Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Na stronie KOWEZiU jest już dostępny przykładowy ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Centrum Projektów Europejskich pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach działania 4.3 PO WER.

Wydział Poradnictwa Zawodowego ogłasza rekrutację na konferencję „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych”. Konferencja jest finansowana ze środków projektu Euroguidance.

Informujemy, że na stronie internetowej KOWEZiU w „Repozytorium przykładowych programów nauczania” zostały zamieszczone przykładowe programy nauczania o strukturze przedmiotowej do trzech nowych zawodów: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych i mechanik motocyklowy.

Konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach skierowane do pracodawców ruszyły 1 lipca i potrwają do końca września.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, finansowanych ze środków EFS, w zakresie usług edukacyjnych, zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji osób dorosłych, jak i szkolnictwa wyższego.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej bierze udział w realizacji rządowego programu praktyk studenckich.

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Szefowa MEN ustaliła też kierunki realizacji polityki oświatowej na ten czas.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs on-line: „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla wybranych grup uczniów i słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - edycja 1.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza na konferencję „Wzmacnianie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach (Warszawa)”. Rekrutacja do godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.