Aktualności

28-10-2016

Rekrutacja recenzentów modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach do 22 grup zawodów

Poszukujemy recenzentów do opracowania recenzji modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach wyodrębnionych w ramach grup zawodów. W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie po dwóch niezależnych recenzentów do zawodu.

Termin rekrutacji upływa 1 listopada 2016 roku o godzinie 23:59.

Więcej na: http://bip.ore.edu.pl

24-10-2016

III i IV spotkanie Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych

W ramach realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1: Forum Partnerów Społecznych" w dniach 22-23 października 2016 r. odbyło się III i IV spotkanie Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych.

Spotkali się przedstawiciele branży: fryzjersko-kosmetycznej, ekonomiczno-administracyjno-biurowej, mechanicznej-mechaniki precyzyjnej, spożywczej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, drzewno-meblarskiej, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia oraz branży skórzanej.

Podczas spotkania uczestnicy opracowywali propozycje oraz uzasadnienia dotyczące rekomendacji w zakresie zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach. Zastanawiali się również nad potrzebą modyfikacji kwalifikacji pod kątem oczekiwań rynku pracy oraz obradowali nad wprowadzeniem nowych zawodów do klasyfikacji we właściwych dla nich obszarach.

Spotkanie to przyczyni się do wypracowania przez partnerów społecznych rekomendacji, które stanowić będą podstawę do modyfikacji dokumentów programowych kształcenia zawodowego.

17-10-2016

Co słychać w projekcie - rezultaty osiągnięte do połowy października 2016

Projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego ma celu dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Jak to osiągnąć? Poprzez zaangażowanie w programowanie kształcenia zawodowego tych, którzy o oczekiwaniach rynku pracy i o tym, jakiego absolwenta (wymarzonego kandydata do pracy) potrzebują, czyli przedstawicieli pracodawców.

 

Etap 1 projektu pod nazwą Forum Partnerów Społecznych zaplanowany na okres  od stycznia 2016 do grudnia 2017, obejmuje dwa zadania.

W zadaniu nr 1 - Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego przewidziano do realizacji:

- ustalenie potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów i kwalifikacji w oparciu o które ma być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych,

- przegląd klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem uwzględnienia oczekiwań rynku pracy,

- aktualizację dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego.

W ramach tego zadania powołano 25 Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych.

Wykaz branż i zawodów:

- Branża ochrony i bezpieczeństwo osób i mienia

- Branża artystyczna

- Branża pomocy społecznej

- Branża ochrony zdrowia

- Branża teleinformatyczna

- Branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna

- Branża leśno-ogrodnicza

- Branża rolno-hodowlana

- Branża mechaniczna - mechanika precyzyjna

- Branża mechaniczna - budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych

- Branża motoryzacyjna

- Branża górniczo-wiertnicza

- Branża hutniczo-odlewnicza

- Branża spożywcza

- Branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna

- Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

- Branża budowlana

- Branża drzewno-meblarska

- Branża chemiczno-ceramiczno-szklarska

- Branża włókienniczo-odzieżowa

- Branża skórzana

- Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna

- Branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa

- Branża fryzjersko-kosmetyczna

- Branża poligraficzno-fotograficzna.

 

Znaleźli się w nich przedstawiciele partnerów społecznych (PPS) reprezentujący organizacje pracodawców, stowarzyszenia branżowe, związki zawodowe.

W czerwcu przedstawiciele partnerów społecznych poszczególnych branż po raz pierwszy uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu.

Branżowe zespoły przedstawicieli społecznych pracowały na platformie Moodle, gdzie każdy miał możliwość wypowiadania się na forach dyskusyjnych zarówno w ramach branży, jak i na forum międzybranżowym. Rezultatem tych wirtualnych rozmów oraz spotkań są rekomendacje do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Pierwszego dnia zadaniem zespołów było ustalenie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w oparciu o które ma być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych oraz przegląd klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem uwzględnienia oczekiwań rynku pracy.

W drugim dniu spotkania analizowano dokumenty programowe obowiązujące w kształceniu zawodowym. Toczyła się również merytoryczna dyskusja w oparciu o przygotowaną prezentację, scenariusz spotkania, materiały ćwiczeniowe do pracy indywidualnej i zespołowej. Spotkania oraz prace na Platformie Moodle koordynowali moderatorzy branżowi.

