Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Materiały i publikacje

Standardy jakości kształcenia zawodowego

Opracowane przez KOWEZiU Standardy są wsparciem dla kadry zarządzającej szkół i placówek w tworzeniu wewnętrznych systemów zapewniania jakości, (określenie celów oraz zaplanowanie i przygotowanie ewaluacji wewnętrznej).

Standardy, opisane za pomocą szczegółowych kryteriów i wskaźników, zostały opracowane z uwzględnieniem zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady:

  1. Oferta kształcenia i programy nauczania
  2. Kadra szkoły/placówki
  3. Zasoby materialne szkoły/placówki
  4. Organizacja kształcenia
  5. Uczniowie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi
  6. Współpraca szkół/placówek z pracodawcami
  7. Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi
  8. Potwierdzanie efektów kształcenia
  9. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  10. Zarządzanie strategiczne szkołą/placówką

Link

Ważne dokumenty:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Link

Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju. Poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach.

Link

Perspektywa Uczenia się przez całe życie

Link

Publikacje Instytutu Badań Edukacyjnych związane z tematem zapewniania jakości w kształceniu zawodowym (link)

Broszura i ulotka KRK

Link

Raport referencyjny

Link

Zapewnianie jakości kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji

Link