Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na trenerów szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego dla kadry szkół gimnazjalnych w poszczególnych województwach.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: menedżer projektu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: sekretarka/sekretarz.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na stanowisko: główny księgowy.

06.08.2015

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w programie Koduj z Klasą.

Na stronie KOWEZiU jest już dostępny przykładowy ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Centrum Projektów Europejskich pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach działania 4.3 PO WER.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na konferencję „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych”. Konferencja jest finansowana ze środków projektu Euroguidance.

Informujemy, że na stronie internetowej KOWEZiU w „Repozytorium przykładowych programów nauczania” zostały zamieszczone przykładowe programy nauczania o strukturze przedmiotowej do trzech nowych zawodów: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych i mechanik motocyklowy.