Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

26.01.2017

Rekrutacja na kurs on-line: „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” - edycja 15.

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza rekrutację na kurs „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej.

Tytuł

„Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” - edycja 15.

Organizator

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Rodzaj formy doskonalenia

kurs on-line

Status

Rekrutacja zakończona

 

Adresaci

 • nauczyciele
 • nauczyciele-konsultanci
 • doradcy metodyczni
 • dyrektorzy
 • doradcy zawodowi
 • pedagodzy
 • psycholodzy
 • bibliotekarze
 • egzaminatorzy
 • liderzy i praktycy e-learningu w kształceniu zawodowym
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • PDN
 • ODDiZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum
 • Szkoła Policealna
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • Biblioteka pedagogiczna

Cel

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do tworzenia kursu on-line, w tym: poznanie zasad projektowania kursu on-line, poznanie wybranych zasobów i składowych znajdujących się na platformie Moodle, tworzenia materiałów edukacyjnych, narzędzi sprawdzania wiedzy, narzędzi ewaluacyjnych oraz poszerzenie ogólnej wiedzy na temat platformy edukacyjnej Moodle. Podczas kursu uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności, które pozwolą mu na samodzielne przygotowywanie różnorodnych kursów prowadzonych zdalnie na platformie Moodle.

Termin

2017-02-16 – 2017-03-29

Miejsce

Kurs organizowany na Platformie Edukacyjnej

 

Zasady uczestnictwa

Rozpoczęcie rekrutacji: 2017-01-30 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2017-02-10 godz. 10.00

Liczba miejsc: 25

 1. Uczestnikiem kursu jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacji oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 2. Wszystkie formy doskonalenia są bezpłatne.
 3. Koszty dojazdu na szkolenia stacjonarne nie są refundowane przez ORE.
 4. W przypadku kursu on-line wymagane jest:
  • posiadanie konta na Platformie Edukacyjnej ORE,
  • dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, graficzne oraz multimedialne,
  • dostęp do sieci internetowej.
 5. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu stacjonarnego/on-line z uwzględnieniem tematyki i czasu trwania formy doskonalenia.
 6. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zaliczenie aktywności określonych w programie danego kursu stacjonarnego/on-line.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy, który nie bierze czynnego udziału w kursie stacjonarnym/on-line (zgodnie z przyjętym harmonogramem).
 8. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w formie doskonalenia najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem się formy doskonalenia.
 9. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w formie doskonalenia zaproszone są osoby z listy rezerwowej.

Zasady rekrutacji

 1. O przyjęciu na daną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. 
 2. W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia z publicznych szkół, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych
 3. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są zgłoszenia ze szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz z niepublicznych placówek oświatowych.
 4. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.
 5. Osoby zakwalifikowane na daną formę doskonalenia otrzymują informację na adres e-mail, podany w karcie zgłoszenia, najpóźniej do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacji.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Andrzej Brzozowski
email: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl
telefon: 22 345-37-13

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny