Modernizacja kształcenia zawodowego - pytania i odpowiedzi

Organizacja praktycznej nauki zawodu

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji praktycznej nauki zawodu, przedstawiamy stanowisko w tej sprawie Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.
W związku z powyższym, stosowny akapit na ten temat został również zaktualizowany w Poradniku dla autorów szkolnych planów nauczania.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przy jakiej liczbie uczestników można zorganizować kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Czy osoby, które nie ukończyły gimnazjum mogą uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych?

Czy w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego planujemy realizację praktyki zawodowej?

Czy uczeń po zsz, aby uzyskać dyplom technika musi uczęszczać do liceum ogólnokształcącego i na kwalifikacyjne kursy zawodowe równocześnie?

Jak będą finansowane kwalifikacyjne kursy zawodowe? Proszę podać źródła finansowania.

Czy każda szkoła będzie mogła prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Czy w 2-letniej niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich (system zaoczny), można od roku szkolnego 2012/13 zorganizować kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, tj.: 1) Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, 2) Projektowanie fryzur?

Czy kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie fryzjer można będzie prowadzić w policealnej szkole dla dorosłych w kolejnych latach, pomimo, że według nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, szkoła policealna nie będzie mogła kształcić słuchaczy w zawodzie fryzjer, czy też należy założyć placówkę kształcenia ustawicznego, a szkołę zlikwidować?

Czy podmiot prowadzący kwalifikacyjne kursy zawodowe w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego może się starać o dotację?

Ramowe plany nauczania

Jak rozplanować praktyki zawodowe dłuższe niż 4 tygodnie?

W jaki sposób wyliczyć liczbę godzin, jaki należy przeznaczyć na kształcenie efektów wspólnych dla zawodów z danego obszaru zawodowego?

Jak dokonać wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym?

Pracownicy młodociani

Czy modernizacja szkolnictwa zawodowego dotyczy też pracowników młodocianych?

Jak będzie wyglądał egzamin organizowany dla młodocianych pracowników przez izby rzemieślnicze?

Czy nadal będą funkcjonowały klasy wielozawodowe? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

W jaki sposób przygotować programy nauczania z zakresu kształcenia zawodowego w klasach wielozawodowych?

Czy w klasach wielozawodowych zsz obowiązuje minimum godzin kształcenia ogólnego określone w ramowym planie nauczania?

Szkoły specjalne

Jak będzie dostosowane kształcenie w zawodzie młodzieży z niepełnosprawnościami do ich możliwości intelektualnych oraz fizycznych i psychicznych?

Na jakie wsparcie usankcjonowane prawnie może liczyć młodzież z orzeczeniami o niepełnosprawności w stopniu lekkim?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Kto może organizować egzaminy potwierdzające kwalifikację (chodzi o pracodawców)?

Czy elementy języka obcego zawodowego będą wymagane i sprawdzane na egzaminie zewnętrznym na kwalifikację?

Czy będą organizowane egzaminy w szkołach przysposabiających do pracy?

Czy osoba, która posiada umiejętności z danej kwalifikacji może zgłosić się tylko na egzamin?

Jak będzie wyglądał egzamin z kwalifikacji? Kto ustala datę egzaminu?

Czy osoba, która chce uzyskać (po przerwie) drugą kwalifikację i tytuł technika, musi zdać maturę?

Czy uczeń, który nie potwierdzi (nie zda egzaminu) z pierwszej kwalifikacji, może przystąpić do egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji?

Różne

Czy uczeń, który nie zaliczył pierwszej kwalifikacji, może zacząć drugą kwalifikację?

Czy uczeń, który powtarza klasę, a potwierdził np. jedną kwalifikację, może być zwolniony z zajęć z zakresu tej kwalifikacji?

Czy uczeń, który nie przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikację, może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły?

Czy w technikum uzupełniającym dla dorosłych od 1 września 2012 r. można prowadzić kształcenie w zawodzie kucharz (zgodnie z dotychczasową klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego)?

Czy ze względu na wprowadzenie ścisłego podziału na zajęcia zawodowe teoretyczne i praktyczne, nauczyciel przedmiotów zawodowych może dotychczasowe zadania praktyczne przeprowadzać w ramach pracowni? Jeśli tak, to czy prowadząc pracownię, musi posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć praktycznych?

Czy organizując dla grupy kwalifikacyjny kurs zawodowy, np. A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji (technik administracji) 910 h, należy również do kursu dodać efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, w wysokości 280 h; co oznacza, że sam kurs będzie wynosił 1190 h, a nie 910 h? Czy mogę realizować na kursie godziny tylko i wyłącznie przeznaczone na daną kwalifikację, czyli 910?

W jakiej wysokości zostanie sfinansowany kurs z punktu 1, przy grupie np. 20 słuchaczy?

Jakie są możliwości kontynuacji nauki obecnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (wg aktualnej, starej podstawy programowej) w okresie po 1 września 2012 roku?

