Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

18.01.2008

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza do udziału w trzeciej edycji kursu doskonalącego nt. „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych”, realizowanym w trybie „na odległość” na platformie edukacyjnej KOWEZiU.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza do udziału w trzeciej edycji kursu doskonalącego nt. „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych”, realizowanym w trybie „na odległość” na platformie edukacyjnej KOWEZiU.
ZAPROSZENIElogo_platformaKrajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza do udziału w trzeciej edycji kursu doskonalącego nt. ?Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych?, realizowanym w trybie ?na odległość? na platformie edukacyjnej KOWEZiU.Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli z publicznych placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, tj. z centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz innych publicznych placówek/ośrodków kształcenia dorosłych.Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, posługiwanie się edytorem tekstu, korzystanie z poczty elektronicznej,
 • posiadanie własnego konta e-mail,
 • systematyczny dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji oraz do sieci internetowej.


Warunki rekrutacji:

 • UWAGA:

 • w pierwszej kolejności wypełniają Państwo wszystkie pola i przesyłają kartę (przycisk ?wyślij zgłoszenie?), następnie drukują i przesyłają kartę (patrz: krok poniżej).

 • Konto jest generowane automatycznie. Będą Państwo mogli logować się na platformę, dopiero po autoryzacji konta (zakwalifikowaniu się na kurs).
 • przesłać wypełniony i podpisany przez dyrektora placówki formularz zgłoszeniowy na adres KOWEZiU z dopiskiem WKZiU - kliknij tutaj,
 • w kursie może brać po jednej osobie z instytucji,
 • liczy się kolejność dokonywania zgłoszenia na paltformie,
 • zgłoszenia przesłane faxem nie będą brane pod uwagę,
 • o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na kurs uczestnicy zastaną poinformowani e-mailem,
 • rekrutacja trwa od 18 stycznia do 18 lutego 2008 (zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacji w przypadku dużej ilości zgłoszeń).Kurs ?Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych? jest szansą na udoskonalenie swojego warsztatu pracy dla nauczycieli pracujących z tym wymagającym odbiorcą. Projektując ten kurs pamiętano o tym, że jego uczestnik jest również osobą dorosłą. A zatem, zarówno forma, jak i treść kursu będą mogły być wykorzystane w praktyce nauczycielskiej.
Na tym kursie jego uczestnicy zdobędą doświadczenie uczenia się w formie e-learning, będą mieli niepowtarzalną okazję do współpracy on-line oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami reprezentującymi różne regiony kraju, różne typy szkół, różne dziedziny wiedzy i różne branże zawodowe. Nie bez znaczenia będzie zdobywanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów Internetu oraz doskonalenie umiejętności zdalnego komunikowania się.


Czas trwania kursu, przy założeniu, że na każdy blok tematyczny przeznacza się 2 tygodnie, wynosi 10 tygodni.Rozpoczęcie drugiej edycji kursu dla 40 uczestników - 25 lutego 2008 r.

Liczy się kolejność zgłoszeń.


ZAKRES KURSU Z PODZIAŁEM NA BLOKI


Kurs składa się z następujących bloków tematycznych:


Program kursu - bloki tematyczne Liczba
godzin
1. Organizacja kursu 2
2. Blok I: Andragogika - istota, zakres, perspektywy 15
3. Blok II: Specyfika uczenia się człowieka dorosłego - motywy, potrzeby, aspiracje 20
4. Blok III: Metodyka nauczania-uczenia się człowieka dorosłego 15
5. Blok VI: Pomoce dydaktyczne wspierające proces nauczania-uczenia się człowieka dorosłego 16
6. Blok V: Metody i techniki ewaluacji procesu dydaktycznego 20
7. Realizacja projektu 12
Ogółem 100Warunkiem ukończenia kursu jest:
 • wykonanie wszystkich siedmiu zadań obowiązkowych,
 • aktywny udział we wszystkich dyskusjach merytorycznych,
 • opracowanie projektu scenariuszy zajęć dla bloku tematycznego zgodnego z nauczanym przedmiotem,
 • uzyskanie łącznie co najmniej 80 punktów (na 140 możliwych).


Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących kurs:
Izabela Górecka -
igorecka@wp.pl
Marta Kotarba -
m.kotarba@koweziu.edu.pl