy ekspertów ds. opracowywania programu spotkań z przedstawicielami partnerów społecznych, moderatorów i trenerów spotkań do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap: 1: Forum partnerów społecznych”.

Zespół ekspertów opracuje scenariusze spotkań z przedstawicielami partnerów społecznych oraz materiały dla uczestników.

Podczas spotkań z zespołami przedstawicieli społecznych reprezentujących 25 branż zawodowych zostaną wypracowywane rekomendacje dotyczące zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach. Prace każdego zespołu będą prowadzone przez jednego moderatora oraz jednego trenera.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić jeden z poniższych linków z formularzami on-line. W formularzu określono szczegółowe wymagania względem aplikującego; do współpracy zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie kryteria obowiązkowe i uzyskają najwięcej punktów
w części rankingowej.

Zespół ekspertów ds. opracowania programu spotkań branżowych zespołów partnerów społecznych (nauczyciele szkolnictwa zawodowego, przedstawiciele uczelni wyższych, eksperci z zakresu kształcenia zawodowego i/lub rynku pracy).

Moderatorzy spotkań 25 branżowych zespołów partnerów społecznych (nauczyciele zasadniczej szkoły zawodowej/technikum/szkoły policealnej, instruktorzy praktycznej nauki zawodu).

Trenerzy spotkań 25 branżowych zespołów partnerów społecznych (nauczyciele zasadniczej szkoły zawodowej/technikum/szkoły policealnej, instruktorzy praktycznej nauki zawodu).

21-03-2016

Rozpoczyna się realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap 1: Forum partnerów społecznych"

W projekcie realizowane będą dwa zadania. W ramach pierwszego powołany zostanie zespół ekspertów, który opracuje scenariusze spotkań
z przedstawicielami partnerów społecznych oraz materiały dla uczestników spotkań w formie załączników. Następnie rozpocznie się seria spotkań zespołów przedstawicieli społecznych reprezentujących poszczególne branże, zaangażowanych do 25 branżowych zespołów partnerów społecznych (BZPS), podczas których wypracowywane będą rekomendacje dotyczące zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstawach programowych kształcenia w zawodach, w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji. Prace każdego zespołu będą prowadzone przez jednego moderatora oraz jednego trenera.

 

Przewidujemy udział w pracach:

1. Zespołu ekspertów ds. opracowania programu spotkań przedstawicieli partnerów społecznych

2. Branżowych zespołów partnerów społecznych (BZPS)

Kandydat zgłaszający się do udziału w pracach wybranego zespołu branżowego powinien posiadać rekomendację, tj. pisemną, pozytywną opinię wydaną przez partnera społecznego reprezentatywnego dla danego zawodu/grupy zawodów zawierającą podstawowe informacje o podmiocie wystawiającym rekomendację (wraz z odpisem z KRS), osobie której rekomendacja jest udzielana oraz nazwę/nazwy zawodu/zawodów (w obrębie jednej grupy) w ramach którego/których dana osoba posiada doświadczenie w zakresie wykonywania zadań zawodowych, jak również informację
o projekcie, w związku z realizacją którego jest wydawana.

3. Moderatorów spotkań 25 zespołów (BZPS)

4. Trenerów spotkań 25 zespołów (BZPS)

Kandydaci powinni posiadać również kwalifikacje z zakresu edukacji dorosłych.

W ramach drugiego zadania powołany zostanie zespół ekspertów, który opracuje metodologię modyfikacji podstaw programowych kształcenia
w zawodach, uwzględniającą zarekomendowane w wyniku prac BZPS propozycje zmian w dokumentach programowych oraz zostaną opracowane projekty podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ).

Zapraszamy do udziału w pracach:

1. Zespołu autorów ds. opracowania metodologii modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach

Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w projektowaniu zmian w dokumentach programowych kształcenia zawodowego.

2. Zespołów autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

Rekrutacja będzie przeprowadzona w formie elektronicznej. Więcej szczegółów na temat rekrutacji poszczególnych grup kandydatów wkrótce na stronie projektu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w rekrutacji.

 

 

Poprzednie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Terminarz

O projekcie

Projekty POWER: Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych

Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15.
Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Poddziałanie 1.
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Okres realizacji
styczeń 2016 - grudzień 2017

Wartość projektu
10 908 156,00 zł

Cel projektu
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

 • Zadanie 1
  Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego
 • Zadanie 2
  Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji

Rezultaty

Rezultaty projektu:

 • 54 podstawy programowe
 • 108 suplementów do kwalifikacji
 • 54 suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

Kamienie milowe:

 • powołanie 25 branżowych zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego (zrealizowane w czerwcu 2016 r.)
 • utworzenie zespołów autorów, odpowiedzialnych za opracowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach (zrealizowane w październiku 2016 r.)
 • opracowanie 54 zmodernizowanych projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) (zrealizowane w listopadzie 2016 r.)
 • opracowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (do realizacji w 2017 r.)

Kontakt

Informujemy, że 1 lipca 2016 roku nastąpiło połączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
Telefon: 22 345 37 00, fax 22 345 37 70


Zespół projektu "Partnerstwo":

Menadżer  - Mirosława Łapińska

Adres e-mail: miroslawa.lapinska@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 1 - Elżbieta Żochowska

Adres e-mail: elzbieta.zochowska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 1 - Anna Kamont

Adres e-mail: anna.kamont@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 2 - Renata Antos-Rowińska

Adres e-mail: renata.antos-rowinska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 2 - Rafał Auch-Szkoda

Adres e-mail: rafal.auch-szkoda@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-97