Mam pytanie związane ze zmianami, które wprowadza ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty…. Absolwenci szkół zawodowych od 1 września 2012 roku chcąc kontynuować naukę, mogą wybrać Technikum Uzupełniające (tylko w niektórych szkołach) lub Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Jednak w ustawie czytamy, że od 1 września tego roku nie robi się naboru do 1 klasy (1 semestr z 4) Liceum Uzupełniającego dla dorosłych. Uczniowie chcąc się dalej uczyć, muszą podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych od 1 semestru z 6 (3-letni cykl nauki)?
Zaczną naukę wg nowej podstawy programowej?

W proponowanych przez KOWEZiU planach nauczania, w zawodach, w których przewidziano 320 godzin praktyk zawodowych, część z tych godzin (połowę) umieszczono w szkolnych planach nauczania w części praktycznej. Czy w szkole policealnej prowadzącej zajęcia w formie zaocznej możemy włączyć do szkolnego planu nauczania proporcjonalną ilość godzin - 74 ze 160. Resztę, czyli 320 godz. – 74 godz. = 246 godz. słuchacze odbywają poza szkolnym planem nauczania.
Podczas wszystkich szkoleń, konferencji nikt nie odnosił się do szkół zaocznych. Dlatego bardzo proszę o opinię w tej sprawie.

Czy kwota refundacji o której mowa § 9 pkt 2 ust 3, tj. 20% przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 700 zł) przypada na jednego ucznia, na jedno stanowisko szkoleniowe, czy może na jednego pracodawcę?

Czy w technikum uzupełniającym dla dorosłych od 1 września 2012 można prowadzić kształcenie w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego (zgodnie z dotychczasową klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego)?

Czy w 2-letniej niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich (system zaoczny) można dokonać naboru na semestr pierwszy na rok szkolny 2012/13, czy tylko kontynuować naukę słuchaczy na III i IV semestrze do zakończenia cyklu kształcenia?

Czy uczniowie aktualnie uczący się w 1 klasie ZSZ lub technikum, mogą powtarzać klasę 1 (już z nową podstawą?) w tej samej szkole?

Czy pełnoletni uczeń technikum fryzjerskiego dla młodzieży (2 i 3 klasa) może jednocześnie uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym innej specjalności, organizowanym przez zespół szkół, w skład którego to technikum wchodzi?

Jaki poziom wykształcenia (wystarczy średnie czy musi być wyższe) powinien mieć nauczyciel przedmiotu „pracownia gastronomiczna" w zasadniczej szkole zawodowej kształcącej od września 2012 r. w zawodzie kucharz oraz w technikum żywienia i usług gastronomicznych?

Czy szkoła ponadgimnazjalna publiczna może otworzyć ośrodek egzaminacyjny w szkole, jeżeli wyposaży pracownie przedmiotowe? I kto może zdawać egzaminy kwalifikacyjne: czy tylko uczniowie czy również osoby po zsz, które chciałyby zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe?

Na jakiej podstawie prawnej uczniowie kończący w tym roku szkolnym szkołę zawodową (dwu- i trzyletnią) mogą być przyjęci do liceum dla dorosłych do klasy drugiej? O ile mogą być tak przyjęci.
Na który semestr liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (nowego czy starego) można przyjąć starego absolwenta zsz lub absolwenta starej szkoły podstawowej?
Na który semestr nowego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych można przyjąć absolwenta zsz kończącego naukę w roku szkolnym 2014/2015?

Czy możliwy jest nabór do liceum ogólnokształcącego uzupełniającego dla dorosłych w roku szkolnym 2012/2013?

Czy możliwy jest nabór do technikum uzupełniającego dla dorosłych w roku szkolnym 2012/2013?

Czy można dla nowo przyjętych na semestr 3 do liceum ogólnokształcącego absolwentów zasadniczych szkół zawodowych tworzyć nowe szkolne plany nauczania, przyjmując za podstawę dotychczasowe plany dla liceum uzupełniającego? Mam oddział A  LO dla dorosłych a z obecnego naboru słuchaczy będę tworzyć odrębne oddziały B i C. Czy muszą oni realizować szkolny plan nauczania oddziału A czy mogę dla nich stworzyć odrębne plany, przyjmując podstawę programową uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (kontynuacja nauki po ZSZ)?

Czy Niepubliczna Placówka Doskonalenia Zawodowego po uzyskaniu akredytacji może otrzymać dotacje dla słuchaczy, którzy ukończyli zawodowy kurs kwalifikacyjny i zdali egzamin OKE?
Czy Placówka Niepubliczna Doskonalenia Zawodowego posiadająca uprawnienia publicznej może wystąpić do powiatu o dotacje dla słuchaczy, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne i zdali egzamin OKE?

Czy absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe ma kwalifikację (K1)?

DRUKUJ