Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Zapraszamy do współpracy z ORE przedstawicieli partnerów społecznych (przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu) w celu opracowania rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach w wybranych grupach zawodowych.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week), powołał Forum Na Rzecz Rozwoju Współpracy Sektora Rynku Pracy i Edukacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w styczniu 2017 r. rozpocznie realizację 2. i 3. etapu projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowany jest w ramach PO WER i finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Konferencja zainicjowała cykl spotkań poświęconych kształceniu dorosłych - miała na celu promocję i wsparcie CKU, które pomagają uzupełnić wykształcenie, świadczą doradztwo zawodowe, a przede wszystkim dają szansę uzupełnienia kwalifikacji i szybkiej zmiany profesji, przyczyniają się do rozwijania idei uczenia się przez całe życie polskiego społeczeństwa.

W dniu 28 listopada 2016 r. w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego zorganizowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Eurodoradztwo Polska/Euroguidance Poland w Programie Erasmus +.

W ramach konferencji pt.  Forum Edukacji Dorosłych organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 28 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się prezentacja  Elektronicznej  platformy  na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE, wdrażanej w Polsce w ramach działań Krajowego Biura EPALE.

Trwa druga edycja TEKSTYLIADY - konkursu na wzór nadruku tkaniny meblowej dla młodych twórców oraz bardziej doświadczonych designerów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji oraz opracowania ścieżek rozwoju zawodowego właściwych dla zawodów.

Poszukujemy recenzentów zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach, wyodrębnionych w siedmiu grupach zawodów. W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie po dwóch niezależnych recenzentów do zawodu.

Tematem przewodnim konferencji Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów,  jest prezentacja narzędzi dla doradców i nauczycieli realizujących doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach i placówkach. Zorganizowane dwie edycje konferencji: w Warszawie 17-18 listopada br. oraz w Poznaniu 24-25 listopada br.