Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

30.11.2016

Konferencja Forum Edukacji Dorosłych - Sektorowe rady ds. kompetencji

W ramach konferencji pt.  Forum Edukacji Dorosłych organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 28 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się prezentacja  Elektronicznej  platformy  na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE, wdrażanej w Polsce w ramach działań Krajowego Biura EPALE.

Podczas Forum próbowano odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak edukacja pozaformalna wpływa na budowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy?
  • Czy rozwój kluczowych kompetencji dorosłych stanowi szansę dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju?
  • Dlaczego tak ważna jest współpraca i wymiana doświadczeń w obszarze instytucji zajmujących się edukacją dorosłych?
  • Jaka jest rola innowacyjnych projektów unijnych i współpracy międzynarodowej we wspieraniu działań na rzecz edukacji dorosłych?
  • W jaki sposób specjaliści w obszarze edukacji dorosłych mogą wykorzystać platformę EPALE w swoim rozwoju zawodowym?

 

Po sesji plenarnej poświęconej ogólnym aspektom edukacji dorosłych odbyły się  obrady w ramach trzech ścieżek tematycznych, gdzie rozmawiano o działalności różnego typu instytucji i organizacji działających na rzecz uczenia się dorosłych:

  • Ścieżka I Sektorowe rady ds. kompetencji (w partnerstwie z PARP).
  • Ścieżka II Instytucje kultury dla edukacji dorosłych – warsztaty praktyczne.
  • Ścieżka III Organizacje pozarządowe dla edukacji dorosłych – warsztaty praktyczne.

 

Podczas obrad Ścieżki I - Sektorowe rady ds. kompetencji – PARP wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron zaprezentowała dwa projekty realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach PO WER i finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie  kształcenia zawodowego. Projekty te dotyczą  działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie oraz działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Wszystkie trzy etapy pierwszego projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego są opracowane na potrzeby wdrażanych zmian w systemie kształcenia zawodowego od 1 września 2017 r. Planowane w projekcie działania uwzględniają założenia prawodawców (Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych) i nauczycieli, dyrektorów szkół zawodowych. Głównym celem drugiego projektu pn. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty tj. preorientacji w przedszkolach, orientacji w szkołach podstawowych i doradztwa zawodowego w liceach, technikach, branżowych szkołach, szkołach policealnych. Celem realizowanych projektów ORE jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb i oczekiwań polskiego rynku pracy.

Więcej informacji:

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Członkowie sześciu sektorowych  rad ds. kompetencji PARP  (Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Sektorowej Rady ds. kompetencji w budownictwie, Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyki) zapoznali się z celami i zadaniami projektów realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  i Instytut Badań Edukacyjnych dotyczącymi kształcenia zawodowego i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W okresie sierpień-grudzień 2015 roku PARP zrealizowała badanie wśród firm oraz podmiotów (m.in. partnerów społecznych) funkcjonujących w wybranych sektorach polskiej gospodarki, którego wyniki potwierdziły zasadność stworzenia Systemu Rad ds. Kompetencji z uwagi na zdiagnozowane problemy i bariery w poszczególnych sektorach takie jak: brak regulacji lub deregulacja niektórych zawodów, luka pokoleniowa, dominacja starszych pracowników, brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej, brak integracji organizacji branżowych, rozproszenie przedsiębiorstw w sektorze.

Wyniki corocznych ogólnopolskich badań Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowanych w ramach projektu systemowego  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w latach 2009-2014 wskazują[1], że 75% przedsiębiorców deklaruje problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających na ich potrzeby. Z tych samych badań wynika, że 30% pracodawców nie inwestuje w rozwój swoich pracowników, natomiast 25% spośród tych pracodawców, którzy korzystają z edukacji pozaformalnej, nie jest zadowolona z jej efektów, 30% przedsiębiorców spośród nieinwestujących jako główną przyczynę wskazuje brak oferty odpowiadającej na ich potrzeby. Problemy te w największym stopniu dotyczą najmniejszych firm w Polsce. 

W świetle przytoczonych badań konieczne jest stworzenie ogólnopolskiej platformy wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej i pozaformalnej a przedsiębiorcami działającymi w danym sektorze. Dlatego też, PARP opracowała System Rad ds. Kompetencji, który umożliwi oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach. Pozwoli to także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

Więcej informacji:

http://konferencje.frse.org.pl/fed2016

http://www.parp.gov.pl/

 

Uzasadnienie potrzeby stworzenia Sektorowych Rad ds. Kompetencji w Polsce

 

[1] www.bkl.parp.gov.pl