Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02.12.2016

Spotkanie Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

W dniu 28 listopada 2016 r. w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego zorganizowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Eurodoradztwo Polska/Euroguidance Poland w Programie Erasmus +.

Spotkanie miało na celu przedstawienie zrealizowanych działań i planowanych inicjatyw przez partnerów Platformy. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Ochotniczych Hufców Pracy, Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Europass, Eurodesk, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W spotkaniu Platformy Ośrodek Rozwoju Edukacji  był reprezentowany przez Bożenę Mayer-Gawron, p.o. wicedyrektora ORE i Jerzego Bieleckiego, kierownika Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.

 Jerzy  Bielecki przedstawił uczestnikom Platformy zakres działalności ORE i Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, osiągnięcia i plany działania podejmowane w Wydziale w ramach zadań statutowych i w projekcie Eurodoradztwo Polska/Euroguidance Poland. Ponadto zaprezentował  uczestnikom dwa projekty ORE realizowane w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój: „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe” oraz „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, które dotyczą modyfikacji sytemu doradztwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkania:

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Eurodesk Polska

Europass

OHP

Akademickie Biura Karier

Ministerstwo Obrony Narodowej

Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Związek Rzemiosła Polskiego