Aktualności

09-06-2016

Harmonogram 1. i 2. cyklu spotkań z Branżowymi Zespołami Partnerów Społecznych

Zakwalifikowani do udziału w projekcie przedstawiciele partnerów społecznych, podczas 1. i 2. cyklu spotkań, opracują zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające oczekiwania rynku pracy. Dokonają także przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) pod kątem oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla poszczególnych zawodów szkolnictwa zawodowego.

Spotkania Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem.

11 i 12 czerwca w hotelu Holiday Park w Warszawie odbędą się spotkania dla następujących branż:

 • teleinformatycznej (zawody: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk),
 • transportowo-spedycyjno-logistycznej (zawody: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik transportu kolejowego, technik transportu drogowego, kierowca mechanik, technik spedytor, technik logistyk, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego, technik żeglugi śródlądowej),
 • włókienniczo-odzieżowej (zawody: krawiec, technik przemysłu mody, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, technik włókiennik, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych),
 • drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej (zawody: technik geodeta, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik drogownictwa, monter nawierzchni kolejowej, technik dróg i mostów kolejowych, monter budownictwa wodnego, technik budownictwa wodnego, technik inżynierii środowiska i melioracji, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa).

 

11 i 12 czerwca w hotelu Lord w Warszawie odbędą się spotkania dla następujących branż:

 • drzewno-meblarskiej (zawody: tapicer, stolarz, technik technologii drewna, koszykarz-plecionkarz), 
 • elektryczno-elektronicznej i energetycznej (zawody: technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektromechanik, elektryk, technik elektryk, monter-elektronik, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, monter mechatronik, technik mechatronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym), 
 • budowlanej (zawody: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz-zbrojarz, monter izolacji budowlanych, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik budownictwa, dekarz, cieśla, kamieniarz, zdun, kominiarz, technik renowacji elementów architektury). 

 

18 i 19 czerwca w Warszawie odbędą się spotkania dla następujących branż:

 • poligraficzno-fotograficznej (zawody: fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych, introligator, drukarz, technik procesów introligatorskich, technik procesów drukowania), 
 • górniczo-wiertniczej (zawody: wiertacz, technik wiertnik, górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa otworowego, technik przeróbki kopalin stałych, górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik górnictwa odkrywkowego),
 • chemiczno-ceramiczno-szklarskiej (zawody: operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik technologii chemicznej, technik analityk, technik papiernictwa, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, technik technologii szkła, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, technik technologii ceramicznej),
 • hutniczo-odlewniczej (zawody: operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik odlewnik, modelarz odlewniczy),
 • motoryzacyjnej (zawody: blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy),
 • mechanicznej - budowa maszyn i obróbka metali (zawody: blacharz, kowal, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik, monter systemów rurociągowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, monter kadłubów okrętowych, technik budownictwa okrętowego, technik mechanik okrętowy, technik mechanik lotniczy, technik awionik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych).

 

25 i 26 czerwca w Warszawie odbędą się spotkania dla następujących branż:

 • leśno-ogrodniczej (zawody: florysta, ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik geolog, operator maszyn leśnych, technik leśnik),
 • hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (zawody: kelner, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej, technik obsługi turystycznej),
 • spożywczej (zawody: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb, wędliniarz, piekarz, cukiernik),
 • rolno-hodowlanej (zawody: pszczelarz, technik pszczelarz, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik hodowca koni, jeździec, technik weterynarii, rolnik, technik agrobiznesu, technik rolnik),
 • fryzjersko-kosmetycznej (zawody: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych),
 • ekonomiczno-administracyjno-biurowej (zawody: sprzedawca, technik księgarstwa, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik usług pocztowych i finansowych, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik prac biurowych, technik administracji, technik archiwista),
 • pomocy społecznej (zawody: opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej),
 • ochrony zdrowia (zawody: technik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, opiekun medyczny, ortoptystka, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy),
 • skórzanej (zawody: garbarz skór, technik garbarz, kaletnik, kuśnierz, technik technologii wyrobów skórzanych, obuwnik, technik obuwnik),
 • ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (zawody: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pożarnictwa).
 • mechanicznej - mechanika precyzyjna (zawody: mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, zegarmistrz, złotnik-jubiler, optyk-mechanik, technik optyk),

 

27 i 28 czerwca w Warszawie odbędą się spotkania dla następujących branż:

 • artystycznej (zawody: technik budowy fortepianów i pianin, stroiciel fortepianów i pianin, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik realizacji dźwięku)

 

Jednocześnie informujemy, że 3 i 4 cykl spotkań podczas których przedstawiciele partnerów społecznych przygotują rekomendacje dotyczące zmian w klasyfikacji i podstawach programowych dla poszczególnych zawodów w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji, planowany jest we wrześniu 2016 r.

