Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Europejska sieć wsparcia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET)

EQAVET skupia państwa członkowskie, partnerów społecznych i Komisję Europejską w celu wspierania współpracy europejskiej w zakresie rozwoju i poprawy jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) za pomocą europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Europejskie ramy odniesienia mają pomóc państwom członkowskim w promowaniu, monitorowaniu, modernizacji i doskonaleniu systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Misja EQAVET

 • wspieranie państw członkowskich w opracowywaniu i wdrażaniu ram zapewnienia jakości na szczeblu krajowym
 • rozwój kultury jakości za pomocą Krajowych Punktów Referencyjnych
 • wspieranie państw członkowskich i Komisji Europejskiej w zakresie monitorowania i wdrażania strategii ram odniesienia w kontekście Strategii Edukacja i Szkolenia 2020
 • wspieranie wymiaru zapewniania jakości w Europejskich Ramach Kwalifikacji (EQF) – i europejskim systemie transferu i osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

Program EQAVET

Plan pracy EQAVET na lata 2013–2015 określa obszary, w których współpraca w zakresie zapewnienia jakości może pomóc państwom członkowskim w poprawie jakości ich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez:

 • przygotowanie wytycznych do stosowania w różnych formach nauki poprzez praktykę
 • pracę nad relacją między EQAVET a innymi narzędziami zapewnienia jakości w celu wzmocnienia wzajemnego zaufania oraz zwiększenia przejrzystości i mobilności w obrębie oraz między systemami kształcenia i szkolenia zawodowego
 • pogłębienie porozumienia między normami i wytycznymi europejskimi a ramami EQAVET w celu promowania większej przenikalności między systemami kształcenia i szkolenia zawodowego a systemem szkolnictwa wyższego w kontekście uczenia się przez całe życie
 • współpraca z sektorami różnych branż przemysłu w zakresie takich kwestii jak zapewnienie jakości nauki poprzez praktykę oraz dalsze kształcenie i szkolenie zawodowe, zwłaszcza z ukierunkowaniem na zaspokojenie przyszłego zapotrzebowania na konkretne umiejętności
 • wzmocnienie współpracy z EQF i ECVET w celu rozwiązywania takich kwestii jak przejrzystość i uznawanie kwalifikacji, uznawanie szkolenia nieformalnego i pozaformalnego oraz poradnictwo przez całe życie zawodowe.

Aktywności EQAVET

 • grupy robocze
 • seminaria sektorowe dla różnych branż przemysłu
 • coroczne forum EQAVET
 • konsultacje publiczne

Krajowy Punkt Referencyjny

W każdym kraju Unii Europejskiej Krajowy Punkt Referencyjny skupia różne instytucje państwowe i regionalne, partnerów społecznych, organizatorów szkoleń i kształcenia zawodowego, w celu zjednoczenia działań na rzecz podnoszenia jakości szkolenia i kształcenia zawodowego.

W Polsce taką funkcję pełni Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Główne funkcje Krajowych Punktów Referencyjnych:

 • aktywne wspieranie realizacji programu prac EQAVET
 • podejmowanie konkretnych inicjatyw mających na celu wspieranie dalszego rozwoju ram zapewnienia jakości na szczeblu krajowym
 • wspieranie samooceny jako elementu uzupełniającego i skutecznych środków kontroli jakości, które pozwalają na pomiar sukcesu oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy w zakresie realizacji programu prac EQAVET
 • zagwarantowanie skutecznego rozpowszechniana informacji wśród interesariuszy.