Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

10.04.2008

Seminarium „Wieloaspektowość doradztwa międzykulturowego. Wnioski i rekomendacje” Wydział Poradnictwa Zawodowego, w ramach projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej (program IW EQUAL) 28 lutego 2008 roku zorganizował w Centrum Konferencyjnym

Seminarium „Wieloaspektowość doradztwa międzykulturowego. Wnioski i rekomendacje”
Wydział Poradnictwa Zawodowego, w ramach projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej (program IW EQUAL) 28 lutego 2008 roku zorganizował w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie jednodniowe seminarium „Wieloaspektowość doradztwa międzykulturowego. Wnioski i rekomendacje.”

Seminarium „Wieloaspektowość doradztwa międzykulturowego. Wnioski i rekomendacje”

Wydział Poradnictwa Zawodowego, w ramach projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej (program IW EQUAL) 28 lutego 2008 roku zorganizował w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie jednodniowe seminarium „Wieloaspektowość doradztwa międzykulturowego. Wnioski i rekomendacje.”

Celem seminarium było upowszechnienie modelu Międzykulturowego Ośrodka Doradztwa Zawodowego, działającego w ramach projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej oraz przedstawienie propozycji doskonalenia zawodowego doradców z uwzględnieniem aspektu wielokulturowości.

Podsumowano także udział Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w projekcie.

W seminarium udział wzięli m.in. przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pomocy i Integracji Społecznej), Ośrodków Pomocy Społecznej, Ochotniczych Hufców Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, organizacji pozarządowych oraz szkół wyższych. Łącznie w seminarium udział wzięło 56 osób.

Swoje wnioski i rekomendacje odnośnie doskonalenia doradców przedstawili: kierownik studiów podyplomowych „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy” organizowanych przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego - dr Jadwiga Królikowska oraz wykładowcy: prof. Ewa Nowicka-Rusek(UW), prof. Halina Grzymała-Moszczyńska (UJ, SWPS) a także dr Jarosław Utrat-Milecki.

Przdstawiciel KOWEZiU zaprezentował wnioski i rekomendacje ze szkoleń „Wielokulturowość w doradztwie zawodowym”. Natomiast założenia i wnioski z funkcjonowania MODZ (Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego) przedstawił koordynator Ośrodka - Marta Smagowicz oraz ewaluator Marta Kulesza.