Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02.05.2016

Przedłużenie terminu otwartego naboru Kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych

W związku ze zgłaszanymi trudnościami związanymi z pozyskaniem przez Kandydatów na Przedstawicieli partnerów społecznych rekomendacji w terminie trwania rekrutacji, uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom KOWEZiU wydłuża termin rekrutacji do dnia 10 maja 2016 r. do godziny 9.00.

Mamy nadzieję, że czas ten pozwoli Państwu na uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez Partnera społecznego reprezentatywnego dla danego zawodu/grupy zawodów.

Po zakończeniu rekrutacji wyłonieni Przedstawiciele partnerów społecznych zostaną przypisani do 25 branż, zgodnie z wybranym w Nocie Biograficznej zawodem/zawodami.

Poniżej przedstawiamy planowane terminy I i II spotkania w podziale na poszczególne branże. Podczas spotkań Przedstawiciele partnerów społecznych rozpoczną prace związane z przeglądem klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych w zakresie właściwym dla danej grupy zawodów oraz z opracowaniem zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego uwzględniające realne, skonfrontowane z innymi ekspertami pracującymi w obrębie danej grupy zawodów oraz z pozostałymi grupami wchodzącymi w skład właściwego BZPS, oczekiwania rynku pracy.

 Ze względu na fakt, iż postępowania dotyczące organizacji spotkań Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych prowadzone są z zastosowaniem zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Beneficjent zastrzega, że harmonogram spotkań może ulec zmianie.

21, 22 maja 2016 r.:

 1. Branża teleinformatyczna (zawody: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk)
 2. Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna (zawody: technik eksploatacji portów
  i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik transportu kolejowego, technik transportu drogowego, kierowca mechanik, technik spedytor, technik logistyk, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego, technik żeglugi śródlądowej)
 3. Branża włókienniczo-odzieżowa (zawody: krawiec, technik przemysłu mody, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, technik włókiennik, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych)
 4. Branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna (zawody: technik geodeta, mechanik maszyn
  i urządzeń drogowych, technik drogownictwa, monter nawierzchni kolejowej, technik dróg
  i mostów kolejowych, monter budownictwa wodnego, technik budownictwa wodnego, technik inżynierii środowiska i melioracji, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa)

4, 5 czerwca 2016 r.:

 1. Branża artystyczna (zawody: technik budowy fortepianów i pianin, stroiciel fortepianów
  i pianin, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, technik realizacji nagrań
  i nagłośnień, technik realizacji dźwięku)
 2. Branża mechaniczna - mechanika precyzyjna (zawody: mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, zegarmistrz, złotnik-jubiler, optyk-mechanik, technik optyk)
 3. Branża motoryzacyjna (zawody: blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy)
 4. Branża mechaniczna - budowa maszyn i obróbka metali (zawody: blacharz, kowal, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik, monter systemów rurociągowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, monter kadłubów okrętowych, technik budownictwa okrętowego, technik mechanik okrętowy, technik mechanik lotniczy, technik awionik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych)

11, 12 czerwca 2016 r.:

 1. Branża drzewno-meblarska (zawody: tapicer, stolarz, technik technologii drewna, koszykarz-plecionkarz)
 2. Branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna (zawody: technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektromechanik, elektryk, technik elektryk, monter-elektronik, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, monter mechatronik, technik mechatronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym)
 3. Branża budowlana (zawody: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz-zbrojarz, monter izolacji budowlanych, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik budownictwa, dekarz, cieśla, kamieniarz, zdun, kominiarz, technik renowacji elementów architektury)

18, 19 czerwca 2016 r.:

 1. Branża poligraficzno-fotograficzna (zawody: fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych, introligator, drukarz, technik procesów introligatorskich, technik procesów drukowania)
 2. Branża hutniczo-odlewnicza (zawody: operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, technik hutnik, operator maszyn
  i urządzeń odlewniczych, technik odlewnik, modelarz odlewniczy)
 3. Branża górniczo-wiertnicza (zawody: wiertacz, technik wiertnik, górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa otworowego, technik przeróbki kopalin stałych, górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik górnictwa odkrywkowego)
 4. Branża chemiczno-ceramiczno-szklarska (zawody: operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik technologii chemicznej, technik analityk, technik papiernictwa, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, technik technologii szkła, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, technik technologii ceramicznej)
 5. Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (zawody: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pożarnictwa)

25, 26 czerwca 2016 r.:

 1. Branża leśno-ogrodnicza (zawody: florysta, ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik geolog, operator maszyn leśnych, technik leśnik)
 2. Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (zawody: kelner, kucharz, technik żywienia
  i usług gastronomicznych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej, technik obsługi turystycznej)
 3. Branża spożywcza (zawody: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb, wędliniarz, piekarz, cukiernik)
 4. Branża rolno-hodowlana (zawody: pszczelarz, technik pszczelarz, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik hodowca koni, jeździec, technik weterynarii, rolnik, technik agrobiznesu, technik rolnik)
 5. Branża fryzjersko-kosmetyczna (zawody: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych)
 6. Branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa (zawody: sprzedawca, technik księgarstwa, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik usług pocztowych i finansowych, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik prac biurowych, technik administracji, technik archiwista)
 7. Branża pomocy społecznej (zawody: opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej)
 8. Branża ochrony zdrowia (zawody: technik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, opiekun medyczny, ortoptystka, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy)
 9. Branża skórzana (zawody: garbarz skór, technik garbarz, kaletnik, kuśnierz, technik technologii wyrobów skórzanych, obuwnik, technik obuwnik)

Przejdź do rekrutacji