Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

28.10.2016

Rekrutacja recenzentów modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach do 22 grup zawodów

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje recenzentów do opracowania recenzji modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach wyodrębnionych w ramach grup zawodów (w ramach rekrutacji wyłonionych zostanie po 2 niezależnych recenzentów do zawodu).

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 2.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji, w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych”.

Termin rekrutacji upływa 1 listopada 2016 roku o godzinie 23:59.

Więcej na: http://bip.ore.edu.pl