Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, finansowanych ze środków EFS, w zakresie usług edukacyjnych, zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji osób dorosłych, jak i szkolnictwa wyższego. Wytyczne pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu w obszarze edukacji oraz dążą do zapewnienia jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Wytyczne obowiązują od 2 czerwca 2015 roku.

Pobierz plik

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK oraz szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych - rekomendacje.

Do pobrania

Pobierz plik (rekomendacje - pracownie przyrodnicze gimnazjum.pdf) rekomendacje - pracownie przyrodnicze gimnazjum.pdf
Pobierz plik (rekomendacje - pracownie przyrodnicze ponadgimnazjalne.pdf) rekomendacje - pracownie przyrodnicze ponadgimnazjalne.pdf
Pobierz plik (rekomendacje - pracownie przyrody klasy IV-VI.pdf) rekomendacje - pracownie przyrody klasy IV-VI.pdf
Pobierz plik (rekomendacje TIK scan.pdf) rekomendacje TIK scan.pdf
Pobierz plik (rekomendacje TIK.pdf) rekomendacje TIK.pdf

 

 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1b uprzejmie informuje, że bierze udział w realizacji rządowego programu praktyk studenckich, przyjętego w formie zaleceń Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015 roku dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych.

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Szefowa MEN ustaliła też kierunki realizacji polityki oświatowej na ten czas.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs on-line: „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów i słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - edycja 1.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza na konferencję „Wzmacnianie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach (Warszawa)”. Rekrutacja do godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchamia wielką debatę na temat przyszłości polskiej edukacji i zachęca do odwiedzenia portalu www.naszaedukacja.men.gov.pl

W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 podręczniki będą darmowe – z punktu widzenia rodzica – dla uczniów klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na kurs „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów i słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Wydział Doskonalenia Nauczycieli ogłasza rekrutację na kurs „Planowanie procesu dydaktycznego w świetle prawa oświatowego”, realizowany w formie blended w siedzibie KOWEZiU oraz na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Zaproszenie do monitorowania. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach jako badanie w działaniu to kolejny poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.