Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

07.03.2016

Konkurs - Szkoła zawodowa najwyższej jakości

W imieniu Fundacji „Fundusz Współpracy” i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia zawodowego. Laureaci zostaną nagrodzeni certyfikatami z tytułem „Szkoły zawodowej najwyższej jakości” oraz nagrodami rzeczowymi, a także znajdą się w międzynarodowym Katalogu Dobrych Praktyk projektu ESQA.

Szkoły zawodowe mogą zaprezentować swoje rozwiązania zapewniające jakość kształcenia.
Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie szkoły kształcące w zawodach - publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, szkoły dla młodzieży i dorosłych.

Warunki przystąpienia do konkursu:

praktyka zgłaszana do konkursu musi być wdrożona lub być w trakcie wdrażania (działanie ciągłe lub cykliczne i można wskazać jego efekty) oraz przyczyniać się do poprawy jakości przynajmniej jednego z wymienionych obszarów:

  • zarządzanie,
  • rozwój kadry,
  • rozwój szkoły,
  • planowanie i ocena programu nauczania,
  • metody nauczania,
  • praktyczna nauka zawodu,
  • doradztwo i poradnictwo edukacyjno-zawodowe,
  • zaspakajanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  • współpraca z otoczeniem szkoły.

Jedna szkoła, może zgłosić kilka praktyk dotyczących różnych obszarów.  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2016 r. o godz. 16.00 - liczy się data wpływu zgłoszenia do organizatora konkursu. Kryteriami oceny są m.in. oryginalność, innowacyjność podejmowanych działań, możliwość realizacji zgłaszanych praktyk przez inne szkoły, współpraca z innymi podmiotami. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji nt. konkursu oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.esqa.pl/konkurs.

Konkurs organizowany jest jako element projektu ESQA „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jakości” realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy” wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Słowenii i Estonii w ramach programu ERASMUS+.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i informacji na temat zapewniania jakości w kształceniu zawodowym w krajach partnerskich (Polska, Wielka Brytania, Estonia i Słowenia) na podstawie których zostanie opracowany katalog dobrych praktyk.
Będzie on wsparciem dla szkół i organów nadzorujących w realizacji zadań związanych z zapewnianiem jakości.
Rezultaty projektu mają pokazać, jaki pozytywny wpływ na szkołę, jej uczniów i otoczenie mają stosowane mechanizmy i narzędzia zapewniania jakości, a także mają wzbogacić portfolio metod oraz narzędzi zapewniania jakości i ewaluacji pracowników szkół i organów nadzorujących oraz zachęcić do korzystania z nich.

Projekt zakłada realizację w krajach partnerskich pięciu podstawowych działań, na które składają się: analiza systemów i mechanizmów zapewniania jakości w kształceniu zawodowym, wymiana informacji i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk, dyseminacja rezultatów projektu (strona internetowa projektu, strony organizacji partnerów, działania w social mediach, artykuły na portalach oraz w internetowych magazynach specjalistycznych), spotkania partnerskie.