Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

15.11.2016

Konferencja „Oczekiwania pracodawców wobec absolwenta szkoły zawodowej”

16 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu w ramach „IV Szkolnego Dnia Zawodów w Ekonomiku” odbyła się konferencja „Oczekiwania pracodawców wobec absolwenta szkoły zawodowej” oraz spotkanie z pracodawcami i doradcami zawodowymi.

Organizatorzy konferencji są przekonani, że przyczyni się ona do zaprezentowania możliwości wsparcia szkół zawodowych, a wspólne działania szkoły, pracodawców, doradców zawodowych i ORE przyczynią się do lepszego przygotowania młodzieży do wykonywania wyuczonego zawodu i odnalezienia się na krajowym rynku pracy.

Podczas konferencji  pani Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przedstawiła dwa projekty pozakonkursowe realizowane przez ORE w ramach PO WER i finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie  kształcenia zawodowego. Projekty te dotyczą  działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie oraz działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Celem realizowanych projektów jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Pierwszy projekt pn. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego składa się z trzech etapów. W ramach pierwszego etapu pn. Forum partnerów społecznych opracowano 202 rekomendacje przez przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, partnerstwozwiązków zawodowych, organizacji pracodawców. Zostanie dokonany przegląd i aktualizacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jak również podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz takie dostosowanie tych dokumentów, aby odpowiadały zarówno na potrzeby rynku pracy jak i przyczyniły się do rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Zostaną zmodyfikowane 54 podstawy programowe kształcenia zawodowego (PPKZ), opracowane 54 suplementy do dyplomów i wszystkich kwalifikacji a także  ścieżki rozwoju zawodowego.

W ramach 2 etapu pn. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy zostanie zmodyfikowanych 75 PPKZ  oraz opracowanych 75 suplementów do dyplomów i wszystkich kwalifikacji.

Podczas 3 etapu projektu pn. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy zmodyfikowane zostaną dalsze 73 PPKZ, opracowane 73 suplementy do dyplomów i wszystkich kwalifikacji jak również  ramowe programy i plany nauczania.

Wszystkie trzy etapy projektu "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego" są opracowane na potrzeby wdrażanych zmian w systemie kształcenia zawodowego od 1 września 2017 r. Zmiany te ujęte są w projekcie ustawa Prawo Oświatowe, obejmując nową strukturę kształcenia zawodowego tj. branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia (od 1 września 2020 r.), pięcioletnie technikum (od 1 września 2019 r.).

Planowane w projekcie działania uwzględniają założenia prawodawców i korzystnie wpłyną na realizację zmian prawnych.

 

Głównym celem drugiego projektu pn. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. W ramach projektu zostaną opracowywane następujące programy:

  • preorientacji zawodowej dla dzieci w wieku przedszkolnym,logo2
  • orientacji zawodowej dla uczniów w wieku szkolnym
  • doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów podejmujących decyzje o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej (obecnie w gimnazjum, w planowanej strukturze w klasach VII i VIII szkoły podstawowej) oraz dla uczniów kontynuujących naukę w szkołach zawodowych, liceach i szkołach policealnych.