01-06-2016

Rekrutacja uzupełniająca - Partnerzy Społeczni

Przedstawiamy grupy zawodów, dla których przeprowadzamy rekrutację uzupełniającą przedstawicieli partnerów społecznych.

W rekrutacji mogą brać udział osoby, które:

 • posiadają doświadczenie zawodowe w zawodzie/zawodach, w zakresie których zadeklarują współpracę
 • posiadają rekomendację partnera społecznego, reprezentatywnego (właściwego) dla zawodu/zawodów w ramach wybranej grupy zawodów

 

dodatkowo:

 • posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania zadań zawodowych w zawodzie/ zawodach, w zakresie których zadeklarują współpracę
 • posiadają wykształcenie adekwatne do zawodu/zawodów w zawodzie/zawodach, w zakresie których zadeklarują współpracę
 • posiadają doświadczenie w pracy na platformie edukacyjnej Moodle

 

Prace przedstawicieli partnerów społecznych zaangażowanych w realizację zadań projektowych będą polegać na:

 • opracowaniu zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające oczekiwania rynku pracy, dokonaniu przeglądu Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (KZSZ) oraz Podstaw Programowych Kształcenia w Zawodach (PPKZ) pod kątem oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego
 • przygotowaniu rekomendacji dot. zmian w klasyfikacji i podstawach programowych w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji
 • opracowaniu ścieżek rozwoju zawodowego dla zawodów

 

Zadania wykonywane będą podczas pięciu jednodniowych spotkań oraz w ramach pracy zdalnej na platformie edukacyjnej Moodle. Planowany wymiar zaangażowania godzinowego w realizację wszystkich zadań wynosi 105 godzin, za które przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 5250 zł b/b.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego oraz noty biograficznej wraz ze skanem rekomendacji w terminie odpowiednim dla danej grupy zawodów, zgodnie z zestawieniem znajdującym się poniżej.

Regulamin rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych

Załącznik nr 1 - Grupy zawodów

Załącznik nr 2 - Wzór Rekomendacji Partnera społecznego  


Rekrutacja uzupełniająca do grup zawodów
(do 9 czerwca do godz. 8:00)

 • Budowa i strojenie fortepianów i pianin
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  technik budowy fortepianów i pianin (1 wakat), stroiciel fortepianów i pianin (2 wakaty)
 • Produkcja filmowa i telewizyjna
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej (2 wakaty)
 • Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  blacharz samochodowy (2 wakaty), lakiernik (3 wakaty)
 • Diagnostyka i mechanika pojazdowa
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  elektromechanik pojazdów samochodowych (1 wakat), mechanik pojazdów samochodowych (1 wakat), technik pojazdów samochodowych (1 wakat), mechanik motocyklowy (2 wakaty)
 • Blacharstwo
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  blacharz (3 wakaty)
 • Kowalstwo
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  kowal (2 wakaty)
 • Ślusarstwo i mechanika
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  mechanik-monter maszyn i urządzeń (2 wakaty), operator obrabiarek skrawających (2 wakaty), ślusarz (2 wakaty), technik mechanik (2 wakaty), monter systemów rurociągowych (2 wakaty)
 • Mechanizacja rolnictwa
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (3 wakaty), technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (3 wakaty)
 • Okrętownictwo
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  monter kadłubów okrętowych (3 wakaty), technik budownictwa okrętowego (3 wakaty), technik mechanik okrętowy (2 wakaty)
 • Mechanika lotnicza i awionika
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  technik mechanik lotniczy (2 wakaty), technik awionik (3 wakaty)
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (2 wakaty)
 • Hutnictwo i metalurgia
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  operator maszyn i urządzeń metalurgicznych (3 wakaty), operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej (3 wakaty), technik hutnik (3 wakaty)
 • Odlewnictwo
  Poszukujemy przedstawicieli do zawodów: 
  operator maszyn i urządzeń odlewniczych (3 wakaty), technik odlewnik (3 wakaty), modelarz odlewniczy (3 wakaty)

W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących procedury rekrutacji prosimy kontaktować się z Anną Dotką  pod numerem telefonu (22) 844 18 68 wew. 152.

