Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

11.01.2017

Rekrutacja na kurs blended: „Marketing szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne”

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na kurs „Marketing szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne”, realizowany w formie blended w Centrum Szkoleniowym ORE oraz na Platformie Edukacyjnej.

Tytuł

„Marketing szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne”

Organizator


Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

Rodzaj formy doskonalenia

kurs blended

Status

Rekrutacja zakończona

 

Adresaci

 • nauczyciele
 • nauczyciele-konsultanci
 • doradcy metodyczni
 • dyrektorzy
 • doradcy zawodowi
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • PDN
 • ODDiZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum
 • Szkoła Policealna

Cel

 • upowszechnienie informacji nt. kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • podniesienie kompetencji w zakresie marketingu i promocji szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne

Terminy

 • 2017-01-17 – 2017-02-22 – część on-line
 • 2017-01-27 – 2017-01-29 – część stacjonarna - Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

Miejsce

Kurs organizowany w Centrum Szkoleniowym ORE oraz na Platformie Edukacyjnej

 

Zasady uczestnictwa

Rozpoczęcie rekrutacji: 2017-01-11 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2017-01-16 godz. 10.00

Liczba miejsc: 20

 1. Uczestnikiem kursu jest osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacji oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 2. Wszystkie formy doskonalenia są bezpłatne.
 3. Koszty dojazdu na szkolenia stacjonarne nie są refundowane przez ORE.
 4. W przypadku kursu on-line wymagane jest:
  • posiadanie konta na Platformie Edukacyjnej ORE,
  • dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, graficzne oraz multimedialne,
  • dostęp do sieci internetowej.
 5. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu stacjonarnego/on-line z uwzględnieniem tematyki i czasu trwania formy doskonalenia.
 6. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zaliczenie aktywności określonych w programie danego kursu stacjonarnego/on-line.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy, który nie bierze czynnego udziału w kursie stacjonarnym/on-line (zgodnie z przyjętym harmonogramem).
 8. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w formie doskonalenia najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem się formy doskonalenia.
 9. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w formie doskonalenia zaproszone są osoby z listy rezerwowej.

Zasady rekrutacji

 1. O przyjęciu na daną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. 
 2. W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia z publicznych szkół, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych
 3. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są zgłoszenia ze szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz z niepublicznych placówek oświatowych.
 4. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.
 5. Osoby zakwalifikowane na daną formę doskonalenia otrzymują informację na adres e-mail, podany w karcie zgłoszenia, najpóźniej do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacji.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Pierwszeństwo w naborze posiadają przedstawiciele PDN

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Bogdan Kruszakin
email: bogdan.kruszakin@ore.edu.pl
telefon: 22 345 37 35

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny