Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

16.12.2016

Forum Na Rzecz Rozwoju Współpracy Sektora Rynku Pracy i Edukacji 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week), powołał Forum Na Rzecz Rozwoju Współpracy Sektora Rynku Pracy i Edukacji.

Celem  powołania Forum Na Rzecz Rozwoju Współpracy Sektora Rynku Pracy i Edukacji  jest zbudowanie ram współpracy pomiędzy przedsiębiorcami reprezentującymi rynek pracy, a szkołami i instytucjami z zakresu obszaru edukacji, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do ciągle zmieniających się wymogów rynku pracy oraz skoordynowanie wielu różnorodnych inicjatyw w obszarze edukacji. Inicjatywa Forum nakierowana jest na szeroko rozumianą komunikację, której wynikiem będzie wzmocnienie współpracy przedstawicieli  środowisk działających na rzecz rynku pracy i edukacji oraz wypracowanie modeli działania w tych obszarach.

Forum Na Rzecz Rozwoju Współpracy Sektora Rynku Pracy i Edukacji realizowane będzie w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.  Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” był realizowany w latach 2010-2015 i finansowany z funduszy unijnych w ramach POKL. Jego drugą edycję zainaugurowano podczas Forum na rzecz Współpracy Rynku Pracy i Edukacji, jakie odbyło się w Krakowie. Projekt zakłada m.in.: wsparcie funkcjonowania Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) będących podmiotami kształcącymi w ramach jednej z kluczowych dla regionu branż tj.: społeczno-medycznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, usługowej, informatyczno-elektronicznej, mechaniczno-mechatronicznej i budowlanej. Celem Centrów Kompetencji Zawodowych, powstałych na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego, będzie umożliwienie udziału uczniom i słuchaczom szkół i placówek kształcenia zawodowego w kursach, szkoleniach oraz stażach zawodowych prowadzanych bezpośrednio u pracodawców. W ramach każdego z powstałych Centrów Kompetencji Zawodowych funkcjonować będzie Rada Programowa, która będzie służyć zacieśnianiu współpracy szkół  z przedsiębiorcami/pracodawcami. W skład Rady Programowej wejdą przedstawiciele władz danego Centrum Kompetencji Zawodowych, organu prowadzącego, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie polityki edukacyjnej w danym subregionie oraz pracodawcy/przedsiębiorcy powiązani z branżą, w jakiej funkcjonuje dane Centrum Kompetencji Zawodowych, jak również przedstawiciele instytucji związanych z zatrudnieniem i rynkiem pracy.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” zakłada także wdrażanie nowoczesnego modelu nauczania w szkołach zawodowych kształcącymi młodzież na poziomie technikum w ramach współpracy z Uczelniami w 7 obszarach zawodowych: budownictwo, język angielski zawodowy, żywność, turystyka, środowisko, mechaniczno-mechatroniczny, elektryczno-elektroniczny, a także wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych poprzez zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego.

W inauguracji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” i zainicjowania w Małopolsce Forum Na Rzecz Rozwoju Współpracy Sektora Rynku Pracy i Edukacji  uczestniczyła wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron, która przedstawiła dwa projekty pozakonkursowe realizowane przez ORE w ramach PO WER (Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie oraz 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki) i finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a które dotyczą kształcenia zawodowego i mają jako cel dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Pierwszy projekt pn. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego składa się z trzech etapów. W ramach 1 etapu pn. Forum partnerów społecznych opracowano przez przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, związków zawodowych, organizacji pracodawców 202 rekomendacje. W ramach współpracy dokonany zostanie przegląd i aktualizacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jak również podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz takie dostosowanie tych dokumentów, aby odpowiadały zarówno na potrzeby rynku pracy, jak również przyczyniły się do rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Zostaną zmodyfikowane 54 podstawy programowe kształcenia zawodowego (PPKZ), a także opracowane 54 suplementy do dyplomów i wszystkich kwalifikacji oraz ścieżki zawodowe.

W ramach 2 etapu pn. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy zostanie zmodyfikowanych 75 PPKZ, 75 suplementów do dyplomów i wszystkich kwalifikacji. Podczas 3 etapu projektu pn. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy zmodyfikowane zostaną dalsze 73 PPKZ, opracowane 73 suplementy do dyplomów i wszystkich kwalifikacji oraz ramowe programy i plany nauczania.

Głównym celem drugiego projektu pn. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. W ramach projektu zostaną opracowywane programy:

  • preorientacji zawodowej dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  • orientacji zawodowej dla uczniów w wieku szkolnym oraz
  • doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów podejmujących decyzje o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej (obecnie w gimnazjum, w planowanej strukturze w klasach VII i VIII szkoły podstawowej) i dla uczniów kontynuujących naukę w szkołach zawodowych, liceach i szkołach policealnych.

Podczas Forum wicedyrektor ORE przedstawiła także jak w szkolnictwie zawodowym można wykorzystać założenia europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć  w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).