24-05-2016

Rekrutacja ekspertów ds. opracowania metodologii modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji ekspertów ds. opracowywania metodologii modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach. 

Zespół ekspertów opracuje metodologię modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach na podstawie rekomendacji uzyskanych od przedstawicieli partnerów społecznych reprezentujących 25 branż zawodowych. 

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić poniższy link z formularzem on-line, w którym określono szczegółowe wymagania względem aplikującego.

Do współpracy zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie kryteria obowiązkowe i uzyskają najwięcej punktów w części rankingowej.

Ekspert ds. opracowania metodologii modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach

 

24-05-2016

Aktualne terminy rekrutacji przedstawicieli partnerów społecznych

Przedstawiamy grupy zawodów, dla których trwa rekrutacja przedstawicieli partnerów społecznych.

W rekrutacji mogą brać udział osoby, które:

 • posiadają doświadczenie zawodowe w zawodzie/zawodach, w zakresie których zadeklarują współpracę
 • posiadają rekomendację partnera społecznego, reprezentatywnego (właściwego) dla zawodu/zawodów w ramach wybranej grupy zawodów

 

dodatkowo:

 • posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania zadań zawodowych w zawodzie/ zawodach, w zakresie których zadeklarują współpracę
 • posiadają wykształcenie adekwatne do zawodu/zawodów w zawodzie/zawodach, w zakresie których zadeklarują współpracę
 • posiadają doświadczenie w pracy na platformie edukacyjnej Moodle

 

Prace przedstawicieli partnerów społecznych zaangażowanych w realizację zadań projektowych będą polegać na:

 • opracowaniu zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające oczekiwania rynku pracy, dokonaniu przeglądu Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (KZSZ) oraz Podstaw Programowych Kształcenia w Zawodach (PPKZ) pod kątem oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego
 • przygotowaniu rekomendacji dot. zmian w klasyfikacji i podstawach programowych w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji
 • opracowaniu ścieżek rozwoju zawodowego dla zawodów

 

Zadania wykonywane będą podczas pięciu jednodniowych spotkań oraz w ramach pracy zdalnej na platformie edukacyjnej Moodle. Planowany wymiar zaangażowania godzinowego w realizację wszystkich zadań wynosi 105 godzin, za które przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 5250 zł b/b.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego oraz noty biograficznej wraz ze skanem rekomendacji w terminie odpowiednim dla danej grupy zawodów, zgodnie z zestawieniem znajdującym się poniżej.

Regulamin rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych

Załącznik nr 1 - Grupy zawodów

Załącznik nr 2 - Wzór Rekomendacji Partnera społecznego  


Rekrutacja do grup zawodów:
(przedłużona do 6 czerwca do godz. 10:00)

 • Mechanika precyzyjna i automatyka przemysłowa
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • Zegarmistrzowstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  zegarmistrz
 • Jubilerstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  złotnik-jubiler
 • Optyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  optyk-mechanik, technik optyk
 • Fotografia
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych
 • Poligrafia
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  introligator, drukarz, technik procesów introligatorskich, technik procesów drukowania
 • Wiertnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  wiertacz, technik wiertnik
 • Górnictwo otworowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa otworowego
 • Przeróbka kopalin stałych
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik przeróbki kopalin stałych
 • Górnictwo podziemne
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego
 • Górnictwo odkrywkowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik górnictwa odkrywkowego
 • Przemysł chemiczny
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik technologii chemicznej, technik analityk
 • Papiernictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik papiernictwa
 • Przemysł szklarski
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator urządzeń przemysłu szklarskiego, technik technologii szkła
 • Przemysł ceramiczny
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator urządzeń przemysłu ceramicznego, technik technologii ceramicznej

Rekrutacja do grup zawodów:
(przedłużona do 13 czerwca do godz. 10:00)

 • Ogrodnictwo i architektura krajobrazu
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  florysta, ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu
 • Geologia i ochrona środowiska
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik ochrony środowiska, technik geolog
 • Leśnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator maszyn leśnych, technik leśnik
 • Gastronomia
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  kelner, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Hotelarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik hotelarstwa
 • Turystyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik turystyki wiejskiej, technik obsługi turystycznej
 • Przemysł spożywczy
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb, wędliniarz
 • Cukiernictwo i piekarnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  piekarz, cukiernik
 • Pszczelarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  pszczelarz, technik pszczelarz
 • Rybactwo śródlądowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego
 • Hodowla koni
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik hodowca koni, jeździec
 • Weterynaria
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik weterynarii
 • Rolnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  rolnik, technik agrobiznesu, technik rolnik
 • Fryzjerstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  fryzjer, technik usług fryzjerskich
 • Kosmetyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik usług kosmetycznych
 • Handel
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  sprzedawca, technik księgarstwa, technik handlowiec
 • Reklama
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik organizacji reklamy
 • Ekonomia i rachunkowość
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik usług pocztowych i finansowych, technik ekonomista, technik rachunkowości
 • Administracja i prace biurowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik prac biurowych, technik administracji
 • Archiwistyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik archiwista
 • Pomoc społeczna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej
 • Sterylizacja medyczna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik sterylizacji medycznej
 • Pomoc stomatologiczna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  higienistka stomatologiczna
 • Technika dentystyczna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik dentystyczny
 • Opieka medyczna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  opiekun medyczny
 • Ortoptyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  ortoptystka
 • Protetyka słuchu
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  protetyk słuchu
 • Elektroradiologia
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik elektroradiolog
 • Technika masażu
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik masażysta
 • Technika ortopedyczna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik ortopeda
 • Terapia zajęciowa
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  terapeuta zajęciowy
 • Garbarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  garbarz skór, technik garbarz
 • Przemysł skórzany
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  kaletnik, kuśnierz, technik technologii wyrobów skórzanych
 • Obuwnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  obuwnik, technik obuwnik
 • BHP
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ochrona osób i mienia
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Pożarnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik pożarnictwa

W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących procedury rekrutacji prosimy kontaktować się z Anną Dotką lub Rafałem Auch-Szkodą po numerem telefonu (22) 844 18 68 wew. 152.


Rekrutacja do grup zawodów:
(przedłużona do 30 maja do godz. 10:00)

 • Budowa i strojenie fortepianów i pianin
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik budowy fortepianów i pianin, stroiciel fortepianów i pianin
 • Produkcja filmowa i telewizyjna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
 • Realizacja dźwięku i nagrań
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik realizacji dźwięku
 • Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  blacharz samochodowy, lakiernik
 • Diagnostyka i mechanika pojazdowa
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy
 • Blacharstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  blacharz
 • Kowalstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  kowal
 • Ślusarstwo i mechanika
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik, monter systemów rurociągowych
 • Mechanzacja rolnictwa
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Okrętownictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  monter kadłubów okrętowych, technik budownictwa okrętowego, technik mechanik okrętowy
 • Mechanika lotnicza i awionika
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik mechanik lotniczy, technik awionik
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Hutnictwo i metalurgia
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, technik hutnik
 • Odlewnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik odlewnik, modelarz odlewniczy
 • Tapicerstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  tapicer
 • Stolarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  stolarz, technik technologii drewna
 • Wikliniarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  koszykarz-plecionkarz
 • Energetyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik energetyk
 • Energetyka odnawialna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Elektryka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  elektromechanik, elektryk, technik elektryk
 • Elektronika
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  monter-elektronik, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Mechatronika
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  monter mechatronik, technik mechatronik
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • Transport bliski
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik urządzeń dźwigowych
 • Obsługa transportu kolejowego
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Izolacje przemysłowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych
 • Prace wykończeniowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Prace budowlane
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  betoniarz-zbrojarz, monter izolacji budowlanych, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik budownictwa
 • Dekarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  dekarz
 • Ciesielstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  cieśla (B)
 • Kamieniarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  kamieniarz, technik renowacji elementów architektury
 • Kominiarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  kominiarz
 • Zduństwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  zdun
18-05-2016

Spotkanie planowane w dniach 20-21 maja zostaje przesunięte na 11-12 czerwca b.r.

W związku z koniecznością przedłużenia rekrutacji przedstawicieli partnerów społecznych dla branż: teleinformatycznej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, włókienniczo-odzieżowej i drogowej oraz inżynieryjno-instalacyjnej informujemy o zmianie planowanego terminu spotkania Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych z dnia 20-21 maja na 11-12 czerwca b.r.

Mając na uwadze wysoką jakość planowych prac do rekomendacji dla PPKZ, należy zaprosić do współpracy reprezentatywną grupę przedstawicieli partnerów społecznych. W związku z powyższym należało wydłużyć okres rekrutacji, dając tym samym czas na zgromadzenie niezbędnej dokumentacji (rekomendacji) przedstawicielom partnerów społecznych.