Wnioski ze spotkań oraz dyskusji na platformie Moodle moderatorzy zawarli w raportach z prac poszczególnych branżowych zespołów partnerów społecznych. Raporty te będą materiałem wyjściowym do prac zespołów autorskich opracowujących modyfikację podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

We wrześniu przedstawiciele partnerów społecznych spotkali się ponownie. Spotkały się zespoły branżowe, w których występują zespoły trójkwalifikacyjne i inne, ściśle powiązane  z nimi. Głównym zadaniem była zmiana struktury zawodów na dwukwalifikacyjne.

Przedstawiciele partnerów społecznych pracowali nad rekomendacjami do zmian w dokumentach programowych szkolnictwa zawodowego (PPKZ i KZSZ) w oparciu o wypracowane podczas spotkań założenia oraz uwagi i wnioski zamieszczane na forum dedykowanym właściwej branży i zawodowi na platformie edukacyjnej Moodle.

Proponowane przez partnerów społecznych zmiany w klasyfikacji zawodów dotyczyły:

- łączenia kwalifikacji (wynikające z reformy systemu kształcenia), czasami rozdzielania ich,

- uwspólniania zawodu na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia (BS1) np. zaproponowano połączenie dotychczasowych trzech zawodów: operator maszyn i urządzeń w przemyśle ceramicznym, operator maszyn i urządzeń w przemyśle szklarskim i operator maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym w jeden: operator maszyn i urządzeń w przemyśle ceramiczno-szklarsko-chemicznym. Ten zawód może być podstawą do kształcenia w trzech różnych zawodach na poziomie BS2 (technikum),

- zapewnienia wyboru absolwentom kilku szkół z poziomu BS1 kontynuacji nauki w szkole na poziomie BS2 (np. branża samochodowa),

- wprowadzenia nowych zawodów np. magazynier w branży spedycyjno-logistycznej,

- wprowadzenia zawodów tzw. pomocniczych dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim,

- zmian w możliwościach kształcenia w formie KKZ, np. ograniczenia dla pewnych zawodów ze względu na konieczność kształcenia w pełnym wymiarze czasu.

Propozycje zmian w podstawie programowej dotyczyły zakresu  zadań zawodowych (cele kształcenia w zawodzie), efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów (głównie BHP i PDG), efektów kształcenia wspólnych dla grupy zawodów (PKZ), efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, wydłużenia praktyk zawodowych, terminów egzaminów.

Prace nad opracowaniem rekomendacji były wspomagane poprzez zastosowanie formularza elektronicznego zawierającego pytania dotyczące trafności zapisów poszczególnych elementów PPKZ i stwarzającego możliwość zgromadzenia uwag i propozycji zapisów w PPKZ oraz wygenerowania raportów. Dodatkowo zespoły zawodowe miały możliwość wspomagania się ankietą dotyczącą ogólnych uwag do konstrukcji i zawartości merytorycznej PPKZ i KZSZ zamieszczoną w przestrzeni „Forum międzybranżowe" na platformie edukacyjnej.

 

Na podstawie rekomendacji PPS oraz wniosków z raportów z poprzednich projektów opracowano metodologię modernizacji PPKZ.

W pierwszym etapie prac w tym zadaniu powołano zespół ds. opracowania metodologii modyfikacji podstaw PKWZ (8 osób). Eksperci zostali zobowiązani do ustalenia szczegółowych wskazań dotyczących zarówno opracowania zmodyfikowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach, jak i samej struktury zmodyfikowanej podstawy programowej kształcenia w zawodzie w oparciu o aktualne uregulowania prawne.

Właśnie zakończyła się rekrutacja uzupełniająca autorów oraz redaktorów merytorycznych do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ. Do końca 2016 roku planuje się opracowanie 54 zmodyfikowanych podstaw programowych.

W dniach 8-9 października odbyło się pierwsze (z dwóch) spotkanie dla autorów PPKZ.

Powołane zespoły autorów zmodyfikują 54 podstawy programowe kształcenia w zawodach na podstawie metodologii opracowanej przez ekspertów, która również uwzględnia rekomendacje pracodawców. Każda ze zmodernizowanych podstaw programowych zostanie zweryfikowana przez dwóch recenzentów.

Wypracowane w projekcie rekomendacje dot. zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie pożądanych typów szkół i kwalifikacji oraz dotyczące zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach zostaną przekazane ministrom właściwym dla zawodów w celu ich uwzględnienia w przepisach prawa.

Projekty PPKZ zostaną poddane procesowi legislacyjnemu, a następnie wejdą jako obowiązujące do praktyki szkolnej. 5 lat od zakończenia realizacji projektu będą one powszechnie dostępne na stronie internetowej prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Elżbieta Żochowska
Ekspert Wiodący Zadania 1
e-mail: elzbieta.zochowska@ore.edu.pl 

 

 

10-10-2016

Relacja ze spotkania autorów modyfikujących PPKZ

W dniach 8-9 października odbyło się pierwsze (z dwóch zaplanowanych w projekcie) spotkanie autorów modyfikujących podstawy programowe kształcenia w zawodach (PPKZ). 

Powołane zespoły autorów pracowały nad zmodernizowaniem 54 podstaw programowych kształcenia w zawodach na podstawie opracowanej przez ekspertów metodologii, która uwzględnia także rekomendacje pracodawców. Każda ze zmodernizowanych podstaw programowych zostanie zweryfikowana przez dwóch recenzentów. W drugim etapie projektu zostanie zmodyfikowanych 75 podstaw a w trzecim kolejne 73.

Spotkanie przebiegło w twórczej atmosferze i było bardzo owocne. Wszyscy uczestnicy aktywnie włączali się w prace.

07-10-2016

Rekrutacja uzupełniająca autorów oraz redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ do 13 grup zawodów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów oraz redaktorów merytorycznych modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ.

 


Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 2.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji, w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych”.

Termin rekrutacji upływa 10 października 2016 roku o godzinie 23:59.

Więcej na: http://www.bip.ore.edu.pl

07-10-2016

Zostań autorem modyfikacji PPKZ - rekrutacja uzupełniająca

Poszukujemy autorów oraz redaktorów merytorycznych modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ.

 

Autorem modyfikacji może być przedstawiciel pracodawców, nauczyciel przedmiotów zawodowych w danej grupie zawodowej lub osoba wykonująca zawody przypisane do danej grupy zawodowej.

Termin rekrutacji upływa 13 października 2016 roku.

Więcej na: http://www.bip.ore.edu.pl

 

 

 

Poprzednie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] Następne

Terminarz

O projekcie

Projekty POWER: Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych

Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15.
Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Poddziałanie 1.
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Okres realizacji
styczeń 2016 - grudzień 2017

Wartość projektu
10 908 156,00 zł

Cel projektu
Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

 • Zadanie 1
  Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego
 • Zadanie 2
  Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji

Rezultaty

Rezultaty projektu:

 • 54 podstawy programowe
 • 108 suplementów do kwalifikacji
 • 54 suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

Kamienie milowe:

 • powołanie 25 branżowych zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego (zrealizowane w czerwcu 2016 r.)
 • utworzenie zespołów autorów, odpowiedzialnych za opracowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach (zrealizowane w październiku 2016 r.)
 • opracowanie 54 zmodernizowanych projektów podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) (zrealizowane w listopadzie 2016 r.)
 • opracowanie zmodyfikowanych suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (do realizacji w 2017 r.)

Kontakt

Informujemy, że 1 lipca 2016 roku nastąpiło połączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
Telefon: 22 345 37 00, fax 22 345 37 70


Zespół projektu "Partnerstwo":

Menadżer  - Mirosława Łapińska

Adres e-mail: miroslawa.lapinska@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 1 - Elżbieta Żochowska

Adres e-mail: elzbieta.zochowska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 1 - Anna Kamont

Adres e-mail: anna.kamont@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-28

Ekspert Wiodący Zadania 2 - Renata Antos-Rowińska

Adres e-mail: renata.antos-rowinska@ore.edu.pl 
Telefon: 22 345-37-76

Specjalista Zadania 2 - Rafał Auch-Szkoda

Adres e-mail: rafal.auch-szkoda@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-97