Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

01.07.2015

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, finansowanych ze środków EFS, w zakresie usług edukacyjnych, zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji osób dorosłych, jak i szkolnictwa wyższego.

 

Wytyczne pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu w obszarze edukacji oraz dążą do zapewnienia jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Wytyczne obowiązują od 2 czerwca 2015 roku.

Pobierz plik

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK oraz szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych - rekomendacje.

Do pobrania

Pobierz plik (rekomendacje - pracownie przyrodnicze gimnazjum.pdf) rekomendacje - pracownie przyrodnicze gimnazjum.pdf
Pobierz plik (rekomendacje - pracownie przyrodnicze ponadgimnazjalne.pdf) rekomendacje - pracownie przyrodnicze ponadgimnazjalne.pdf
Pobierz plik (rekomendacje - pracownie przyrody klasy IV-VI.pdf) rekomendacje - pracownie przyrody klasy IV-VI.pdf
Pobierz plik (rekomendacje TIK scan.pdf) rekomendacje TIK scan.pdf
Pobierz plik (rekomendacje TIK.pdf) rekomendacje TIK.pdf