Aktualności

12-05-2016

Planowane terminy pierwszego i drugiego spotkania z branżowymi zespołami partnerów społecznych

Podczas szkolenia dla moderatorów branżowych i trenerów z zakresu programu spotkań z Branżowymi Zespołami Partnerów Społecznych, które odbyło się w dniu 7 maja br. ustalone zostały nowe, planowane* terminy pierwszego i drugiego spotkania dla następujących branż:

 • Branża hutniczo-odlewnicza  (zawody: operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik odlewnik, modelarz odlewniczy) - 4, 5 czerwca
 • Branża mechaniczna - mechanika precyzyjna (zawody: mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, zegarmistrz, złotnik-jubiler, optyk-mechanik, technik optyk) - 18, 19 czerwca
 • Branża ochrony bezpieczeństwa osób i mienia  (zawody: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pożarnictwa) - 25, 26 czerwca

 

Planowane terminy pierwszego i drugiego spotkania pozostałych branż nie ulegają zmianie. Wykaz terminów spotkań dla wszystkich branż - pobierz

 

*ze względu na fakt, że postępowania dotyczące organizacji spotkań Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych prowadzone są z zastosowaniem zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Beneficjent zastrzega, że harmonogram spotkań może ulec zmianie.

02-05-2016

Przedłużenie terminu otwartego naboru Kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych

W związku ze zgłaszanymi trudnościami związanymi z pozyskaniem przez Kandydatów na Przedstawicieli partnerów społecznych rekomendacji w terminie trwania rekrutacji, uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom KOWEZiU wydłuża termin rekrutacji do dnia 10 maja 2016 r. do godziny 9:00.

Mamy nadzieję, że czas ten pozwoli Państwu na uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez Partnera społecznego reprezentatywnego dla danego zawodu/grupy zawodów.

Po zakończeniu rekrutacji wyłonieni Przedstawiciele partnerów społecznych zostaną przypisani do 25 branż, zgodnie z wybranym w Nocie Biograficznej zawodem/zawodami.

Poniżej przedstawiamy planowane terminy I i II spotkania w podziale na poszczególne branże. Podczas spotkań Przedstawiciele partnerów społecznych rozpoczną prace związane z przeglądem klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych w zakresie właściwym dla danej grupy zawodów oraz z opracowaniem zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające realne, skonfrontowane z innymi ekspertami pracującymi w obrębie danej grupy zawodów oraz z pozostałymi grupami wchodzącymi w skład właściwego BZPS, oczekiwania rynku pracy.

 Ze względu na fakt, iż postępowania dotyczące organizacji spotkań Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych prowadzone są z zastosowaniem zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Beneficjent zastrzega, że harmonogram spotkań może ulec zmianie.

21, 22 maja 2016 r.:

 1. Branża teleinformatyczna (zawody: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk)
 2. Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna (zawody: technik eksploatacji portów
  i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik transportu kolejowego, technik transportu drogowego, kierowca mechanik, technik spedytor, technik logistyk, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego, technik żeglugi śródlądowej)
 3. Branża włókienniczo-odzieżowa (zawody: krawiec, technik przemysłu mody, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, technik włókiennik, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych)
 4. Branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna (zawody: technik geodeta, mechanik maszyn
  i urządzeń drogowych, technik drogownictwa, monter nawierzchni kolejowej, technik dróg
  i mostów kolejowych, monter budownictwa wodnego, technik budownictwa wodnego, technik inżynierii środowiska i melioracji, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa)

4, 5 czerwca 2016 r.:

 1. Branża artystyczna (zawody: technik budowy fortepianów i pianin, stroiciel fortepianów
  i pianin, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik realizacji nagrań
  i nagłośnień, technik realizacji dźwięku)
 2. Branża mechaniczna - mechanika precyzyjna (zawody: mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, zegarmistrz, złotnik-jubiler, optyk-mechanik, technik optyk)
 3. Branża motoryzacyjna (zawody: blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy)
 4. Branża mechaniczna - budowa maszyn i obróbka metali (zawody: blacharz, kowal, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik, monter systemów rurociągowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, monter kadłubów okrętowych, technik budownictwa okrętowego, technik mechanik okrętowy, technik mechanik lotniczy, technik awionik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych)

11, 12 czerwca 2016 r.

 1. Branża drzewno-meblarska (zawody: tapicer, stolarz, technik technologii drewna, koszykarz-plecionkarz)
 2. Branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna (zawody: technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektromechanik, elektryk, technik elektryk, monter-elektronik, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, monter mechatronik, technik mechatronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym)
 3. Branża budowlana (zawody: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz-zbrojarz, monter izolacji budowlanych, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik budownictwa, dekarz, cieśla, kamieniarz, zdun, kominiarz, technik renowacji elementów architektury)

18, 19 czerwca 2016 r.:

 1. Branża poligraficzno-fotograficzna (zawody: fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych, introligator, drukarz, technik procesów introligatorskich, technik procesów drukowania)
 2. Branża hutniczo-odlewnicza (zawody: operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, technik hutnik, operator maszyn
  i urządzeń odlewniczych, technik odlewnik, modelarz odlewniczy)
 3. Branża górniczo-wiertnicza (zawody: wiertacz, technik wiertnik, górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa otworowego, technik przeróbki kopalin stałych, górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik górnictwa odkrywkowego)
 4. Branża chemiczno-ceramiczno-szklarska (zawody: operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik technologii chemicznej, technik analityk, technik papiernictwa, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, technik technologii szkła, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, technik technologii ceramicznej)
 5. Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (zawody: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pożarnictwa)

25,26 czerwca 2016 r.:

 1. Branża leśno-ogrodnicza (zawody: florysta, ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik geolog, operator maszyn leśnych, technik leśnik)
 2. Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (zawody: kelner, kucharz, technik żywienia
  i usług gastronomicznych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej, technik obsługi turystycznej)
 3. Branża spożywcza (zawody: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb, wędliniarz, piekarz, cukiernik)
 4. Branża rolno-hodowlana (zawody: pszczelarz, technik pszczelarz, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik hodowca koni, jeździec, technik weterynarii, rolnik, technik agrobiznesu, technik rolnik)
 5. Branża fryzjersko-kosmetyczna (zawody: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych)
 6. Branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa (zawody: sprzedawca, technik księgarstwa, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik usług pocztowych i finansowych, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik prac biurowych, technik administracji, technik archiwista)
 7. Branża pomocy społecznej (zawody: opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej)
 8. Branża ochrony zdrowia (zawody: technik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, opiekun medyczny, ortoptystka, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy)
 9. Branża skórzana (zawody: garbarz skór, technik garbarz, kaletnik, kuśnierz, technik technologii wyrobów skórzanych, obuwnik, technik obuwnik)

Przejdź do rekrutacji

22-04-2016

Rekrutacja trenerów spotkań - rekrutacja zakończona

Serdecznie zapraszamy kandydatów na trenerów spotkań do udziału w rekrutacji.

Podczas spotkań z zespołami przedstawicieli społecznych reprezentujących 25 branż zawodowych zostaną wypracowywane rekomendacje dotyczące zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach. Prace każdego zespołu będą prowadzone przez jednego moderatora oraz jednego trenera.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wybrać branżę zawodową i wypełnić przypisany jej link z formularzem on-line. W formularzu określono szczegółowe wymagania względem aplikującego; do współpracy zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie kryteria obowiązkowe i uzyskają najwięcej punktów w części rankingowej.

W załączniku dostępny jest wykaz wszystkich branż i przypisanych im zawodów.

Pliki do pobrania:

Wykaz branż i zawodów

22-04-2016

Rekrutacja moderatorów spotkań - rekrutacja zakończona

Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów na moderatorów spotkań w branżach: artystycznej, mechanicznej-mechaniki precyzyjnej, rolno-hodowlanej, leśno-ogrodniczej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznejskórzanej. Zapraszamy!

19-04-2016

Rekrutacja przedstawicieli partnerów społecznych

Serdecznie zapraszamy kandydatów do udziału w rekrutacji na przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla poszczególnych zawodów szkolnictwa zawodowego do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w celu jej dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Do współpracy zapraszamy przedstawicieli:

 • organizacji pracodawców;
 • stowarzyszeń zawodowych;
 • związków zawodowych;
 • samorządu gospodarczego.

Ze względu na charakter prac oczekujemy na zgłoszenia osób kreatywnych, otwartych na zmiany, potrafiących współpracować w grupie i pod presją czasu, odpornych na stres, obsługujących komputer w zakresie pakietu Office oraz komunikujących się za pośrednictwem Internetu.

Zapewniamy dobrą atmosferę pracy, perfekcyjną organizację oraz wsparcie na każdym etapie wykonywania zadania.

