Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

13.12.2016

Skuteczne kształcenie dorosłych - relacja z konferencji 8.12

Konferencja zainicjowała cykl spotkań poświęconych kształceniu dorosłych - miała na celu promocję i wsparcie CKU, które pomagają uzupełnić wykształcenie, świadczą doradztwo zawodowe, a przede wszystkim dają szansę uzupełnienia kwalifikacji i szybkiej zmiany profesji, przyczyniają się do rozwijania idei uczenia się przez całe życie polskiego społeczeństwa.

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało 8 grudnia 2016 r. konferencję poświęconą skutecznemu kształceniu dorosłych. Do udziału w konferencji zaproszono andragogów, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, instytucji wspierających działania CKU oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów CKU.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane metody i formy wspierania kształcenia dorosłych przez organ nadzoru pedagogicznego, doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu międzynarodowego w ramach programu Erasmus+ pt. Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych, a szanse i nowe wyzwania dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, doświadczenia w kształceniu dorosłych w CKU w Polsce, metody i formy stosowane w doskonaleniu nauczycieli, doświadczenia wyniesione ze spotkań z dorosłymi słuchaczami oraz został omówiony wolontariat dla dorosłych jako forma wpływająca pozytywnie na jakość kształcenia dorosłych realizowany w szkołach dla dorosłych. Kształcenie ustawiczne jest kształceniem uzupełniającym i doskonaleniem zawodowym człowieka, koniecznym w epoce postępu naukowego i technicznego.

Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron omówiła współczesne wyzwania dla kształcenia dorosłych w Polsce, a także przedstawiła dwa projekty pozakonkursowe realizowane przez ORE w ramach PO WER (Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie oraz 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki) i finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a które dotyczą kształcenia zawodowego i mają jako cel dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.