18-05-2016

Przedłużenie rekrutacji na przedstawicieli partnerów społecznych

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego oraz noty biograficznej wraz ze skanem rekomendacji w terminie odpowiednim dla danej grupy zawodów, zgodnie z zestawieniem znajdującym się poniżej.

Regulamin rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych

Załącznik nr 1 - Grupy zawodów

Załącznik nr 2 - Wzór Rekomendacji Partnera społecznego

 

Rekrutacja do grup zawodów:

(przedłużona do 30 maja do godz. 10:00)

 • Budowa i strojenie fortepianów i pianin
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik budowy fortepianów i pianin, stroiciel fortepianów i pianin
 • Produkcja filmowa i telewizyjna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
 • Realizacja dźwięku i nagrań
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik realizacji dźwięku
 • Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  blacharz samochodowy, lakiernik
 • Diagnostyka i mechanika pojazdowa
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy
 • Blacharstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  blacharz
 • Kowalstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  kowal
 • Ślusarstwo i mechanika
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik, monter systemów rurociągowych
 • Mechanzacja rolnictwa
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Okrętownictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  monter kadłubów okrętowych, technik budownictwa okrętowego, technik mechanik okrętowy
 • Mechanika lotnicza i awionika
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik mechanik lotniczy, technik awionik
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Hutnictwo i metalurgia
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, technik hutnik
 • Odlewnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik odlewnik, modelarz odlewniczy

Rekrutacja do grup zawodów:
(przedłużona do 30 maja do godz. 10:00)

 • Tapicerstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  tapicer
 • Stolarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  stolarz, technik technologii drewna
 • Wikliniarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  koszykarz-plecionkarz
 • Energetyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik energetyk
 • Energetyka odnawialna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Elektryka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  elektromechanik, elektryk, technik elektryk
 • Elektronika
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  monter-elektronik, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Mechatronika
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  monter mechatronik, technik mechatronik
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • Transport bliski
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik urządzeń dźwigowych
 • Obsługa transportu kolejowego
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Izolacje przemysłowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych
 • Prace wykończeniowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Prace budowlane
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  betoniarz-zbrojarz, monter izolacji budowlanych, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik budownictwa
 • Dekarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  dekarz
 • Ciesielstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  cieśla (B)
 • Kamieniarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  kamieniarz, technik renowacji elementów architektury
 • Kominiarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  kominiarz
 • Zduństwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  zdun

Rekrutacja do grup zawodów:
(przedłużona do 6 czerwca do godz. 10:00)

 • Mechanika precyzyjna i automatyka przemysłowa
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • Zegarmistrzowstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  zegarmistrz
 • Jubilerstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  złotnik-jubiler
 • Optyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  optyk-mechanik, technik optyk
 • Fotografia
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych
 • Poligrafia
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  introligator, drukarz, technik procesów introligatorskich, technik procesów drukowania
 • Wiertnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  wiertacz, technik wiertnik
 • Górnictwo otworowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa otworowego
 • Przeróbka kopalin stałych
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik przeróbki kopalin stałych
 • Górnictwo podziemne
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego
 • Górnictwo odkrywkowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik górnictwa odkrywkowego
 • Przemysł chemiczny
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik technologii chemicznej, technik analityk
 • Papiernictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik papiernictwa
 • Przemysł szklarski
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator urządzeń przemysłu szklarskiego, technik technologii szkła
 • Przemysł ceramiczny
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator urządzeń przemysłu ceramicznego, technik technologii ceramicznej

Rekrutacja do grup zawodów:
(przedłużona do 13 czerwca do godz. 10:00)

 • Ogrodnictwo i architektura krajobrazu
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  florysta, ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu
 • Geologia i ochrona środowiska
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik ochrony środowiska, technik geolog
 • Leśnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator maszyn leśnych, technik leśnik
 • Gastronomia
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  kelner, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Hotelarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik hotelarstwa
 • Turystyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik turystyki wiejskiej, technik obsługi turystycznej
 • Przemysł spożywczy
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb, wędliniarz
 • Cukiernictwo i piekarnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  piekarz, cukiernik
 • Pszczelarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  pszczelarz, technik pszczelarz
 • Rybactwo śródlądowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego
 • Hodowla koni
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik hodowca koni, jeździec
 • Weterynaria
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik weterynarii
 • Rolnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  rolnik, technik agrobiznesu, technik rolnik
 • Fryzjerstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  fryzjer, technik usług fryzjerskich
 • Kosmetyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik usług kosmetycznych
 • Handel
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  sprzedawca, technik księgarstwa, technik handlowiec
 • Reklama
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik organizacji reklamy
 • Ekonomia i rachunkowość
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik usług pocztowych i finansowych, technik ekonomista, technik rachunkowości
 • Administracja i prace biurowe
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik prac biurowych, technik administracji
 • Archiwistyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik archiwista
 • Pomoc społeczna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej
 • Sterylizacja medyczna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik sterylizacji medycznej
 • Pomoc stomatologiczna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  higienistka stomatologiczna
 • Technika dentystyczna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik dentystyczny
 • Opieka medyczna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  opiekun medyczny
 • Ortoptyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  ortoptystka
 • Protetyka słuchu
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  protetyk słuchu
 • Elektroradiologia
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik elektroradiolog
 • Technika masażu
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik masażysta
 • Technika ortopedyczna
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik ortopeda
 • Terapia zajęciowa
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  terapeuta zajęciowy
 • Garbarstwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  garbarz skór, technik garbarz
 • Przemysł skórzany
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  kaletnik, kuśnierz, technik technologii wyrobów skórzanych
 • Obuwnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  obuwnik, technik obuwnik
 • BHP
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ochrona osób i mienia
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Pożarnictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik pożarnictwa

W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących procedury rekrutacji prosimy kontaktować się z Panem Rafałem Auch-Szkoda po numerem telefonu (22) 844 18 68 wew. 152.

Rekrutacja do grup zawodów:
(uzupełniająca do 16 maja do godz. 10:00)

 • Informatyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik informatyk, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk
 • Telekomunikacja
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji
 • Obsługa portów i terminali
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych
 • Transport
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik transportu kolejowego, technik transportu drogowego, kierowca mechanik
 • Spedycja
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik spedytor
 • Logistyka
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik logistyk
 • Żegluga śródlądowa i morska
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego, technik żeglugi śródlądowej
 • Przemysł odzieżowy
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  krawiec, technik przemysłu mody
 • Włókiennictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  operator maszyn w przemyśle włókienniczym, technik włókiennik, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 • Geodezja
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik geodeta
 • Drogownictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik drogownictwa
 • Infrastruktura kolejowa
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  monter nawierzchni kolejowej, technik dróg i mostów kolejowych
 • Budownictwo wodne i melioracja
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  monter budownictwa wodnego, technik budownictwa wodnego, technik inżynierii środowiska i melioracji
 • Urządzenia sanitarne
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych
 • Gazownictwo
  Zawody wchodzące w skład grupy zawodów:
  technik gazownictwa

 

 

 

 

 

Poprzednie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] Następne

Terminarz

O projekcie

Projekty POWER: Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych

Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15.
Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Poddziałanie 1.
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Okres realizacji
styczeń 2016 - grudzień 2017

Wartość projektu
10 908 156,00 zł

Cel projektu
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

 • Zadanie 1
  Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego
 • Zadanie 2
  Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji

Rezultaty

Rezultaty projektu:

 • 54 podstawy programowe
 • 108 suplementów do kwalifikacji
 • 54 suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

Kamienie milowe:

 • powołanie 25 branżowych zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego (zrealizowane w czerwcu 2016 r.)
 • utworzenie zespołów autorów, odpowiedzialnych za opracowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach (zrealizowane w październiku 2016 r.)
 • opracowanie 54 zmodernizowanych projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) (zrealizowane w listopadzie 2016 r.)
 • opracowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (do realizacji w 2017 r.)

Kontakt

Informujemy, że 1 lipca 2016 roku nastąpiło połączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
Telefon: 22 345 37 00, fax 22 345 37 70


Zespół projektu "Partnerstwo":

Menadżer  - Mirosława Łapińska

Adres e-mail: miroslawa.lapinska@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 1 - Elżbieta Żochowska

Adres e-mail: elzbieta.zochowska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 1 - Anna Kamont

Adres e-mail: anna.kamont@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 2 - Renata Antos-Rowińska

Adres e-mail: renata.antos-rowinska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 2 - Rafał Auch-Szkoda

Adres e-mail: rafal.auch-szkoda@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-97