Wyłonieni przedstawiciele partnerów społecznych zostaną przypisani do zespołów, do zadań których należeć będzie:

 • opracowanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające oczekiwania rynku pracy (II i III kwartał 2016),
 • dokonanie przeglądu Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (KZSZ) oraz Podstaw Programowych Kształcenia w Zawodach (PPKZ) pod kątem oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego (II i III kwartał 2016),
 • przygotowanie rekomendacji dot. zmian w klasyfikacji i podstawach programowych w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji (IV kwartał 2016 i I kwartał 2017),
 • opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego dla zawodów (IV kwartał 2017),
 • udział w 5 jednodniowych spotkaniach Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych (II kwartał 2016 i IV kwartał 2017),
 • praca zdalna na platformie edukacyjnej Moodle KOWEZiU pomiędzy spotkaniami BZPS (II kwartał 2016 i IV kwartał 2017).

Wyłonieni przedstawiciele partnerów społecznych zobowiązani będą do bieżącej współpracy z pracownikami KOWEZiU oraz innymi osobami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia.

W rekrutacji mogą brać udział osoby, które:

 • posiadają doświadczenie zawodowe w zawodzie/zawodach, w zakresie których zadeklarują współpracę,
 • posiadają rekomendację partnera społecznego, reprezentatywnego (właściwego) dla zawodu/zawodów w ramach wybranej grupy zawodów,

dodatkowo:

 • posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania zadań zawodowych w zawodzie/zawodach, w zakresie których zadeklarują współpracę,
 • posiadają wykształcenie adekwatne do zawodu/zawodów w zawodzie/zawodach, w zakresie których zadeklarują współpracę,
 • posiadają doświadczenie w pracy na platformie Moodle.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego oraz noty biograficznej wraz ze skanem rekomendacji.

Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 3 maja 2016 r.

Wyboru przedstawicieli partnerów społecznych dokona komisja rekrutacyjna na podstawie przekazanych przez kandydatów: formularza elektronicznego oraz not biograficznych wraz z rekomendacjami. O wyborze kandydata decyduje:

 • spełnienie wymagań obowiązkowych (kryteriów obowiązkowych),
 • liczba punktów, którą uzyska kandydat na podstawie Kryteriów oceny rankingowej.

Kryteria oraz punktacja dla każdego kryterium rankingowego podana jest w formularzu Noty biograficznej.

Z osobami zakwalifikowanymi skontaktujemy się w formie elektronicznej (e-mail), informując jednocześnie o szczegółach współpracy.

Partnerzy społeczni zaangażowani w realizację projektu będą mieli możliwość uzyskania wpisu na listę partnerów społecznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji bez dokonania wyboru przed terminem jej zakończenia.

Przejdź do rekrutacji

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych

Załącznik nr 1 - Grupy zawodów

Załącznik nr 2 - Wzór Rekomendacji Partnera społecznego

18-04-2016

Rekrutacja ekspertów ds. opracowywania programu spotkań - zakończona

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na ekspertów ds. opracowywania programu spotkań realizowana w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap: 1: Forum partnerów społecznych” została zakończona.

 

 

Poprzednie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] Następne

Terminarz

O projekcie

Projekty POWER: Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych

Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15.
Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Poddziałanie 1.
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Okres realizacji
styczeń 2016 - grudzień 2017

Wartość projektu
10 908 156,00 zł

Cel projektu
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

 • Zadanie 1
  Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego
 • Zadanie 2
  Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji

Rezultaty

Rezultaty projektu:

 • 54 podstawy programowe
 • 108 suplementów do kwalifikacji
 • 54 suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

Kamienie milowe:

 • powołanie 25 branżowych zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego (zrealizowane w czerwcu 2016 r.)
 • utworzenie zespołów autorów, odpowiedzialnych za opracowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach (zrealizowane w październiku 2016 r.)
 • opracowanie 54 zmodernizowanych projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) (zrealizowane w listopadzie 2016 r.)
 • opracowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (do realizacji w 2017 r.)

Kontakt

Informujemy, że 1 lipca 2016 roku nastąpiło połączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
Telefon: 22 345 37 00, fax 22 345 37 70


Zespół projektu "Partnerstwo":

Menadżer  - Mirosława Łapińska

Adres e-mail: miroslawa.lapinska@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 1 - Elżbieta Żochowska

Adres e-mail: elzbieta.zochowska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 1 - Anna Kamont

Adres e-mail: anna.kamont@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 2 - Renata Antos-Rowińska

Adres e-mail: renata.antos-rowinska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 2 - Rafał Auch-Szkoda

Adres e-mail: rafal.auch-szkoda@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-97