Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

09.04.2008

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Organizuje w ramach projektu Euroguidance seminarium p.t. Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Organizuje w ramach projektu Euroguidance seminarium p.t.

"Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe"

Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Organizuje w ramach projektu Euroguidance seminarium p.t.

"Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe"

Cel seminarium
Celem seminarium jest wprowadzenie doradców zawodowych do pracy z klientem odmiennym kulturowo poprzez dostarczenie wiedzy z zakresu wielokulturowości oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w doradztwie międzykulturowym.

Spodziewane efekty seminarium
Po ukończeniu seminarium uczestnik powinien:
 • znać teoretyczne podstawy wielokulturowości
 • wiedzieć czym jest kultura i jaki ma wpływ na funkcjonowanie społeczne i zawodowe człowieka
 • potrafić wstępnie określić problemy klienta pochodzącego z innej kultury i przechodzącego proces akulturacji
 • poznać umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy z klientem pochodzącym z innej kultury
 • zyskać świadomość swego potencjału i ograniczeń
Uczestnicy seminarium
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, akademickich biurach karier oraz poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Terminy seminariów Planowane są dwie edycje seminarium, które odbędą się w następujących terminach:
 • I Edycja: 15-16.05.2008
 • II Edycja: 29-30.05.2008
Prowadzący: pracownicy naukowi Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego

Program seminarium obejmuje 14 godzin lekcyjnych: 12 godzin warsztatu oraz 2 godziny wykładów. Seminarium pierwszego dnia rozpocznie się o godzinie 12.00, a drugiego dnia zakończy o godzinie 15.00.

Ramowy program seminarium obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • Co to jest "kultura"? Znaczenie etnocentryzmu w relacjach międzykulturowych
 • Zjawisko stresu akulturacyjnego
 • Proces akulturacji
 • Międzykulturowa rozmowa o pracę - symulacja
 • Edukacji międzykulturowa - jak ją wykorzystać w pracy doradcy
 • Kulturowa charakterystyka polskiego doradcy zawodowego
Miejsce seminarium
Seminarium odbędzie się w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", przy ul. Limanowskiego 23. (mapka). Szczegółowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Warszawie oraz cennik biletów jest dostępny pod adresem http://www.ztm.waw.pl/

Koszt seminarium
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pokrywa koszty dydaktyki, zakwaterowania, wyżywienia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Rekrutacja
Formularze zgłoszenia na poszczególne edycje seminarium można pobrać korzystając z poniższych linków:
Zgłoszenie na I-szą edycję seminarium "Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe " 15-16.05.2008
Zgłoszenie na II-gą edycję seminarium "Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe " 29-30.05.2008

O zakwalifikowaniu na seminarium zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Formularze zgłoszenia na seminarium przyjmujemy do dnia 25 kwietnia 2008r., faksem na numer (0 22) 646 52 51 lub pocztą na adres KOWEZiU. Lista uczestników zakwalifikowanych na seminarium zostanie zamieszczona na stronie internetowej KOWEZiU po zakończeniu rekrutacji.

Pytania dotyczące seminarium prosimy kierować do pracowników Wydziału Poradnictwa Zawodowego - Pani Katarzyny Zawadzkiej k.zawadzka@koweziu.edu.pl lub Pana Jakuba Oniszczuka jakuboniszczuk@koweziu.edu.pl , telefonicznie pod numerem 22 844 18 68 (centrala).